ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלמוג סאסי ת.ז. נגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חברות :

בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובע:

אלמוג סאסי ת.ז., 040096356

נגד

הנתבעת:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חברות, 512237744

החלטה

בפניי בקשותיה של הנתבעת לסילוקה על הסף של התובענה שהגיש התובע.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות הנוגעים לבקשות החלטתי להיעתר לבקשה וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.
העובדות הצריכות לעניין, בקצרה
התובע הגיש, ביום 08.03.2016, כנגד הנתבעת תובענה לתשלום סך של 54,083 ₪ שעילתה "אי תשלום פנסיית נכות לתובע..." (ס' 6 לכתב התביעה) בקשר עם תאונת עבודה שאירעה לתובע ביום 10.11.2013.
בכתב התביעה טוען התובע כי למרות שהעביר לנתבעת את כל המסמכים הרפואיים הנדרשים הודיעה לו הנתבעת כי אינו זכאי להמשך תשלום פנסיית הנכות מאחר והוא מסוגל לעבוד.
התובע טוען כי כלל לא נבדק ע"י רופא מטעם הנתבעת וכי החלטתה של הנתבעת עומדת בסתירה לאישורה המוקדם לתשלום פנסיית הנכות.
הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה הן לגופו של עניין והן טענות מקדמיות.
טענתה המקדמית העיקרית של הנתבעת נוגעת להיעדר סמכות עניינית ועל פיה המחלוקת בין הצדדים צריכה להתברר בבית הדין לעבודה וזאת לנוכח האמור בס' 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק").
עוד טענה הנתבעת כי גם בהתאם לפסיקה הנוהגת דין התובענה להתברר בבית הדין לעבודה והפנתה לשורה של פסקי דין שהאחרון בהם הינו פסק הדין שניתן ביום 21.03.2016, קרי לאחר הגשת התובענה, ברע"א 7513/15 בעניין מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית (להלן: " עניין מבטחים").
עוד טענה הנתבעת לסילוקה על הסף של התובענה מחמת אי מיצוי הליכים פנימיים וזאת מאחר ולשיטתה על התובע למצות את ההליכים הפנימיים הקבועים בתקנון הקרן כפי שפורט בס' 36 לכתב ההגנה.
בתגובתו לבקשותיה של הנתבעת לסילוק על הסף טען התובע כי התביעה הינה בגין הפסקת תשלום תגמולי נכות מעבודה. עד כאן נכון.
עוד טען התובע כי "התביעה אינה עוסקת במחלוקת רפואית, התביעה אינה עוסקת ביחסי עובד-מעביד ואין בין התביעה לבין דיני העבודה דבר וחצי דבר".
לא ראיתי כיצד ניתן לטעון להיעדרה של מחלוקת רפואית שעה שהתובע עצמו טוען כי הנתבעת הודיעה לו כי הרופא מטעמה סבור כי הוא אינו זכאי להמשך התגמולים.
טענתו של התובע כי כלל לא נבדק ע"י רופא מטעם הנתבעת בוודאי תתברר לגופו של עניין אולם דומני כי עצם טענת הנתבעת בעניין הרפואי אינה מאפשרת לתובע לטעון כי אין מחלוקת רפואית.
טענת הנתבעת כי רופא מטעמה הוא שהחליט כי התובע אינו זכאי עוד להמשך התגמולים נדמית בעיניי כטענה אשר מקימה מחלוקת רפואית מובהקת.
מובן כי יכול ומחלוקת זו תוכרע לטובת התובע אולם המחלוקת קיימת.
באשר לטענת הנתבעת בנוגע לאי מיצוי הליכים פנימיים טוען התובע כי תביעתו להמשך קבלת התגמולים "נדחתה בחוסר סבירות קיצוני ובחוסר תום לב". עוד טוען התובע כי תביעתו נדחתה מבלי שהוצגה לו חוות דעת רפואית נגדית של הנתבעת ועל כן "לא שייך לערור על דחיית תביעתו של המשיב ע"י המבקשת בפני ועדה רפואית".
לא ירדתי לסוף דעתו של התובע. אם סבור התובע כי החלטתו של רופא הקרן שגויה עליו לערער עליה אולם את זאת יש לעשות ע"פ המנגנון הקבוע בקרן.
טענתו של התובע ולפיה המנגנון הפנימי של הקרן "ישית על העמית עלויות יקרות של מימון רופאים ויפגע קשות בזכות החוקתית של העמית בגישה לערכאות" היא בוודאי טענה מעניינת אולם אין בכוחה לגבור על ההלכה שנקבעה בעניין מבטחים התובע מבקש כי בית המשפט יאמץ גישה לפיה "כאשר עמית פונה לקרן באמצעות פרקליטו, די בכך כדי להוות מיצוי הליכים בטרם הגשת תביעה".
דומני כי גישה זו, אשר מותר לעמיתים לפעול על מנת שהקרן תאמץ אותה, הינה גישה מרחיקת לכת מדי והיא כזו אשר חותרת תחת ההסכם המחייב שבין הקרן לבין העמית.
עמית מצפה כי הקרן תפעל לפי התקנון. וגם הקרן מצפה כי העצמית יפעל לפי התקנון. הסימטריה בעניין זה היא מחויבת המציאות.
כך או אחרת, אין צורך להכריע בעניין זה לעת הזו שכן די בטענתה של הנתבעת בעניין הסמכות העניינית כפי שקבוע בחוק וכפי שנקבע בעניין מבטחים כדי להביא להעברתה של התובענה לבית הדין לעבודה.
הנתבעת הגישה תגובה לתשובתו של הנתבע והדגישה שוב את פסק הדין שניתן בעניין מבטחים.
ביום 02.08.2016 ביקשתי כי לנוכח פסק הדין שניתן בעניין מבטחים יודיע התובע את עמדתו לאחר שישקול מחדש את העניין. באותו היום הגיש התובע תצהיר עדות ראשית וחמישה ימים לאחר מכן הגיש התובע גם דרישה להודות בעובדות.
התובע אכן הגיש תגובה נוספת ושב על עמדתו ועתר לדחיית בקשתה של הנתבעת תוך שהוא מדגיש את הוראת המעבר שנקבעה בעניין מבטחים. התובע טוען כי מאחר והתביעה שהוגשה על ידו הוגשה קודם לפסק הדין בעניין מבטחים הרי שההלכה שנקבעה שם אינה חלה על עניינו. דין הטענה להידחות.
ראשית, גם מבלי שנידרש לעניין מבטחים הרי שבמישור המהותי דינה של התובענה, לנוכח המחלוקות כפי שבאות לידי ביטוי מכתבי הטענות, להתברר בפני בית הדין לעבודה, הן מכוח החוק והן מכוח הפסיקה שקדמה לעניין מבטחים.
אין מדובר במחלוקת מסחרית גרידא. מדובר באופן מובהק במחלוקת שבה יש לבית הדין לעבודה מומחיות מובהקת.
יתירה מזו, התובע מתעלם באלגנטיות משינוי הכיוון הבא לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון.
הכיוון הוא ברור: הכיוון הוא להרחבת סמכותו של בית הדין לעבודה לדון גם במחלוקת מסחרית גרידא בין העמית לבין הקרן.
בדיוק משום כך סבר בית המשפט העליון הנכבד בעניין מבטחים כי " אין צורך להכביר במילים בדבר החשיבות שביצירת כלל ברור וודאי בדבר הסמכות העניינית, אשר יצמצם את ההתדיינויות ויאפשר לצדדים להתמקד באופן נקי במחלוקות המהותיות שביניהם".
פסקה מ' לפסק הדין בעניין מבטחים אינה קובעת כי ההלכה תחול רק לגבי תביעות שיוגשו לאחר מתן פסק הדין אלא שהיא מתייחסת גם ל" תביעות שהוגשו אך טרם ננקט בהן קדם משפט".
פסק הדין קובע כי ההלכה לא תחול על "תביעות המצויות בעיצומם של ההליכים המשפטיים, במובן זה שקוים לגביהן למצער קדם משפט".
העובדה כי התובע הגיש תצהיר עדות ראשית וכן דרישה להודות בעובדות אינה הופכת את התביעה שהוגשה לכזו שקוים בה קדם משפט או לכזו שניתן לומר כי לגביה מצויים ההליכים המשפטיים בעיצומם.
אין מחלוקת כי פרק הזמן שבין הגשת התביעה ועד היום ירד לטמיון. יש להצטער על כך אולם כאשר הדבר עומד מול ההלכה הברורה של בית המשפט העליון שבבסיסה עומד הצורך להביא לבירור יעיל ובעיקר מקצועי של המחלוקת, דבר שפועל לטובת הצדדים שניהם, ובכלל זה התובע, דומני כי משקלו של השיקול האחרון גובר על פרק הזמן שירד לטמיון.
לנוכח כל האמור דין בקשתה של הנתבעת להתקבל.
לפיכך, אני מורה על העברת התובענה לכבוד נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע אשר תקבע את המשך ההליכים.
אף כי סבורני כי גם לפי ההלכה שקדמה להלכה בעניין מבטחים היה על התובע להגיש את התובענה בבית הדין האזורי לעבודה הרי שבהתחשב בעובדה כי התובענה הוגשה קודם להלכה בעניין מבטחים בנסיבות בהן ייתכן כי התובע סבר כי ההלכה הקודמת אינה חד משמעית ובהתחשב בכך כי התובע זכאי ליהנות מהחזקה כי פעל בתום לב איני עושה צו להוצאות בגין ההליך שבפניי.
הדיון הקבוע ליום 31.10.2016 מבוטל.
המזכירות תודיע לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ' אב תשע"ו, 24 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלמוג סאסי ת.ז.
נתבע: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: