ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גרשון גולדשטיין נגד ח.ש. מעליות שלום בע"מ :

מספר בקשה :1
בפני כבוד ה שופטת אביגיל זכריה

המבקש:

גרשון גולדשטיין
ע"י ב"כ עו"ד גאנם

נגד

המשיבים:

  1. ח.ש. מעליות שלום בע"מ
  2. שלום בן חמו

החלטה

מבוא
בפניי בקשה למתן סעד זמני בדמות צו עשה במסגרתו עותר המבקש כי אורה למשיבים להתקין לאלתר את המעלון בבית מגוריו של המבקש בהתאם להסכם ההתקשרות שבין הצדדים.

בד בבד עם הגשת הבקשה ביום 9.5.16 הוגש כתב תביעה עיקרי בו עותר המבקש לצו עשה זהה לצו הזמני המבוקש במסגרת הבקשה ולרכיבים כספיים בשיעור של כ - 200,000 ₪ כמפורט בכתב התביעה.

לאחר שלא מצאתי כי מתקיימים התנאים למתן סעד זמני במעמד צד אחד - נקבע דיון במעמד שני הצדדים ליום 16.5.16 תוך שנקצבו המועדים להמצאת כתבי הטענות וההחלטה למשיבים.
לדיון ביום 16.5.16 לא התייצבו המשיבים או מי מהם ואולם מאחר ולא נחה דעתי מביצוע ההמצאה למשיבים - נדחה הדיון ליום 22.5.16.
גם לדיון ביום 22.5.16 לא התייצבו המשיבים או מי מהם הגם שהוצגו בפניי אישורי מסירה לעניין זימונם כדין לאותו דיון.
בדיון שהתקיים ביום 22.5.16 במעמד המבקש וב"כ שמעתי בקצרה השלמת טיעון מפי ב"כ המבקש לגבי הנחיצות במתן צו העשה הזמני ולגבי מכלול נסיבות העניין.

טענות המבקש
מהבקשה עולה כי ביום 30.11.14 נכרת הסכם בין המבקש והמשיבה 1 להתקנת מעלון בבית המגורים של המבקש. הגם שהמבקש טוען כי המשיב 2 ערב אישית להתחייבות המשיבה 1 הרי שלא מצאתי לכך עיגון בהסכם ההתקשרות שבין הצדדים או ביתר המסמכים שהוגשו ועל כן עילת הבקשה כנגד המשיב מספר 2 לא בוססה לטעמי דייה ועיקר הדיון יתייחס לעניינה של המשיבה 1.

המבקש טוען כי על אף שהוא עצמו עמד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם הרי שהמשיבה לא פעלה להתקין את המעלון בלוח הזמנים שנקבע בין הצדדים ובכלל, באופן שהמעלון - שהיה אמור להיות מותקן עד יולי 2015 - לא הותקן עד היום.

המבקש טוען כי אי התקנת המעלון גורמת לפגיעה ממשית באיכות חייו נוכח מצבו הרפואי ומצבה הרפואי של אשתו אשר התדרדר בעת האחרונה באופן שאינו מאפשר ירידתה ועלייתה במדרגות הבניין. עוד נטען כי המסמכים שהוצגו בצמוד לבקשה מבססים ברף הנדרש את עילת התביעה וכי מכלול הנסיבות - לרבות מצבם הרפואי של בני הזוג - יש בו כדי לבסס באופן הנדרש את הרכיב של מאזן הנוחות באופן המצדיק היעתרות לצו העשה הזמני כבר בשלב דיוני זה.
במעמד הדיון הוסיף ב"כ המבקש כי אי התייצבות המשיבים או מי מהם לדיון אך מחזקת טיעונו של המבקש ומצדיקה מתן הסעד הזמני המבוקש נוכח הזלזול שמפגינים המשיבים בהליכי בית המשפט.

דיון והכרעה
אמנם, במקרים רגילים בהם נתבע או משיב אינם מתייצבים לדיון אליו התייצבו כדין, ייטה בית המשפט ליתן הסעד המבוקש למבקש או לתובע ואולם הדברים נעשים תמיד תוך בחינת הנסיבות הקונ קרטיות של כל מקרה ומקרה ועל אחת כמה וכמה כאשר הדבר נוגע לסעדים זמניים.
במקרה זה - בהתחשב במכלול נסיבות העניין ועם כל ההבנה למצבו של התובע ורעייתו - אין בידי לעשות כן בנקודת זמן זו על בסיס החומר שהונח בפניי עד עתה ודין הבקשה להידחות .
להלן הנימוקים.

סעד זמני הינו בראש ובראשונה סעד הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט והדברים ברורים וידועים . מדובר בסעד שהינו חריג לכלל לפיו הסעדים מוענקים לאחר מיצוי ההליך המשפטי עד תומו ודווקא בשל כך על בית המשפט לתתו במשורה ובהתאם לכל הכללים הנוגעים לעניין זה בחקיקה ובפסיקה וזאת בין שהמשיב העלה טענותיו, אם לאו.

אמנם, אי התייצבות המשיב עשויה להיות שיקול מבין מכלול השיקולים שיובאו בחשבון ואולם להבנתי אין בה כשלעצמה כדי להצדיק מתן סעד זמני בכל מקרה ומקרה. סעד זמני לעולם אינו יכול להיות סעד אוטומטי והדברים יפים במיוחד לעניין צו עשה זמני (להבדיל מצו מניעה זמני) שמעצם טיבו והגדרתו גלוינוי המצב הקיים ערב הגשת התובענה. על אחת כמה וכמה במקרה דנן בו צו העשה המבוקש מגלם בתוכו שאלות של מומחיות, מקצועיות, תקינה, היבטים טכניים ובטיחותיים שונים שאין בידי בית המשפט את הכלים המתאימים לבוחנם בעת הזאת בהעדר תשתית מתאימה לכך ואסביר.

המבקש כאמור עותר למתן סעד זמני - הזהה לסעד העיקרי המבוקש על ידו - לעניין התקנת המעלון. גם אם אניח לטובת המבקש כי הוא ביסס באופן מספק את רכיב עילת התובענה הרי שבהתחשב ביתר השיקולים ובשים לב לסעד המבוקש על ידו הרי שאין די בעמידה ברכיב זה לבדו.

מטרתו של סעד זמני הינה להבטיח את קיומו התקין של ההליך המשפטי או להבטיח את ביצועו היעיל של פסק הדין (ראו לעניין זה א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה 11, 2013) 907 להלן - גורן). במקרה דנן לא הצביע המבקש על עילת המקיימת איזו מבין התכליות הנ"ל. ברי כי הסעד המבוקש כאן אינו הולם אף אחת מתכליות אלה מאחר ואין בהתקנת המעלון כדי להבטיח קיומו של ההליך או ביצועו של פסק הדין. המבקש ביסס עיקר טענותיו על מאזן הנוחות כ שלשיטתו הנזק הנגרם לו מבוטא באי הנוחות היומיומית הנגרמת לו ולרעייתו - שאיני מקילה בה ראש- כל עוד לא מבוצעת העבודה המוסכמת.

לטעמי, לא ניתן ל בלבל בין אותה אי נוחות מתוארת ובין "מאזן הנוחות" המגלם שיקולים משפטיים לעניין מידת הנזק שעלול להיגרם לכל אחד מהצדדים ממתן הסעד הזמני או שלילתו. השוואת הנזקים במסגרת מאזן הנוחות כרוכה בטבורה בשאלה האם ניתן יהיה לפצות את התובע בכסף ככל שלא יינתן לו הסעד הזמני המבוקש על ידו. בהקשר זה ראוי לציין כי ב"כ המבקש נשאל על ידי האם המבקש ניסה לפעול להתקנת המעלון בדרכים אחרות לרבות על ידי התקשרות עם גורמים אחרים והשיב על כך בשלילה וכי הדברים כלל לא נבדקו על ידי המבקש עד היום . לא מן הנמנע כי יש בידי המבקש למצוא פתרון אחר - שאינו כרוך בהכרח במתן סעד זמני - אשר ניתן יהיה לפצותו בגינו במישור הכספי. יובהר כי אין באמור כדי להביע עמדה לכאן או לכאן אלא רק להצביע על כך שנושא מציאת פתרון שניתן יהיה לשפות את המבקש בגינו במישור כספי (להבדיל מסעד זמני) כלל לא נבחן על ידי המבקש וממילא לא הוצג במסגרת השיקולים המרכיבים את המושג הכללי הקרוי "מאזן הנוחות".

שיקול נוסף שבית המשפט נדרש לברר הוא הממשק שבין הסעד הזמני ובין הסעד העיקרי המבוקש. כידוע, קיומה של זהות מוחלטת בין הסעד הזמני והסעד העיקרי מעוררת קושי מאחר והיא מובילה למצב בו המבקש מקבל מיד עם הגשת תביעתו את מלוא הסעד המבוקש על ידו (בהיבט זה) מבלי שניתנה לצד שכנגד האפשרות לפרוש את טענות הגנתו באופן מלא . עם זאת יודגש כי על פי ההלכה הפסוקה לא יהווה שיקול זה לבדו עילה לשלילת הסעד במקרים המתאימים לכך.

נתון נוסף הוא כאמור נושא שינוי המצב הקיים. סעדים זמניים הם חריג לכלל וצו עשה - המביא לשינוי המצב הקיים - הוא החריג שבחריגים. במקרה שבפניי מתעורר לטעמי קושי מיוחד בשים לב לאופי הסעד המבוקש ותוכן הצו.
עיקר הקושי במתן הסעד הזמני המבוקש במקרה זה הוא אופי הסעד המבוקש דהיינו מתן צו המורה באופן כללי על התקנת המעלון על פי ההסכם שבין הצדדים.
מעיון בהסכם ההתקשרות שבין הצדדים עולה כי טרם התקנת המעלון נדרש מילויים של תנאים טכניים לצורך התקנת המעלון בין אם על ידי הספק (המשיבה) ובין על ידי המזמין (המבקש) והדברים פורטו בסעי פים ו ו-ח' בהתאם להסכם מיום 30.11.14.
מיתר נתוני ההסכם עולה כי נדרשות בדיקות בטיחות שונות על יד הגורמים המוסמכים וכי התקנת המעלון גוררה בחובה גם נושאים הקשורים בין היתר ב:רשת החשמל, המעלית, הסכמת הדיירים האחרים בבניין ותנאים נוספים. בנקודת זמן אין בידי כל מידע לעניין מילויים המוקדתנאים הטכניים, המשפטיים, והבטיחותיים המוקדמים הנדרשים לשיטת המבקש בעצמו באופן שלא ניתן לצקת תוכן ממשי ומעשי לסעד המבוקש על ידי המבקש ובאופן המבוקש על ידו.

על המבקש להניח בפני בית המשפט את מלוא התמונה הנדרשת בעת מתן החלטה מסוג זה, המגלמת כפי שציינתי , סוגיות מקצועיות רחבות יותר מאשר מחלוקת כזו או אחר בין הצדדים ויש בה כדי לה שפיע גם על צדדים שלישיים. ממילא בית המשפט אינו נוהג ליתן צווים עמומים שלא ניתנים לאכיפה. מתן צו כללי וסתמי בנוסח המבוקש על ידי המבקש כאמור ללא ידיעת התנאים הטכניים הנדרשים לביצועו, לוח הזמנים הסביר לביצועו, בעלי המקצוע המתאימים לכך ותוך חיוב סתמי של המשיבה לספק הנדרש לשם כך - אינם מאפשרים מתן סעד הניתן לאכיפה.

לכך מצטרף הנתון לפיו לא הובהר מדוע המבקש פנה לבית המשפט בבקשה לסעד הזמני המתואר רק בחלוף 10 חודשים ממועד הביצוע המקורי ויש בנתון זה כדי להשפיע על בחינת דחיפות הסעד המבוקש . כך מאחר ו :
" החובה שלא להשתהות בפנייה לערכאות בבקשה לסעד זמני, נעוצה בעצם מהותו של הסעד. נמצא שעל המבקש צו ביניים מוטלת חובה לשכנע את בית המשפט בדוחק הנסיבות, שיש בו כדי להצדיק את ההתערבות המוקדמת. מבקש אשר השהה את בקשתו לסעד הזמני אינו יוצא ידי חובה זו. בעצם השיהוי יש משום ראיה לסתור את טענתו שהצו חיוני ושהענקתו אינה סובלת דיחוי...מבקש שהשתהה בפנייתו לבית המשפט בבקשה למתן סעד זמני יתקשה לשכנע את בית המשפט בקיומה של דחיפות. לכן לעיתים עשוי השיהוי לבדו לשמש טעם מספיק לדחיית הבקשה לסעד הזמני, וזאת אף בנסיבות שבהן לא היה בשיהוי כדי לגרום נזק למשיב" (גורן, עמ' 915).

סוף דבר
מהמקובץ עולה כי אין מנוס מדחיית הבקשה בעת הזו.
הבקשה תוכל לשוב ולהיבחן בעתיד ככל שיבשילו התנאים לכך במסגרת ההליך ו/או ככל שיעלה בידי המבקש להציג את התשתית הנדרשת כאמור לעיל בכל אמצעי שימצא לנכון .
בנסיבות העניין לא יהיה צו להוצאות הבקשה. אין בכך כדי לקבוע מסמרות לגופו של עניין בשים לב להתנהלות המשיבים נכון לעת הזו שאפשר ומשקפת זלזול בהחלטות בית המשפט כעמדת המבקש. ואולם, הדברים יוכלו להתלבן בבוא העת.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, תעקוב אחר הגשת כתב הגנה על פי הנהלים ותביא התיק לעיוני ביום 3.7.16.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גרשון גולדשטיין
נתבע: ח.ש. מעליות שלום בע"מ
שופט :
עורכי דין: