ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדי שוורץ נגד מלכה שי :

בפני כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון
התובעים
1.אדי שוורץ
2.אירית שוורץ

נגד

הנתבעים
מלכה שי

פסק דין

מבוא

1. בתיק זה הוגשה תביעה עיקרית שעניינה אכיפת הסכם מכר במקרקעין, פסק דין הצהרתי ותביעה כספית על סך 91,900 ₪. במסגרת התביעה העיקרית, הוגשה בקשה למתן צו עשה זמני, שיורה למשיבה, היא המוכרת בהסכם המכר ,בגינו הוגשה התביעה העיקרית, למסור למבקשים ללא דיחוי החזקה בדירה, מושא הסכם המכר או בקשה לתת כל צו אחר ראוי.

2. ביום 27/9/16 ניתן על ידי צו ארעי האוסר שינוי במצב הזכויות בנכס עד למתן החלטה אחרת והכל כנגד הפקדת סך של 5,000 ₪ להבטחת תשלום הוצאות. כמו כן, קבעתי דיון במעמד הצדדים אשר התקיים ביום 5/10/16.

3. במועד הדיון הוסכם במהלך דיון לא פורמלי שקוים בהסכמת הצדדים כי:

i. אכן נערכה עסקה בין הצדדים.

ii. המחלוקת בין הצדדים היא האם הופר ההסכם, אם כן על ידי מי והאם קיימת זכאות לתשלום הפיצוי המוסכם כולו או חלקו בגין הפרת ההסכם.

iii. קיימת הסכמה להותיר ההסכם בין הצדדים על כנו ואין מניעה כי הנתבעת תמכסר החזקה בדירה כנגד מילוי פסק הדין שיינתן על דרך הפשרה בתיק זה, בשאלת הפיצוי המוסכם בלבד.

iv. עד מועד הדיון שולמה כל התמורה האמורה בסעיף 4.1 להסכם כאשר אין מחלוקת כי בהסכם הוסכם בין הצדדים כי יתרת התמורה שהיה על התובעים לשלם לנתבעת בגין רכישת הזכויות וכנגד מסירת החזקה בממכר הייתה אמורה להיות משולמת עד יום 15/8/16. בפועל, שולמה כל היתרה האמורה בסעיף 4.1 להסכם רק ביום 6/9/16 ואילו החזקה בממכר לא נמסרה בשל המחלוקת בין הצדדים האם כתנאי למ סירת הממכר על המבקשים להוסיף ולשלם למבקשת את יתרת הפיצוי המוסכם בסך 87,100 ₪.

4. לטענת המבקשים, המשיבה הפרה את הסכם המכר משום:

א. לא אפשרה במתכוון השלמת ההליכים הדרושים לקבלת הללואה מובטחת במשכנתא על ידי המבקשים למרות שידעה שזו הדרך היחידה בה יכלו המבקשים לשלם התמורה עבור רכישת הזכויות בנכס . המבקשים אינם מכחישים כי עיכוב בקבלת ההלוואה נבע גם מהצורך בגרירת הלוואה קיימת להם לגביה נרשמה משכנתא בדירה אחרת , דבר שלמשיבה לא היה קשר אליו.

ב. נמנעה שלא כדין ממסירת החזקה למרות שכל התמורה הנדרשת למסירת החזקה כאמור בסעיף 4.1 להסכם שולמה כבר ביום 6/9/16.

5. לטענת המשיבה, המבקשים הפרו את ההסכם ולא שילמו במועד הקבוע בהסכם (15/8/16), את יתרת התמורה, וזו גם לא שולמה בתום תקופת החסד הנוספת בת שבועיים שהוענקה להם.

נטען כי למחדלי המבקשים לשלם התמורה אין כל קשר למשיבה ולמעשה וכעולה מנספח ג' לתשובת המשיבה לבקשה לצו עשה , האיחור בתשלום נבע מעיכוב בקבלת כספים מן העסקה שהייתה אמורה לממן רכישת הממכר מושא ההליך כאן.

.6 המשיבה טענה כי מועד תשלום יתרת התמורה היה עניין מהותי בהתקשרות בין הצדדים משום שהמשיבה נזקקה לכספים לצורך מטרה אחרת, דבר שהיה חוסך ממנה לפנות לעזרת אחרים כדי להשיג הכספים. נטען כי בשל הסכמת הצדדים על חשיבות המועד לתשלום יתרת התמורה הסכימה המשיבה למכור זכיותיה במכמר במחיר פחות מזה שניתן היה להשיגו בתנאים אחרים.

7. עוד נטען כי להבדיל מהמבקשים שרכשו הנכס להשקעה בלבד, ולא נגרם להם כל נזק באיחור הנטען במסירת החזקה, למשיבה נגרם נזק ממשי באיחור בתשלום יתרת התמורה ובגין כך ביקשה המשיבה לבטל העסקה, כעולה מנספח ד' לתשובת המשיבה.

8. בתשובה טען ב"כ המבקשים כי למרשיו נגרם נזק באיחור במסירת החזקה משום שאלו הפסידו המועדים בהם קל להשכיר דירות כדוגמת הממכר. עוד נטען כי ההודעה בנספח ד' לכתב התשובה אינה מהווה ביטול כדין על פי המוסכם בין הצדדים בהסכם של ההסכם גם אם קיימת טענה בדבר הפרה יסודית של תנאי ההסכם על ידי מי מהצדדים.

ניהול ההליך

9. כאמור בדיון במעמד הצדדים, הוסכם כי ההסכם בין הצדדים יוותר על כנו ומסירת החזקה תעשה בהתאם לפסק הדין שיתן בימ"ש זה בדרך של פשרה רק בהתייחס למחלוקת לעניין הפיצוי המוסכם והכל ללא הנמקה על פי טענות הצדדים. זאת כעולה מפרוטוקול הדיון ובהחלטה הנותנת לו תוקף.

הכרעה

10. לאחר ששמעתי טענות הצדדים בפניי שוכנעתי כי צודקים ב"כ המשיבה בטיעוניהם. במקרה דנן, לאור הנסיבות שתוארו בפני, אין מחלוקת של ממש כי אכן הפרו המבקשים התחייבויותיהם על פי ההסכם ובמיוחד הפרו התחייבותם לפרוע יתרת התמורה הנדרשת עבור רכישת הזכויות במועד, הן המועד הקבוע בהסכם 15/8/16, והן ב תום תקופת החסד (שבועיים לאחר מכן).

בפועל, גם המבקשים מודים כי יתר התמורה שולמה על ידם רק ביום 6/9/ 2016.

משכך, ולאור האמור הן בסעיף 4 והן בסעיף 9 להסכם, עסקינן בהפרה יסודית של הוראות ההסכם.

11. לא מצאתי כל סימוכין לטענות לפיהן הופרה חובת התשלום במועד נבעה ממחדלים או מעשים מכוונים של המשיבה , וזאת לאור הודאת ב"כ המבקשים עצמו כי העיכוב בביצוע התשלום על ידי המבקשים נבע גם מקשיים בגרירת הלוואה המובטחת במשכנתא שנרשמה על זכויות התובעים בנכסר אחר. זאת גם כעולה מנספח ב לתשובת המשיבה אשר נכתב על ידי ב "כ המבקשים, וזאת גם לאור העד ר הכחשה מטעם המבקשים לטענה כי פרטי החשבון שנטען שהמשיבה לא המציאה להם ובכך מנעה העברת כספים במועד היו ידועים להם ממילא ומדובר בתירוץ בלבד כאשר לסיבה לע כוב העברת התמורה המגיעה למשיבה עקב מכירת הזכות בממכר.

12. אשר לטענה כי המשיבה היא שהפרה את ההסכם בסירובה למסור החזקה בממכר למרות שהתמורה המוסכמת שולמה ,אבהיר כי אין ממש בטענה זו. במועד תשלום יתרת התמורה ההסכמית המגיעה למשיבה ,הוא יום 6/9/16 ,כבר הופר ההסכם בין הצדדים, התמורה לא שולמה במועד והפרה זו של סעיף 4 הינה הפרה יסודית.

משכך, במועד זה לא ברור כי קמה למבקשים הזכות לקבל החזקה בממכר לאור הפרתם את הסכם המכר מבלי שאלו ידרשו להבטיח תשלום פיצוי כלשהו.

13. זאת ועוד באם סברו המבקשים כי לא היה מקום לעכב מסירת החזקה לאחר ביצוע תשלום יתרת התמורה האמורה בהתאם לסעיף 4 להסכם, הם יכולים היו לבחור שלא לשלם התמורה או להפקידה בקופת ביהמ"ש או בידיהם הנאמנות של ב"כ הצדדים ולהורות על העברתה רק תמורת מסירת הח זקה , והכל תוך הסתכנות בהגדלת הפיצוי המוסכם אם כזה יגיע למשיבה .

14. כך או כך, אין לראות במשיבה כמי שהפרה התחייבויותיה על פי ההסכם בנסיבות דנן כאשר סירבה למסור החזקה בדירה מבלי שתובטח האפשרות כי ישולם לה פיצוי בגין הפרת המבקשים את ההסכם.

15. משכך אני סבורה כי אכן הפרו המבקשים את ההסכם ואין לראות את המשיבה כמי שהפרה את ההסכם.

עם זאת, מתוקף סמכותי בהתאם להלכה הפסוקה המקנה שיקול דעת להתערב גם בסכום הפיצוי המוסכם ובהתחשב בכל הנסיבות הרלוונטיות אני סבורה כי יש להעמיד הפיצוי המגיע בנסיבות דנן על סך של 35,000 ₪ ובתוספת הוצאות הליך זה בסך 5,000 ₪ וכך אני מורה.

סיכום

16. לאור האמור לעיל בכפוף לתשלום סך נוסף כולל של 40,000 ₪ בתוך עד 15 יום מהיום תעביר המשיבה החזקה בדירה למבקשים וכן תחתום על כל מסמך נדרש לביצוע העברת הזכות בממכר מהמשיבה-המוכרת לקונים התובעים ו לרישום הזכות במימכר על שמם.

כספים שהופקדו בקופת ביהמ"ש יועברו לידי המשיבה באמצעות בא כוחה על חשבון פרעון החיוב על פי פסק דין זה.

פסק דין זה מסיים ההליך כולו בין הצדדים.

ניתן היום, ו' תשרי תשע"ז, 08 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדי שוורץ
נתבע: מלכה שי
שופט :
עורכי דין: