ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ת. 1992 בניה ותעשיות... נגד דלתון תכנון וביצוע פרוייקטים בע"מ :

החלטה בתיק עע"מ 3053/16

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המערערת:
א.ת. 1992 בניה ותעשיות אלומניום בע"מ

נ ג ד

המשיבות:
1. דלתון תכנון וביצוע פרוייקטים בע"מ

2. עיריית נהריה

3. ועדת המכרזים - עיריית נהריה

4. יתדות ניהול פרוייקטים בע"מ

5. אלום קוסמטיקה בע"מ

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן.

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
2. המערערת בעע"מ 3053/16 תגיש את סיכום טענותיה עד ליום 3.7.2016, בהיקף של עד 9 עמודים.

3. המערערת בעע"מ 3110/16 תגיש את סיכום טענותיה כמשיבה בעע"מ 3053/16 וכמערערת, במסמך אחד, עד ליום 31.7.2016, בהיקף של עד 16 עמודים. במסמך סיכום הטענות, תבחין המערערת בין טענותיה בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

4. משיבים אחרים בהליכים שבכותרת, שאינם מערערים, יגישו את סיכום טענותיהם כמשיבים בשני ההליכים, במסמך אחד, עד ליום 13.9.2016, בהיקף של עד 16 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחינו המשיבים בין טענותיהם בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

5. המערערת בעע"מ 3053/16 תגיש את סיכום טענותיה כמשיבה בעע"מ 3110/16 וסיכומי תשובה בערעורה (אם היא חפצה בכך) עד ליום 27.9.2016, בהיקף של עד 9 עמודים.

6. המערערת בעע"מ 3110/16 תגיש סיכומי תשובה בערעורה (אם היא חפצה בכך) עד ליום 13.10.2016, בהיקף של עד 2 עמודים.

7. לעניין סעיפים 2 עד 6 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

8. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

9. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

10. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
11. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
12. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
13. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
14. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 26.10.2016 בשעה 9:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ‏כ"ח באייר התשע"ו (‏5.6.2016).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: א.ת. 1992 בניה ותעשיות אלומניום בע"מ
נתבע: דלתון תכנון וביצוע פרוייקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: