ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דנה סבג נגד מעדני מיקי תעשית מזון דגים וסלטים בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

המבקשות

  1. דנה סבג
  2. ענת בריש
  3. רונית רוטמן

ע"י ב"כ עוה"ד שלומי כהן

נגד

המשיבות

  1. מעדני מיקי תעשית מזון דגים וסלטים (1992) בע"מ
  2. מעדני יחיעם (1993) בע"מ

משיבה 2 ע"י ב"כ עוה"ד דוד זילר
ממשרד הצוג פוקס נאמן ושות', עורכי דין
3. מילוז (1989) בע"מ
4. ויטה פרי הגליל (החדשה) בע"מ
משיבות 3-4 ע"י ב"כ עוה"ד נופר טל

פסק דין

(בעניין משיבות 2-4)

בפניי בקשות משותפ ות ומוסכמות מטעם הצדדים, להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בכל הנוגע למשיבות 2-4 , לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק).
ביום 15.11.15 פנו המבקשות בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), שעניינה הפרת הוראות תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות). על פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור, שיווקה משיבה 2 "קבנוס פפרוני", קורנדביף" ו"סלמי הרץ" (להלן – מוצרי הנקניק), שעל גבי אריזתם נכתב "עשיר בברזל", אך בטבלת הערכים התזונתיים לא סומן ברזל, ולא צוין שיעורו בכל אחד ממוצרי הנקניק, כנדרש בתקנות. ביחס למשיבות 3 ו-4 נטען, כי אלה שיווקו "עגבניות מרוסקות רגילות" ו"עגבניות חתוכות לקוביות במיץ" תחת הלוגו "טל-ישר מהשדה" (להלן – מוצרי העגבניות), שעל גב אריזתם נכתב "בתוספת סידן", אך בטבלת הערכים התזונתיים לא צוינה כמות הסידן שהוספה להם .
לאחר הגשת התובענה ובקשת האישור, ובטרם הגשת תשובות, הגישו המבקש ות בקשות מוסכמ ות להסתלקות מן התובענה הייצוגית בכל הנוגע למשיבות 2-4 . במסגרת בקשת ההסתלקות המתייחסת למשיבה 2, התחייבה משיבה זו לפעול להסרת הכיתוב "ע שיר בברזל" מאריזות מוצרי הנקניק, וזאת בתוך 90 יום מפסק דין זה. בבקשת ההסתלקות הנוגעת למשיבות 3 ו-4 נאמר, כי משיבות אלה אינן רואות חשיבות בכיתוב "בתוספת סידן" על גב אריזת מוצרי העגבניות , וכי סימון זה נותר על גב האריזות עוד מהתקופה הקודמת לרכישת המפעל על-ידן. לכן הודיעו משיבות 3-4, כי החל מיום 1.5.16 יושמט הכיתוב "בתוספת סידן" מאריזת מוצרי העגבניות.
לנוכח האמור, הוסכם על הסתלקות מן התובענה בכל הנוגע למשיבות 2-4 , מבלי שיהא בבקשת הסתלקות זו כדי ליצור מעשה בית-דין ביחס לשאר חברי הקבוצה.
כן הוסכם, כי משיבה 2 תשלם למבקשת 2 גמול בסך 4,000 ₪, וכן תישא בתשלום שכר טרחת עורך דינה בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, וכי משיבות 3-4 ישאו בהוצאות מבקשת 3 בסך 1,500 ₪, וכן בתשלום שכר טרחת עורך דינה בסך 15,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין. כפי שהובהר בבקשות ההסתלקות, פרט לסכומים אלה לא קיבלו המבקשות ובא כוחן, ואף לא יקבלו בעתיד, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או תמורה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור, ואף תצהירים מתאימים צורפו.
עוד הוסכם בין הצדדים, שלא יהא צורך בפרסום מודעה בדבר ההסתלקות מן התובענה.
דיון
לאחר שעיינתי בבקשות ההסתלקות, בבקשת האישור ובתובענה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לאשר את בקשות ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק, שכן המוסכם בהן סביר והולם את נסיבות העניין. זאת כיוון שמבקש ות ההסתלקות עולה, כי משיבה 2 תפעל לתקן את הפגם בסימון מוצרי הנקניק בתוך 90 יום, ומשיבות 3-4 פעלו זה מכבר לתיקון סימון מוצרי העגבניות החל ביום 1.5.16. נוכח התחייבויות משיבות אלה לפעול לתיקון הסימון על גבי אריז ות מוצרי הנקניק ומוצרי העגבניות, אשר נודעת לו תועלת לציבור הצרכנים, ההסכמה בין הצדדים בדבר תשלום גמול למבקשת 2 ונשיאה בהוצאות משיבה 3 ו כן תשלום שכר טרחה לבא כוחן, סבירה אף היא.
בהתחשב בשלב המוקדם של ההסתלקות – עוד בטרם הוגשו תשובות המשיבות – ומשאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, החוסם מי מחברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בעתיד בהליך דומה במקרה שלא יתוקן סימון מוצרי הנקניק או מוצרי העגבניות, איני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בדבר בקשת ההסתלקות (ראו: (ת"צ (מחוזי-מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 22.12.10)).
אשר על כן, אני מאשרת את הסתלקותם של המבקשות ובא כוחן מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומן התובענה הייצוגית דנן, ומורה על מחיקת בקשת האישור, בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(5) לחוק. כמו כן, נדחית תביעתה האישית של מבקשת 2 נגד משיבה 2 , ותביעתה האישית של מבקשת 3 נגד משיבות 3 ו-4.
כדי לוודא כי התחייבויותיהן של המשיב ות לתקן את סימון מוצרי הנקניק ומוצרי העגבניות כאמור לעיל, אכן יוצאת אל הפועל, וכי הגמול ושכר הטרחה משולמים על יסוד תועלת ממשית שצמחה לחברי הקבוצה, אני מורה כי הגמול ושכר הטרחה ישולמו על-ידי משיבה 2 בעוד 100 ימים, וכי הגמול ושכר הטרחה מצד משיבות 3-4 ישולמו בתוך 30 ימים. זאת בכפוף לאישור בית המשפט, ולאחר שב"כ המבקש ות יודיע לבית המשפט בהודעות הנתמכות בתצהיר, כי בדק ומצא כי התחייבויותיהן של משיבה 2 ושל משיבות 3-4 מקוימ ות במלואן. לתצהירים יצורפו העתקי האריזות המתוקנ ות שנבדקו.
משניתנו פסקי דין בעניינן של כל המשיבות, תפעל המזכירות לסגירת התיק.
ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דנה סבג
נתבע: מעדני מיקי תעשית מזון דגים וסלטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: