ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשר צוריאל יזמות בע"מ נגד יוסיקום בע"מ :

בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

ת.א. 53856-06-12
התובעת
אשר צוריאל יזמות בע"מ

נ ג ד

הנתבעים

  1. יוסיקום בע"מ
  2. דורון שלזינגר בע"מ

ת.א. 3744-08-12
התובעים

  1. יוסיקום בע"מ
  2. נתן פלד

נ ג ד

הנתבעים

  1. אשר צוריאל יזמות בע"מ
  2. אשר צוריאל

החלטה

בפניי שתי בקשות שהגישו הנתבעות 1 - 2 בת.א. 53856-06-12 , יוסיקום בע"מ ודורון שלזינגר בע"מ , לחייב את התובעת אשר צוריאל יזמות בע"מ (להלן: "אשר צוריאל בע"מ") בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהן, בהתאם לסעיף 353 א' ל חוק החברות, התשנ"ט – 1999 להלן: "חוק החברות").

רקע וטענות הצדדים

אשר צוריאל בע"מ היא חברה פרטית בעירבון מוגבל בבעלותו המלאה וניהולו של אשר צוריאל. דורון שלזינגר בע"מ היא חברה בעירבון מוגבל בבעלות דורון שלזינגר. יוסיקום בע"מ היא חברה בעירבון מוגבל בבעלות נתן פלד.

שלזינגר צוריאל בע"מ היא חברה פרטית בעירבון מוגבל המצויה בהליכי פירוק, ואשר הוקמה במהלך שנת 2010 על ידי אשר צוריאל בע"מ ועל ידי דורון שלזינגר בע"מ בבעלות משותפת (להלן: " חברת שליזנגר צוריאל"). ביום 18.09.2011 נחתם הסכם להשקעה, ניהול ותפעול של חברת שלזינגר צוריאל בע"מ בין אשר צוריאל יזמות בע"מ ואשר צוריאל מצד אחד, דורון שלזינגר בע"מ מצד שני וחברת יוסיקום בע"מ מצד שלישי (להלן: "הסכם ההשקעה"). ביום 01.05.2012 נחתם הסכם להעברת מניות של שלזינגר צוריאל בע"מ בין אשר צוריאל בע"מ לבין יוסיקום בע"מ (להלן: "הסכם העברת המניות").

לטענת יוסיקום ונתן פלד, בדיעבד לאחר שיוסיקום ביצעה את חיוביה על פי הסכם ההשקעה התברר לה, כי דוחותיה הכספיים של חברת צוריאל שליזנגר בע"מ שצורפו כנספ חים להסכם ההשקעה היו מפוברקים, כי למעשה לא שיקפו את מצבה הכספי של החברה במועד ההתקשרות וכי קיים פער בין ההצהרה למצב לאשורו בשיעור העולה על 10%, אשר הוגדר בהסכם ההתקשרות כפער מהותי המהווה הפרה יסודית של הסכם ההשקעה. כן טענו , כי התברר להם כי אשר צוריאל בזז סכומי עתק מקופת החברה בניגוד למצגים המפורשים ששמשו בסיס להתקשרות. לטענת יוסיקום בע"מ ונתן פלד, מדובר בהפרה יסודית של הסכם ההשקעה המקנה ליוסיקום בע"מ זכות לביטולו וקבלת פיצוי בגין כל נזקיה, וזאת מכוח סעיף 5.18 להסכם ההשקעה.

במסגרת הסדר דיוני שנערך בין הצדדים ביום 10.02.16, הגישו יוסיקום ונתן פלד כתב תביעה מתוקן נגד אשר צוריאל בע"מ ונגד אשר צוריאל בו עתרו לסעד הצהרתי על פיו יצהיר בית המשפט, כי אשר צוריאל בע"מ ואשר צוריאל הציגו בפניהם מצגים כוזבים בדבר דוחותיה הכספיים של החברה ויתרת לקוחות במאזני החברה בשיעור שעולה על רף המהותיות שנקבע בהסכם ההשקעה, כי אשר צוריאל בע"מ ואשר צוריאל הפרו הפרות יסודיות את התחייבויותיהם בהסכם ההשקעה וכי הסכם ההשקעה והסכם העברת המניות בטלים מחמת הטעיה ומחמת הפרה יסודית. בהתאם לאמור תבעו תשלום בסך 5,014,930 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כפיצויים עבור הנזקים שנגרמו להם בעטיים של ההטעיה וההפרה היסודית של הסכם ההשקעה.

אשר צוריאל בע"מ הגישה כתב תביעה מתוקן נגד יוסיקום בע"מ, נגד דורון שלזינגר בע"מ ונגד שלזינגר צוריאל בע"מ (בפירוק) לתשלום סך של 3,600,000 ₪, המגיעים לה לטענתה מכוח התחייבויות יוסיקום בע"מ ודורון שלזינגר בע"מ כלפיה בהסכם ההשקעה ובהסכם העברת המניות. אשר צוריאל בע"מ הכחישה את הטענה בדבר הטעיה, וטענה כי המצגים שהוצגו טרם חתימת הסכם ההשקעה הוצגו על ידי דורון שלזינגר ולא על ידי אשר צוריאל. כן טענה, כי בטרם נחתם הסכם ההשקעה ניתנה למר נתן פלד מטעם יוסיקום בע"מ אפשרות לבחון את ספרי שלזינגר צוריאל בע"מ והוא ערך בדיקות רבות מטעמו. עוד טענה, כי קיומו של פער בין רישום יתרת לקוחות בספרים לבין הרישום בפועל לא הוסתר מנתן פלד אלא הוצג בפניו, והוסיפה כי בעניין זה נחתם בין הצדדים נספח אשר קובע ומסכם את הפערים בעניין יתרת לקוחות בספרים, אלא שנספח זה אינו מצוי בידיה.

בכתב ההגנה הכחישה יוסיקום את טענות אשר צוריאל, וחזרה על טענותיה בכתב התביעה המתוקן, ובכלל זה טענותיה בדבר מצגי שוו א, הטעיה והפרה יסודית של הסכם ההשקעה, המקנים לה לטענתה את הזכות לבטול ההסכמים ותשלום הפיצויים שנתבעו על ידה כאמור בכתב התביעה המתוקן.

דורון שלזינגר בע"מ הגישה כתב הגנה מטעמה בו הכחישה את טענות אשר צוריאל בע"מ בכתב התביעה המתוקן. באשר להסכם ההשקעה הכחישה שלזינגר דורון בע"מ את הטענה כי דורון שלזינגר היה מי שהציג את המצגים טרם החתימה על הסכם ההשקעה, וטענה כי אשר צוריאל בע"מ ואשר צוריאל היו מעורבים באופן דומיננטי בניהול החברה ושלטו בניהולה הכספי והחשבונאי, והם שהציגו את המצגים האמורים שהתבררו בדיעבד כלא נכונים. שלזינגר דורון בע"מ הכחישה את טענת אשר צוריאל בע"מ , כי נחתם נספח להסכם על פיו הייתה יוסיקום בע"מ מודעת לפערים בין הדוחות הכספיים לנתונים הכספיים האמתיים. עוד העלתה טענות בדבר הפרת התחייבויות , מצגי שווא, מעשי תרמית והברחת נכסים, אשר בעטיים נגרמו לה לטענתה נזקים והפסדים, וטענה כי יש לדחות את התביעה נגדה בהיעדר עילה להרמת מסך ובהיעדר עילת תביעה ישירה נגדה.

בבקשה לחיוב אשר צוריאל בע"מ בהפקדת ערובה שנתמכה בתצהיר נתן פלד מטעמה, טענה יוסיקום בע"מ, כי התובעת היא חברה בערבון מוגבל, ולפיכך קמה חזקה, מכוח הוראת סעיף 353 א' לחוק החברות, המחייבת אותה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה. עוד טענה הנתבעת, כי יכולת הפירעון של אשר צוריאל בע"מ דחוקה ומוטלת בספק. בהקשר זה הפנתה יוסיקום לתדפיס רשם החברות של אשר צוריאל בע"מ, ממנו עולה, כי בעל המניות והדירקטור היחיד בה, אשר צוריאל, הוגדר כחייב מוגבל באמצעים בלשכת ההוצאה לפועל, וכי כל הנכסים, הרכוש, השטרות, ההון, המוניטין וכל זכות אחרת של אשר צוריאל בע"מ משועבדים בשעבודים קבועים וצפים לטובת תאגידים בנקאיים שונים. עוד נטען, כי מר אשר צוריאל בעל המניות היחיד בחברה ומנהלה היחיד ידוע בניצול לרעה של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, הסתתרות מאחורי תאגידים בבעלותו והברחת נכסים, ובכלל זה טענה, כי מתנהלים נגדו הליכים משפטיים שונים לגביית חובות פסוקים. בנסיבות אלה טענה יוסיקום בע"מ, כי אין ספק כי ככל שייפסקו הוצאות משפט לטובתה, תתקל בקושי ממשי בפירעון הוצאות אלה מהמשיבה. יוסיקום טענה עוד, כי סיכויי התביעה קלושים ביותר, וכי למעשה מדובר בתביעת סרק שהוגשה בחוסר תום לב, וכל מטרתה אינה אלא ניסיון של אשר צוריאל בע"מ להקשות על יוסיקום בעמידה על זכויותיה ולהיפרע ממנה את הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהתנהלותה. על כן ביקשה כי שיעור הערובה יעמוד על סך של 250,000 ₪ המהווים כ - 7% משווי התביעה.

דורון שלזינגר בע"מ הצטרפה בבקשתה לטענות יוסיקום בע"מ והפנתה אף היא לתדפיס רשם החברות של אשר צוריאל שצורף לבקשת יוסיקום בע"מ, וטענה כי יש לקבוע ערובה להבטחת תשלום הוצאותיה בשיעור של 7% מגובה הסכום הנתבע.

אשר צוריאל בע"מ התנגדה לבקשה וטענה כי אין להיענות לבקשה שהוגשה בחוסר תום לב, ארבע שנים לאחר הגשת התביעה, במטרה לעכב את ההליכים. עוד טענה כי מעיון בכתב התביעה לא ניתן לומר כי הוא נעדר עילה או כי סיכויי ההצלחה נמוכים, והוסיפה כי מדובר בשני הליכים מאוחדים וממילא הנתבעים מתדיינים ביניהם ולא ייגרם להם כל נזק. ל תגובה לא צורף תצהיר מטעם אשר צוריאל.

דיון והכרעה

תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת כי בית המשפט "רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של הנתבע". במקרה בו התובעת היא חברה בע"מ, קובע סעיף 353א' לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 שכותרתו "ערובה להוצאות משפט" קובע כדלקמן:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין"

על פי הוראת חוק החברות, כאשר התביעה מוגשת על ידי חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, בית המשפט רשאי להורות לתובעת להפקיד ערובה מספקת להבטחת תשלום הוצאותיו של הנתבע היה ואם יזכה בדין. בית המשפט רשאי שלא להורות על הפקדת ערובה, אם הגיע למסקנה, כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב התובעת בהפקדת ערובה, או במקרה בו החברה התובעת הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע היה ויזכה בדין.

מהאמור עולה, כי למעשה הדין מקים חזקה לכאורה, הקובעת כי יש מקום לחייב חברה תובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע. הכלל הוא חיובה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע והפטור הוא החריג, אשר יחול רק מקום שבו הראתה החברה כאמור, כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע, או שהוכיחה נסיבות אחרות המצדיקות את הפטור. הנטל מוטל על החברה התובעת להראות כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין או כי בנסיבות העניין קיימת הצדקה לפטור אותה מהפקדת ערובה (בעניין זה ר' רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ ואח' נ' מרדכי (מוטי) זיסר ואח' (להלן : "עניין נאות אואזיס"); בש"א (י-ם) 5425/07 יצחק גולדשמיד ואח' נ' חברה אליה ה.ב.מ.ע.א השקעות בע"מ; בש"א (ת"א) 1769/08 חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ ואח' נ' משכנות ראשונים בע"מ. בבחינת נסיבות המקרה יש מקום לבחון בין היתר גם את סיכויי התביעה, ואולם נפסק, כי ככלל אין לערוך בחינה מעמיקה של סיכויי ההליך, וכי יש להיזקק לשיקול זה רק כאשר מדובר בסיכויים גבוהים ביותר או קלושים ביותר. במקרה בו הגיע בית המשפט למסקנה כי יש לחייב את החברה - תובעת בהפקדת ערובה, על בית המשפט לקבוע את שיעורה באופן מידתי המאזן כראוי בין כלל השיקולים הרלוונטיים רעא 6528/14 ‏‏ רפיח בית החלמה בע"מ נ' משרד הבריאות מדינת ישראל פסקאות 5 – 6 לפסק הדין וההפניות שם).

לענייננו, אשר צוריאל בתגובתה לא הכחישה את טענות יוסיקום בע"מ ודורון שלזינגר בע"מ בנוגע למצבה הכלכלי, ולמעשה לא התייחסה כלל למצבה הכלכלי ולא העלתה כל טענה בעניין זה וממילא גם לא פירטה כפי הנדרש את התשתית העובדתית הנדרשת כגון פירוט פעילותה העסקית, הכנסותיה והוצאותיה. לבקשה לא צורף כל תצהיר ולא צורפו מסמכים כלשהם, שמהם ניתן ללמוד על תזרים הכנסותיה והוצאותיה של המשיבה, האם היא חברה רווחית או שמא גרעונית והאם בבעלותה נכסים כלשהם. למעשה, התובעת לא העלתה כל טענה ולא הצביעה על עובדות כלשהן, שמהן ניתן ללמוד על איתנותה הפיננסית, ולמעשה אף לא טענה כל טענה בעניין זה ועל כן לא עמדה בנטל המוטל עליה להראות כי יש ביכולתה לשאת בהוצאות המבקשות היה והתביעה נגדן תידחה .

אין לקבל את טענת אשר צוריאל בע"מ כי יש לדחות את הבקשות מאחר שהוגשו תוך שיהוי ובחוסר תום לב. ראשית, בסעיף 353א לא נקבעה מגבלת זמן להגשת הבקשה לחיוב התובעת בערובה, ואין גם כל הצדקה לקביעת מגבלה בעניין זה, שעה שמדובר בבקשה שמטבעה היא דינאמית ותלוית נסיבות משתנות בפרט בנוגע ליכולתה הכלכלית של החברה התובעת לשאת בהוצאות המבקשות הנתבעות. שנית, כתב התביעה המתוקן הוגש רק ביום 21.03.16 בהתאם להסדר אליו הגיעו הצדדים ביום 10.02.16, לאחר שהמבקשות הגישו בקשה למחיקת התביעה מהטעם שלא הוגשו מטעם אשר צוריאל בע"מ תצהירי עדות ראשית במועד שנקבע לכך על ידי בית המשפט. מההסדר עולה כי גם לאשר צוריאל היה חלק בהתמשכות ההליכים במקרה דנן. מכל מקום, משהוגשו כתבי תביעה מתוקנים על ידי הצדדים בהתאם להסדר הדיוני כחודש לפני הגשת הבקשה, אזי אין מקום לטענה כי הבקשות שהוגשו בחודש 4/2016 הוגשו תוך שיהוי ובחוסר תום לב. שלישית, ממילא אין בטענה זו כדי להוות נימוק לפטור את אשר צוריאל בע"מ מהפקדת ערובה, שעה שלא עמדה בנטל להראות כי ביכולתה לשאת בהוצאות המבקשות היה ותידחה התביעה נגדן, ולא הראתה כי מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות לפטור אותה מהפקדת הערובה בהתאם לסעיף 3535א' לחוק החברות.

באשר לסיכויי התביעה אין בטענת אשר צוריאל כי "מעיון בכתב התביעה לא ניתן לומר כי הוא נעדר עילה או כי סיכויי ההצלחה הם נמוכים" כדי להוות נסיבות המצדיקות מתן הפטור. מעיון בכתב התביעה ובכתבי ההגנה, עולה כי קיימת בעייתיות בטענות אשר צוריאל בע"מ, אשר הודתה למעשה כי ההצהרות בהסכם ההשקעה בנוגע למצבה הכלכלי של צוריאל שלזינגר בע"מ אינן נכונות, וכי קיים פער בין הדוחות הכספיים של צוריאל שלזינגר בע"מ לבין מצבה הכלכלי האמתי. גם הטענה, כי יוסיקום ידעה על הפער האמור ואף חתמה על נספח להסכם בעניין זה היא טענה בעייתית, נוכח העובדה שטענה זו, אשר הוכחשה על ידי יוסיקום בע"מ ועל ידי שלזינגר דורון בע"מ, עומדת בסתירה להצהרות מפורשות הכתובות בהסכם ההשקעה, ונוכח טענתה של אשר צוריאל כי הנספח הנטען אינו מצוי בידיה והיא אינה יכולה להציגו. מכל מקום ללא קשר לסיכויי התביעה שנראים לכאורה בעייתיים נוכח האמור, אשר צוריאל לא הראתה כי סיכויי תביעתה גבוהים במיוחד במידה כזו שמצדיקים מתן פטור במקרה זה, או על טעם ענייני אחר המצדיק פטור מהפקדת ערובה.

בבחינת גובה סכום הערובה שהתבקש על ידי כל אחת מהמבקשות בסך של 250,000 ₪ המהווה כ - 7% מסכום התביעה, נראה כי סכום זה חורג באופן בלתי סביר מהיקף המחלוקת ומורכבות ההליך. בהתחשב בהיקף ומורכבות המחלוקת והסכסוך, נראה כי הפקדת סכום של 120,000 ₪ להבטחת הוצאות שתי המבקשות יחד מהווה ערובה ראויה וסבירה בנסיבות העניין.

סוף דבר

אשר על כן, הנני מקבל את הבקשות ומורה לאשר צוריאל בע"מ להפקיד בקופת בית המשפט סכום של 120,000 ₪ להבטחת הוצאות יוסיקום בע"מ ודורון שלזינגר בע"מ. הסכום יופקד תוך 30 ימים מהיום, אחרת תדחה התביעה.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א אב תשע"ו, 15 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אשר צוריאל יזמות בע"מ
נתבע: יוסיקום בע"מ
שופט :
עורכי דין: