ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמחה סמדר בראשי נגד אור שלום :

23 אוקטובר 2016
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
שמחה סמדר בראשי
ע"י ב"כ: עו"ד מיכאל קידר

-
הנתבעות:
1. אור שלום- למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ

2. לאה גולן

3. דבורה סוניה חסיד

4. ענת דונוביץ (גולן)

כולם ע"י ב"כ: עו"ד קרן בר יהודה

החלטה

לבית הדין הוגשה בקשת התובעת לפיצול סעדים. המשיבות התנגדו לבקשה זו ואף הגישו בקשה למחיקה על הסף, זאת לאור קיומה של תביעה מקבילה שמתנהלת בבי"ד זה במסגרת תיק 37684-01-15. למען הסדר ייקרא כתב התביעה הראשון שהוגש (בתיק 37684-01-15) "ההליך הראשון", או "כתב התביעה הראשון", וכתב התביעה שבגינו הוגשו בקשות אלו ( 43260-05-16) יכונה בהחלטה זו: "כתב התביעה הנוכחי" ( או "ההליך הנוכחי").
מהבקשות שהוגשו מטעם הצדדים, עולה, כי מדובר באותה מסכת עובדתית, והחלטה בבקשה אחת תשפיע באופן ישיר על רעותה, ועל כן אדון בהן כמקשה אחת. למען הסדר תיקרא התובעת (המבקשת את פיצול הסעדים) גם גב' בראשי, ונתבעת 1 (המשיבה בבקשה לפיצול סעדים והמבקשת מהמחיקה על הסף), תיקרא גם "אור שלום".
בית הדין ביקש לברר האם מי מהצדדים מעוניין בדיון בבקשה למחיקה על הסף. משלא התקבלה כל בקשה – ובהתאם להחלטה מיום 14/9/16, ניתנת החלטה זו על סמך החומר שבתיק.
4. הרקע לבקשות:
א. גב' בראשי הגישה לבית הדין תביעה בהליך הראשון, בגין זכויות המגיעות לה לטענתה בגין עבודתה ב"אור שלום" במשך 15 כ- שנים. במועד הגשת התביעה בהליך הראשון עדיין עבדה ב"אור שלום", ולכן התביעה המקורית בהליך הראשון התייחסה למועד הגשת התביעה, דהיינו עד סוף שנת 2014. התביעה הוגשה תחילה כנגד "אור שלום" וכנגד המדינה.
ב. בדיון המוקדם שקויים בהליך הראשון ב-1/11/15, המליץ בית הדין לתובעת למחוק את המדינה כנתבעת בתיק, ואכן כך נעשה. במועד זה הודיע ב"כ התובעת כי התובעת פוטרה בינתיים וכי בכוונתו להגיש תביעה חדשה בגין הפיטורין, תוך הוספת נתבעות נוספות בעניין הפסקת עבודתה.
ג. בית הדין התיר לתובעת בדיון המוקדם דלעיל להגיש כתב תביעה מתוקן על דרך של צמצום הרכיבים והעילות (במיוחד לאור מחיקת המדינה כנתבעת בתיק), מבלי להגבילה בהגשת תביעה חדשה בגין נסיבות הפסקת עבודתה, וזאת ללא צו להוצאות. בפועל, הוגש כתב תביעה מתוקן המרחיב את היריעה ואת עילות התביעה, ללא קבלת רשות מביה"ד, ועל כן לא אושר על ידי בית הדין. לאחר הגשת בקשות ומתן החלטות שונות, התיר בית הדין לתובעת להגיש את כתב התביעה המתוקן, תוך פסיקת הוצאות.
ד. כתב התביעה המתוקן (בהליך הראשון) הוגש על ידי גב' בראשי ב-14/3/16 . דהיינו, מספר חודשים לאחר שכבר הופסקה עבודתה. יובהר כבר עתה כי למרות שבמועד זה התובעת כבר לא עבדה בנתבעת, ובכתב התביעה המתוקן הייתה גם התייחסות לעובדת הפסקת עבודתה - לא נתבעו סעדים בגין סיום יחסי עובד ומעביד. סעדים אלו אלו (ו סעדים נוספים המתייחסים למהלך תקופת עבודתה בטרם הפיטורין ) הוגשו במסגרת התביעה הנוכחית. יצויין כי אמנם חלק מהרכיבים הנתבעים בהליך הנוכחי הוגדרו בתביעה כ"תקופת הביניים" שבין מועד הגשת כתב התביעה הראשון לנוכחי, אלא שתקופת ביניים זו הייתה אמורה להיכלל בכתב התביעה המתוקן בהליך הראשון – שהוגש, כאמור ב-14/3/16 . יתרה מכך, חלק מהרכיבים הנוספים שנתבעו בהליך הנוכחי, אף לא התחשבו ב"תקופת הביניים" והתייחסו למלוא תקופת העבודה (ללא הפרדה בין התקופות). בנוסף, בהליך הנוכחי נתבעו גם 3 מנהלות של הנתבעת שעבדו באור שלום במהלך השנים – נתבעת 2 שעבדה (ו ככל הנראה עדיין עובדת) כמנהלת ב"אור שלום" בתקופת הפיטורין, ונתבעות 3, ו-4 שהפסיקו לעבוד ב-2012, 2013 בהתאמה.
ה. כאמור, התובעת הגישה בקשתה זו לפיצול סעדים באופן שיותר לה להגיש את כתב התביעה הנוכחי ו/או העתידי, ומנגד – הגישו הנתבעות – בקשה למחיקה על הסף של כתב התביעה הנוכחי לאור קיומו של ההליך הראשון.

4. דיון:
א. האם יש מקום להתיר את הבקשה לפיצול סעדים?
תקנה 26 א לתקנות בית הדין לעבודה התשנ"ב-1991 (להלן: התקנות) קובעת כי ":תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה." בפסיקה נקבע לא אחת כי תכליתה של התקנה למנוע בזבוז זמנם של בית הדין, הצדדים והעדים ואי הטרחתם פעם נוספת להתדיינות בין אותם צדדים ובשאלות העולות מאותה מסכת עובדות. ר' דב"ע נו/247-3 כריכית מאירי בע"מ – אברהם בר-אדון (לא פורסם) . כך גם נקבע לא אחת כי על התובע לרכז את כלל רכיבי תביעתו בכתב תביעה אחד ) ר' בר"ע ארצי אברהם פלקסר – נשיץ ברנדס, מיום 8.5.2006 ).
אמנם ע"פ תקנה 26ג לתקנות רשאי בית הדין להתיר לבעל דין לפצל סעדיו, אולם זאת - בהתקיים טעם ענייני המצדיק זאת.
נבחן, אפוא, את טענות הצדדים בעניין פיצול הסעדים, עניין אשר משליך, כאמור, גם על ההחלטה בדבר מחיקה על הסף, והאם יש בבקשה לפיצול טעמים המצדיקים היעתרות לבקשה.
ב. יצויין כבר עתה כי הבקשה לפיצול סעדים כפי שהוגשה איננה ברורה דיה: מחד נטען בנימוקי הבקשה כי הבקשה מוגשת כיוון שבעתיד, לכשתתקבל תביעתה, תצטרך לשלם מיסים גבוהים בגין זכויות המגיעות לה על עבודתה במשך 15 שנים, וכי שיעור המס שתשלם יהיה גבוה בשל רשלנות מי מהנתבעות – לכן מבקשת כי יותר לה ב עתיד לתבוע את הפרשי המס מהנתבעות או מי מהן . מאידך, בתצהירה של גב' בראשי עצמה עולה כי היא מבקשת פיצול סעדים כדי "לתבוע כעת פיצוי בגין חוסר תום לב ובטענות כזב" (ההדגשה לא במקור – י.ש). דהיינו – אין מדובר בבקשה לפיצול בשל תביעה עתידית, אלא בתביעה נוספת שהגישה (בהליך הנוכחי), כשאין בבקשה ובתצהיר כל הסבר מדוע לא נכלל הרכיב של "פיצוי בגין חוסר תום לב ובטענות כזב" (אותו ביקשה להוסיף) בתביעה המקורית. יתרה מכך, ההליך הנוכחי כולל רכיבים נוספים (כמו פיצוי בגין תלושי שכר כוזבים, בסכום של 850,000 ₪(!), שהבקשה לפיצול סעדים לא התייחסה אליהם כלל ואף לא הוברר מדוע לא נכללו בכתב התביעה המתוקן בהליך הראשון.
ג. זאת ועוד. מעיון בשני כתבי התביעה המצויים בבית הדין עולה כי בהליך הראשון , כתב התביעה (לאחר תיקונו), הינו כנגד "אור שלום", בלבד, וכולל רכיבי תביעה שונים חלקם בגין 15 שנות עבודה. בין היתר נתבעו שעות נוספות והפרשי שכר; הפרשים בגין תשלומים בחסר לקופת פיצויי פיטורין , פנסיה וקרן השתלמות, פיצוי בגין חוסר תום לב ביחסי העבודה ועוד. לעומת זאת, בכתב התביעה הנוכחי, נתבעו רכיבים נוספים שחלקם מתייחסים אף הם לתקופה שנתבעה בהליך הראשון. כך לדוגמא נתבע פיצוי בסך של 150,000 ₪ בגין התנהלות בחוסר תום לב ביחסי עבודה (וזאת אף שסכום זהה נתבע גם בהליך הראשון). בעניין זה אין די בטענת ב "כ התובעת, בתגובתו לבקשה למחיקה על הסף, כי ממילא לא תוכל התובעת לזכות באותו סעד פעמיים. אין כל הצדקה לנהל הליך כפול במטרה שלפחות באחד מהם תזכה התובעת בסעד המבוקש. בנוסף וכאמור, נתבעו בהליך הנוכחי פיצויים בגין תלושי שכר כוזבים ל-177 חודשים , דהיינו – בגין חודשים ש חלקם הארי נכלל בהליך הראשון. משמע - מדובר בכפילות וברכיבים שלכל היותר (וככל שיש להם בסיס עובדתי מוצק), היה מקום להגישם בהליך הראשון, ולחלופין – להגיש בגינם בקשה מנומקת לתיקון כתב התביעה הראשון (פעם שניה), תוך הבהרה מדוע לא נכללו בכתב התביעה המקורי.
ד. ונקודה נוספת: התובעת הוסיפה בתביעה הנוכחית סעד בעניין לשון הרע (בסך 100,000 ₪), אלא שגם סעד זה מתייחס לדברים שנאמרו, על פי הנטען, במועדים שקדמו להליך הפסקת העבודה. וכך נאמר בסעיף 14.1 לכתב התביעה הנוכחי:
"התובעת תטען כי בהליך השימוע שנערך לה ובשלל המכתבים שקדמו לו, הועלו כלפיה טענות שהן בגדר לשון הרע... " (ההדגשה לא במקור – י.ש). מעבר לחוסר הפירוט המינימאלי הנדרש בטענה מעין זו לעניין לשון הרע, ובהיעדר כל התייחסות למועדים ולתוכנם של "שלל המכתבים", נראה כי הם מתייחסים לתקופה שקדמה למועד פיטוריה, ומן הסתם כבר ניתן היה להכלילם בכתב התביעה המתוקן.
אולם מעבר לכך. התובעת הוסיפה בסעיף 14.4 לכתב התביעה הנוכחי כי:
"יובהר כי בכתבי ההגנה שהוגשו בתביעה הראשונה מועלות כלפי התובעת טענות שונות שהן בגדר טענות מבישות ואף לשון הרע".
כידוע, אין בכתבי בית הדין כדי להוות "לשון הרע" במשמעותו בחוק, ולא הייתה הצדקה להוסיף בהליך הנוכחי תביעת לשון הרע בשל הטענה כי האמור בכתב ההגנה בהליך הראשון מהווה לשון הרע!
ה. ועניין נוסף: בכתב התביעה הנוכחי הוספו לראשונה 3 נתבעות חדשות – שתי מנהלות לשעבר ואחת נוכחית, אשר התובעת מבקשת לחייבן באופן אישי. מעבר לתהייה האם הן בכלל נתבעות נכונות (כאשר אין עילה להרמת מסך ואין כל הסבר משפטי מדוע יש לחייבן באופן אישי), הרי ששתיים מהן אינן עובדות כמנהלות ב"אור שלום" כבר משנת 2012 ו-2013. לכן, וככל שהייתה כנגדן תביעה אישית על העסקה שלא כדין – היה על התובעת לתבוע אותן בהליך הראשון, ולא הייתה כל הצדקה להמתין להליך הנוכחי כדי להוסיפן.
ו. במצב דברים זה לא ניתן לשפץ את כתב התביעה המקורי על דרך של הגשת תביעה חדשה, גם לא בדרך של בקשה לפיצול סעדים. בסעיף 17.1 לתביע ה הנוכחית מבקש ב"כ התובעת לאחד את הדיונים בשתי התביעות כיוון שהם מהווים למעשה מסכת עובדות אחת. אלא שהיא היא הנותנת: מלכתחילה לא היה מקום לפיצול לשתי תביעות נפרדות כשמדובר במסכת עובדות אחת שמבקשים לאחדה ! מכיוון שכאמור, כתב התביעה המתוקן נכתב לאחר פיטוריה, היה על התובעת ל כלול בכתב המתוקן (בהליך הראשון) את כל הסעדים והעילות, וכנגד כל מי שרלבנטי (או להגיש , כאמור, בקשה נוספת לתיקון), ולא לעשות כן בשתי תביעות מפוצלות ולבקש לאחדן!
ז. נראה אפוא, לאור האמור לעיל (כולל מהאמור בתצהירה של גב' בראשי) כי כל שמבקשת התובעת לעשות כיום – הינו לשדרג ולהוסיף עילות נוספות לכתב התביעה המתוקן (שבהליך הראשון), מבלי שתצטרך להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה פעם נוספת, ומבלי להסתכן בהוצאות נוספות. זו כמובן איננה תכלית הסעד לפיצול סעדים וברור שאין כל הצדקה להיעתר לבקשה זו. לכן, משהעילות גובשו במועד הגשת כתב התביעה המתוקן , לא הייתה כל הצדקה להגשת התביעה הנוכחית, ואין כל הצדקה לפיצול המבוקש.
ח. למען הסר ספק יובהר כי אכן במקור, בטרם תוקן כתב התביעה, רשאית הייתה התובעת להגיש תביעה חדשה בגין נסיבות פיטוריה ובגין הפרשי שכר וכד' בגין "תקופת הביניים" ללא צורך בהגשת בקשה לפיצול, שהרי מובן מאליו כי במועד הגשת כתב התביעה המקורי עדיין עבדה. אלא שכאמור, התובעת הגישה כתב תביעה מתוקן לאחר הפסקת העבודה ו על כן היה עליה להכליל במועד זה את מלוא רכיב י התביעה הנתבעים. אולם מעבר לך, אפילו במצב הנוכחי, בו הוגש כתב תביעה מתוקן, לא מן הנמנע ש אילו הייתה מגישה תביעה נוספת כנגד "אור שלום" אך בגין עילות הנובעות מהפסקת העב ודה ומהפרשים ב"תקופת הביניים", היה מקום לשקול קבלת בקשת הפיצול, ולו גם לפנים משורת הדין, ולאחד את שתי התביעות שעניינן אחד. אלא, שכאמור, בכתב הנוכחי יש עילות וסעדים כנגד נתבעות נוספות ובגין רכיבים המתייחסים לכל שנות עבודתה ב"אור שלום", וללא הפרדה בבין התקופות השונות – ולכך בית הדין לא יכול להיעתר.
ט. ובעניין ה"תביעה העתידית": לטענת ב"כ התובעת בתגובתו (ובניגוד ל אמור בתצהיר גב' בראשי), כל שביקש היה לאפשר לו בעתיד להגיש תביעה על הפסדי מס עתידיים בשל רשלנות הנתבעות , וכי לכך התכוון בהגשת הבקשה לפיצול סעדים. בנקודה זו - ומבלי להתייחס לגוף העניין ולסמכות בית הדין (והאם זהו עניין שבין התובעת לרשויות המס או בינה לבין מי מהנתבעות), ניתן עקרונית לשערך רכיב זה ולכלול אותו במסגרת התביעה הכללית שבין הצדדים, ולא נראה שיש הצדקה לשוב ול תבוע בעתיד בתביעה נפרדת. לכן, גם בעניין זה אין מקום לפיצול מיותר של התביעות.
י. בקשת המחיקה על הסף של התביעה הנוכחית: כאמור, הנתבעות מבקשות את מחיקתו של ההליך הנוכחי כולו, לאור קיומו של ההליך הראשון. ואכן, לאור האמור לעיל , לא הייתה כל הצדקה לפתוח בהליך נוסף. הדרך הנכונה הייתה להגיש בקשה נוספת לתיקון כתב התביעה בהליך הראשון ולכלות כל הרכיבים הנתבעים (והרלבנטיים), ולא לפעול בדרך של הגשת שתי תביעות נפרדות , המתייחסות לאותה תקופה ולאותה מסכת עובדות. לכן, ואף שבית הדין אינו נוהג כדבר שבשגרה למחוק כתבי טענות, והדבר נעשה אך במשורה ובמקרים חריגים – במקרה זה יש מקום למחוק את התביעה על מנת למנוע סרבול וכפילות בהליכים בניגוד לתקנות.
יא. מכל האמור לעיל – בין אם הבקשה לפיצול מתייחסת רק לתביעה עתידית בשל הפסדי מס, וב ין אם היא מתייחסת לעצם הגשת ההליך הנוכחי – אין בית הדין נעתר לבקשה לפיצול, ומאידך מורה על מחיקת התביעה בהליך הנוכחי.
התובעת תודיע עד ליום 15/11/16 האם בכוונתה להגיש בקשה נוספת לתיקון כתב התביעה המקורי (המתוקן), או שמבקשת למחוק את כתב התביעה המקורי ולהגיש כתב תביעה חדש על כל העילות והסעדים הרלבנטיים (במגבלות ההתיישנות). ככל שמבקשת להגיש בקשה נוספת לתיקון כתב התביעה – תגיש את הבקשה בצירוף תצהיר המבהיר מדוע לא הוגשו כל רכיבי התביעה במקור, ובצירוף עותק של כתב התביעה המתוקן (בשנית) עד למועד זה.
בהיעדר הודעה אחרת – כתב התביעה המקורי (המתוקן) יהיה הכתב היחידי, והדיון המוקדם יקויים בו, כפי שנקבע זה מכבר. ככל שתודיע אחרת – יידחה/יבוטל הדיון המוקדם שנקבע (בהליך הראשון).

סוף דבר:
הבקשה לפיצול סעדים – נדחית. הבקשה למחיקה על הסף של ההליך הנוכחי – מתקבלת.

התובעת תשלם לנתבעות ביחד ו/או לחוד סך של 2,000 ₪ + מע"מ כשכ"ט עו"ד, תוך 30 יום.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ז, (23 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שמחה סמדר בראשי
נתבע: אור שלום
שופט :
עורכי דין: