ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד סיטי סנטר ניהול בע"מ :

בפני כבוד השופטת שולמית ברסלב
תובעת

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ענבל לביא

נגד

נתבעים

  1. סיטי סנטר (מ.א.ת.) ניהול בע"מ
  2. מחצבות חיפה בע"מ
  3. אפריקה ישראל נכסים בע"מ
  4. אפריקה ישראל להשקעות בע"מ פס"ד 20.12.14

ע"י ב"כ עוה"ד נ. גלנטי ואח' פס"ד 20.12.14

החלטה

1. עסקינן בתובענה לתשלום דמי השתתפות עצמית.
רקע
2. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה בקשה לאישור תובעה ייצוגית נגד הנתבעות, בין היתר, בטענה לחיוב בתשלום דמי חניה במקום ציבורי, בניגוד לחוק חנייה לנכים תשנ"ד-1993 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 (ת.צ ( חיפה) 11113-04-12 (להלן: "התובענה הייצוגית").
3. לבקשת הנתבעים, הועבר הטיפול בתובענה הייצוגית למשרד עוה"ד לוי מכוח פוליסת ביטוח אחריות מקצועית ( להלן: "פוליסת הביטוח").
4. חובת הנתבעת בתשלום דמי השתתפות עצמית אינה שנויה במחלוקת. הסוגיה היחידה שבמחלוקת היא גובה ההשתתפות העצמית.
לטענת התובעת, בהתאם לתנאי הפוליסה, הנתבעות חבות בתשלום מלוא הוצאות התובעת העומדות על סכום של 75,079 ₪, מאחר ובתובענה ייצוגית, ההשתתפות העצמית גבוהה פי 20 מהסכום הנקוב בפוליסת הביטוח (39,000 ₪).
מנגד, לטענת הנתבעות, הטיפול בתובענה הייצוגית הועבר לתובעת לאחר קבלת התחייבות בכתב כי דמי ההשתתפות העצמית עומדים על סכום של 39,000 ₪. עוד חולקות הנתבעות על גובה שכר הטרחה שנגבה על ידי משרד עו"ד לוי ואי בדיקת החשבוניות על ידי התובעת, תוך הפרת חובת הנאמנות כלפיהן.
5. להשלמת התמונה יוער כי ביום 10.3.06,אישר כבוד השופט א. קיסרי את הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים במסגרת התובענה ייצוגית. בית המשפט המחוזי פסק, בין היתר, כי על הנתבעות לשלם לתובע הייצוגי גמול בסכום של 5,000 ₪ וכן לשאת בשכר טרחת עורך דין בסכום של 40,000 ₪ ומע"מ כחוק ובעלויות פרסום הסדר פשרה בעיתונות כמותווה על ידו.
6. בשלב זה, לפניי שתי בקשות מטעם הנתבעות מס' 1,2 (להלן: "הנתבעות") : האחת, למתן הוראות; והשנייה, למשלוח תביעה שכנגד. נדון בבקשות כסדרן.
בקשת הנתבעות למתן הוראות
פסילת מסמכים
7. הנתבעות מבקשות לפסול את נספחים ו', ז', ח' לתצהירה של עו"ד איילה שאודר מטעם התובעת, בטענה כי המסמכים לא צורפו לכתב התביעה ולא נכללו ברשימת המסמכים.
8. אין תמה כי לכתב התביעה לא צורפו רשימת מסמכים ו /או המסמכים, כנדרש בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). ביום 8.9.16 צורפה, לראשונה, רשימת מסמכים לראשונה.
9. עם זאת, עיון במסמכים מושא הבקשה מעלה שחלקם צורף לתצהירי הנתבעת. כך למשל, צורפה תכתובת בדואר אלקטרוני בין מר רון נובק ( מנהל נתבעת מס' 1) ובין מנהלת מחלקת תביעות ורכש ב- "איאון ישראל סוכנות ביטוח בע"מ, והתובעת צירפה את המשכה של התכתבות זו. מעבר לכך, אין חולק כי המדובר במסמכים הרלבנטיים לסוגיה השנויה במחלוקת. על כן, וחרף מחדלה של התובעת - אתיר את הגשתם. לעניין זה נתתי דעתי גם לעובדה כי על פניו נספחים ו' ו-ז' מצויים גם בחזקת הנתבעות ו לא צורפו גם על ידן.
מחיקת טענות שהן בגדר הרחבת חזית
10. לטענת הנתבעות, הטענה כי סוכנות הביטוח פעלה שלא בסמכות או הרשאה, מהווה הרחבת חזית פסולה; וכן גם, הטענה בדבר עשיית עושר ולא במשפט.
11. בכל הקשור לטענה בדבר העדר סמכות או הרשאה – המדובר במענה לטענת ההגנה של הנתבעות ( ראו למשל: סעיפים 15,16 לכתב ההגנה). על כן, המדובר בחלק מגדר המחלוקת. ודוק: אין חובה להגיש כתב תשובה.
12. בכל הקשור לעשיית עושר ולא במשפט – גם טענה זו, באה, לכאורה, במענה לטענת הנתבעות כי לא נגרם להן כל חסכון ( ראו למשל: סעיפים 17,18 לכתב ההגנה), אך אשאיר החלטה זו לסופו של יום, כאשר מובהר כבר כעת, שלא אתיר כל הרחבה או שינוי חזית.
13. לעניין זה יוער, כי הנתבעות בחרו שלא להגיש תצהיר נוסף אלא להסתפק בתצהיר התומך בכתב ההגנה ( ראו: הודעה מיום 13.3.16) . הנתבעות אף לא בקשו להגיש תצהיר משלים, לאחר הגשת תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת (ביום 23.3.16).
הבקשה לארכת מועד להגשת תביעה שכנגד
14. לטענת הנתבעות, על התובעת לשאת בסכום ההפרש בין ההשתתפות העצמית שעליה לשלם (39,589 ₪) ובין ההוצאות בהם נשאה עם מתן פסק הדין (5,000 ₪ לתובע הייצוגי ו- 46,800 ₪ לבא כוחו), קרי: הפרש בסך 16,211 ₪. על כן, מבוקשת ארכה להגשת תביעה שכנגד.
15. אכן, כטענת התובעת הבקשה הוגשה כמחצית השנה לאחר הגשת כתב הגנה ודי בכך כדי לדחותה, בפרט לאור תכלית ההליך שלפני. תביעה שכנגד בסדר דין מהיר יש להגיש יחד עם כתב ההגנה כאמור בסעיף 214 ה(א) לתקנות, בעוד הבקשה הוגשה אך ביום 23.5.16, ערב קיום ישיבה מקדמית ( שמועדה נדחה לבקשת התובעת).
16. ולגופם של דברים - אמנם, סלע המחלוקת היא ההשתתפות העצמית. ברם, אין מקום לעכב ולסרבל את ההליך והדברים האמורים, במיוחד נוכח התנהלות הצדדים בתיק זה עד כה.
מנגד, נהיר כי פסק דין בעניינו עשוי להוות השתק פלוגתא גם ביחס להליכים נוספים, אם וככל שבסופו של יום יוגשו על ידי מי מהצדדים, ויתכן כי אף יתייתרו, הכל על פי תוצאותיו.
סוף דבר
17. לפיכך, דין שתי הבקשות להידחות.
18. הוצאות הבקשות תשוקללנה בסופו של יום בעת מתן פסק הדין.

19. הצדדים מוזמנים לישיבת הוכחות וסיכומים בעל פה ביום 14.3.17 בשעה 11:30.
לקראת ישיבה זו ניתנות ההוראות הבאות:
19.1 על התובעת לשלם מחצית שנייה של האגרה לא יאוחר מ-20 יום לפני מועד ישיבת ההוכחות.
בהעדר תשלום מחצית שנייה במועד - תימחק התובענה.
19.2 הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבת ההוכחות תוך 30 יום מהיום. אם וככל שעד מסוים לא יכול להתייצב למועד הקבוע לישיבת ההוכחות, יודיע על כך בעל הדין לבית המשפט תוך 45 יום מהיום.
19.3 יובהר כי מועד הישיבה לא ידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כדין תוך 30 יום מהיום ו/או עקב אי התייצבות עד אשר בעל הדין חדל מלהודיע לבית המשפט תוך 45 יום מהיום כי אין ביכולתו להתייצב לישיבה חרף זימונו כדין במועד.
19.4 הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה בתום שמיעת העדים.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ז, 30 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: סיטי סנטר ניהול בע"מ
שופט :
עורכי דין: