ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האני חנא נגד א. סיימן סחר בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת בטינה טאובר

המבקש
האני חנא, ת.ז. XXXXXX546

נגד

המשיבה
א. סיימן סחר בע"מ, ח.פ. 511120321

פסק דין

1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותו של המבקש ( להלן: "המבקש"), מתובענה ומבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית שהוגשו כנגד א. סיימן סחר בע"מ ( להלן: "המשיבה"). הבקשה מוגשת מכוח סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

2. ביום 03/01/16 הגיש המבקש תובענה ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית כנגד המשיבה.

ביסודן של התובענה ובקשת האישור עומדת טענת המבקש, כי המשיבה משווקת בישראל את המוצר " חרדל דיז'ון גרגירים" מתוצרת MAILLE במשקל 380 גרם ( להלן: "המוצר"), עם אריזה אשר אינה תואמת את שנדרש על פי תקנות בריאות הציבור ( מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992 (להלן: "התקנות"), באופן שאריזת המוצר ניתנת לפתיחה וסגירה, מבלי שניתן להבחין לאחר הרכישה, האם האריזה נפתחה קודם לכן על ידי אחר. בכך עוולה המשיבה לטענת המבקשת כלפי הציבור בין היתר: בהפרת חובה חקוקה, בהטעיה, ברשלנות, בעשיית עושר ולא במשפט ובחוסר תום לב.

3. ביום 21/09/16 ועוד בטרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשת האישור ולדחיית תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה.

במסגרת בקשת ההסתלקות טענו הצדדים, כי לאחר הגשת בקשת האישור, באו הצדדים בדין ודברים, במסגרתם הבהירה המשיבה בפני ב"כ המבקש כי היא חברה ותיקה, מסודרת ובעלת מוניטין רב שנים, המקפידה הקפדה יתרה על שמירת הוראות החוק, בקלה כבחמורה, וכי אם וככל שמבין המוצרים הרבים המשווקים על ידה, נפלה תקלה כלשהי באריזת המוצר, הרי שמדובר באירוע נקודתי, שארע מחמת טעות, בתום לב וללא כוונה. בנוסף, הבהירה המשיבה, כי היא שוקדת ועושה כל העת מאמצים, תוך השקעת משאבים בלתי מבוטלים לצורך כך, על מנת שמוצריה יעמדו כל העת בהוראות הדין.

כן צוין על ידי הצדדים, כי על אף שהמשיבה חולקת על עמדת המבקש ביחס לעמידתה בהוראות הדין, סוכם בין הצדדים מתווה לפיו, משהמשיבה אינה מעוניינת כי לקוחותיה לא יהיו שבעי רצון, מסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין, כי החל מ-90 ימים מיום אישור ההסתלקות, מוצרי המשיבה יארזו באחת הדרכים המפורטות להלן:

א. באמצעות שתי מדבקות שיונחו כ"שתי וערב" על גבי האריזה, באופן שימנע את היכולת לפתוח את האריזה מבלי לפגוע בניכרות הפתיחה.
ב. בנעילת פרפר.
ג. בנעילת ואקום, תוך פתיחה באמצעות פקק POP-UP המעיד על פתיחה ראשונית.
ד. מדבקה היקפית ו/או מדבקה הנפרשת ממכסה האריזה כלפי מטה.
ה. יריעת ניילון מוצמדת בוואקום לאריזה מתחת למכסה ( יריעת הלחמה).

עוד הוסכם בין הצדדים, כי המשיבה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את המדבקה בהתאם לשינויים במוצר ו/או שינויים בדין, לרבות ככל שיקבע כי התקנות אינן חלות על המוצר.

בנסיבות אלה, הגיעו המבקש ובא כוחו לכלל מסקנה, כי הושגו מטרות התובענה הייצוגית, וכי האינטרס הציבורי יצא נשכר ולכן אין עוד כל טעם בהמשך ניהול התובענה. לצד זאת, ולאור הטרחה שטרחו המבקש ובא כוחו בהגשת בקשת האישור והתובענה, המליצו הצדדים על תשלום גמול למבקש בסך של 3,000 ₪ ( סכום הכולל מע"מ) ושכר טרחה לבא כוח המבקש בסך של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת תוך 30 ימים ממועד אישור ההסתלקות.

4. לאחר שעיינתי בתובענה, בבקשת האישור ובבקשת ההסתלקות ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים כפי שבאו הדברים לידי ביטוי בבקשת ההסתלקות, מצאתי כי בקשת ההסתלקות על כל חלקיה, סבירה ועומדת בתנאים הקבועים בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.

5. כידוע, כלל הוא, כי משאושרה בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית, אין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ובא כוחו אלא במקרים חריגים ובאישור בית המשפט. כלל זה נובע מן החשש, כי היענות יתר להסתלקויות מתוגמלות תעודד הגשת תביעות סרק ותתמרץ הסתלקויות מתביעות שראוי לנהלן ולמצות את ההתדיינות בהן. עם זאת, אין באמור כדי לפסול קיומם של מקרים חריגים בהם יהיה מוצדק לאשר לתובע המייצג ובא כוחו תשלום גמול ושכר טרחה. חריגים אלה, כוללים מצבים בהם הוכח, כי בקשת האישור אינה בקשת סרק, אולם, קיים קושי בהוכחת הקשר הסיבתי, מידת הנזק ואיתור חברי הקבוצה או במצבים בהם בעקבות הגשת בקשת האישור תיקן הנתבע את דרכיו. במקרים חריגים אלה, נדרש בית המשפט לבחון את סבירות הסכומים, בהתאם לתכליתו של חוק תובענות ייצוגיות, ותוך התבססו על השיקולים המנחים המנויים בסעיפים 22 ו-23 לחוק תובענות ייצוגיות, לרבות: הטרחה והסיכון שלקחו התובע המייצג ובא כוחו על עצמם; התועלת שהביאה בקשת האישור לציבור; מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; האופן שבו ניהל בא כוח התובע הייצוגי את ההליך וכיוצ"ב.

6. בענייננו, מנימוקי בקשת ההסתלקות עולה, כי אין המדובר בתביעת סרק. מדברי המשיבה בפני המבקש ובא כוחו במסגרת השיחות ביניהם, עולה, כי המשיבה אינה שוללת כי ייתכן וקיימים מקרים נקודתיים, בהם מוצריה לא היו ארוזים בהתאם להוראות התקנות. הגם שלטענת המשיבה מדובר בטעות בתום לב, ואולם לאור השלב המקדמי בו הוגשה בקשת ההסתלקות לא ניתן לזקוף טענה זו לזכות המשיבה. לצד זאת, אין מחלוקת בין הצדדים, כי בעקבות הגשת בקשת האישור הגיעו הצדדים למתווה לפיו תפעל המשיבה לאריזת מוצריה באחת הדרכים עליהם הוסכם ואשר יש בה כדי לרפא את הפגמים עליהם הצביע המבקש בבקשת האישור. בכך, ללא ספק, הוסבה תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים.

7. נוכח האמור, בשים לב למתווה עליו הסכימו הצדדים, בגדרו תדאג המשיבה לארוז את המוצר באחת הדרכים שפורטו בבקשת ההסתלקות, ובאופן שירפא את הפגם שתואר על ידי המבקש בבקשת האישור בכל הנוגע לאריזת המוצר, ולאור העובדה, כי אישור בקשת ההסתלקות אינו מהווה מעשה בי-דין, כך שממילא לא ייגרם נזק לחברי הקבוצה כתוצאה מאישור ההסתלקות, אני נעתרת לבקשת המבקש ומאשרת את ההסדר המשותף להסתלקות המבקש מבקשת האישור והתובענה האישית על כל חלקיו ורכיביו, כמפורט בבקשה. כמו כן קובעת אני, כי הסכומים המבוקשים עבור גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו סבירים ותואמים את נסיבות העניין.

8. נוכח העובדה, כי לא נותר עוד כל צורך בניהול ההליך כנגד המשיבה , ברי, כי אין טעם להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות מעבר לפרסום על דרך משלוח הודעה למנהל בתי המשפט כמצוות סעיף 16 לחוק. בנוסף, ולאור התחייבויות המשיבה לדאוג לאריזת מוצריה לפי הוראות הדין ובאופן המרפא את הפגם עליו הצביע המבקש בבקשת האישור, הרי, שלא נותרה עוד כל הצדקה להמשך ניהול ההליך ולכן אין גם הצדקה להורות על מינוי תובע מייצג ו/או בא כוח מייצג חליפיים.

9. סיכומו של דבר, אני מאשרת את הסתלקותו של המבקש מן הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ומן התובענה הייצוגית, ומורה על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה.

המשיבה תשלם גמול למבקש בסך של 3,000 ₪ (הסכום כולל מע"מ) וכן שכר טרחת עורך דין לבא כוחו בסכום של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. הסכומים האמורים ישולמו למבקש ובא כוחו בהתאמה תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בזאת תוקף של פסק דין להתחייבויות הצדדים על פי האמור בבקשת ההסתלקות.

10. למען הסר ספק יובהר, כי לא מצאתי להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות מעבר לפרסום על דרך משלוח הודעה למנהל בתי המשפט.

11. ב"כ המבקש ידאג להמציא עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

12. המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: האני חנא
נתבע: א. סיימן סחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: