ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיר מוהנד נגד פארק הקרח אילת :


בפני כבוד ה שופטת אפרת הלר

מבקש

חיר מוהנד

נגד

משיבות

  1. פארק הקרח אילת
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

זוהי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 04.08.16 כנגד המבקש, בהעדר התייצבות.

עיקר טענות הצדדים
לטענת ב"כ המבקש, אי התייצבותו לישיבה מיום 04.08.16 נבעה בשל היותו טרוד בבדיקות רפואיות בשל חשש למחלה סופנית.

מוסיף ב"כ המבקש וטוען כי מועד הדיון לא הובא לידיעתו ורק ממעקב בתיק עקב פניית לקוחו המבקש, נודע לו כי הדיון נקבע לתאריך 04.08.16, אז פעל להגשת בקשה לדחיית מועד הדיון.

המבקש טוען כי לא זלזל בהחלטות בית המשפט, אם כי אי התייצבותו נבעה מהסיבות הנ"ל.

המבקש סבור כי עומדים לו סיכויי תביעה גבוהים, ומכאן מבקש הוא לתת לו את יומו בבית המשפט ולהורות על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר.

מנגד, טענו המשיבות כי יש להורות על דחיית הבקשה וזאת משלטענתן אין מחלוקת כי למבקש נמסרה הודעה על מועד הדיון, אשר בחר מסיבותיו שלא להתייצב.

לטענת המשיבות, המבקש לא פנה לקבלת הסכמתן לדחיית מועד הדיון, אחרת הסכמה זו הייתה ניתנת על ידן, ולו מטעמים אתיים. לטענת המשיבות, רק בלילה שלפני יום הדיון שלח המבקש הודעת דוא"ל בנדון למשרד ב"כ המשיבה 2 בה ציין כי ככל שלא תתקבל בקשת הדחיה ישלח נציג מטעמו לדיון, דבר שלא נעשה.

המשיבות טוענות כי נימוקיו של ב"כ המבקש בהקשר למצבו הרפואי אין בהם ממש, ונועדו לעורר את רחמי בית המשפט, כאשר על אף שבבקשת הדחיה ציין כי יציג מסמכים רפואיים רגישים לעיון ביהמ"ש, אם כי סביר להניח שלא עשה כן.

המשיבות טוענות כי קבלת הבקשה תצריך זימון חוזר לצדדים ולעדים וניהול התיק מתחילתו, תוך בזבוז זמן ביהמ"ש, זמנם והוצאותיהם של הצדדים.

המשיבות מבקשות להורות על דחיית הבקשה ולחילופין להתנות קבלתה בתשלום הוצאות המשפט ו/או התניית ביטול פסק הדין בהפקדת סכום ההוצאות שנפסקו לטובתן במסגרת פסק הדין, בקופת בית המשפט.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בבקשת המבקש ותגובת המשיבות, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבות, הכול מהנימוקים שלהלן:

המסגרת הנורמטיבית
כידוע, פסק דין שניתן במעמד צד אחד ניתן לביטול על פי שתי עילות: ביטול מתוך חובת הצדק, מקום שמתברר כי נפל פגם במתן פסק הדין, וביטול על פי שיקול דעת בית המשפט.

החלטה הניתנת בהעדר, יוצרת ציפייה בקרב בעל דין שזכה בהחלטה, כי לא יוטרד עוד בהליך, לאחר שניתנה החלטה סופית בעניינו. חרף זאת, מכיר הדין, מכוח תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), באפשרות ביטול פסק הדין שניתן בהעדר:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתן ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה- לבטלה...".

כאשר מתברר כי פסק הדין ניתן על יסוד המצאה פגומה, הרי שהוא פגום, ושומה על ביהמ"ש לבטלו, מתוך חובת הצדק, אף מבלי לבחון משקלן של טענות המבקש וסיכויי הצלחתו (ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395, 397).

ככל שלא נפל פגם במתן פסק הדין, אפשר שיבוטל פסק הדין על פי שיקול דעת ביהמ"ש, כאשר לביהמ"ש נתון שיקול דעת רחב בעניין זה. על ביהמ"ש לבחון, ראשית, מהי סיבת המחדל שבעטיו לא התייצב צד לדיון במועד, ושנית – אם יש בפי המבקש טענות הראויות להישמע, ואם ביטול פסק הדין עשוי להניב למבקש תועלת.

אשר לסיבת המחדל, הרי שאם מתברר כי אי ההתייצבות לדיון, נבעו מאי הבנה, או אפילו מתוך רשלנות מסוימת מצד המבקש, ואין מדובר בהבעת זלזול מופגן בביהמ"ש, הרי שביהמ"ש יטה לקבל את בקשת הביטול, ולברר את טענות המבקש לגופן (ע"א 32/83 ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז(3) 431, 438). מחדליו הדיוניים של המבקש יבואו על תיקונם באמצעות פסיקת הוצאות לטובת הצד שכנגד, תוך שביהמ"ש יעדיף להגשים את תכלית ההליך השיפוטי, ולא לשלול מצד להליך את זכות הגישה לערכאות, שהינה זכות יסוד (רע"א 1958/00 אריה נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלויזיה בבית אל על, פ"ד נה(5) 43, 47-48).

אולם עיקר המשקל יינתן לשאלה השנייה, קרי – סיכויי ההצלחה של המבקש בהליך המשפטי. מי שמבקש ביטולו של פסק דין שניתן נגדו בהעדר הגנה ו/או התייצבות אינו נדרש להוכיח את טענותיו בשלב זה, ודי אם יראה, כי יש בפיו הגנה אפשרית (ע"א 32/83 הנ"ל, 438).

מן הכלל אל הפרט
בענייננו, ממקרא הבקשה אין חולק כי ב"כ המבקש ידע על מועד הדיון שנקבע לתאריך 04.08.16 שכן אף לטענתו נודע לו על עניין זה מלקוחו. טענתו של ב"כ המבקש בתצהירו כי את הבקשה לדחיית מועד הדיון הגיש באיחור (סעיף 9 לתצהיר), מלמדת כי הלה ידע על מועד הדיון במועד מוקדם יותר מהמועד בו הוגשה בקשת הדחיה, במיוחד והוא לא ציין מתי נמסר לו מלקוחו ההודעה על מועד הדיון הנ"ל.

לא זו אף זו, מעיון בתיק ביהמ"ש עולה כי ההודעה על קביעת מועד הדיון הומצאה באמצעות הפקס למשרדו של ב"כ המבקש, אשר לא העלה כל טענה כנגד המצאה זו.

לאחר שעלה מן האמור לעיל כי המבקש ידע על מועד הדיון אליו לא התייצב, תיבחן הבקשה במסלול השני, על פי שיקול דעת ביהמ"ש.

טענתו של המבקש כי אי התייצבותו לדיון, נבעה בשל היותו טרוד בבדיקות ומעקב רפואי בשל מחלה סופנית, לא גובתה בכל אסמכתה מתאימה ועניין זה נותר בגדר טענה בעלמא. בנוסף, על אף שבבקשתו מיום הדיון בו ניתן פסק הדין הודיע ב"כ המבקש כי יצרף מסמכים רפואיים לעיון בית המשפט הוא לא עשה כן.

טענותיו של המבקש לסיבה בגינה לא התייצב לדיון לא הוכחה בפניי כנדרש אך טענתו בעניין קנו הד בליבי.

לעניין סיכויי הצלחת התביעה-עיינתי בכתב התביעה של המבקש ובתצהיר עדותו הראשית, מהם נוכחתי כי המבקש הצביע על סיכויי תביעה כלשהם אשר יש בהם להצדיק קבלת הבקשה וביטול פסק הדין. מנגד, המשיבות לא העלו טענות בדבר "סיכויי" תביעה קלושים, שיש בהם להוות סיבה נוספת מדוע אין להיעתר לבקשה. די שהמבקש הצביע על סיכויים לתביעתו כדי להצדיק קבלת הבקשה.

מכאן, אני נעתרת לבקשת המבקש, ומורה על ביטול פסק הדין. יחד עם זאת, ולאור מחדליו של המבקש באי הגשת בקשה מתאימה לדחיית הדיון זמן מספיק טרם מועד הדיון, דבר שהביא בסופו של יום לאי הופעתו לדיון שנקבע בענייננו, על אף התייצבותם של יתר הצדדים בתיק, לרבות התייצבות עד הנתבעת אשר הגיע לדיון מאילת, אני מתנה את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות הנתבעות בסך של 5,000 ₪ שישולמו לידי ב"כ הנתבעות תוך 30 יום מהיום .

סוף דבר
לאור האמור לעיל, אני מורה על קבלת הבקשה, בכפוף לתשלום הסך הנ"ל.

עם ביצוע התשלום דלעיל יגיש התובע הודעה מתאימה בתיק והתיק ייקבע לדיון הוכחות לפניי.

ניתנה היום, י"ח אלול תשע"ו, 21 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיר מוהנד
נתבע: פארק הקרח אילת
שופט :
עורכי דין: