ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויקטור צמח נגד עיריית רמת השרון :

המבקש:

ויקטור צמח

נגד

המשיבים:

  1. עיריית רמת השרון
  2. עו"ד ברוך חייקין

על-ידי ב"כ עו"ד ברוך חייקין

3. קרן שרון, רשמת הוצאה לפועל – רשות האכיפה והגביה
על-ידי ב"כ מפרקליטות מחוז תל אביב - אזרחי

החלטה

כללי
מונחת לפתחי בקשת המבקש, מר ויקטור צמח (להלן: "המבקש"), לבטל פסק דין שניתן על-ידי ביום 7.7.16, בגדרו דחיתי את התובענה שהגיש המבקש נגד המשיבים בדרך של המרצת פתיחה (להלן: "פסק הדין").

רקע
התובענה מושא פסק הדין הושתתה על טענות המבקש בדבר שגגות שנפלו לטעמו בהכרעות שיפוטיות שניתנו בהליכים שבינו לבין המשיבים בהוצאה לפועל ובבית משפט השלום. כך הפנה המבקש לתיק הוצאה לפועל שנפתח ביום 12.7.04 לבקשת המשיבה 1 לשם אכיפת ביצוע פסק דין כספי שניתן בת.א. (שלום ת"א) 219708/02, בגדרו חויב המבקש בתשלום 369,348.18 ₪ למשיבה 1. אוסיף שכאמור בפסק הדין, התובענה כוונה בעיקר להחלטת רשם ההוצאה לפועל מיום 5.6.14 (להלן: " החלטת רשם ההוצאה לפועל"), שעניינה מימוש נכס מקרקעין של המבקש (להלן: "הנכס").

בפסק הדין הוריתי על דחיית תובענת המבקש ומהטעמים שבפסק הדין. ההכרעה הושתתה על הנמקות משפטיות ולאור המסכת שנפרשה בכתבי הטענות שהוגשו ונספחיהם. אציין שהטעם העיקרי ששימש מסד לדחייה הוא שלא ניתן היה בנסיבות להשיג על החלטת רשם ההוצאה לפועל באמצעות תובענה בדרך של המרצת פתיחה כמו גם שהמועד לערעור חלף זה מכבר. אבהיר שהמבקש עתר בתובענה לעכב את ביצוע החלטת רשם ההוצאה לפעול ולבטלה כאשר בפועל כבר באותה עת הסעד המבוקש התייתר משהושלם הפינוי מהנכס ומשכך ממילא עסקינן במעשה עשוי.

עתה עותר המבקש להורות על ביטול פסק הדין וזאת על יסוד תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סד"א").
עמדות הצדדים
לעמדת המבקש קם המסד לשימוש בתקנה האמורה כמו גם שפסק הדין בטל מעיקרו (void) בהינתן שהוא ניתן בהעדרו; לא ניתן לו יומו בבית המשפט או זכות טיעון; לא התקיים דיון בתובענה במעמד הצדדים. המבקש הוסיף שבית המשפט לא התחשב בנסיבותיו האישיות וכן הוא מצביע על שגגות שנפלו לעמדתו בפסק הדין ואותן הוא מבקש למחוק מה"פרוטוקול", קרי, מפסק הדין.

בהחלטתי מיום 17.7.16 הוריתי למשיבים להגיש את תשובתם לבקשה ובהחלטה מיום 7.8.16 הוריתי למבקש להגיש את תשובתו לתשובת המשיבים; הצדדים פעלו בהתאם להחלטות.

המשיבים 2-1 הגישו תגובה במאוחד ולעמדתם: דין הבקשה להידחות; מדובר בניסיון נוסף לעכב את הליכי הכינוס שנמשכים מזה עשור; הבקשה לא מקימה מסד לביטול פסק הדין; בעוד הבקשה דנן תלויה ועומדת הגיש המבקש הליך נוסף לבית משפט זה ובאותו עניין (ה"פ (ת"א) 33842-07-16) כך שדי בהגשת ההליך החדש כדי לדחות את הבקשה הואיל ולכאורה למבקש יש סעד חלופי; פסק הדין ניתן על יסוד טענות שממילא אינן דורשות קיום דיון במעמד הצדדים; הבקשה רצופה בטענות שמהוות הרחבת חזית כמו גם טענות ערעוריות לגופן של הקביעות בפסק הדין חרף העובדה שבקשה לביטול פסק דין אינה האכסניה לכך; דחיית תובענת המבקש לגופה מוצדקת גם לעיצומה ועל כן ממילא קבלת הבקשה דנן לא תועיל למבקש.

אציין שבתשובתם עתרו המשיבים לסעדים שונים אשר דרושים לעמדתם על מנת "לשים סוף" להתנהלות המבקש, אולם לא ניתן לעתור לסעדים בגדר כתב תשובה וכמות שעשו. ככל שרצו המשיבים לעתור לקבלת הסעדים האמורים היה עליהם לפנות בבקשה מתאימה וייעודית. משכך, לא אדרש לסעדים אלו כמו גם לטענות שמהוות לכאורה את המסד לאלה.

המשיבה 3 גם כן בדעה שדין הבקשה להידחות ולעמדתה המבקש עותר לביטול לפי שיקול דעת בית המשפט, בשונה מביטול מחמת הצדק, אולם טיעוניו אינם מקימים את המסד לסעד המבוקש; המבקש מסרב להכיר בסופיות הדיון ופותח בהליכי סרק חוזרים ונשנים וגם מטעם זה יש לדחות את בקשתו. המשיבה 3 עומדת על פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה נוכח התנהלותו האמורה של המבקש.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונתתי דעתי למלוא טענות הצדדים הגעתי לכלל דעה שדין הבקשה להידחות. אנמק;

בפתח הדברים אציין שהמבקש נקט בתשובתו בשפה משתלחת הן כלפי בית המשפט והן כלפי המשיבים ולצד איומים מרומזים וישירים על בית המשפט. משכך, שומה היה עלי להורות על מחיקת כתב התשובה מתיק בית המשפט בהתאם לתקנה 91 לתקנות סד"א. עם זאת, לפנים משורת הדין אתייחס גם לאמור בכתב התשובה ואבהיר מדוע אין באמור בו כדי להקים מסד לקבלת הבקשה.

הערה מקדימה נוספת הינה שהצדדים טענו בהרחבה לעיצומם של דברים, חלף טיעון ביחס לשאלה שדרושה הכרעה והיא האם יש מקום להורות על ביטול פסק דין אם לאו.

לעיצומו; המבקש משתית את בקשתו על תקנה 201 לתקנות סד"א שמורה כדלקמן:
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם".

ודוק, בענייננו פסק הדין ניתן על יסוד כתבי הטענות הן של המבקש הן של המשיבים. משכך אין תחולה להוראת תקנה 201 לתקנות סד"א, שכן אין עסקינן בבקשה לביטול ה חלטה שניתנה במעמד צד אחד או בהעדר כתבי טענות. די בטעם זה כדי לדחות את הבקשה. נוכח מסקנה זו לא אדרש להבחנה שבין עילות הביטול השונות שכלולות בתקנה ואפנה באופן כללי ביחס לאופן יישומה של התקנה וכאמור בפר"ק (ת"א) 41451-07-11 כח עוצמה בע"מ (בפירוק) נ' כונס הנכסים הרשמי, (פורסם בנבו, 18.4.16) בפסקה 6 והאסמכתאות ששם.

אדגיש שפסק הדין ניתן על סמך מלוא טענות הצדדים לרבות המסמכים שצורפו לכתבי הטענות שמהם עלה בבירור שאין מקום להליך שנקט המבקש. מודע אני לכך שבית המשפט נוקט משנה זהירות בבואו למחוק על הסף תובענה, אך שעה שהדבר עולה מכתבי הטענות מניה וביה אין מקום לגרור את הצדדים להליך סרק ויקר. משכך אין מסד גם לטענת המבקש בדבר אי קבלת יומו בבית המשפט.

פסק הדין מבוסס על טעמים משפטיים שעולים מכתבי הטענות ולאחר שהמבקש פרש את מלוא היריעה והביא את מלוא טענותיו לפני בית המשפט. קל וחומר שעסקינן בהמרצת פתיחה שבה מפרטים הצדדים את טענותיהם לפני בית המשפט במסגרת כתבי הטענות. אין כל עובדה שהמבקש מפנה אליה שיש בה כדי לשנות את המסקנה שאין לה לתובענה מקום בבית משפט זה.
זאת ועוד; הבקשה שלפניי הינה בגדר השגה על פסק דיני ואיני יושב כערכאת ערעור על פסקי דיני. משכך, ככל שברצון המבקש להשיג על פסק הדין עליו לפנות לערכאת הערעור. בהקשר זה אציין שאין בידי לקבל את הסברו של המבקש כי לא הגיש ערעור על פסק הדין מפאת כבודו של בית המשפט ודוק.

אוסיף שהבקשה לוקה בחוסר נקיון כפיים שכן המבקש לא ראה לנכון לגלות לבית המשפט אודות הליך שהגיש לאחרונה באותו עניין, בעוד הבקשה דנן תלויה ועומדת ( ה"פ (ת"א) 33842-07-16). גם התנהלות זו עומדת בעוכריו, שכן עסקינן בהסתרה חסרת תום לב.

ער אני לכך שהמבקש אינו מיוצג כמו גם לנסיבותיו האישיות הנטענות ובכלל אלה היותו בן 78 וניצול שואה. עם זאת, לא ראיתי באלה משום צידוק להתנהלות המבקש, לא כל שכן לדרך בה בחר להתנסח כלפי בעלי הדין שכנגד ולא פחות חמור מכך כלפי בית המשפט. לדאבוני, אין בידי בית משפט זה להושיט את הסעד המבוקש על ידי המבקש ויש להצר על הדרך שבה בחר להתנהל.

נוכח מכלול הטעמים דלעיל, הבקשה נדחית.

באשר להוצאות; לאחר שהבאתי בחשבון: התנהלות המבקש; ניסוח הבקשה; התוצאה אליה הגעתי; נסיבותיו האישיות של המבקש; תוצאות פסק הדין ואי-פסיקת ההוצאות בגדרו; אזי שומה היה עלי לפסוק הוצאות ואף הוצאות לדוגמה לטובת המשיבים. עם זאת, לפנים משורת הדין, אפחית את ההוצאות ואעמידן על סך של 500 ₪ לכל משיב.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.


מעורבים
תובע: ויקטור צמח
נתבע: עיריית רמת השרון
שופט :
עורכי דין: