ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תדם הנדסה אזרחית בע"מ נגד עירית הוד השרון :

לפני כבוד השופטת ורדה מרוז - סג"נ

עותרת
תדם הנדסה אזרחית בע"מ
על ידי ב"כ עו"ד יואב אניספלד

נגד

משיבים
1. עירית הוד השרון
על ידי ב"כ עו"ד אבידע סלע

2. ג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ
על ידי ב"כ עו"ד חג' יחיא ראמי

החלטה

כללי
לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני לעיכוב הכרזתה של המשיבה 2 – ג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ (להלן: "ג. הנדסה" או "הזוכה") כזוכה במכרז פומבי מס' 83/16 לתכנון וניהול פרויקט שדרוג רחוב משה שרת בהוד השרון (להלן: "המכרז"), אשר פורסם על ידי המשיבה 1, עיריית הוד השרון (להלן : "העירייה").

תדם הנדסה אזרחית בע"מ (להלן: "המבקשת" ) וג. הנדסה היו המציעות היחידות במכרז. בבקשה זו משיגה המבקשת על זכייתה של ג. הנדסה וטוענת כי הצעתה גרעונית ומכל מקום, ספק אם היא עומדת בתנאי הסף.

על המכרז
מדובר במכרז שכולל הליכי תכנון, בדיקה וניהול של שדרוג רח' משה שרת (להלן: "הפרויקט") שביצועו נאמד בכ-20 מיליון ₪. במכרז נקבעו שני תנאי סף (סעיף 5 לנספח א' לתגובת העירייה):
הוכחת ניסיון ב-5 השנים האחרונות ביחס ל-5 עבודות תכנון כבישים בהיקפים של לפחות 20 מיליון ₪ לכל כביש, על ידי המציע עצמו.
המשתתף צריך להיות מהנדס / אדריכל בעל רישיון בתוקף בעת הגשת ההצעה ורשום כחוק בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

המבקשת עומדת בתנאי הסף, ידועה ומוכרת לעירייה. ג. הנדסה, כעולה ממסמכי המכרז, אינה מוכרת לעירייה וזה לה מכרז ראשון בעירייה.

טענות המבקשת
המבקשת טוענת כי רשימת העבודות שצירפה ג. הנדסה לפירוט ניסיונה אינה מקיימת את תנאי הסף שכן, אין פירוט של מועדי ביצוע העבודות ולפיכך, לא ידוע אם בוצעו במהלך 5 השנים האחרונות כנדרש. זאת ועוד, לא צוינו ברשימה היקפים כספיים (להבדיל מהיקפי עבודה) לכל פרויקט ולכל שלב מכל פרויקט, במגמה להסוות את שאלת עמידתה בתנאי הסף.

עוד טוענת המבקשת, כי הצעת ג. הנדסה גרעונית בהיותה נמוכה באורח קיצוני, כמחצית מאומדן התכנון שנקבע על ידי העירייה. כך, אומדן העירייה עומד על סך 1,400,000 ₪ בעוד שהצעת ג. הנדסה עומדת על 776,000 ₪ בלבד (48%).

בנסיבות אלו, הצעת המחיר של ג. הנדסה תכסיסנית, ואין בה כדי להבטיח האיכות הנדרשת על פי המכרז. מנגד, הצעת המבקשת העומדת על סך 1,600,000 ₪ ומבטיחה עבודה איכותית ויציבה.

לפיכך, טוענת המבקשת כי יש לעכב את הכרזת ג. הנדסה כזוכה עד להכרעה בעתירה שהגישה בד בבד עם בקשתה.

טענות המשיבים
טענות העירייה וג. הנדסה יפורטו כמקשה אחת. המשיבים טוענים כי זכייתה של ג. הנדסה נעשתה כדין, לאחר שנערך לה שימוע על ידי וועדת המכרזים שבגדרו התקבלו הבהרותיה ביחס להצעתה, כמו גם נשמעו אנשי מקצוע ששכנעו בדבר יכולתה של ג. הנדסה לבצע העבודה במחיר המוצע.

העירייה הדגישה כי מהנדסת העיר, אינג' גיתית לסר, ציינה בחוות דעתה כי אין מניעה למסור לג. הנדסה את העבודות ובלבד שתזומן למתן הבהרות לעניין גובה שכרה המוצע. ואכן, לאחר ששמעה וועדת המכרזים את הסברי מנכ"ל ג. הנדסה, אינג' סאג'י ג'אבר, היא השתכנעה כי יהא לאל ידה לבצע העבודה, אז הכריזה עליה כזוכה.

המשיבים טוענים כי ג. הנדסה עמדה בתנאי הסף משפירטה 11 פרויקטים שתוכננו על ידה בעלות של למעלה מ-20 מיליון ₪.

המשיבים מוסיפים, כי אף אם הצעת ג. הנדסה גרעונית, כנטען, הרי שאין בכך כדי להקים עילה לפסילתה, שכן לוועדת המכרזים נתון שיקול דעת לבחון ההצעה ויכולת המציע לעמוד בדרישות המכרז, כפי שנעשה בפועל.

המשיבים טוענים כי מאזן הנוחות נוטה לזכותם, בהינתן חשיבות ונחיצות העבודות לצורך פיתוח רחוב מרכזי בהוד השרון, אשר קיימות בו בעיות תנועתיות רבות שפוגעות בתושבים המתגוררים ברחוב. לפיכך, עיכוב בתחילת התכנון יפגע בלוח הזמנים של תחילת עבודות השדרוג של הרחוב וממילא, יפגע בתושבי הרחוב הממתינים זמן רב לשדרוגו.

דיון והכרעה
עמידה בתנאי סף
אחד מתנאי הסף הוא ניסיון בעבודות שהיקפן למעלה מ-20 מיליון ₪ לכל כביש ב-5 השנים האחרונות. ג. הנדסה פירטה בנספח א' להצעתה 11 עבודות שהיקפן למעלה מ-20 מיליון ₪, אולם אין ציון בדבר מועד ביצוען. על פניו, בהעדר הוכחת ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות – ג. הנדסה אינה עומדת בתנאי הסף. אף העבודות החלקיות שתוכננו ובוצעו על ידה אינן כוללות מועדי ביצוע (נספח ב' להצעתה).

הוא הדין ביחס לקורות חיים שהוגשו מטעם מנכ"ל ג. הנדסה ועובדים נוספים אצל הזוכה – קיים פירוט פרויקטים ועבודות ללא ציון מועדיהן.

בנסיבות אלו, אין ראיה לעמידתה של ג. הנדסה בתנאי הסף, הגם שייתכן שהמועדים נשמטו בשוגג ויש להשלימם.

הצעה גרעונית ותכסיסנית
לנוכח מסקנתי דלעיל, מתייתר הדיון בטענת המבקשת בדבר הצעתה הגרעונית לכאורה של ג. הנדסה. עם זאת אציין, כי אין ספק שההצעה נמוכה באורח ניכר מאומדן העירייה כמו גם, מהצעת המבקשת. ההצעה עומדת על כמחצית מהצעת המבקשת ומהווה שיעור של 48% מאומדן העירייה.

לא בכדי דרשה מהנדסת העירייה הבהרות ביחס לגובה ההצעה כתנאי לזכייתה.

עם זאת, לא הוכחה תכסיסנות בהצעה. ידועה ההלכה, לפיה הצעה גרעונית כשלעצמה אינה מקימה עילה לפסילתה, שכן ייתכנו מקרים בהם מגיש ההצעה מגיש הצעת הפסד או הצעה גרעונית בשל שיקולים ארוכי טווח כגון חדירה לשוק, ביסוס מעמדו, צבירת מוניטין או רצון להרחיב תחומי עיסוקו – כל זאת תוך ספיגת הפסד בטווח הקצר (ראה עת"מ 59904-03-11 מ.ג.ע.ר – מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ נ' עיריית רחובות ו-עע"מ 2690/06 מ.ת.א.ר מחשוב תכנון וארגון בע"מ נ' עיריית אשדוד).

מר הררי, חבר וועדת המכרזים התייחס לאפשרות זו בפרוטוקול הדיון מיום 23.8.16, שם ציין כי מנכ"ל ג. הנדסה אמר לו שהוא רוצה "לשים רגל" בעירייה (עמוד 37 לפרוטוקול).

יוצא אפוא, כי הגם שההצעה מעלה תהיות, הרי שאין בה כשלעצמה כדי עילה לפסילתה, בוודאי לא בשלב הבקשה למתן צו זמני.

סיכום
בשל חוסר וודאות בדבר עמידתה של הזוכה בתנאי הסף, אני נעתרת לבקשה ומורה על צו המעכב את הכרזתה של ג. הנדסה כזוכה במכרז עד למתן החלטה אחרת.
הדיון יוחזר לוועדת המכרזים על מנת שתברר אם ג. הנדסה עומדת בתנאי הסף ביחס לתקופת הניסיון בת 5 שנים, אם לאו.

וועדת המכרזים תודיע לבית המשפט את מסקנותיה עד לתאריך 1.11.16. ככל שתגיע להכרעה קודם לכן, תמציאה לבית המשפט מוקדם ככל האפשר.

ייקבע מועד לתז"פ ומשימה למתן החלטה ליום 2.11.16.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......


מעורבים
תובע: תדם הנדסה אזרחית בע"מ
נתבע: עירית הוד השרון
שופט :
עורכי דין: