ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ViaSat Inc. נגד Aeroam Technologies Ltd :

בפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת

ViaSat Inc.
ע"י עו"ד תומר ויסמן ועו"ד נימרוד אהרון

נגד

המשיבה

Aeroam Technologies Ltd
ע"י עו"ד יואל פרייליך ועו"ד עומר ארמה

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופט עמית משה סובל) מיום 3/6/16 בת.א. 48752-12-15 ולפיה נדחתה בקשת המבקשת – הנתבעת לעיכוב ההליכים בתובענה בשל קיומו של הסכם ב וררות ולביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט.

2. עניינינו בתביעה שהוגשה ע"י המשיבה נגד המבקשת – חברת תקשורת אמריקאית.
כפי שתואר בהחלטת בית משפט קמא (סעיף 1 להחלטה), המשיבה טענה כי נקשר בינה ובין המבקשת הסכם שותפות למציאת פתרון תקשורת אינטרנט לחברות תעופה בפרויקט משותף שהיה אמור לספק אינטרנט וסטרימינג במטוסי חברת אל-על.
בסופו של דבר, התקשרה רק הנתבעת – המבקשת לבדה עם חברת אל-על והתובעת טענה כי בכך הפרה הנתבעת את הסכם השותפות עימה.
במסגרת התביעה התבקש פיצוי בשל שלילת זכויות התובעת לאחר שהודחה מהעסקה עם אל-על.

התביעה איננה מושתתת על הסכם בכתב ועל פי כתב התביעה, לא נחתם הסכם בכתב בין הצדדים.
בסעיף 14 לכתב התביעה צוין, כי במסגרת ההסכמות אף נוסחה טיוטת הסכם בין הצדדים.
בפרק של עילות התביעה בכתב התביעה (פרק ג') נכתב, כי הנתבעת חייבת לפצות את התובעת על פי דיני עשיית עושר ולא במשפט וגם לפי דיני חוזים ודיני שותפויות.

3. המבקשת – הנתבעת טענה כי יש לעכב ה הליכים.
בבקשתה (בקשה מס' 2 בבית משפט קמא) כתבה, כי "למרות הניסוחים המפותלים בכתב התביעה, בין הצדדים לא נחתם הסכם..." (מתוך סעיף 4 לבקשה), אך למרות שלא נכרת הסכם כולל, נטען כי נכרת הסכם בוררות תקף ולפיו כל הסכסוכים ביניהם יידונו בבוררות בלונדון לפי הדין האנגלי. הכוונה היא לסעיף 14 לטיוטת ההסכם שצורפה כנספח 2 לכתב התביעה.
עוד התבקש בית משפט לבטל את היתר ההמצאה מחוץ לתחום השיפוט.

4. כבוד השופט סובל בהחלטה מפורטת ומנומקת קבע, כי אין לעכב הליכים בשל הסכמה לבוררות, שכן ההסכם בו מופיע סעיף הבוררות אינו חתום ע"י מי מהצדדים והוא מוכחש כחוזה תקף ע"י הנתבעת – המבקשת . מחלופת מי ילים בין הצדדים עלה, כי לא ניתן לקבוע שבוצע קיבול בהתנהגות מצד המעורבים לעסקה.
נקבע, כי גם על פי סעיף 2 (2) לאמנת ניו יורק ורע"א 4986/08 TYCO Building Servies נ' אלבקס וידיאו בע"מ ורע"א 141/11 TYCO Bulding Services pte. Ltd, אין לראות בנסיבות בעניינינו משום קיומו של הסכם בוררות תקף, אשר יכול לעיתים להשתכלל אף בהיעדר חתימה.
נבחנה גם סוגיית ההמצאה מחוץ לתחום השיפוט.
נקבע, כי בשים לב לכך שהתביעה איננה מבוססת על טיוטת ההסכם אלא על טענה לקיומו של הסכם שותפות בעל פה (הטיוטה צורפה רק על מנת להוות ראיה שתחזק את ההסכם שנכרת בעל פה), אזי בנסיבות אלו קיימת עילת המצאה מחוץ לתחום המשפט לפי תקנות 500 (4) (א), 500 (5) ו- 500 (7) לתקנות סדר הדין האזרחי.
נקבע, כי גם על פי מבחן הזיקות ועל פי מבחן הציפיות, ישראל היא פורום נאות.

5. על החלטה זו הוגשה הבר"ע, האוחזת 31 עמודים ומעל 150 עמודי נספחים.
בבקשה נטען, כי עסקינן בהחלטה שגויה, שיש בה טעויות גלויות וכי ההחלטה גורמת לעיוות דין חמור ועסקינן בשאלה משפטית ציבורית רחבה.

6. המשיבה בתגובתה טוענת, כי יש לדחות הבר"ע.
עסקינן בתביעה שמירב הזיקות בעניינה הן לישראל. בהעדר הסכם בוררות לא היה מקום לעכב ההליכים ואין ולא היתה הסכמה להעביר הסכסוך לבוררות.
היתר ההמצאה ניתן כדין והבקשה לא עומדת באמות המידה לצורך מתן רשות ערעור.

7. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת הרשות לערער להידחות מהנימוקים כדלקמן:
מעבר להלכה לפיה ערכאת ערעור מתערבת בהחלטתה של הערכאה הדיונית בנוגע לעיכוב הליכים בנוגע לתניית בוררות רק במקרים נדירים (וראה לעניין זה: רע"א 11166/07 כהן הברון ניסן נ' מנהל מקרקעי ישראל (ניתן ביום 5/3/08 – סעיף 14), רע"א 254/88 קיבוץ קדרים נ' מורד פ"ד מב (3) 74, 76); אזי עניינינו בבקשת רשות ערעור על החלטת ביניים, אשר יש לקבלה רק במקרי יוצא דופן, שכן " השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית יידונו, ככלל, במסגרת ערעור על פסק הדין, זאת, למעט אותם מקרים נדירים בהם "עלה בידי מבקש רשות הערעור להראות כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלולה לגרום לנזק של ממש, או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי". (מתוך רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב (ניתן ביום 8/2/15).

עצם העובדה שהמבקשת תצטרך לנהל ההליך בישראל, שכן ביכולתה להשיג על ההחלטה רק בשלב הערעור על פסק הדין, אין בה , לכשעצמה , משום הצדקה למתן רשות לערער. שכן; לא הוקנתה זכות לערער על החלטות ביניים בענייני עיכוב הליכים ודחיית בקשה לביטול הית ר המצאה מחוץ לתחום השיפוט, ולמעשה בכל מקרה, בו נדחות בקשות מסוג זה , נאלץ המבקש לנהל ההליך בישראל ועשוי להיגרם לו נזק מסוים.

בכל זאת – המחוקק הראשי והמ שני לא מצאו לנכון להקנות זכות ערעור בעניינים אלו.
על מנת שאתן רשות לערער, עלי להשתכנע כי ייגרם למבקשת במקרה דנן נזק של ממש, ולא שוכנעתי כי כך הדבר בעניינינו.

לא מצאתי בהחלטה בגינה הוגשה הבר"ע טענה המצריכה תיקון בשלב זה.
ממילא, לא התעוררה שאלה משפטית בעלת חשיבות המצדיקה לכשעצמה רשות לערער.
בית משפט קמא בחן את כתבי הטענות. מצא כי לפי כתבי הטענות, אין עסקינן בתביעה המושתתת על הסכם בכתב.
ממילא, בהיעדר הסכם בכתב אין תניית בוררות עליה חתמו הצדדים. (תוקפו של ההסכם, כולו או חלקו, יוכרעו במסגרת ההליך העיקרי).
נמצא כי בנסיבות המקרה דנן אין להפעיל חריג ולפיו היתה הסכמה לתניית בוררות גם ללא חתימה על מסמך והמסקנות בהחלטה תחומות לצדדים דנן ולנסיבות הרלוונטיות לתיק זה בלבד.
הוא הדין ביחס לטענות שהועלו לגבי היתר ההמצאה מחוץ לתחום השיפוט. ההחלטה מפורטת כדבעי ולא מצאתי הצדקה להתערבות בשלב ביניים זה.

בנסיבות אלו, ולמרות הנטען בהרחבה (יתרה) בבר"ע, לא מצאתי לנכון לקבלה.

8. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין הבקשה להידחות.

ב) המבקשת תישא בהוצאות המשיבה ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.
הערבון יחולט ויועבר למשיבה באמצעות בא כוחה.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ViaSat Inc.
נתבע: Aeroam Technologies Ltd
שופט :
עורכי דין: