ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום סגל נגד חני להבו בןלם :


בפני כבוד ה רשמת בכירה כרמית חדד

המבקש:

שלום סגל

נגד

המשיבה:

חני להבו בןלם

החלטה

בקשה לזימון של למעלה מ – 9 עדים לדיון הקבוע בתביעה שהגישה המשיבה, גב' חני לה בו בן לם (להלן:"המשיבה") כנגד המבקש, מר שלום סגל (להלן:"המבקש").

עניינה של התובענה, המתנהלת בבית משפט לתביעות קטנות, הוא השבה של כספים ששילמה התובעת לנתבע עבור שירות שלטענתה לא בוצע בפועל ובגין נזקים שנגרמו לה לטענתה כתוצאה ממחדלי המבקש.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה מצאתי להיעתר לבקשה באופן חלקי וזאת מן הנימוקים כפי שיפורטו להלן ביחס לכל עד:

1. העד מר יהודה גור שפרטיו בס' 1 לבקשה יוזמן כמבוקש ביחס לטענה המפורטת בס' 8 לבקשה 22, דהיינו בשאלה מהם השירותים בגינם פנתה המשיבה למבקש וביחס לשאלה זו בלבד. עדות ביחס לאופיו ופועלו הנטען של המבקש אינה רלוונטית למחלוקת מושא התובענה ואין מקום להתיר עדות בעניין זה.

העד כאמור יוזמן בכפוף להפקדת הסך של 350 ₪ בקופת בית המשפט להבטחת שכרו . הוראות ביחס לביצוע המצאה לידי העד תינתנה בסיום ההחלטה.

2. העד מר יצחק לוי שפרטיו בס' 2 לבקשה יוזמן כמבוקש ביחס לשירותים בגינם פנתה המשיבה למבקש וביחס לשירות שניתן לה בפועל בלבד. עדות ביחס לאופיו ופועלו הנטען של המבקש אינה רלוונטית למחלוקת מושא התובענה ואין מקום להתיר עדות בעניין זה.

העד כאמור יוזמן בכפוף להפקדת הסך של 350 ₪ בקופת בית המשפט להבטחת שכרו . הוראות ביחס לביצוע המצאה לידי העד תינתנה בסיום ההחלטה.

3. העד עו"ד יצחק בורוכוב שפרטיו בס' 3 לבקשה יוזמן כמבוקש אך ורק ביחס לקשר שבין הקבלות מטעמו שצורפו על ידי התובעת לעניין מושא התובענה.

העד כאמור יוזמן בכפוף להפקדת הסך של 1,000 ₪ בקופת בית המשפט להבטחת שכרו. הוראות ביחס לביצוע המצאה לידי העד תינתנה בסיום ההחלטה.

4. העד מר אברהם רכטשטאפן שפרטיו בס' 4 לבקשה יוזמן לאור הטענה כי הוא שהפנה את המשיבה לקבלת שירות מן המבקש. הבקשה לזימונה של הגב' שירן רכשטאפן אינה מנומקת ועל כן היא נדחית.

העד כאמור יוזמן בכפוף להפקדת הסך של 350 ₪ בקופת בית המשפט להבטחת שכרו. הוראות ביחס לביצוע המצאה לידי העד תינתנה בסיום ההחלטה.

5. הבקשה לזימונו של מר אלון מן נדחית. האירוע המתואר בס' 2 לבקשה 30 אינו רלוונטי למחלוקת מושא התובענה מה גם שהנתבע כבר בקש לזמן את העד מר יצחק לוי לעניין זה. יתר עדותו של העד היא ביחס לאופיו ופועלו הנטען של המבקש, עדות זו אינה רלוונטית למחלוקת מושא התובענה ועל כן אין מקום להתיר זימונו של העד.

6. הבקשה לזימונו של מר מאיר שטיינמץ נדחית. מעיון בתמצית עדותו שבבקשה 32 עולה כי רובה ככולה נוגעת לאופיו ופועלו הנטענים של המבקש שאינם רלוונטיים למחלוקת מושא התובענה ובחלקה היא עדות מפי השמועה. הבקשה לזימונה של הגב' שטיינמץ כלל אינה מנומקת ומשכך אין מקום להיעתר לה.

7. הבקשה לזימונו של בעלה לשעבר של המשיבה מר ג'רמי לה בו ועו"ד מיכאל ברקוביץ המייצג אותו לכאורה נדחית. כפי שעדות על אופיו ופועלו הנטען של המבקש אינה רלוונטית לתובענה כך גם עדות בדבר אופיה או פעולותיה הנטענות של המשיבה בכל הנוגע להליכים שבינה לבין בעלה לשעבר אינם רלוונטיים לבירור ההליך.

8. הבקשה לזימון רשות המס או מתן תע"צ נדחית. מאחר שהמבקש טוען כי ערך תלונה לבקשת המשיבה על יסוד ראיות מסמכים ודוח חוקר שהוצגו לו הוא רשאי להוכיח טענותיו באמצעות מסמכים אלו. בעניין זה יצויין כי בהחלטה נוספת מהיום ניתנה למבקש רשות להגיש העתק מן התלונה לכאורה וטענותיו בעניין זה יתבררו בדיון. משכך מתייתר הצורך בזימון רשות המס.

9. הבקשה לזימונה של עו"ד רויטל מגל נדחית. לטענת המבקש מדובר במי שמייצגת את המשיבה ממאי 2016, לאחר הגשת התביעה בתיק זה ועל כן על פני הדברים עדותה אינה רלוונטית. אין בזימונה של העדה כדי להוכיח כי המבקש ערך טיוטות עבור המשיבה פרק זמן ניכר קודם לנטילת הייצוג על ידי עו"ד מגל על פי הנטען. כמו כן וכאמור לעיל עדות בדבר אופיה והתנהלותה של המשיבה למול מי שאינו בעל דין בתובענה שלפני, או בכל הנוגע לקביעת זכאותה לקבלת סיוע משפטי אינה רלוונטית למחלוקת מושא התובענה.

10. סוף דבר אני מתירה את זימונם של ארבעת העדים כמפורט בסעיפים 1-4 להחלטה זו בכפוף להפקדת הכספים כאמור בהחלטה לשם הבטחת שכרם. מובהר כי החיוב בהפקדה הוא ביחס לכל עד בנפרד (סה"כ 2,050 ש"ח לשם זימון כל ארבעת העדים).

המזכירות תנפיק ותשגר את ההזמנות לעדים רק לאחר ביצוע ההפקדה כאמור. מקום בו לא יופקדו הכספים על פי החלטה זו עד ולא יאוחר מיום 06.11.2016 ייחשב המבקש כמוותר על זימונם והדיון בתובענה יתקיים ללא עדותם.

11. על המבקש לוודא מבעוד מועד כי ההזמנות הומצאו לידי העדים כדין וכי אישורי המסירה סרוקים לתיק בית המשפט. מקום בו אישור מסירה ביחס לאחד או יותר מן העדים לא נסרק לתיק בית המשפט יהא על המבקש לבצע המצאה של ההזמנה לידי העד במסירה אישית עד 30 יום לפני מועד הדיון הקבוע וזאת באמצעות שליח שעיסוקו בכך. המבקש יביא עימו לדיון את אישורי המסירה בהתאם להחלטה זו בצירוף תצהיר המוסר בדבר נסיבות ביצוע המסירה.

המצאה לידי העדים יש לבצע לאחר נטילת ההזמנה והמעטפה לביצוע ההמצאה ממזכירות בית המשפט.

מובהר כי הדיון לא יידחה רק בשל אי ביצוע המצאה של ההזמנה לידי העדים או מי מהם. עד שלא יתייצב לדיון ולא בוצעה לו המצאה כדין של ההזמנה, ייחשב המבקש כמוותר על עדותו ועדותו לא תשמש ראיה בתיק.

12. מובהר כי בנסיבות העניין, וכמפורט לעיל יתאפשר לצדדים להציג לכל עד מספר שאלות מצומצם בעניינים הרלוונטיים לתובענה בלבד. על כל צד להיערך מראש עם רשימת השאלות ולהתאים עצמו למגבלות הדיון ולמסגרת הדיונית בבית משפט לתביעות קטנות.

13. מאחר שהמבקש הגיש מספר רב של בקשות בנפרד, במסגרתן עתר לצירוף ראיות, שעה שניתן היה להגישן כמקשה אחת ואף לצרפן לכתב ההגנה שהוגש לפני מספר ימים , וכן מאחר שהמבקש הגיש הבקשה לזימון העדים תוך הפניה לבקשות קודמות והכל בניגוד להחלטה מיום 21.09.2016 מצאתי כי יש מקום להידרש לחיובו של המבקש בהוצאות לטובת אוצר המדינה. המבקש יהא רשאי לטעון לעניין זה בדיון והחלטה בעניין תינתן במסגרת פסק הדין במידת הצורך.

14. החלטה זו תשלח לצדדים.

ניתנה היום, ז' תשרי תשע"ז, 09 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלום סגל
נתבע: חני להבו בןלם
שופט :
עורכי דין: