ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאור אפרגן נגד מדינת ישראל :


בפני כבוד ה שופטת עפרה אטיאס

מבקשים

מאור אפרגן

נגד

משיבים

  1. מדינת ישראל
  2. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון

החלטה

האם בית המשפט של פש"ר מוסמך לעכב הליכי מאסר חלף קנס לפי סעיפים 22 ו- 22 א' לפקודת פשיטת הרגל?

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המרכז לגביית קנסות ובתשובת החייב שוכנעתי כי אין לבית המשפט של פש"ר סמכות לעכב את הליכי המאסר מכח סמכותו לפי סעיף 22 ו- 22 א' לפקודה וכי עניין זה מצוי בסמכותו של בית המשפט הדן בהליך הפלילי.

מקובלת עליי בהקשר זה, עמדתו של כבוד הנשיא, איתן אורנשטיין בפש"ר 23208-01-11 דודו אפל נ' חגי אולמן (מחוזי ת"א- יפו) אשר בהחלטה מנומקת ומפורטת ריכז את הלכות בית המשפט העליון בסוגייה זו והגיע לכלל מסקנה כי אין לבית המשפט של פש"ר סמכות עניינית לעכב הליכים פליליים במסגרת הליכי הפש"ר בציינו את הדברים הבאים:

"קביעת קנס, שיעורו וכן תקופת המאסר חלף הקנס נקבעו על ידי בית המשפט הפלילי שדן בעניינו של החייב. בית המשפט נדרש למכלול הנסיבות באשר למידת העונש וגזר את זה שסבר שהולם את המעשים שבגינם הורשע החייב. בגדר זאת נשקל גם מלוא הדרוש בנוגע לקנס שיש להשית על החייב ואת ימי המאסר חלף הקנס. בית המשפט הפלילי אף דן בבקשת החייב לפריסת הקנס לתשלומים וקבע את אלה בשים לב ליכולות החייב כמו גם ליתר השיקולים הדרושים לעניין. קבלת עמדת החייב שמשמעה דחיית המאסר אינה אלא התערבות בשיקולי הענישה של הערכאה המוסמכת. לא ראיתי עיגון חקיקתי ופסיקתי לסמכות של בית המשפט של פשיטת הרגל להתערב בהכרעתו ובשיקוליו של בית המשפט שדן בהליך הפלילי. הדעת נותנת שאת המניעות שיש לחייב מלשלם את הקנס בהינתן שהוא מצוי בהליכי פשיטת רגל, יש להביא לפני בית המשפט שדן בהליך הפלילי, והוא שישקול אותה וכמות ששקל את בקשת החייב לפריסת התשלומים בהינתן טענתו שאין ביכולתו לשלם את הקנס אלא בשיעורים.

תימוכין למסקנתי ניתן למצוא בכך שבית המשפט העליון דן בסוגיה דנן במסגרת הליכים פלילים ולא בהליכי פשיטת רגל. אפנה לבש"פ 373/89 א. שטיין נ' מדינת ישראל [1989], (להלן: " הלכת שטיין"), שבו נדונה שאלת המאסר חלף תשלום קנס של מי שהיה מצוי בהליכי פשיטת רגל. בית המשפט העליון במותב תלתא קבע שאין חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי ואף נאסר עליו לשלם את הקנס למדינה שכן הדבר יהווה העדפת נושים אסורה. משכך נקבע שיש להשעות את תשלום הקנס לתקופת הליך פשיטת הרגל. מקרה נוסף שהגיע לפתחו של בית המשפט העליון והפעם בשבתו כבית משפט לערעורים פלילים שבו נדרש בית המשפט לסוגיה דנן הוא ע"פ 5625/92 סאלח גבאן נ' מדינת ישראל [1993]. בית המשפט חזר על הלכת שטיין וקבע שכל עוד נמשך הליך פשיטת הרגל, אין מקום שהמדינה תבקש את הפעלת חלופת המאסר. קרי, רואים אנו שהערכאה המוסמכת לדון בשאלת עיכוב המאסר שהושת חלף קנס היא בית המשפט הפלילי ולא בית המשפט של פשיטת הרגל.

לא התעלמתי מהפניית ב"כ החייב לדברי כבוד השופט רובינשטיין ברע"פ 1296/11 דוד טוביאנה נ' מדינת ישראל [2011], שלפיהם יישום ההלכות דלעיל מקומן בגדר הליך פשיטת רגל ובהתאם לנסיבות ההליך והתפתחותו. סבורני שאין בהחלטה דנן קביעה שלפיה הסמכות לדון בדחיית המאסר חלף הקנס בהינתן שלא ניתן לשלמו עקב הליך פשיטת הרגל, נתונה לבית המשפט של פשיטת הרגל. סבורני שבית המשפט העליון כיוון לכך שכל עוד שנמשך הליך פשיטת הרגל, שומה על בית המשפט של פשיטת הרגל להורות שנאסר על החייב לשלם את הקנס בהיותו העדפת נושים, וייתכן שיש מקום בגדר ההליך לשקול האם אין בכך משום שימוש לרעה של החייב, ככל שעסקינן בבקשת חייב לפשיטת רגל. בהקשר זה אפנה לכך שבית המשפט בהלכת שטיין ציין שלבית המשפט של פשיטת הרגל שיקול הדעת שלא לאפשר לחייבים "מקלט" במסגרת הליך פשיטת הרגל מהטעם שהם לא נדרשים לשלם את הקנס, וזאת יעשה על ידי ביטול הליך פשיטת הרגל שהוגש שלא בתום לב. הלכה למעשה, בתי המשפט של פשיטת רגל שנדרשו לסוגיה הלכו בנתיב של הלכת שטיין ואסרו על החייב לשלם את הקנס חלף המאסר כל עוד תלוי ועומד הליך פשיטת הרגל (ראה פש"ר (נצ' 1206/04 שיבלי ריזק נ' הכונס הרשמי [2004]; פש"ר (מר' 24933-01-12 אברהם נאה נ' כונס הנכסים הרשמי [2012].

לא למותר להפנות להחלטת בית המשפט העליון בעניין רע"א 4098/13 סבאח יזיד נ' כונס הנכסים הרשמי [2013]. באותו מקרה סבר בית המשפט שאין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט של פשיטת הרגל שלא נעתר לבקשת החייב לעכב את מאסר חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל, שהושת עליו בסך של 9,000 ₪ או 90 ימי מאסר חלף הקנס. אמנם באותו מקרה הבקשה הושתתה על סעיפים 22 ו-22א לפקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1980 שלפיהם משהוגשה בקשת פשיטת רגל, רשאי בית המשפט לעכב כל הליך אחר. נקבע שאין בהוראות דנן כדי למנוע ולעקוף ענישה פלילית שכן מטרת הסעיפים דנן היא עיכוב הליכים אזרחיים. בית המשפט העליון אמץ את החלטת בית המשפט של פשיטת רגל באומרו בין היתר, שעיכוב עונש פלילי אינו נמנה עם מטרות הליך פשיטת הרגל:

"הליכי כינוס נכסים ופשיטת רגל נועדו בסופו של יום ליתן הפטר לחייב מחובותיו, על מנת שיוכל לפתוח דך חדש בחייו ללא עול חובות הרובץ על כתפיו, וכן להביא לשוויון בין נושיו. עיכובו של עונש פלילי אינו עולה בקנה אחד עם מטרות אלה".
(ההדגשה אינה במקור-א.א.)

קרי, בית המשפט העליון מבהיר שבית המשפט של פשיטת הרגל לא ידון בעיכוב של ענישה פלילית שאינה ממטרות הליך פשיטת הרגל.

עוד אפנה לספרם של ש. לוין וא. גרוניס "פשיטת רגל" [מהדורה שלישית, 2010) בעמ' 120.

בשולי התייחסותי לסעד זה, מצאתי לנכון להפנות לקביעת בית המשפט העליון לרע"פ 9008/01 מדינת ישראל נ' א.מ. תורג'מן בע"מ [2003] באותו עניין נקבע פה אחד שלבית המשפט של הפרוק אין סמכות להורות על עיכוב הליך פלילי במסגרת הסמכויות שלו כבית משפט של חדלות פרעון. בנוסף נקבע:

"אילו קבענו על דרך פרשנות כי לבית משפט של פרוק סמכות להפסיק הליך פלילי המתנהל נגד חברה בפרוק משמעות הדבר הייתה הכפפת סמכות ראש התביעה הכללית בניהול ההליך הפלילי לסמכות בית משפט של פרוק, תוך סטייה מחלוקת הסמכויות המקובלת הנתונה לרשויות השונות, כמקובל בהסדר החוקתי הנוהג בישראל ... אין מקור בחקיקה המקומית המצביע על כוונה לסטות מעקרון זה לגבי חברה בפרוק, וספק אם ניתן למצוא לסטייה זו הצדקה כלשהי מטעמים ענייניים שבאינטרס הציבור".

משכך, המסקנה המתבקשת הינה שלא לי, כבית המשפט של פשיטת רגל לדון בסעד המבוקש של דחיית המאסר חלף הקנס על יסוד טענת החייב שהוא מצוי בהליך פשיטת רגל ולכן לטעמו נאסר עליו לשלם את הקנס. הסמכות מוקנית לבית המשפט שדן בהליך הפלילי ולו בלבד."

כאמור, הנמקתו המפורטת והמנומקת של כבוד השופט אורנשטיין מקובלת עליי בעיקרה, ואני מאמצת אותה, בכל הקשור לקביעתו כי הסמכות לעכב הליכים מאסר פליליים אינה נתונה לבית המשפט של פש"ר. אכן, הלכת בית המשפט העליון כפי שנקבעה בעניין שטיין (בש"פ 373/89 שטיין נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 7.8.98) עומדת על מכונה, ואולם הסמכות לדון בבקשה לעיכוב הליכי המאסר בשל הליכי פשיטת הרגל נתונה לבית המשפט הפלילי ולא לבית המשפט של פש"ר.

למסקנה זו הגעתי במיוחד בשים לב לכך שההלכות שנקבעו ע"י בית המשפט העליון בעניין שטיין וגדבאן ניתנו במסגרת הליכים פליליים ולא במסגרת הליכי פש"ר ומשום שגישה זו ע ולה בקנה אחד עם הלכת תורג'מן וכן עם ההלכה שנקבעה בעניין רשם הקבלנים.

גם החלטתו של כבוד השופט הנדל ברע"א 4098/13 סבאח יזיד נ' כונס הנכסים הרשמי (ניתן ביום 27.6.2013) עולה בקנה אחד עם גישה זו . בהחלטתו הנ"ל דחה כבוד השופט הנדל בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית המשפט של פש"ר בגדרה נדחתה בקשתו של החייב לעיכוב הליכי פקודת מאסר . בית המשפט המחוזי בנצרת קבע כי "אינני סבור שבמסגרת עיכוב הליכי הוצל"פ של בית המשפט התכוון המחוקק גם לעיכוב גזרי דין פליליים".

כבוד השופט הנדל דחה את בקשת רשות הערעור על ההחלטה הנ"ל בציינו כי :

"אין בידי להעתר לבקשה. נדמה כי המבקש תר אחר מחסה מהדין הפלילי, תחת כנפי הליכי הכינוס האזרחיים. הליכי הכינוס נכסים פשיטת רגל נועדו בסופו של דבר ליתן הפטר לחייב מחובותיו על מנת שיוכל לפתוח דף חדש בחייו ללא עול חובות הרובץ על כתפיו, וכן להביא לשויון בין נושיו. עיכובו של עונש פלילי אינו עולה בקנה אחד עם מטרות אלה".

מהחלטה זו עולה כי לא רק שכבוד השופט הנדל סבור שלבית משפט של פש"ר אין סמכות לדון בבקשה לעיכוב ההליכים הפליליים אלא גם כי אין הצדקה לעיכוב הליכי המאסר, עמדה שלכאורה אינה עולה בקנה אחד עם הלכת שטיין.

ואולם נראה כי מדובר בהנמקה קצרה שניתנה, כפי שציין כבוד השופט הנדל "נוכח הבהילות בה הכתיר המבקש את בקשתו", אין היא מהווה תקדים מחייב ולכן ספק אם ניתן ללמוד ממנה כי כבוד השופט הנדל תומך בביטולה של הלכת שטיין.

סיכומו של דבר, אני קובעת כי אין לבית משפט זה בכובעו כבית המשפט של פש"ר לדון בעיכוב ההליכים הפליליים וכי סמכות זו נתונה לבית המשפט הדן בהליך הפלילי

יחד עם זאת, בעת שיבוא בית המשפט זה לבחון אם יש מקום למתן צו כינוס במסגרת הליך זה תובא בחשבון נקודת המוצא שנקבעה בהלכת שטיין לפיה חייבים שנידונו לעונשי מאסר לא יזכו בהכרח למקלט פשיטת הרגל כדי להתחמק מתשלום הקנס. ואיני קובעת מסמרות בעניין זה בשלב זה.

סוף דבר, הצו הארעי יוותר על כנו למשך 7 ימים נוספים בלבד בכדי לאפשר לחייב להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט המוסמך. הפגרה תבוא במניין הימים.

המזכירות תשגר החלטה זו לצדדים בדגש על המרכז לגביית אגרות, קנסות והוצאות, באמצעות הפרקליטות האזרחית.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשע"ז, 18 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאור אפרגן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: