ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדואר שחאדה נגד מועצה מקומית כפר יאסיף :

בפני כבוד השופטת עפרה ורבנר

העותר:
אדואר שחאדה ת.ז. XXXX021-1 0

נגד

המשיבה:
מועצה מקומית כפר יאסיף

ע"י ב"כ עו"ד עודה טועמה

פסק דין

1. העתירה שלפני עניינה נכס שבבעלות המבקש בכפר יאסיף, המצוי בגוש 18766 חלקה 16. לטענת העותר, הגם שבבעלותו נכס אחד בלבד, רשומים בספרי המועצה המקומית כפר יאסיף שני מספרי נכס על שמו, ולטענתו מספר נכס אחד מזויף ויש לבטל את אותו מספר נכס שהוא טוען כי זויף ולבטל את כל החובות בגין ארנונה, מים וכדומה שהוטלו עליו בגין נכס זה.
העותר בעתירתו התייחס לשני מספרי נכס, האחד – 140240000 והשני – 140010200.

לטענת העותר, מספר הנכס השני הינו מזויף.

נדגיש, כי בעתירה בנוסח בו הוגשה, מבקש העותר לא רק ביטול מספר הנכס הנוסף אותו הוא מכנה "נכס מזוייף" אלא גם ביטול חוב שמופיע על אותו מספר נכס.

2. המשיבה בתגובתה הבהירה כי אין מחלוקת שלעותר נכס אחד בלבד בכפר יאסיף, המצוי בגוש 18766 חלקה 16, ולעותר הוסבר פעמים רבות, כי לאותו נכס ניתנו שני מספרי נכס כאשר המספר הראשון הינו מספר שבו היו רשומים חובות ישנים של העותר בגין מים וביוב ובאשר למספר השני של אותו נכס, היו רשומים בו חובות ארנונה לגבי התקופה שבה העותר לא עדכן את המועצה המקומית כי השכיר את הנכס ולכן הוא כבעל הנכס היה אמור לשאת בתשלומים.
המשיבה הסבירה כי אין המדובר בנכס מזויף, או בחיוב העותר עבור שני נכסים, אלא בשני רישומים פנימיים של המועצה לגבי אותו נכס. חובות הארנונה המתייחסים לתקופה משנת 2004 ועד 30.06.08 כלולים במספר פיזי של הנכס שהינו המספר השני – 140010200.
עוד ציינה המשיבה בתגובתה לעתירה, כי עתירתו של העותר הינה גלגול שלישי של הליכים משפטיים שבהם נקט העותר וכאשר עתירה קודמת שהגיש בתיק עת"מ 58353-12-14 נמחקה וכן המרצת פתיחה שהגיש לבית משפט השלום בחיפה בת.א. 13333-12-15 נמחקה אף היא. זאת מעבר לפניותיו של העותר למשרד מבקר המדינה, למשרד הפנים ולכלי התקשורת, פניות באותו עניין של שני מספרים שניתנו על ידי המועצה המקומית לאותו נכס.
המועצה, בתשובתה הבהירה, כי בהתייחס לתקופה משנת 2004 ועד 30.06.08 העותר כבעל הנכס, לא דווח על כך שהנכס הושכר. כמו כן לא הוגשה על ידי העותר השגה ו/או ערר על החיוב בארנונה, כפי שיכול היה לפעול בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו-1976 ומשכך המדובר בחובות חלוטים.

המשיבה הבהירה כי אין באפשרותה להעביר כיום באופן רטרואקטיבי את הנכס על שם המחזיקים שהחזיקו בו לפני שנת 2008, וככל שלעותר יש טענות כי מאן דהו א אחר החזיק בנכס בתקופה משנת 2004 ועד 30.06.08, הוא רשאי להגיד תביעה כנגד אותו מחזיק בהתייחס לתשלומי הארנונה. המשיבה הפנתה למכתבו של העותר שנשלח אליה בתחילת שנת 2004 ואשר במסגרתו הודיע העותר למשיבה כי השוכר ששכר את דירתו עד 01.01.04 עזב את הדירה ב- 01.01.04 (נספח מש/1 לתגובת המשיבה).
המשיבה הדגישה כי עד שנת 2008 לא המציא העותר הסכמי שכירות לגבי נכס זה, ועל כן ומכוח הוראות החוק, הוא - כבעל הנכס, מחויב בתשלום הארנונה על התקופה לאחר הודעתו כי השוכר עזב ועד להודעתו החדשה כי הנכס הושכר פעם נוספת.

3. המשיבה הצהירה ב תגובתה כי לא תפעל לגביית חובות שהתיישנו, וזאת בהתייחס לחובות לתקופה שלפני 1986, ובמסגרת הדיון שהתקיים בעתירה, הצהיר בא כוח המשיבה כי המשיבה לא תפעל לגביית חובות המתייחסים לתקופה שלפני שנת 2004 וכי חוב העותר בגין הנכס המצוי בגוש 18766 חלקה 16, הינו אך ורק בהתייחס לתקופה משנת 2004 ועד 06/2008, חוב שנרשם במספר נכס פיזי 140010200.

4. המשיבה טענה לשיהוי בהגשת העתירה שכן זו לא הוגשה בתוך 45 יום כנדרש בתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים , ואף לא הוגשה בקשה להארכת מועד, וכל הנתונים היו בידי העותר זמן רב לפני הגשת העתירה הקודמת, שהוגשה בשנת 2014, קל וחומר שהנתונים היו בידי העותר לפני הגשת העתירה בשנת 2016.
המשיבה טענה כי מאחר והעותר לא הגיש השגה או ערעור לוועדת ערר, הרי המדובר בחוב סופי והיא שינתה מצבה לרעה בכך שהחוב מופיע כסופי בספרי המועצה.
מכל מקום טוענת המשיבה כי אף לגופו של עניין אין ממש בעתירה שכן לא חייבה את העותר בתשלום כפול כלשהו ולא חייבה את העותר בגין נכס שאינו קיים.

5. טענותיו של העותר באשר לכך שהמועצה המשיבה שלחה לו הודעות חוב עם שני מספרי נכס שונים בהתייחס לנכס אחד בלבד, המצוי בבעלותו בתחומי המועצה, הועלתה בעבר פעמים רבות בפני גורמים שונים. ראשית נציין כי העותר הגיש עתירה מנהלית קודמת בתיק עת"מ 58353-12-14, ובאותה עת היה מיוצג על ידי עורך דין ואף בעתירה הקודמת הועלו על יד ו טענות על חיוב כפול ועל מספרים שונים שניתנו לאותו נכס, תוך בקשה לביטול חובות הארנונה.
גם בעתירה הקודמת הועלתה טענה על חיוב ארנונה בכפל ועל ביטול נכס פיזי ישן (עיין סעיף ג.6 לעתירה הקודמת).

עתירתו הקודמת של העותר התנהלה לפני כבוד השופט אליקים ובא כוחו ביקש מחיקת העתירה על מנת לפנות לוועדה לביטול חובות הארנונה או לקבלת הנחה באשר לחובות אלה, דהיינו העותר שהיה מיוצג אתה עת, הפנים כי המדובר בחוב בגין נכס אחד והצהיר כי יפעל לביטול החוב והעתירה נמחקה. בהקשר לכך נציין כי טענות העותר בעתירה שלפנינו, יש בהן משום מיחזור של הטענות המפורטות בעתירה הקודמת באשר לשני מספרים פיזיים והטענות זהות לסעיף 50 לעתירה הקודמת.

6. בנוסף לכך נציין כי העותר הגיש תלונה בעניין למשרד מבקר המדינה וכי נערך בירור בתלונתו ובתאריך 16.12.13 קיבל תשובה, לאחר פגישות שהתקיימו בעניין. בתשובה הובהר לעותר כי לפי הוראות החוק, בכל מקרה של החלפת מחזיק בנכס, יש למסור הודעה בכתב למועצה וממועד מסירת ההודעה עוברת החבות בארנונה למחזיק החדש, אלא שבהעדר אינדיקציה לכך שמסר למועצה הודעה על קיום מחזיק אחר בנכס בין 2004 ועד 2008, חלה עליו החובה לת שלום הארנונה לתקופה זו כבעל הנכס.

משרד מבקר המדינה הפנה את העותר עוד בשנת 2013, לזכותו לפנות לוועדת הנחות או לוועדת מחיקות ולבקש הנחה על בסיס נזקקות או על בסיס מצב בריאות.
ספציפית לגבי הטענות בעניין שני נכסים, הובהר לעותר כי בירור משרד מבקר המדינה העלה שבשנת 2010 נערכה ביישוב מדידת נכסים שלאחריה החלו לחייב אותו בטעות לפי שני מספרי נכס, אולם העניין נבדק, וככל שהיה חוב כפול זה בוטל, כפי שעולה מהמסמכים שהציג אף העותר לפני מבקר המדינה.

7. העותר אף פנה למשרד הפנים לממונה על הרשויות המקומיות, באותו עניין, וקיבל תשובה בתאריך 13.04.16 כי משרד הפנים אינו מוסמך לדון בעררים והשגות על קביעת ארנונה ומכל מקום לאחר תיקון החיוב שנרשם בכפילות, החוב הרשום על הנכס שבבעלות התובע נרשם באופן תקין. משרד הפנים לא מצא מקום להתערב בעניינו של העותר.

8. לאחר שמיעת טענות העותר ובא כוח המשיבה, במעמד הדיון שהתקיים לפניי בתאריך 16.06.16, וכאשר ברור כי לעותר נכס אחד בלבד בתחומי המועצה המקומית כפר יאסיף וכי הוא אמור לשלם ארנונה ותשלומים נוספים למועצה המקומית על נכס אחד, ומאחר והטעות ברישום שני מספרים פיזיים לאותו נכס הייתה של המועצה המקומית, הוריתי למועצה המקומית – המשיבה, להגיש תצהירים הן בשאלה האם התקבל תשלום עבור ארנונה, מים וביוב על אחד משני המספרים הפיזיים שניתנו לאותו נכס בהתייחס לתקופה מינואר 2004 ועד יוני 2008 והן בהתייחס לשאלה האם התקבלה הודעה של העותר בתקופה שבין 2004 ועד 30.06.08 המעדכנת קיומו של מחזיק אחר בנכס.

המשיבה הגישה תצהירים מטעמה, הן של מר עיסאם מובארכי מנהל הארנונה במועצה והן של הגב' רוז תומא האחראית על עדכון החלטות ועדות הנחה, ועדות ערר ומנהל הארנונה במועצה, ומתצהירים אלה עולה כי העותר או כל מחזיק אחר בנכס מטעמו, לא שילמו ארנונה עבור הנכס שבבעלות העותר בהתייחס לתקופה מ- 01.01.04 ועד 30.06.08, לא בהתייחס למספר נכס פיזי 140240000 ולא בהתייחס למספר נכס פיזי 140010200.
כמו כן, עולה מהתצהירים כי העותר לא מסר למועצה המקומית הסכמי שכירות המתייחסים לנכס שבבעלותו באשר לתקופה מ- 01.01.04 ועד 06/2008 וכי הוא הביא את הסכמי השכירות רק בשנת 2008 ורק אז עודכן קיום מחזיק בנכס בהתאם להסכם השכירות שהיה נכון לאותו מועד.

9. לאור התצהירים שהוגשו ומאחר ואין מקום להיעתר לעתירת העותר לביטול כל החובות הרובצים על הנכס בגין מספר נכס פיזי מסוים, כאשר העותר או מאן דהוא אחר שהחזיק בנכס לא שילמו כלל תשלומי ארנונה, מים וביוב לתקופה מ- 2004 ועד 06/2008, אפשרנו לעותר להמציא קבלות או כל ראיה אחרת שבידיו כי הוא או מחזיק בנכס מטעמו ביצעו תשלומים בתקופה הרלוונטית.

העותר לא המציא ראיות לביצוע התשלומים.

בכל הקשור לטענות שהעלה העותר באשר לגודל הנכס, הרי טענות אלה היה עליו להעלות במסגרת השגה למנהל הארנונה כמפורט בסעיף 3(א)(2) לחוק הרשויות המקומיות [ערר על קביעת ארנונה כללית] תשל"ו – 1976, ובמידת הצורך בערר לוועדת ערר.

10. מעבר לשיהוי הניכר בהגשת העתירה כאשר העותר מודע מזה שנים לקיום החובות הנטענים בהתייחס לנכס שבבעלותו, מודעות שבאה לידי ביטוי בניהול התכתבויות שונות בעניין לרבות עם משרד מבקר המדינה וכאשר העתירה שלפנינו מהווה מיחזור של עתירה קודמת משנת 2014 שנדחתה, הרי גם לגופו של עניין דין העתירה, ככל שעניינה ביטול חובות שנרשמו בהתייחס לנכס שבבעלות העותר בגוש 18766 חלקה 16 באשר לתקופה מ- 01/2004 ועד 06/2008 להידחות.

אין הצדקה מבחינת האינטרס הציבורי לפטור את הנכס שבבעלות העותר מתשלום ארנונה, כאשר זו לא שולמה לתקופה מסויימת, רק בשל הטעות שנפלה במתן שני מספרים לאותו נכס וכאשר לא הוכח כי שולמה ארנונה ולו על אחד מבין שני המספרים שניתנו לנכס.

הארנונה הינה מס שנועד לממן את פעילות הרשות המקומית וגביית תשלום ארנונה מכל הנישומים החייבים לשלמה מבטאת את האינטרס שבגביית מס אמת ומתחייבת על מנת לקיים ניהול תקין של כספי הציבור.

יחד עם זאת יובהר בזאת כי לעותר נכס אחד בלבד וכי על המועצה המקומית כפר יאסיף לפעול בהתייחס לנכס זה על פי מספר נכס פיזי אחד בלבד.

המועצה המקומית כפר יאסיף, בהודעתה מ- 21.9.16, הודיעה כי מספר הנכס הישן – 140240000 שכלל חובות שהתיישנו יימחק , וכי המספר הפיזי שבגינו ימשיכו תשלומי הארנונה בהתייחס לנכס שבבעלות העותר והכולל את החובות לתקופה מ- 2004 ועד 6/2008 וכן חיוב שוטף בגין הנכס, כאשר החיוב השוטף חל כיום על השוכרים, יהא 140010200 ועל המועצה לפעול בהתאם להצהרתה זו.

11. העותר לא חוייב בהוצאות בעתירתו הקודמת בעת"מ 58353-12-14, מ שבא כוחו מחק העתירה בהמלצת בית המשפט, ולפנים משורת הדין לא חוייב בהוצאות במסגרת המרצת הפתיחה שהגיש בבית משפט השלום בחיפה בה"פ 13333-12-15.

בהתחשב במצבו של העותר, אינני מחייבת אותו בהוצאות בסכום גבוה, אולם הנני סבורה כי בנסיבות העניין, לאחר שהדברים הוסברו לא אחת לעותר, כמפורט לעיל, והוא שב ומגיש עתירה המצריכה תגובות ודיון, יש מקום לחייבו בהוצאות.

העותר ישלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ו, 22 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדואר שחאדה
נתבע: מועצה מקומית כפר יאסיף
שופט :
עורכי דין: