ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אייל לחמן נגד מועדון הכדורגל ראשון לציון :

14 אוקטובר 2016
לפני: כבוד השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע
אייל לחמן
ע"י ב"כ עו"ד אמיר פבה

-

הנתבעים

  1. מועדון הכדורגל ראשון לציון
  2. סוקר- עמותה לפתוח הכדורגל בראשון לציון
  3. רביב ספיר
  4. רון חדד

כולם ע"י ב"כ עוה"ד אהרן צאל וחגי כהן

החלטה

לפני בקשה מטעם התובע לגילוי ועיון במסמכים.

התביעה העיקרית עניינה תשלום שכר וזכויות נטענות לתובע, ששימש כמאמן כדורגל במועדון הכדורגל הפועל ראשון לציון. בין היתר, נטען כי יש לחייב באופן אישי את הנתבעים 3 ו- 4 עקב התחייבויות אישיות מצידם, וערבוב נכסים בין פעילות הנתבעת 2 לפעילות יתר הנתבעים.

הלכה היא, כי על צדדים להליך משפטי לגלות זה לזה את המסמכים הרלוונטיים למחלוקת, על מנת להגשים את התכלית של גילוי האמת, עשיית צדק בהליך השיפוטי וייעול הדיון מעצם ניהולו " בקלפים גלויים".
ראו: תקנה 46( א) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) התשנ"ב – 1991; בג"צ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ. פרופ' עוז, (14.5.2008); ע"ע ( ארצי) 482/05 שלומי משיח – בנק לאומי לישראל בע"מ, (22.12.2005).

השאלה הראשונה לבירור היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים. המבחן שנקבע לצורך כך הוא מבחן כפול, ראשית, האם קיימת " זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי" (ההיבט הצר). שנית, מהי תרומתו של הגילוי לקיומו של " דיון יעיל" בהתחשב בכלל נסיבות ההליך ( ההיבט הרחב), לרבות מהות הסעד המבוקש בהליך ומידת הפגיעה במבקש ככל שהמידע לא יימסר לידיו.
ראו: פסק דינה של כבוד השופטת ( כתוארה אז) נילי ארד בע"ע ( ארצי) 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים – קלרה אבנצ'יק, (28.3.07); ע"ע ( ארצי) 129/06 טמבור בע"מ – אברהם אלון, ( 7.5.2006).

מן הכלל אל הפרט- הבקשה לגילוי מסמכים
ואלו הם המסמכים בהם מבקש לעיין התובע, ולצידם עמדות הצדדים, והחלטתי ביחס לכל אחד מהם:
העתקי כל הפרוטוקולים של הנתבעת 2 וכל גוף שפעל מכוחה, החל מחודשיים קודם להעסקת התובע ועד לסיום העסקתו. לרבות פרוטוקולי הישיבות בהן הוחלט להעסיק את התובע ולסיים את עבודתו.
לעמדת התובע, המסמכים רלוונטיים להוכחת טענות התובע בדבר העסקה אישית על ידי הנתבעים 3 ו-4 וערבוב בין עסקיהם הפרטיים לפעילות העמותה. מדובר בדרישה מצומצמת לתקופת העסקת התובע בלבד.
הנתבעים טוענים, כי העמותה לא ערכה פרוטוקולים בכתב בנוגע להעסקת התובע או סיום העסקתו.
להלן החלטתי: לאור הודעת הנתבעים, כי לא נערכו פרוטוקולים בכתב בקשר עם תחילת וסיום העסקת התובע, אין מקום לחייבם לגלות מסמכים אלה. הדרישה לגילוי כל הפרוטוקולים רחבה, גורפת ונדחית בשל כך.
ככל שבידי הנתבעים פרוטוקולים הנוגעים להעסקת התובע, לרבות תקופת ההעסקה ותנאי ההעסקה, יגלו אותם תוך 14 יום.

ההסכם בין הנתבעים לעיריית ראשון לציון (להלן גם: "העירייה") , מכוחה ניתנו זכויות הניהול במועדון הכדורל ראשון לציון; הסכם העברת זכויות בין העמותה, הנתבעים או מי מהם לבין עיריית ראשון לציון או בעל הזכויות הנעבר בקשר עם מועדון הכדורגל ; הסכמים בין הנתבעים לעירייה ביחס לזכויות קיימות ועתידיות בכרטיסי שחקן; הסכמים בין הנתבעים בקשר עם העברת השחקנים עומר אצילי ושלומי אזולאי למועדון ביתר ירושלים והעברות בנקאיות בקשר לכך; הסכמים שנחתמו בין הנתבעים למועדון הכדורגל מכבי חיפה בקשר עם העברת השחקנים רז מאירי ומתן מסרי והעברות בנקאיות בקשר לכך.
לעמדת התובע, ההסכמים עם העירייה רלוונטיים לבירור שאלת זהות המעביד, האם לעמותה ניתנו זכויות הניהול שמא ליתר הנתבעים.
התובע מבקש לעיין בזכויות הניהול שהועברו, שמא ניתנו לנתבעים 3 – 4 באופן אישי. התו בע מבקש לדעת האם הנתבעים 3 – 4 הפיקו רווח אישי מהעבורת השחקנים , או שמרו על זכויות בהקשר זה.
לעמדת הנתבעים, מדובר במסמכים הנוגעים לצדדים שלישיים ואינם קשורים במישור ביחסים שבין התובע לעמותה. ההסכמים הם הסכמים מסחריים חסויים. אשר לפרטים הנוגעים לשחקקנים, מדובר בשחקנים שאינם בעלי דין בתובענה, והתובע מבקש לפגוע בפרטיותם.
להלן החלטתי: כל המסמכים הנוגעים לשחקנים אחרים ולהעברות כספיות ביחס אליהם יש בהם כדי לפגוע בפרטיות צד ג', שדעתו לא נשמעה ואינו קשור להליך זה. לא פורטה הרלוונטיות הישירה של כל מסמך ומסמך אלא התבקשו באופן גורף מסמכים. הבקשה בהקשר זה נדחית.
לא כך ביחס לבקשות הנוגעות לגילוי הסכמים עם העירייה. מדובר ברשות ציבורית, אשר ההסכמים עמה אינם הסכמים מסחריים חסויים רגילים. המסמכים המבוקשים – הסכמים עם העירייה ביחס למתן הזכויות, העברת הזכויות וכרטיסי השחקן, בעלי רלוונטיות לשאלה מי ניהל והרוויח מניהול מועדון הכדורגל ולטענה בדבר ערבוב נכסים וניהול פיקטיבי באמצעות העמותה. המסמכים המבוקשים יגולו תוך 14 יום. לא יעשה כל שימוש במסמכים, אלא במסגרת ניהול ההליכים בתיק זה.

דוחות הנהלת חשבונות שוטפים חודש בחודשו, של העמותה ושל חברת א. דוידס, דחות מס הכנסה של הגופים האמורים, החל מחודשיים קודם להעסקת התובע ועד לסיום העסקתו; העתקי כל ההעברות הכספיות שביצעו א. דוידס או החברה בשליטת מר חדד לטובת התובע או לטובת מי מעובדי מועדון הכדורגל הפועל ראשון לציון – מאמן, שחקנים, עובדים במועדון, במהלך התקופה החל מחודשיים קודם להעסקת התובע ועד לסיום העסקתו.
התובע טוען כי העמותה הייתה פיקציה בתוך חברת א. דוידס. לתובע אף הוצע עם סיום עבודתו להסכים לעסקה פיקטיבית לפיה ישולם לו לכאורה שכר מחברה זו. המדובר בחברה שמניותיה מוחזקות על ידי הנתבע 3, מעסיקו של התובע למעשה. הנתבע 3 עושה שימוש בגלוי בחברה והגילוי לא יכול לגרום כל נזק.
הנתבעים טוענים, כי המסמכים אינם קשורים למישור היחסים בין התובע לנתבעים. כרטסת הנהלת חשבונות של התובע כבר גילתה לו, כמו גם תלושי שכר ודוחות 106. חברת א. דוידס אינה צד להליך, ולא ניתן לדרוש ממנה לחשוף דוחות כספיים השייכים לה ומהווים סוד מסחרי מובהק והעברות כספים.
להלן החלטתי: מדובר בדרישה גורפת וחריגה, לחייב חברה שאינה צד להליך לחשוף נתונים כספיים שונים ורבים . אין המדובר בבקשה רגילה לגילוי מסמכים, ולא מתקיימות נסיבות חריגות ויוצאות דופן הנתמכות בראיות, המאפשרות להתיר פגיעה כה גורפת בסודות מסחריים מובהקים של חברה שאינה צד להליך. יוער, כי מעבר לפגיעה בחברת א. דוידס, קיימת פגיעה גם בזכויות צדדים נוספים, שזהותם כלל אינה ידועה, להם הועברו לכאורה כספים מחברה זו. הבקשה נדחית.

הסכם בין הנתבע 3 לנתבע 4 בקשר עם פעילות המועדון והפעלתו ובקשר עם הקמת העמותה ופעילותה.
לטענת התובע, על רקע השימוש לרעה בעמותה, ההסכם בין הנתבעים רלוונטי בעליל למחלוקות נשוא התיק.
הנתבעים טוענים כי לא קיים מסמך כזה. לפיכך, אין מקום לחייבם לגלותו.

העתק ההסכם בין הנתבעים או מי מהם לבין מר גל ספיר.
לטענת התובע, במסגרת השימוש לרעה בעמותה, נחתם הסכם בין העמותה למר גל ספיר, בנו של הנתבע 3, כד י לשמר זכויות שונות. ההסכם רלוונטי לאור הטענות בדבר העסקה ישירה על ידי הנתבעים 3 – 4 ושימוש לרעה בעמותה באופן פיקטיבי.
לעמדת הנתבעים מדובר במסמכים שאינם קשורים למישור היחסים עם התובע אלא לשחקן גל ספיר, צד ג'. במסמכים יש פרטים אישיים של השחקן.
להלן החלטתי: בנסיבות העניין, בהן מדובר במסמך שחשיפתו תפגע בצד ג' ואשר אינו רלוונטי ישירות למחלוקת בין הצדדים, לא מצאתי מקום להורות על חשיפתו.

בכך תמו ההליכים המקדמיים בתיק.

החלטה בדבר הגשת תצהירים תישלח לצדדים.

ניתנה היום, י"ב תשרי תשע"ז, (14 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אייל לחמן
נתבע: מועדון הכדורגל ראשון לציון
שופט :
עורכי דין: