ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. פאר בינוי ושימור בע"מ נגד TRANQUILL INDUSTRIES LIMITED :

לפני כבוד ה שופטת שבח יהודית 02.06.2016

מבקשת

א. פאר בינוי ושימור בע"מ
ע"י עו"ד גיל גרינברג

נגד

משיבים

1. TRANQUILL INDUSTRIES LIMITED
ע"י עו"ד יצחק שמלה

2-21. אילן כהן ואח'
ע"י עו"ד דורון קוטלר

החלטה

בקשה למינוי בורר
המבקשת, חברה קבלנית המבצעת פרויקט שיפוץ בניין ברח' דיזנגוף 107 בתל-אביב, עותרת למינוי בורר שיכריע במחלוקות שבינה לבין המשיבים, מי שרכשו יחידות באותו הבניין מידי בעליו הקודמים (להלן: באוהאוס), ביניהם משיבה 1 (להלן: טרנקוויל) שרכשה את השטחים המסחריים בבניין, ומשיבים 2-21, רוכשי דירות המגורים (להלן: הדיירים). המחלוקת מתבטאת בדרישת טרנקוויל מהמבקשת לשלם לה את הפיצוי המוסכם הנקוב בחוזה (סך של 40,000 ₪ + מע"מ לחודש ביחס לתקופה רבת חודשים) מחמת טענה לאיחור במסירה ובעמדת המבקשת השוללת אחריות מטעמה לאיחור, לו אחראים הדיירים.

המבקשת סומכת את בקשתה על תנית הבוררות שבסעיף 10 להסכם שנחתם בין כל הגורמים הנזכרים לעיל בחודש יוני 2013 שזו לשונו,

"בכל מקרה של מחלוקת בקשר להסכם זה יכריע כבורר עו"ד _______, אשר יכריע 15 ימים לאחר פניית מי מהצדדים והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת. לכל צד יהיו שעתיים להציג את טענותיו וזאת לאחר מסירת תצהירים. כל צד יוכל לחקור את עדי הצד השני שעתיים נוספות..."
3. הוברר כי חרף תנית הבוררות לעיל, הגישה טרנקוויל שתי תביעות פיצויים לבית משפט השלום: האחת כנגד באוהאוס (ת"א 38697-09-15) והשנייה נגד המבקשת (ת"א 4553-12-15). התביעה נגד באוהאוס הסתיימה בפשרה ואילו בתביעה נגד המבקשת הורה בית המשפט השלום בהחלטתו מיום 24.02.2016 על עיכוב הליכים לצורך עריכת בוררות.
4. המבקשת טוענת כי סיימה את תפקידה בעת שהחנויות נמסרו לידי טרנקוויל עוד בחודש ינואר 2015, כי אינה אחראית לפער שבין מועד המסירה המוסכם לבין מועד המסירה בפועל כיוון שפעלה בהתאם להחלטות רוכשי היחידות והמפקח והוראותיהם (כאשר נוכח התנהלות הגורמים השונים, למעשה כלל לא הבשילה חובתה למסור את החנויות). לעמדתה, ככל שלטרנקוויל טרוניות עקב אי הוצאת תעודת גמר המהווה תנאי לאכלוס, עליה להפנותן לדיירים ולנציגם, עו"ד דן להט, המשמש גם נאמן על כספי התמורה, אשר הפרו את חובתם החוזית לפצל את היתר הבנייה של הבניין, באופן שיאפשר הוצאת היתר נפרד עבור החנויות, ומשהבקשה שהגישו נדחתה בידי גורמי התכנון. בנסיבות אלו, סבורה המבקשת כי נדרש שהדיירים יקחו חלק בהליך הבוררות, מעין צדדי ג' וזאת על מנת לרכז את ההליכים ולמנוע הכרעות סותרות.
5. טרנקוויל לא מתכחשת להחלטת בית משפט השלום לפיה היא נדרשת לנהל את תביעתה נגד המבקשת במסגרת בוררות, אלא שלשיטתה תכליתו של ההליך הנוכחי אינה אלא עיכוב תחילתו של הליך הבוררות וסרבולו, משהמבקשת מודעת לכך שניסיונותיה שלה לנהל בוררות בהשתתפות הדיירים לא עלו יפה, ולכן פנתה לבית משפט השלום. משדבר לא השתנה, סביר שכל הוראה בדבר צירופם של הדיירים להליך הבוררות תמנע השלמתו, ולמצער תעכבו זמן רב. לטענתה, המבקשת עושה שימוש לרעה בהליכי משפט, עת במסגרת הליך קודם, טען ביניים שהגיש עו"ד להט בכובעו כנאמן (ה"פ 21561-12-15), סירבה להליך בוררות ויש לראות בה כמי ששינוי טעמה באשר לפורום המתאים לדיון נעשה מטעמים טקטיים גרידא. עוד נטען על ידה כי הסעד הנתבע על ידה בתביעה שאמורה להתברר בהליך הבוררות הוא פיצוי מוסכם כספי מוסכם אותו התחייבה המבקשת לשלם לטרנקוויל בהינתן הפרה, סעד שאין בו משום השפעה ישירה על הדיירים.
6. הדיירים טוענים כי אין כל צורך בהשתתפותם בהליך שעניינו תביעתה של טרנקוויל נגד המבקשת. הדיירים מצהירים שגם בכוונתם שלהם, עת יתבררו מלוא הנזקים הנוגעים למעשים ומחדלים של המעורבים בהסכם, בכלל זה האיחור במסירת הדירות, להגיש תובענות נגד הגורמים הרלוונטיים, ובהם המבקשת, שעוולה כנגדם במעשים ומחדלים שונים. לדידם, חיובם להשתתף בבוררות "כוללת" כעת, עשוי למנוע מהם להגיש תביעותיהם, ולמצער להגבילן לנזקים שנתגלו עד עתה, כך שממילא יידרשו בהמשך הליכים נוספים. בגין נזקים שיתגלו או יתגבשו לאחר מכן.

7. דין הבקשה להתקבל.
השאלה האמתית הטעונה הכרעה אינה קיום בוררות בין המבקשת לבין טרנקוויל שהרי אין מחלוקת כי תנית הבוררות עליה נסמכת המבקשת אותנטית ותקפה, וכי בית המשפט כבר קבע כי הסכסוך ביניהן מקומו להתברר בבוררות. המחלוקת מצומצמת לשאלת צירופם של הדיירים לבוררות זו.
נותר אפוא רק לבחון האם גם על הדיירים ליטול חלק מהליך הבוררות.

8. הכלל הוא כי בהתקיים תנית בוררות תקפה החלה על סכסוך המצדיק התדיינות, ובהינתן פנייה לצד שכנגד בדרישה לניהול ההליך, יימנע בית המשפט מלהיענות לבקשת מינוי רק אם ימצא "נסיבות כבדות משקל לכך" (רע"א 10723/05 אי.אי.סי.אי אינטרנשיונל בע"מ נ' גבאי, סעיף 6, ניתן ב-30.03.2006).
בענייננו גם הדיירים חתומים על ההסכם המכיל את תנית הבוררות. בית משפט השלום ציין בהחלטת עיכוב ההליכים בתביעתה של טרנקוויל נגד המבקשת כי: "... מתקיימים בענייננו מכלול התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק, לצורך עיכוב ההליכים בתיק". בית המשפט דחה את עמדת טרנקוויל לפיה אין מקום לעיכוב ההליכים רק בשל סירוב יתר הצדדים להסכם לקיום הבוררות, אך לא הורה בהחלטתו כי הצדדים להליך הבוררות יהיו המבקשת וטרנקוויל בלבד.
ככל שהיה מקום לייחס משקל לטענות הסותרות של המבקשת באשר לקיום בוררות, הרי אלו איבדו מעוקצן עת בית משפט השלום קיבל את בקשת עיכוב ההליכים.
9. כאמור לעיל, במסגרת טענות ההגנה שהמבקשת מתכוונת להעלות בבוררות בפני תביעת טרנקוויל מצויה גם הטענה כי מועד המסירה של החנויות נדחה עקב דרישות הדיירים, ומשמעות אי פיצולו של היתר הבנייה נוכח דחיית הבקשה. ואם לא די בכך הרי גם הדיירים מצהירים בתשובתם שבכוונתם לפתוח מיוזמתם הליך משפטי נגד המבקשת למצער בשאלת החריגה מהמועדים המוסכמים, ואולי אף טענות הנוגעות לאיכות העבודה. גם טרנקוויל מציינת שביקשה בעבר לנהל בוררות כוללת לה יהיו צד גם הדיירים, אך נמנעה מכך אך עקב התנגדות האחרונים.
משמע, התדיינות בנושא הזכאות לפיצוי בגין חריגות נטענות מהמועדים המוסכמים, בשיתוף הדיירים היא לכאורה בלתי נמנעת, ונותר אך לקבוע את מועדה ואת זהות הבורר. גם אם ייתכן שהליך הבוררות הנוכחי לא יהווה בגדר סוף פסוק לסכסוכי הצדדים, לאור דברי הדיירים בדבר צפי לנזקים שיתגלו במועד מאוחר יותר, הרי שאי שיתוף הדיירים בו כצד יבטיח קיומו של הליך נוסף. זאת ועוד, ניהול מאוחד של הדיונים ימנע את הצורך בבירור מחודש של הסוגיות העובדתיות והמשפטיות הרלוונטיות, כמו גם קשיים שמקורם קביעת ממצאים שאינם מתיישבים זה עם זה בהליכים נפרדים בין צדדים שונים המתנהלים ביחס לאותם חיובים נטענים (ראה לדוגמה: ע"א 7398/14 י. פריצקר ושות' חברה לבנין חיפה בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ, ניתן ב-07.03.2016).
10. אשר על כן, ומשטרם מונה בורר, אני ממנה את השופט בדימוס דוד גלדשטיין (שכפי שהבינותי מהבקשה ומהתכתובת שניהלו המבקשת וטרנקוויל, זהותו מוסכמת עליהן) כבורר בסכסוך שבין המבקשת, טרנקוויל, והדיירים , שעניינו טענות הנוגעות לאיחור במסירה והשלמת הפרויקט.
המשיבה 1 והמשיבים 2-21 (שייחשבו בהקשר זה כקבוצה אחת), ישלמו כל אחת למבקשת את הוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. פאר בינוי ושימור בע"מ
נתבע: TRANQUILL INDUSTRIES LIMITED
שופט :
עורכי דין: