ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נגד שר הפנים :

החלטה בתיק בג"ץ 6322/14
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני: כבוד הנשיאה מ' נאור

כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העותרים בבג"ץ 6322/14:
1. התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית

2. נועם כנעני

3. יעקב ברוכים

העותרים בבג"ץ 996/15:

העותרת בבג"ץ 2998/15:

העותרת בבג"ץ 4558/15:

4. אברהם לוי

 1. מוריס ברמר
 2. יעקב ברמר
 3. אדי ויזאום
 4. מוטי מעוז
 5. דוד חיימוב
 6. אליהו מילר
 7. יצחק אלקוסר
 8. פנחס צליק
 9. התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית

גינדי החזקות ייזום 2009 בע"מ

עיריית תל-אביב-יפו

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 6322/14:
1. שר הפנים

2. שר הכלכלה

3. משרד הכלכלה

4. עיריית תל-אביב

5. ראש עיריית תל-אביב

6. חברת אוצר מפעלי ים בע"מ

7. הרשות לפיתוח כלכלי תל-אביב-יפו בע"מ

המשיבים בבג"ץ 996/15:

המשיבים בבג"ץ 2998/15:

המשיב בבג"ץ 4558/15:
8. רשות מקרקעי ישראל

 1. שר הפנים
 2. משרד המשפטים
 3. היועץ המשפטי לממשלה
 4. עיריית תל-אביב
 1. עיריית תל-אביב
 2. שר הפנים

שר הפנים

המבקשת להצטרף כידיד בית
המשפט בבג"ץ 6322/14: תנועת תיקון לשינוי פני החברה והתרבות בישראל

עתירות למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:
י"ח באדר ב התשע"ו
(28.3.2016)

בשם העותרים בבג"ץ 6322/14 ובבג"ץ 996/15:

בשם העותרת בבג"ץ 2998/15:

בשם העותרת בבג"ץ 4558/15,
בשם המשיבים 4, 5 ו-7 בבג"ץ 6322/14, המשיבה 4 בבג"ץ 996/15 והמשיבה 1 בבג"ץ 2998/15:

בשם המשיבים 3-1 ו-8 בבג"ץ 6322/14, המשיבים 3-1 בבג"ץ 996/15, המשיב 2 בבג"ץ 2998/15 והמשיב בבג"ץ 4558/15:

בשם המשיבה 6 בבג"ץ 6322/14:

בשם המבקשת להצטרף כידיד בית המשפט בבג"ץ 6322/14:

עו"ד דוד שוב; עו"ד עברי פיינגולד; עו"ד אוריאל בוני

עו"ד יהושע חורש; עו"ד ליאור מימון; עו"ד הגר פינס

עו"ד ישראל לשם; עו"ד יוכי כדיר-פז; עו"ד עידן לרון

עו"ד דנה בריסקמן; עו"ד רן רוזנברג

עו"ד אבינועם פרץ

אין התייצבות

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

1. צו על תנאי כמבוקש בכל ארבע העתירות.

2. מועד לתשובות עד יום 17.7.2016.

3. עם קבלת כתבי התשובה נחליט בעניין מועד שמיעת העתירות.

א ה
ת
ת

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני: כבוד הנשיאה מ' נאור

כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העותרים בבג"ץ 6322/14:
1. התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית

2. נועם כנעני

3. יעקב ברוכים

העותרים בבג"ץ 996/15:

העותרת בבג"ץ 2998/15:

העותרת בבג"ץ 4558/15:

4. אברהם לוי

 1. מוריס ברמר
 2. יעקב ברמר
 3. אדי ויזאום
 4. מוטי מעוז
 5. דוד חיימוב
 6. אליהו מילר
 7. יצחק אלקוסר
 8. פנחס צליק
 9. התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית

גינדי החזקות ייזום 2009 בע"מ

עיריית תל אביב-יפו

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 6322/14:
1. שר הפנים

2. שר הכלכלה

3. משרד הכלכלה

4. עיריית תל אביב

5. ראש עיריית תל אביב

6. חברת אוצר מפעלי ים בע"מ

7. הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ

המשיבים בבג"ץ 996/15:

המשיבים בבג"ץ 2998/15:

המשיב בבג"ץ 4558/15:
8. רשות מקרקעי ישראל

 1. שר הפנים
 2. משרד המשפטים
 3. היועץ המשפטי לממשלה
 4. עיריית תל אביב
 1. עיריית תל אביב
 2. שר הפנים

שר הפנים

המבקשת להצטרף כידיד בית
המשפט בבג"ץ 6322/14: תנועת תיקון לשינוי פני החברה והתרבות בישראל

צו על תנאי

1. על יסוד עתירות אלו שהובאו לפני בית משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם:

בג"ץ 6322/14
א) מדוע לא יבוטל התיקון לחוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) התשע"ד-2014, שאישרה המשיבה 4 באסיפת מועצת עיריית תל-אביב-יפו ביום 24.3.2014, ושאושר באופן חלקי על ידי המשיב 1 ביום 29.6.2014, עקב היותו בלתי חוקתי ועקב הפגמים היסודיים והמהותיים שנפלו בו ובדרך לקבלתו.

ב) מדוע לא תפעל המשיבה 4 לאכיפת חוקי המנוחה בכל האמצעים העומדים לרשותה, בהתאם לפסק דינו של בית משפט זה בעע"מ 2469/12 ברמר נ' עיריית תל אביב-יפו (25.6.2013).

ג) מדוע לא יפעלו המשיבים 2 ו-3 לאכיפת חוקי המנוחה על המסחר בתל-אביב-יפו, בהתאם לסמכותם מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

ד) מדוע לא יפסול שר הפנים את התיקון לחוק העזר כולו וכל חוק עזר דומה שיוגש לו, בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 258(ד)(2) לפקודת העיריות [נוסח חדש], ומדוע לא יפעיל את סמכותו מכוח סעיף 143(א) ו-144 לפקודת העיריות למינוי ועדת חקירה לבחינת מילוי תפקידה של המשיבה 4.

בג"ץ 996/15
א) מדוע לא יפסול המשיב 1 את התיקון לחוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 שאישרה המשיבה 3 באסיפת מועצת עיריית תל-אביב-יפו ביום 10.8.2014 שעוכב על ידי שר הפנים ביום 6.10.2014, עקב היותו בלתי חוקתי ועקב הפגמים היסודיים והמהותיים שנפלו בו ובדרך קבלתו. זאת בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 258(ד)(2) לפקודת העיריות [נוסח חדש], ומדוע לא יפעיל את סמכותו מכוח סעיף 143(א) ו-144 לפקודת העיריות למינוי ועדת חקירה לבחינת מילוי תפקידה של המשיבה 4.

ב) לחלופין, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע, כי החלטת שר הפנים מיום 6.10.2014, המורה לעכב את פרסום התיקון לחוק העזר בהתאם לתקנה 258 לפקודת העיריות היא החלטה תקפה והעיכוב עליו הורה עומד בתוקפו.

בג"ץ 2998/15
א) מדוע לא יתוקן חוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-1980 על ידי העירייה והגורמים המוסמכים מטעמה, באופן שבו יוסף מתחם "שרונה מרקט" ל"רשימת המקומות" המנויים בתוספת הראשונה לחוק העזר, אשר בהם מותרת פתיחתן של "חנויות" בימי שבת ומועדי ישראל בעיר תל-אביב-יפו.

בג"ץ 4558/15
א) מדוע לא תבוטל החלטתו של שר הפנים מיום 7.10.2014 שבה הורה לעכב את הפרסום ברשומות של חוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014.

ב) מדוע לא יפורסם תיקון מס' 2 ברשומות.

ג) מדוע לא יימסר אישור משרד הפנים, שלפיו אינו מתנגד לפרסום התיקון ברשומות, כנדרש לצורך פרסומו לפי סעיף 17 לנוהל אישור ופרסום חוקי עזר, חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/98 (26.5.2002).

2. המשיבים בכל העתירות יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, עד ליום 17.7.2016, לבית המשפט ולבעלי הדין ישירות.

ניתן היום, ‏י"ט באדר ב התשע"ו (‏29.3.2016).

עידית מלול
המזכירה הראשית


מעורבים
תובע: התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית
נתבע: שר הפנים
שופט :
עורכי דין: