ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות הבית המשותף רחוב השונית 10 הרצליה נגד משרד התיירות :

החלטה בתיק עע"מ 1036/16 בבית המשפט העליון בירושלים

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערערים בעע"מ 1036/16:
1. נציגות הבית המשותף רחוב השונית 10 הרצליה ואח'

המערערים בעע"מ 2622/16:
2. עו"ד אפל שמואל

3. עו"ד אפל אסתר

המערערים בעע"מ 2667/16:
4. הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה

5. ראש עיריית הרצליה

המערערים בעע"מ 2672/16:
6. קפלן אהרון ואח'

המערערים בעע"מ 2676/16:
7. אבל ראובן ואח'

נ ג ד

המשיבים:
1. משרד התיירות

2. החברה להגנת הטבע

3. זפרני ג'ורג' ואח'

4. אבל ראובן ואח'

5. גפני גיא ואח'

6. שני דורון ואח'

7. חרל"פ יואב ואח'

8. כץ רחל ואח'

9. חכמי אורי ואח'

10. תגר מרדכי ואח'

11. ארנון דפנה ואח'

12. Unirelief Consultants Ltd ו - 2 אח'

13. אסיף ליליאן ואח'

14. בן עזרא גיל

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן. צו סיכומים זה יבוא במקום צו הסיכומים שניתן בעע"מ 1036/16 ביום 17.3.2016.

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
2. המערערים בעע"מ 1036/16 הגישו סיכומים מטעמם ביום 2.5.2016.

3. המערערים בהליכים שבכותרת (למעט המערערים בעע"מ 1036/16 ובעע"מ 2667/16), יגישו, בנפרד, את סיכומיהם כמערערים עד ליום 28.11.2016, בהיקף של עד 10 עמודים.

4. המערערים בעע"מ 2667/16, יגישו את סיכומיהם כמערערים וכמשיבים ליתר ההליכים שבכותרת, במסמך אחד, עד ליום 11.1.2017 בהיקף של עד 30 עמודים.

5. המשיבים שאינם מערערים, יגישו את סיכומיהם כמשיבים בכל ההליכים, במסמך אחד, עד ליום 1.2.2017, בהיקף של עד 30 עמודים. במסמך סיכום הטענות יבחינו המערערים בין טענותיהם בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

המערערים בהליכים שבכותרת (למעט המערערים בעע"מ 2667/16), יגישו, בנפרד, את סיכומיהם כמשיבים בעע"מ 2667/16 עד ליום 1.2.2017, בהיקף של עד 10 עמודים.

משיבים אשר אין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 28.11.2016, ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינם.

6. לעניין סעיפים 2 עד 5 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

7. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

8. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

9. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
10. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
11. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
12. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
13. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 22.2.2017 בשעה 11:30 משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ‏ל' בסיון התשע"ו (‏6.7.2016).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: נציגות הבית המשותף רחוב השונית 10 הרצליה
נתבע: משרד התיירות
שופט :
עורכי דין: