ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רם סבג נגד פרונט טופ יזמות בע"מ :

לפני כבוד השופטת הדסה אסיף
התובע
רם סבג ת.ז. XXXXXX250
ע"י בא כוחו עו"ד יוסף אלברק

נגד

הנתבעת
פרונט טופ יזמות בע"מ, ח.פ. 5145899
ע"י ב"כ עו"ד בן ששון

החלטה

בפני בקשת התובע להטיל עיקול זמני על נכסי הנתבעת ולמנות את בא כוחו ככונס נכסים לכלל נכסי הנתבעת. עוד מבוקש צו שיאסור על הנתבעת לעשות כל דיספוזיציה בנכסיה.

הנתבעת מתנגדת לבקשה.

הבקשה הוגשה במסגרת תביעה שהגיש התובע כנגד הנתבעת ובה עתר לחייב את הנתבעת להשיב לו סכום של 350,000 ₪ שלטענתו הלווה לתובעת על פי הסכם מימון שעותק ממנו צורף לתביעה. לטענת התובע, הוא זכאי לקבל בחזרה את הסכום האמור וכן סכומים נוספים שפורטו בסעיף 28 לתביעה. בסך הכל טוען התובע כי על הנתבעת לשלם לו סך של 580,578 ₪.

הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה בה טענות שונו כנגד חלק מהסכומים שדרש התובע ואולם כנגד הסכום העיקרי שדרש התובע, סך של 350,000 ₪, מודה הנתבעת כי התובע זכאי לסכום הזה אלא שלטענתה המועד שבו זכאי התובע לקבל את הסכום הזה טרם הגיע. לטענתה, מועד זה הינו בתוך 24 חודשים מיום 17/3/15 ומועד זה טרם הגיע.

התביעה הוגשה בחודש יוני 2015 ואילו הבקשה לעיקול זמני הוגשה רק ביום 28.8.16.

הבקשה היתה להטלת העיקול ומינוי כונס הנכסים במעמד צד אחד, ואולם, בהחלטה מיום 1.9.16 נקבע כי לא יינתן צו במעמד צד אחד והבקשה תידון במעמד שני הצדדים. הנתבעת הגישה תגובה והתובע הגיש תשובה לתגובה. בדיון היום השלימו ב"כ הצדדים את טיעוניהם ועתה הגיעה העת ליתן החלטה בבקשה.

שוכנעתי, כי יש ממש בטענת התובע , וכי הוא זכאי לסעד ש יוכל להבטיח כי הנתבעת תוכל לשלם לו את הסכום, שהיא עצמה מודה כי עליה להשיב לידיו.

כאמור, הנתבעת מודה כי התובע זכאי לקבל ממנה לכל הפחות את הסך של 350,000 ₪, אלא שלטענתה המועד להשבת הסכום הזה לידי התובע, טרם הגיע . לטענתה], המועד להשבת הסכום לתובע לא יגיע אלא בעוד כחצי שנה, לאחר תום 24 חודשים מהמכתב ששלח מנהל הנתבעת ביום 17/3/15.

יוצא, כי התובע הוכיח, לפחות לצורך השלב שבפני אם לא למעלה מזה, כי הוא זכאי לחלק הארי מסכום התביעה.

אשר לחשש שמא ללא הצו לא יוכל התובע לממש את פסק הדין אם וכאשר זה יינתן לטובתו- גם בנטל הזה עמד התובע. מהאמור בבקשה ונספחיה עולה כי זכויות שונות של הנתבעת שועבדו להבטחת התחייבויות שונות של הנתבעת. עוד התברר כי שעבודים נרשמו לטובת בא כוחה של הנתבעת ולטובת אמו של זה(!) . עוד עולה, כי אמו של בא כוח הנתבעת אף הגישה בקשה למי מוש השעבוד שנרשם לטובתה וכי לבקשתה מונה עו"ד לבונטין ככונס נכסים לצורך מימוש השעבוד.

לאור הדברים האלה, ולאור דבריו של ב"כ הנתבעת בדיון היום, לפיהם אין לנתבעת נכסים אחרים למעט הזכויות שיש לה בשלוש חלקות – חלקה 219, חלקה 220 וחלקה 101, כולן בגוש 10036, שוכנעתי כי יש צורך במתן הסעדים המבוקשים , על מנת להבטיח כי התובע יוכל לגבות מהנתבעת את הסכומים המגיעים לו, אם וכאשר יפסקו כאלה לטובתו, ועל מנת להבטיח כי הנתבעת לא תוכל להבריח את נכסיה, כולם או חלקם, טרם שיינתן או יבוצע פסק הדין.

בתגובה שהגישה טענה הנתבעת מספר טענות כנגד הבקשה, אך לא מצאתי כי יש בהן כדי להביא לדחיית הבקשה.

הנתבעת טענה כי התובע ידע על השעבודים עוד טרם שהוגשה התביעה וכי הבקשה הוגשה לכן בחוסר תום לב ובשיהוי ניכר.

אף אם יש ממש בטענה זו, אין די בה כדי להביא לדחיית הבקשה. לכל היותר יש בה כדי להביא לכך שהעיקולים לא יוטלו אלא לאחר שמיעת טענותיה של הנתבעת, כפי שאכן נעשה בפועל. כפי שכבר ציינתי, הבקשה לא נדונה במעמד צד אחד, אלא במעמד שני הצדדים ולאחר ששני הצדדים הגישו טיעונים כתובים.

הנתבעת טענה כי לא צורפו לבקשה צדדים אחרים, אף שהם צדדים דרושים וראויים. כדוגמא ציינה הנתבעת את אמו של ב"כ הנתבעת, הגב' דיזי ששון, ואת מי שמונה ככונס נכסים למימוש השעבוד שנרשם לטובתה של זו, עו"ד לבונטין. הנתבעת טענה כי מתן הסעדים המבוקשים על ידי התובע, יפגע בזכויותיהם של אלה בכל הנוגע לנכסים המשועבדים, וכי אם מבקש התובע לעקל זכויות של הנתבעת במקרקעין, הרי שעליו לצרף לבקשה את כלל בעלי הזכויות שלטובתם רשומה הערת אזהרה על אותם מקרקעין.

אני דוחה טענה זו של הנתבעת.

זכויות התובע מכח העיקול שיירשם על נכסים או על זכויות כאלה ואחרות של הנתבעת, ולא של אחרים. זכויות התובע גם יהיו כפופות לזכויות של צדדי ג' , אם הם בעלי זכות קדימה על פי כל דין. הדיון בשאלת הקדימות אינו רלוונטי לעצם העיקול, ואין לכן כל חובה לצרף בעלי זכויות אחרים לבקשה.

הנתבעת טענה כי העיקול המבוקש הוא כללי, וכי לא מבוקש עיקול זמני או ספציפי . לטענתה, התובע מבקש מינוי כונס נכסים לא לנכס מסויים, אלא לכלל נכסי החברה. לטענתה, סעד כזה יכול להינתן רק במסגרת צו לכינוס כללי של נכסי החברה, צו שאותו ניתן לקבל רק במסגרת הליכי פירוק ולא בבית המשפט הזה.

יש ממש בטענה זו של הנתבעת ואולם אין בה כדי לשלול מכל וכל את הטלת העיקול ומינוי הכונס. העיקול יכול להיות על כלל נכסי החברה, ואילו מינוי הכונס יינתן רק לגבי זכויות או נכסים ספציפיים , בהתאם לסמכות שבתקנה 387ב (א) לתקנות סדר הדין האזרחי.

אשר לטענה כאילו יש לדחות את הבקשה, מאחר שלזכות התובע רשומה הערת אזהרה על חלק מזכויות הנתבעת המקרקעין – אני דוחה טענה זו. העובדה שלטובת התובע רשומה הערת אזהרה על חלק מזכויות הנתבעת במקרקעין, אינה שוללת את זכותו לקבלת הסעד המבוקש על ידו עתה, סעד שמטרתו מניעת הברחת נכסים נוספים.

אני דוחה גם את טענת הנתבעת, כאילו אין הצדקה למנות כונס נכסים נוסף , על נכסים שהם כבר משועבדים לצדדים שלישיים ומונה להם כונס נכסים.

כפי שעולה מהבקשה, ולא נסתר, השעבודים רשומים לטובת בא כוחה של הנתבעת (שייצג אותה גם בדיון בפני היום), ולטובת אמו. כונס הנכסים מונה לבקשת האם, לצורך מימוש השעבוד שרשום לטובתה.

מדובר במצב דברים שאינו שגרתי, וזאת בלשון המעטה. דומה שבנסיבות האלה יש ממש בטענת התובע , לפיה הוא זכאי לכך שימונה כונס נכסים גם מטעמו, ולו על מנת לוודא כי זכויותיו לא תקופחנה, בפרט כשגם על פי טענות הנתבעת עצמה, התובע זכאי לקבל ממנה מאות אלפי שקלים.

העובדה שבא כוחה של הנתבעת דאג לרישום שעבוד על זכויות כאלה ואחרות של הנתבעת, לטובתו ולטובת אמו , מלמדת כי הוא עצמו היה סבור שיש צורך בבטוחות שיבטיחו את קיומן של התחייבויות הנתבעת כלפיו וכלפי אימו. יש בכך כדי לחזק את טענת התובע, שדורש בבקשה שבפני בטוחות שיבטיחו שה נתבעת לא תוכל לנקוט בפעולות שימנעו או יקשו את מימוש פסק הדין, אם וכאשר יינתן כזה לטובתו.

אני מורה אפוא כדלקמן:

ניתן בזה עיקול, על כלל נכסי הנתבעת ובכלל זה על הנכסים הבאים:
א. זכויות הנתבעת במקרקעין הידועים כחלקות 101, 219, 220 בגוש 10036 בחדרה, ב. על הכספים ו/או הזכויות המגיעים לנתבעת מאת כל אחד מהמחזיקים המפורט בבקשה, ג. על כל זכויות הנתבעת מכח ההסכמים הבאים: הסכם מיום 30/12/10 שבין הנתבעת לבין נחום יאמין וירדנה יאמין, הסכם מיום 27/12/10 שבין הנתבעת לבין אליהו שניידר, והסכם מיום 23/12/10 שבין הנתבעת לבין אורי יאמין.

אני ממנה את עו"ד אלברק יוסף ככונס נכסים לזכויות הנתבעת בנכסים שפורטו לעיל בס"ק א-ג.

כונס הנכסים רשאי לרשום הערה מתאימה על מינויו ואני אוסרת על כל דיספוזיציה או עסקה בזכויות הנ"ל.

העיקול, ומינויו של כונס הנכסים , תוקפם בשלב זה, עד למתן פסק דין בתובענה העיקרית.

כונס הנכסים יפקיד התחייבות בסכום של 20,000 ₪, להבטחת אחריותו לנכסים שהוא ממונה עליהם. ההתחייבות תהיה בכתב ערבות אישי, ערוך לפי טופס 46 לתקנות.

בנסיבות, ומאחר שמדובר במינויו של כונס זמני, ומאחר וכבר מונה כונס נכסים לחלק מהנכסים האמורים, לא מצאתי מקום להורות על פרסום ברשומות או בעיתון יומי (ראה תקנה 390 לתקנות).

כונס הנכסים יגיש עד ליום 30/1/17 דו"ח על הנכסים שנמצאו ועל פעולותיו ככונס.

בתיק העיקרי קבוע דיון ליום 10.10.16, לשמיעת ראיות. ככל שהמחלוקת שבין הצדדים מצטמצמות להחזר הסכום של, 350,000 ₪ ששילם התובע לנתבעת על פי הסכם ההלוואה, דומה שהדיון בתובענה מתייתר, שכן הנתבעת מודה בזכותו של התובע לסכום הזה, והמחלוקת היא לכל היותר בשאלת המועד שבו עליה להחזיר אותו לידי התובע. ככל שהתובע עומד על תביעתו גם ביחס לסכומים האחרים , כפי שפורטו בסעיף 28 לתביעה, דומה שאין מנוס משמיעת ראיות ואלה תשמענה לכן במועד שנקבע, והכל אלא אם הצדדים יגיעו להסכמות אחרות שייתרו את הצורך בשמיעת ראיות כאמור.

המזכירות תעביר לצדדים עותק החלטה זו.

ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ז, 05 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רם סבג
נתבע: פרונט טופ יזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: