ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. ליבוביץ מלונות בע"מ נגד גלעד כץ :

לפני כבוד ה שופט אלעד טל

תובעת/מבקשת

מ. ליבוביץ מלונות בע"מ

נגד

נתבע/משיב

גלעד כץ

החלטה

לפני בקשה לתיקון כתב התביעה באופן שבו יופחת סכום התביעה. וכן בקשה להקטנת סכום העיקולים והחזר יחסי של אגרת בית המשפט.

1. הבקשות נוגעות לתביעה כספית אשר הגישה המבקשת, חברה בע"מ, בהליך של סדר דין מקוצר, נגד המשיב , איש עסקים ואחד מבעלי המניות בחברת CEE, זאת בהתאם להסכם בין הצדדים מיום 25.11.2015, בו נקבע מנגנון פרישה של המבקשת מהעסקה לרכישת מלון מריוט בבוקרשט ולפיו התחייב המשיב לשלם למבקשת סך של 180,000 יורו וכן פיצוי מוסכם של 500 יורו בגין כל יום איחור בתשלום.

2. כתב התביעה הוגש תחילה עם סעד כספי בסך של 836,000 ₪. כעת, מבוקש לתקן את התביעה באופן שסכום התביעה יופחת לסך של 136,832₪, וכפועל יוצא מהקטנת סכום התביעה, סכום העיקולים הכולל יופחת, ויושב בהתאם סכום האגרה. לטענת המבקשת, חברת CEE רכשה את מניות המבקשת בחברה בסכום של 165,000 יורו, משכך יש להפחית מסכום התביעה סך של 669,168 ₪.

3. המשיב מתנגד לתיקון. לטענת המשיב, בהתאם להסכם פשרה שנחתם ביום 16.7.2016 בין חברת CEE למבקשת, הוסכם כי החברה תשלם למבקשת סך של 165,000 יורו ובנוסף, ישלם המשיב למבקשת, סך של 30,000 יורו, היה ויתקיימו 2 תנאים חלופיים: ככל שהחברה תגיע לידי התקשרות מוגמרת וחתומה עם חברת שטראבג האוסטרית לרכישת מריוט; או ככל שהחברה תגיש תביעה כספית נגד חברת שטראבג ותזכה בסכום מינימאלי של 190 אלף יורו, ותנאים אלה טרם התקיימו. בנוסף, שינוי כתב התביעה מחייב שינוי כתב ההגנה של המשיב. המשיב טוען, כי התצהיר ששימש כבסיס לעיקולים הזמניים שניתנו לטובת המבקשת, אינו יכול להיוותר בעינו. לאור השתנות הנסיבות, טוען המשיב, יש לבטל את כל העיקולים שהוטלו על ידי המבקשת כנגדו ולחלט את העירבון שהופקד על ידי המבקשת ואף להורות על דחית התביעה.

דיון והכרעה
הבקשה לתיקון כתב התביעה
4. השיקולים שעל בית המשפט לשקול בעת בקשה לתיקון כתב התביעה קבועים בתקנה 92 ל תקסד"א שזה לשונה:
"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין...".

5. הפסיקה הנה ליברלית בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות אשר מטרתם להביא להכרעת השאלות שבמחלוקת בין בעלי הדין. ואולם, לכך יש חריגים כאמור ברע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה, פ"ד נב(3) 427, 421:
"מלשון תקנה 92 לתקנות ומהפרשנות לה, כפי שעוגנה בפסיקה, עולה כי כאשר בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין – נעתרים לו ברוחב לב (ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו(3) 214; ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות, פ"ד לט(2) 556). ברם. זיקתו האמיצה של התיקון המבוקש לפלוגתא האמיתית בין הצדדים אינה חזות הכל. חריגים לכלל זה הינם מקרים שבהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום לב או מקרים שבהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהינה קמה לו אם היתה מוגשת הבקשה מחדש"

עוד נקבע בבר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות כי אם ניתנת הבעיה לפתרון באמצעות פיצוי כספי תהא הגישה:
"מאוד ליברלית, כדי שהטפל לא יכשיל את העיקר".

בהקשר זה, נאמר ברע"א 3385/08 מרקט פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל שרותי תקשוב בע"מ:
"רכיב מרכזי הוא הוגנות ההליך, המשחק "ההוגן"; יש לבחון אם עשוי צד לרכוש על-ידי התיקון יתרונות דיוניים שויתר עליהם לפני כן מטעמי נוחות, ובכך שינה הצד שכנגד את מצבו."

6. בענייננו, המדובר בהשתלשלות עניינים שאירעה לאחר הגשת כתב התביעה ולפני שהתקיימה ישיבת קדם משפט ראשונה. התרשמתי כי הבקשה הוגשה בתום לב ולא כדי לזכות ביתרונות דיוניים כלשהם. בנוסף, המדובר בתיקון שהוא הכרחי על מנת לסייע לבית המשפט להכריע בשאלות שבמחלוקת.

7. איני רואה כל מניעה להיענות לבקשה באופן שסכום התביעה יועמד על סך 136,832 ₪.
יחד עם זאת, מאחר והנסיבות החדשות שהובילו לתיקון סכום התביעה הן בעלות חשיבות אין די בתיקון סכום התביעה ועל התובעת להגיש כתב תביעה מתוקן (וכפועל יוצא, יהא המשיב זכאי להגיש בקשת רשות להתגונן מתוקנת ככל שיראה לנכון לעשות כן ).

החזר אגרה
8. סעיף 6 לתקנות האגרות קובע ביחס לתביעות על סכום קצוב :
"...
(ב) הסתיים הליך לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרט 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ויתרת האגרה ששולמה תוחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17:
(1) ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;
(2) ההליך הסתיים בפשרה;
...
(2) ההליך בוטל, נמחק, נדחה או נסתיים בפשרה או באופן אחר, לפני שהוחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין תקנת משנה (ב). "

לשון התקנה מחייבת ואינה מקנה שיקול דעת שיפוטי. אם ורק אם התקיימו התנאים המוגדרים בתקנה , לרבות סיום ההליך בשלב קדם-המשפט, לפני שהחלה מלאכת שמיעת הראיות , תחול התוצאה המותנית בלשון התקנה, קרי: החזר חלק מהאגרה ופטור מיתרתה.

הרציונאל העומד בבסיס תקנות האגרות הוא שלא יוגשו תביעות סרק לבית המשפט.

אין חולק כי המטרה שעומדת מאחורי התיקון הנדרש היא הפחתת סכום האגרה שעל המבקשת לשלם.
אומנם, רשאי בעל דין לתקן את תביעתו ולתקן את הסעד שנתבקש, בין על ידי העלאת הסכום הנדרש ובין להפחתתו, אולם אין בתיקון סכום התביעה ע"י הפחתתו ולא כלום עם עניין הפחתת האגרה, שכן הרציונל העומד מאחורי החיוב לשלם אגרה לגבי סכום התביעה ביום שנפתח ההליך הוא שהאגרה משתלמת ביום הגשת התביעה בעד שירות שינתן בעתיד (א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 11, עמ' 244).

כלל אשר התפתח בפסיק ה הינו כי סכום האגרה יחושב לפי סכום התביעה המקורי, וזאת אף אם תוקן כתב התביעה בהמשך והופחת סכום התביעה, ואין נפקא מינה לשלב שבו נעשה הדבר וזאת על מנת למנוע מניפולציות בהגשת תובענות כספיות מופרזות תוך הפעלת לחץ על הצד שכנגד או ליצור בסיס גבוה למשא ומתן לפשרה (ע"א 2623/02 סיס עיצוב ריהוט ציבורי בע"מ נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (פורסם ביום 26.12.2002 ):

" אין בתיקון הסכום על ידי הפחתתו ולא כלום עם ענין הפחתת האגרות ואין הוא משפיע עליו. לדעתנו המתכונת הבסיסית של תכנית האגרות היא כי החיוב בתשלום האגרה חל ביום הגשת התובענה; כך למשל, אם נתבע בתובענה סכום כסף גדול ונפסק רק סכום קטן לא יהיה התובע זכאי להקטנת האגרה; כך למשל, אם יחזור בו התובע מהתובענה הוא לא יזכה בהשבת האגרה, אלא במקרים שהתקנות מזכות אותו בהחזרת האגרה; ומה ההבדל בין מקרים אלה למקרים שבהם בחר התובע להקטין את סכום התביעה?"

הלכת סיס שבה ו אושרה בע"א 10537/03 מדינת ישראל נ' יש- גד תעשיות לתשתיות (1993) בע"מ, פ"ד נט (1) 642 . נקבע, כי על התובע לשלם את האגרה בהתאם לסעד שנתבקש על ידו וכפי שהוערך על ידו בזמן הגשת התביעה ואין לאפשר הפחתת סכום האגרה בהתאם להלך רוחו של התובע, שיקוליו ומצבו הכלכלי, כאשר תיקון כתב התביעה לא יגרע מחיוב זה (ראה לעניין זה גם : בת.א. (מחוזי - נצרת) 2544-10-12 קרניאל נ' כונס הנכסים, עו"ד אילן מירון (07.08.2013) .

9. המבקשת הייתה צריכה מלכתחילה לעשות חישוביה ולכמת ולהעריך נכונה את סכום המחלוקת, משלא עשתה כן, אין לה להלין אלא על עצמה.
משכך, הבקשה להחזר יחסי של אגרת בית המשפט ששולמה – נדחית.

הקטנת סכום העיקולים
10. על פי תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, (להלן: "התקנות") על מבקש העיקול לשכנע את בית המשפט על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיימת עילה לתביעתו , בנוסף, על מבקש העיקול לשכנע את בית המשפט, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר כי אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין ( תקנה 374 (ב) לתקנות).

11. תיקון כתב התביעה על ידי המבקשת אינו פוגע בעילת התביעה. עם זאת, לאור הקטנת סכום התביעה, נוצר מצב בו סכום העיקול גבוה מסכום התביעה. משכך, אני נעתר לבקשת המבקשת ומורה על הגבלת סכום העיקול לסך של 136,832 ₪.

סיכום
12. מן המקובץ לעיל מתקבלות המסקנות שלהלן:
הבקשה לתיקון סכום התביעה מתקבלת והסכום יעמוד על סך של 136,832 ₪. התובעת תגיש בקשת רשות להתגונן לא יאוחר מיום 26.10.16. כתב הגנה מתוקן יוגש לא יאוחר מיום 16.11.16.
5129371 צו העיקול הזמני שניתן ביום 7.4.2016, יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה סופית בתובענה, תוך שינוי סכום העיקול לסך של 136,832 ₪.
הבקשה להחזר חלקי של אגרת בית המשפט- נדחית.

13. טענות המשיב, במסגרת הבקשה לדחיית התביעה על הסף ולביטול העיקולים אין מקומן במסגרת תגובתו לבקשה בהיותו משיב אלא בבקשה נפרדת.

14. מאחר והנסיבות שהובילו לתיקון סכום התביעה משנות חלקית אך מהותית את הבקשות שהוגשו עד כה, ולשם ייעול הטיפול בתביעה, ככל שמעוניין צד בהגשת בקשה מקדמית כלשהי, יעשה כן תוך 20 יום מיום המועד האחרון שנקבע לשם הגשת כתב הגנה מתוקן.

15. חלק מן הבקשות הקודמות שהוגשו בתיק מחזיקות כמות עמודים לא פרופורציונלית לסוגיות ולעובדות בהן עוסקת התביעה, ובמובן זה אני מפנה לרעא 615/11 סופר מדיק (מדיק לייט) נ' ANTON HUBNER CMBH &CO. KG.
לפיכך, התביעה ובקשת הרשות להתגונן שיוגשו לא יעלו באורכן על 8 עמודים, גופן DAVID, גודל 12, רווח שורה וחצי ושוליים סבירים (לא כולל תצהיר/נספחים) . מכסת העמודים כאמור לעיל אינה כוללת את כותרת התביעה.
כמו כן, הבקשות המקדמיות שיוגשו, ככל שיוגשו לא יעלו על 4 עמודים, גופן DAVID, גודל 12, רווח שורה וחצי ושוליים סבירים (לא כולל תצהיר/נספחים). מכסת העמודים כאמור לעיל אינה כוללת את כותרת התביעה.
כתב טענות ו/או בקשות/תגובות שלא יעמדו במכסת העמודים שפורטה לעיל, יימחקו.

16. אני קובע ישיבת קדם משפט בתביעה ליום 24.1.17 שעה 9:30.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, כ"ח אלול תשע"ו, 01 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. ליבוביץ מלונות בע"מ
נתבע: גלעד כץ
שופט :
עורכי דין: