ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.מ חסון בניה מים וביוב בע"מ נגד מינהל מקרקעי ישראל :

החלטה בתיק ע"א 4757/16

וערעור שכנגד

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המערערת:
ש.מ חסון בניה מים וביוב בע"מ

נ ג ד

המשיבים:

  1. מינהל מקרקעי ישראל
  2. משרד המשפטים – אגף שומת מקרקעין

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

בעקבות הגשתו של ערעור שכנגד, נקבע בזאת הסדר מתוקן ביחס לדרכי שמיעת הערעור. צו זה יבוא במקום צו סיכומי הטענות מיום 6.9.2016.

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים

2. המערערת תגיש את סיכום טענותיה עד יום 10.11.2016 בהיקף של עד 12 עמודים.

3. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם כמשיבים וכמערערים בערעור שכנגד, במסמך אחד, עד ליום 27.12.2016 בהיקף של עד 15 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחנו המשיבים בין טענותיהם כמשיבים לבין טענותיהם כמערערים שכנגד באמצעות כותרות מתאימות.

4. המערערת תגיש את סיכומיה כמשיבה בערעור שכנגד וכן סיכומי תשובה בערעורה (אם היא חפצה בכך), במסמך אחד, עד ליום 17.1.2017 בהיקף של עד 6 עמודים. במסמך סיכום הטענות, תבחין המערערת בין טענותיה כמערערת לטענותיה כמשיבה בערעור שכנגד, באמצעות כותרות מתאימות.

5. לעניין סעיפים 2 עד 4 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

6. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

7. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 19.4.2017 בשעה 9:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ‏כ"ג באלול התשע"ו (‏26.9.2016).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: ש.מ חסון בניה מים וביוב בע"מ
נתבע: מינהל מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: