ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קלאב טכסטיל הלבשת גברים בע"מ נגד נח גרינברג :

02 יולי 2016
לפני: כבוד השופטת שרון אלקיים

המבקשים/הנתבעים:

  1. קלאב טכסטיל הלבשת גברים (1989) בע"מ
  2. רוברטו הלבשה בע"מ
  3. רוברטו מרין

ע"י ב"כ: עו"ד טפליץ

-
המשיב/התובע:
נח גרינברג
ע"י ב"כ: עו"ד בכור

החלטה

  1. לפני שתי בקשות שהוגשו מטעם הנתבעים. הראשונה - בקשה למתן צו לבנק להמצאת תדפיסי הבנק של התובע עבור 7 השנים האחרונות לעבודת התובע וכן בקשה לגילוי קלטת שיחה שהתקי ימה בין בנו של התובע, הנתבע 3 ועד מטעם התובע, מר פיני בסון. השנייה - בקשה להוספת ראיות חדשות- דוחות נוכחות של התובע לשנים 2011-2012, סיכום שערכה הנתבעת 2 בנוגע לימי יציאתו של התובע לחופשה בשנים 2000-2012 וכן אישורי התובע על קבלת כספים עבור "קופה קטנה".
  2. רקע כללי

א. התובע עתר בתביעתו לתשלום פיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות נוספות, פיצוי בגין אי הנפקת תלושים, אי הנפקת אישור העסקה והחזר בגין ניכוי כספים משכרו של התובע לפנסיה, אשר לא הועברו לקרן בנוסף לתשלום חלף פנסיה או פיצוי בגין אי ביצוע ההפרשה לקרן פנסיה. לרשום בתלושים שכר נמוך יותר מהסכום המוסכם.
הנתבעים טענו בכתב ההגנה, כי אין שולם לתובע שכר בהתאם לתלושי השכר ואין כל בסיס לטענתו כי משכורתו הקובעת עמדה על סך 10,000 ₪. לטענתם, התובע קיבל את שכרו ואת התנאים הסוציאלים המגיעים לו כדי ן ואף ביתר ו לפיכך יש לדחות את התביעה.
ב. במסגרת הליכי הקדם שנוהלו, הסכימו הצדדים לפנות לגישור אולם זה לא צלח. לאחר מכן, נוהל הליך של גילוי מסמכים במסגרתו החליפו הצדדים מסמכים ביניהם.
ג. ביום 14.4.16 (3 ימים לפני דיון ההוכחות) הגישו הנתבעים בקשה להגשת ראיות נוספות שיוצגו בשלב חקירתו הנגדית של התובע, תוך שהגישו את המסמכים במעטפה סגורה לבית הדין. בהחלטת בית הדין נקבע כי הבקשה נדחית וכי יש לגלות את המסמכים לתובע טרם מועד הדיון.
ד. בדיון הוכחות שהתקיים ביום 17.4.16, נחקרו התובע ובנו ונקבע דיון נוסף.
ה. לאחר דיון ההוכחות הגיש התובע בקשה להמצאת אישורי הפקדות לחשבון הבנק בשנים 2000-2005. בהחלטה מיום 1.6.16 נקבע כי יש לאפשר את הגשת המסמכים אשר עשויים לשפוך אור על המחלוקות. עוד נקבע שכדי לשמור על איזון דיוני ובשים לב לכך כי שלב ההוכחות נמצא בעיצומו, תינתן לנתבעים אפשרות להשלים את החקירה הנגדית של התובע וכן להגיש תצהיר משלים מטעמם.
כאן המקום לציין כי התובע צירף לתצהיר העדות הראשית תדפיסים של חשבון הבנק שלו לשנים 1992-2008 ואישורי ההפקדות מתייחסים לחלק מהתקופה הזו.
ו. ביום 26.6.16 הגישו הנתבעים תצהיר משלים מטעמם.
ז. ביום 14.6.16 הוגשו שתי הבקשות שבפני. אדון בכל אחת מהבקשות בנפרד.

הבקשה להגשת צו לגילוי ועיון לבנק וכן להצגת קלטת שיחה 3. לטענת הנתבעים התובע הציג הפקדות ספורדיות שהתקבלו בשנים שונות ולפיכך נדרש תדפיס הבנק שלו על מנת להוכיח את היקף הכספים שקיבל מהנתבעים לאורך השנים. לטענתם, מאחר שהתובע ציין בתצהיר גילוי המסמכים שהוגש על ידו כי ברשותו תדפיסי חשבון אולם לא העבירם לעיון הנתבעת הרי שיש מקום להיעתר לבקשה למתן צו המופנה כלפי הבנק.
אשר לקלטת השיחה טוענים הנתבעים שבדיון ההוכחות עלה כי בנו של התובע הקליט שיחה הרלוונטית למחלוקת ולפיכך יש מקום לגלותה ואין לקבל את טענת התובע לפיה העדת שלושת הדוברים בה מספיקה, לאור הזמן שחלף ממועד השיחה. כן מבקשים הנתבעים להציג את אישורי ההפקדות המקוריים, מאחר שאלה שהוצגו אינם קריאים דיים.

4. לטענת התובע, הבקשה למתן צו לקבלת תדפיסי חשבון הינה בקשה מקדמית אשר הייתה צריכה להיות מוגשת לפני שהחל שלב ההוכחות. הנתבעים לא הסבירו מדוע הגישו את הבקשה רק בשלב זה, כאשר התובע צירף לתצהיריו תדפיסי בנק וככל שלנתבעים היו טענות נגד התדפיסים שצירף היו יכולים להעלות אותם במסגרת תצהיריהם.
מעבר לכך, התובע טוען כי אין לקבל את טענת הנתבעים לפיה מאחר שהותר לו להציג את אישורי ההפקדות שמצא יש לאזן זאת ולאפשר לנתבעים להגיש תדפיסים אותם הם מבקשים במסגרת הצו. לשיטתו האיזון נוצר עם הגשת התצהיר המשלים מטעמם ומתן האפשרות להשלים את חקירתו הנגדית.
ביחס לבקשה להגשת תמלול טוען התובע כי שלושת משתתפי השיחה מעידים בפני בית הדין ועל כן אין צורך בהבאת התמלול. זאת ועוד, הקלטת נמצאת בידי עד התובע ולא בידיו ועל כן אין מקום להורות לתובע להמציא את התמלול.
התובע אינו מתנגד להצגת תדפיסי הבנק הנוספים המקוריים במעמד דיון ההוכחות.

הכרעה

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה ליתן צו לבנק וזאת מהטעמים הבאים.
המחלוקת בין הצדדים לעניין גובה השכר ששולם לתובע היתה ידועה לנתבעים עוד בטרם דיון ההוכחות וכן בטרם אישר בית הדין לתובע להגיש את אישורי ההפקדות. לפיכך, לא ברור מדוע הנתבעים לא טרחו להגיש בקשה מקדמית זו במועד הקבוע בסדרי הדין ולכל הפחות עובר לדיון ההוכחות.
כללי הפרוצדורה אינם כללים שרירותיים, אלא נועדו על מנת לנהל את ההליך בצורה צודקת, תוך שמירה על זכות שני בעלי הדין. לטעמי לא די בהגשת אישורי ההפקדות על ידי התובע כדי להצדיק הגשת בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים בשלב הדיוני בו אנו נמצאים, לאחר סיום חקירתו הנגדית של התובע. האיזון הראוי במקרה זה היה ליתן לנתבעים אפשרות להגיש תצהיר משלים מטעמם ולאפשר השלמה של חקירתו הנגדית של התובע , וכך נעשה.
ככל שהנתבעים סברו שדרושים להם תדפיסי בנק נוספים של התובע על מנת לבסס את טענתם ולסתור את טענות התובע, לא היתה מניעה שיגישו את הבקשה במועד.
זאת ועוד, כפי שצויין לעיל, התובע צירף לתצהיר העדות הראשית תדפיסים של חשבון הבנק לשנים 1992-2008 ו אישורי ההפקדות שהוגשו באיחור מתייחסים לשנים 2000-2005. מכאן, שאישורי ההפקדות יכולים לשפוך אור רק על תקופה זו שכבר הוגשו תדפיסי בנק ולא מעבר לכך.
מעבר לכך אציין, כי על התובע מוטל הנטל להוכיח את טענתו כי השכר ששולם בפועל היה גבוה יותר מהסכום שנרשם בתלושי השכר ו כן לסתור את החזקה לפיה תלושי השכר משקפים את השכר ששולם לעובד בפועל . ככל שהתובע לא צירף ראיות לביסוס טענותיו לתקופה של 7 השנים עובר לסיום העסקתו רשאים הנתבעים לטעון לעניין זה בסיכומים.

6. אשר לבקשה להמצאת קלטת השיחה -קבלת הבקשה תוביל להחזרת ההתדיינות בין הצדדים לנקודת ההתחלה, תחייב את התובע בהגשת תצהיר משלים מטעמו וחקירה נגדית נוספת בהתייחס לראיה זו. לטעמי יש להביא בחשבון כי הנתבע 3 שנכח בשיחה וכן מר בסון יעידו אף הם על הדברים שנאמרו ולפיכך אין מקום לחייב את התובע לגלות את קלטת השיחה.
זאת ועוד, במסגרת פסק הדין ישקול בית הדין את העובדה שהתובע לא טרח לצרף ראיה שהיתה בהישג ידו והנתבעים יוכלו לטעון לעניין בסיכומיהם ככל שימצאו לנכון לעשות כן.

7. מאחר שהתובע הסכים להציג את מסמכי ההפקדות המקוריים, הרי שאלה יוצגו בפתח דיון ההוכחות הקרוב.

הבקשה להגשת ראיות נוספות
8. הנתבעים טוענים כי יש לאפשר להם להגיש את דוחות הנוכחות של התובע לשנים 2011-2012, פנקס חופשה לשנים 2000-2012 (סיכום שערכה המבקשת 2 למספר ימי יציאתו לחופשה), ואישור התובע על קבלת כספים מה- "קופה קטנה" בחודשים שונים בשנים 2000-2013.
לטענת הנתבעים, מסמכים אלה לא הוגשו קודם לכן מאחר שעילות התביעה לא התייחסו אליהם באופן מפורש אולם לאור עדותו של התובע התעורר הצורך להגישם על מנת לסתור טענות שהעלה במהלך הדיון.
התובע טוען כי הנתבעים לא צרפו תצהיר בו פירטו מדוע הם מבקשים להגיש את המסמכים בשלב זה, לאחר שהתקיים דיון הוכחות וכאשר חלק מהמסמכים כלל לא אוזכרו בתצהיר גילוי המסמכים שהגישו ואחרים לא הועברו לעיון התובע ומכאן שהם מנועים בהגשתם. לא זו בלבד, אלא שבקשה שהגישו להוספת ראיות בטרם דיון ההוכחות הראשון נדחתה, ועל כן על אחת כמה וכמה אין מקום לאפשר להם להגיש את ראיותיהם כעת. כך גם אין לקבל את הטענה לפיה המסמכים מתייחסים לעילות שלא הוזכרו קודם לכן, שעה שהתובע תבע באופן מפורש את רכיב החופשה.

9. אשר לדעתי יאמר כי לא מצאתי מקום בשלב זה להיעתר לבקשה להוספת ראיות.
על הנתבעים היה להגיש את מכלול הראיות ביחד ולפעול בהתאם לסדרי הדין ולטעמי אין זה המקרה שיחרוג מכלל זה. לנתבעים היה די והותר זמן כדי להגיש את מלוא ראיותיהם במסגרת הליך גילוי המסמכים ואף מאוחר יותר במסגרת תצהיריהם. משלא עשו כן, אין להם אלא להלין על עצמם.
אמנם נכון הוא כי הנטייה בבית הדין היא להגמיש את סדרי הדין על מנת לאפשר לצדדים לברר את מלוא המחלוקות ביניהם, אולם בנסיבות האלה דומה כי הבקשות הוגשו על מנת לסרבל את ההליך ולדחות את דיון ההוכחות הקבוע ליום 5.7.16.
מעבר לכך, מאחר שאין מדובר בראיות חדשות שלטענת הנתבעים נתגלו להם במועד מאוחר, והמחלוקות בין הצדדים אשר להיקף ההעסקה וזכאות התובע לפדיון חופשה עלו כבר בכתבי הטענות, אזי שלא הייתה לנתבעים כל מניעה להביא ראיותיהם במועד.

10. סוף דבר
א. הבקשה נדחית.
ב. שאלת ההוצאות תישקל בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ו סיוון תשע"ו, (02 יולי 2016), העדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: קלאב טכסטיל הלבשת גברים בע"מ
נתבע: נח גרינברג
שופט :
עורכי דין: