ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרץ מרדל נגד מועצה אזורית מרום הגליל :

החלטה בתיק עע"מ 532/16

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערערים:
1. פרץ מרדל

2. מרגלית מרדלר

3. דוד לנדאו

4. רבקה לנדאו

5. עליזה פריד

6. צבי קרקוביץ

7. יוסף פרץ

8. אבנר אנדרה

9. שרה אנדרה

10. ישראל פרטוש

11. אסתר פלס

12. חיים שלזינגר

13. שרה מירוני

14. יהודה מירוני

15. לאה ברלינר

16. משה ברלינר

17. מלכה קינד

18. שלמה קינד

19. מרים מילר

20. מוריה קופולביץ

21. מרדכי קופולביץ

22. משה ויס

23. רחל וייס

24. רבקה פרקש

25. ישראל פרקש

26. מרים חביב

27. שלום חביב

28. אהרון גבאי

29. רבקה גבאי

30. נאוה מירוני

31. אריה פריד

32. רחל פריד

33. מירב מילוא

34. דוד מנחם

נ ג ד

המשיבים:
1. מועצה אזורית מרום הגליל

2. ועד מקומי - מירון

3. ועד מקומי כפר חושן

4. ועד מקומי כלנית

5. ממונה מחוז הצפון משרד הפנים

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים
2. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 17.7.2016 בהיקף של עד 11 עמודים.

3. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד ליום 22.9.2016 בהיקף של עד 11 עמודים.

4. המערערים יגישו סיכומי תשובה, אם הם חפצים בכך, עד ליום 10.10.2016 בהיקף של עד 3 עמודים.

משיבים אשר אין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 17.7.2016, ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינם.

5. לעניין סעיפים 2 עד 4 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

6. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

7. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 7.11.2016 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ‏י"ט באדר ב התשע"ו (‏29.3.2016).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: פרץ מרדל
נתבע: מועצה אזורית מרום הגליל
שופט :
עורכי דין: