ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י עו"ד טלי וייסמן נגד ברגוריאן רזנטיאל לימיטד :

מבקשת-נתבעת מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור
ע"י עו"ד טלי וייסמן

נגד

משיבה-תובעת

ברגוריאן רזנטיאל לימיטד ח.פ. 56002418
ע"י עו"ד מוטי איצקוביץ

החלטה

הנתבעת מבקשת להתיר לה לשגר הודעה לצד שלישי לחברת גרופית הנדסה אזרחית בע"מ וחברת ע.ז. יסודות יזום ובניה בע"מ (להלן הצדדים השלישיים). התובעת מתנגדת לכך. עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה.

דין הבקשה להתקבל. להלן יובאו הטעמים לכך.

1. ביום 31.8.2010 הגישה התובעת תביעה כספית לתשלום סך 572,004 ₪ שעיקרה חיוב הנתבעת בהשבת אגרות והיטלי פיתוח שבהם חויבה התובעת בגין מכירת נכס מקרקעין המצוי בחלקה 24 בגוש 10072. לגרסת התובעת, כך על-פי כתב-התביעה וכך גם לפי תצהיר העדות הראשית שניתן מטעמה, היא ששילמה את הסכומים שלהשבתם עתרה [ר' סע' 7 בכתב-התביעה וסע' 4 בתצהיר מר יגאל צמח מיום 1.2.2012] .

2. הנתבעת התגוננה מפני התביעה ובתוך כך כפרה בזכותה של התובעת לקבל ממנה את הסכום שנתבע; עוד נטען כי הסכום שלהשבתו עתרה התובעת לא שולם על-ידה [ר' סע' 7-6 בתצהיר עד הנתבעת מר אריה רפפורט מיום 15.4.2012].

3. בשלב הראשון של הבירור עמדה התובעת על דעתה כי היא מבקשת לברר את טענותיה על-סמך כתב-התביעה ותצהיר העד מטעמה כפי שהוגשו, ונמנעה מתיקון כתב-התביעה על-דרך של פירוט הסוגיה הנוגעת לביצוע התשלום על-ידי אחרים.

4. ביום 7.9.2014 ניתן על-ידי פסק-דין שדחה את התביעה אגב קביעה כי התובעת לא עמדה בנטל להוכיח שהיא שנשאה בפועל בתשלום ה סכומים שאותה ביקשה להשיב לידיה. על פסק-דין זה הגישה התובעת ערעור. ביום 19.3.2015 התקבל הערעור במובן זה שנקבע על-ידי ערכאת הערעור כך: "אנו מורים על החזרת התיק לבית משפט קמא, הן לצורך בירור היעדר זכות העמידה של המערערת והן לצורך בירור טענת המערערת בדבר אי חוקיותו של התשלום שנדרש ממנה [ ...]".

5. בהמשך נקצבו מועדים להגשת תצהירים משלימים בסוגיה הנסבה על זכות העמידה של התובעת (להלן שאלת המעמד), אף זאת בעקבות מתן פסק-הדין בערעור ועל-פיו. תצהירי הצדדים הוגשו והתקיים קדם-משפט נוסף בתאריך 18.1.2016. בדיון זה באו בעלי-הדין לידי הסכמה כי כתב-התביעה יתוקן במובן זה שהתובעת הצהירה כי היא שילמה את התשלומים כפי שפורט בסעיפים 11-12 לתצהירו המשלים של מר יגאל צמח מיום 30.10.2015 ואילו כתב-ההגנה יתוקן במובן זה שתובא בו הכחשה של הטענות הללו.

6. בדיון ציינה באת-כוח הנתבעת כי מאחר שהתשלום שהשבתו נתבעה שולם לא על-ידי הגורם אשר תובע אותו – היא התובעת – אלא על-ידי אחרים (כמפורט בתצהירו המשלים של מר צמח שעל-פיו תוקנה התביעה), אזי יתכן שיהא על הנתבעת להגיש הודעה לצד שלישי נגד רוכשות המגרש (הן הצדדים השלישיים שצירופם מתבקש כעת). הדברים תועדו בפרוטוקול. בעקבותיהם נערך דיון מחוץ לפרוטוקול שבמסגרתו הצעתי לצדדים מתווה שייתר את הצורך במתן הודעה לצד שלישי; נוכח הגשת הבקשה שלפני, יש להסיק כי לא עלה בידי בעלי-הדין להוציאו אל הפועל.

7. אין בידי לקבל את טענת התובעת כי הנתבעת השתהתה בהגשת הבקשה, באופן שמצדיק את דחייתה. כל עוד עמדה התובעת על טענתה, כפי שהיה במהלך השלב הראשון של הבירור, כי היא שנשאה בתשלום שאת השבתו תבעה, לא הייתה הנתבעת חשופה לסיכון של תשלום כפול, דהיינו, השבת הסכום לתובעת בהליך דנן מזה ותביעתה לשלמו בהליך נפרד לצדדים השלישיים. רק לאחר שניתן פסק-הדין בערעור, והתובעת נאותה לתקן את כתב-התביעה כך שתועמד בו ועל-פיו לדיון השאלה אם היא זכאית להשבת סכומים ששילמו אחרים זולתה – באופן שאף תואם את החלטתה של ערכאת הערעור בדבר בירור שאלת המעמד – היה על הנתבעת לשקול כיצד עליה להתמודד עם הסיכון הטמון בחשיפתה לתשלום כפול לגורמים שונים , הוא הסיכון שעל-מנת למונעו היא מבקשת לצרף להליך את הצדדים השלישיים.

8. בשים לב לטענות שיש לברר על-פי שילובם של פסק-הדין שניתן בערעור וכתבי-הטענות שתוקנו בהסכמת הצדדים בהחלטה מיום 18.1.2016, יש לאפשר לנתבעת לצרף לתובענה את הצדדים השלישיים באמצעות הודעה לצד שלישי, על-מנת שיימנע הסיכון כי היא תחוב בהליך אחד כלפי התובעת ובהליך נפרד ובגין אותם סכומים – כלפי הצדדים השלישיים. המכשיר הדיוני של הגשת הודעה לצד שלישי נועד להתמודד עם המציאות שנוצרה בעקבות מתן פסק-הדין בערעור ותיקון כתבי-הטענות שעומדים להכרעה, ויש לאפשרו – ולו במחיר של דחייה נוספת בבירורן של הטענות לגופן [בר"ע (מח' י-ם) 3228-07 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי (2007)].

9. נוכח האמור בתגובה לתשובה, אין מקום לחייב את הנתבעת לשגר הודעה לצד שלישי גם ובנוסף למשאבי מים פרדס חנה כרכור.

10. הבקשה מתקבלת אפוא. הוצאותיה תיפסקנה בד-בבד עם הכרעת ההליך בתום הבירור.

11. ניתנות לצדדים הוראות כלהלן:

א. הדיון הקבוע ליום 20.6.2016 מבוטל.

ב. הנתבעת תגיש את ההודעה לצדדים השלישיים תוך תשלום האגרה החלה בגינה ותמציאנה לצדדים השלישיים ולתובעת בתכוף לאחר מכן, והכול עד יום 3.7.2016. לצדדים השלישיים תומצא יחד עם ההודעה גם החלטה זו.

ג. כתב-הגנה יוגש על-ידי הצדדים השלישיים במועד הקבוע בתקנות.

ד. בעלי-הדין יקיימו וישלימו ביניהם את מלוא ההליכים המקדמיים, ככל שיידרשו כאלה, בשל צירופם של הצדדים השלישיים להליך, כל זאת תוך ארבעים וחמישה יום מן המועד בו יוגש כתב-הגנה בהודעה לצד שלישי.

ה. קדם-משפט נוסף יתקיים ביום בשעה 11.12.2016 בשעה 9:30.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י עו"ד טלי וייסמן
נתבע: ברגוריאן רזנטיאל לימיטד
שופט :
עורכי דין: