ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי בן מאור נגד עיריית בני ברק :

בפני כבוד ה שופט אליהו בכר

מבקש

שי בן מאור
באמצעות ב"כ עו"ד שי רובינשטיין

נגד

משיבות

1.עיריית בני ברק
2.החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ
שתיהן באמצעות ב"כ עו"ד יניב מטלס ו/או יותם וייס ואח'

פסק דין

לפני בקשת המבקש להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית בהתאם לסעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), לרבות מחיקת תביעתו האישית ללא צו להוצאות.
המבקש הגיש את הבקשה לאישור התובענה המנהלית כייצוגית בתאריך 7.5.2015, יחד עם כתב התובענה הייצוגית. בבסיס הבקשה והתובענה עמדה טענת המבקש ולפיה המשיבות גוב ות דמי חניה שלא כדין במתחמים באזור מכון מור ורח' מצדה בעיר, וזאת בין היתר לאור העובדה לפיה מדובר בשטח פרטי ו/או שהעירייה נוקטת בהפליה פסולה בין בעלי העסקים שחונים במתחמים ללא תשלום לבין חונים מזדמנים.
ביום 8.2.2016 התקיים דיון בפניי. לאחר שמיעת טענות הצדדים המלצתי כי המבקש ישקול מחדש את דרכו במסגרת ההליך דנא, ובמקביל שהרשות המקומית תבחן פעם נוספת את אופן התנהלותה במסגרת מתחמי ה חניה בה עסקינן באשר מתן אפשרות חניה לבעלי עסקים ולקוחותיהם כפי ההסכמות שבין הרשות לבעלי העסקים, באופן שיובע חיצונית בין בתו חניה ובין באישור בדרך אחרת, על מנת שלא רק שהדין ייעשה, הוא גם ייראה.
ביום 9.3.2016 הודיעה העירייה, כי מבלי לגרוע מסמכויות המוענקות לה מכ וח חוקי עזר ו/או הוראות דין אחרות, ומבלי שהדבר יהווה הודאה בטענה מטענות המבקש ו/או ויתור על זכות כלשהי, החליטה כדלקמן:
בכפוף לקבלת האישורים הדרושים על פי דין, העירייה תנפיק תו חניה אזורי לבעלי העסקים הזכאים לחניה במקום, בהתאם להסכמות שגיבשה העירייה עם בעלי העסקים הנזכרים בישיבה מיום 17.3.1997.
העירייה תהיה רשאית להביא לשינויים בהסדרי החניה בכל עת וללא תנאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לעניין זה שינויים, לרבות הוספה ו/או גריעה של גורמים הזכאים לחניה ללא תשלום במתחמי החניה (ובכללם, בתי העסק), וכן כל שינוי אחר העומד בהוראות הדין.
בגין חניה במתחמי החניה תמשיך להיגבות אגרת חניה (זולת הזכאים כאמור), בהתאם לתעריפים העדכניים שבחוק עזר לבני ברק (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"א – 1980.
בהמשך להודעת העירייה ולהמלצת בית המשפט, הודיע המבקש על רצונו להסתלק מן התובענה הייצוגית, לרבות מחיקת תביעתו האישית, ללא צו להוצאות והוגשו תצהירי המבקש ובא כוחו לפיהם הבקשה נבעה מטעמים אלו והם לא קיבלו במישרין או בעקיפין כל טובת הנאה בתמורה להסתלקות . המשיבות הביעו את הסכמתן לבקשה.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה ובהודעת העירייה , נחה דעתי כי בקשת ההסתלקות מוגשת אמנם מסיבה ראויה, ובהתייחס לקושי הלא מבוטל שבניהול התובענה הייצוגית בנסיבות העניין לנוכח העדר עילה כאמור. לא מצאתי בנסיבות העניין מקום להורות על החלפת התובע המייצג או בא כוחו לנוכח העדר העילה כאמור.
לאור כל האמור לעיל, הנני מתיר למבקש להסתלק מהבקשה וזו תימחק, כמו גם התובענה הייצוגית. עוד תימחק תביעתו האישית של המבקש.
בהסכמת הצדדים, אינני עושה צו להוצאות.
הודעה מתאימה תועבר למנהל בתי המשפט.

ניתן היום, י"ד אייר תשע"ו, 22 מאי 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי בן מאור
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: