ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים נגד אמין סמחאת :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל זכריה
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים

נגד

הנאשמים
1. אמין סמחאת

2. מאמון סמחאת

3. אימן סמחאת


נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד אברהים
הנאשמים 1 ו – 2 : נוכחים
אין הופעה של הנאשם 3
הסניגור: עו"ד זועבי מוחמד ממשרד עו"ד שירקאוי
מפקח הבניה מר לואי טאהא
המהנדס מר זידאן ואיל

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
מאחר והגענו להסדר אבקש לשחרר את עדי התביעה שהגיעו היום ולפסוק את שכרו של המהנדס מר ואיל.

החלטה
שכרו של המהנדס מר ואיל זידאן בגין הופעתו לישיבת היום יעמוד על 400 ₪ וישולם על ידי המאשימה במישרין.

ניתנה והודעה היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה , שופטת

הסניגור:
הנאשם 3 חתם על אישור שפיטה בהעדר. אני מציג את המסמך. עו"ד שירקאוי דיבר עם הנאשם 3 והוא הבין את ההסדר.
אישור שפיטה בהעדר ביחס לנאשם 3 הוגש וסומן נ/1.

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הגענו להסדר לפיו הנאשמים יחזרו בהם מכפירתם. כתב האישום יתוקן באופן שבסעיף א'. 1. א' שעבירת הבניה שנזכרה תיוחס לנאשם 3 שהדירה הרלבנטית נמצאת בחזקתו ובאחריותו.
סעיף א'.1.ב' יתוקן כך שהבניה המתוארת בו תיוחס לנאשם 3.
סעיף א. 1. ג' יתוקן כך שהעבירה תיוחס לנאשם מס' 1.
סעיף א. 1. ד' יתוקן כך שהעבירה תיוחס לנאשם מס' 2.
סעיף א. 1. ה' יתוקן כך שהעבירה תיוחס לנאשם מס' 1.
הנאשמים יודו ויורשעו בכתב האישום המתוקן בשנית ללא צורך בהגשת כתב אישום מתוקן בשנית והתיקונים שבוצעו לעיל יחייבו לכל דבר ועניין.
יוטל על הנאשמים קנס כספי, חתימה על התחייבות וצו הריסה דחוי אלא אם כן ישיגו היתר בניה. כן יוטל כפל אגרה עבור התוספות בסך 6,014 ₪ על הנאשם מס' 2 .

ביהמ"ש מודיע לצדדים שהוא אינו כבול להסדר הטיעון.

הסניגור:
הנאשמים מבקשים לחזור בהם מכתב האישום.
הקראתי לכל אחד מהם את כתב האישום המתוקן בשנית והם מודים בעובדות המפורטות בו.
הנאשם 3 הגיש אישור שפיטה בהעדר ואני מבקש בשמו להתיר לו לחזור מהכפירה ולהודות בכתב האישום המתוקן בשנית.

הנאשמים 1 ו- 2:
אנו מבקשים להתיר לנו לחזור בנו מהכפירה. אנו מודים בעובדות המפורטות בכתב האישום המתוקן בשנית.


החלטה

1. אני מתירה לנאשמים לחזור בהם מהכפירה.

2. אני מתירה את תיקון כתב האישום, כמבוקש.

ניתנה והודעה היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה , שופטת

ב"כ המאשימה:
לאור הודאת הנאשמים, אבקש להרשיעם בעבירות המפורטות בכתב האישום המתוקן בשנית .


הכרעת דין

הנאשמים הודו בעובדות שבכתב האישום המתוקן בשנית .

לפיכך - הנני מרשיעה את הנאשמים בעבירה המיוחסת להם בכתב האישום המתוקן בשנית , עבירה של ביצוע עבודות בנייה בסטיה מהיתר לפי סעיף 204 (ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965.

ניתנה והודעה היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מדובר בעבירה חמורה. נפגעו ערכים מוגנים. אי בניית הממ"ד מהווה פגיעה.
הנושא של השטחים הוא יחסית מזערי לעומת הערכים המוגנים שנפגעו. הפסיקה ידועה.
בתיהמ"ש פסקו מרכיבי ענישה של קנס כספי לכל אחד מהנאשמים, בשים לב לשטחים ולמהות העבירות, אי הכשרה עד היום והפגיעה הנורמטיבית.
לפי הפסיקה במנותק מהשטחים שהוא אחד מהמרכיבים נעים בין 15,000 ₪ ל- 20,000 ₪ בתיק זה.
כפל אגרה בסך 6,014 ₪.
חתימה על התחייבות כספית בסכום שלא יפחת מ- 10,000 ₪ לתקופה של שנתיים להימנע מביצוע עבירה דומה.
צו איסור שימוש או צו התאמה או צו הריסה דחוי לחלקים שנבנו בחריגה ולחייב לבנות את הממ"ד תוך זמן סביר שייקבע על ידי ביהמ"ש.

הסניגור טוען לעונש:
אבקש לכבד את הסדר הטיעון.
מדובר בסטיה מינורית. הם סברו שהבניה בוצעה בהתאם להיתר הבניה. הם סברו בטעות שלא חרגו והאמינו שמגיע להם עוד זכויות בניה. נאמר להם כי מאחר ויש כבר שני ממ"דים בבניין ועוד ממ"ד בבניין הסמוך שהוא חלק מההיתר ולכן סברו שאין צורך להקים את הממ"ד. הם כבר קנו את הדלת והחלון של הממ"ד עצמו. המהנדס אמר להם שאין צורך בכך.
הם בנו לאחר שקיבלו היתר. ההיתר סומן נ/2.
הנאשמים נורמטיביים, שומרי חוק.
לנאשמים יש משפחות וילדים. נאשם 2 לא עובד וסמוך על שולחן אביו. הנאשם 1 עבר לאחרונה תאונת עבודה ויש לו נכות רפואית ברגל.
אין להם עבר פלילי.
אם ביהמ"ש יטיל קנס אבקש שיהיה מזערי וייפרש לתשלומים.


גזר דין

הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעבירה של ביצוע עבודות בנייה בסטיה מהיתר, עבירה לפי סעיף 204 (ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965.

הנאשמים חזרו בהם מכפירתם בטרם נשמעו הראיות בתיק וחסכו זמן שיפוטי.

בהתחשב באמור לעיל, הנני מחליטה לאמץ את הסדר הטיעון אשר אינו נוגד את תקנת הציבור והינו עומד במתחם הענישה בשים לב לאופי העבירה ונסיבותיה ומטילה על הנאשמים את העונשים הבאים:

על הנאשם 1:
1. לתשלום קנס בסך 6,000 ש"ח או 20 ימי מאסר תמורתו.
בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם ישולם הקנס ב - 12 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך 500 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 15/3/16 ובכל 15 לחודש שלאחריו.
אי עמידה באחד מתשלומי הקנס במועדו, תביא את מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי.

2. כמו כן, אני מורה לנאשם לחתום היום על התחייבות כספית ע"ס 12,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתה להימנע למשך שלוש שנים מביצוע עבירה בה הורשע בתיק זה.
כתב ההתחייבות הנ"ל ייחתם היום, שאם לא כן יאסר הנאשם למשך 7 ימים.

3. הריני מחייבת את הנאשם להרוס את המבנה המתואר בסעיף א'. 1. (ג) בכתב האישום ו- א'.1. (ה) וזאת עד ליום 31/12/17 אלא אם כן ישיג הנאשם בינתיים היתר בניה כחוק למבנה בסעיף א'. 1 (ג) ויבצע את ההתאמה הנדרשת ביחס לממ"ד על פי ההיתר המקורי.
אני מחייבת את הנאשם בהוצאות ביצוע ההריסה וכן מצווה אני שצו ההריסה ירשם בפנקסי המקרקעין ע"י המאשימה.
כמו כן ניתן צו איסור שימוש החל מיום 31/12/17 ועד ההריסה בפועל .

על הנאשם 2:
1. לתשלום קנס בסך 6,500 ש"ח או 20 ימי מאסר תמורתו.
בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם ישולם הקנס ב - 13 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך 500 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 15/3/16 ובכל 15 לחודש שלאחריו.
אי עמידה באחד מתשלומי הקנס במועדו, תביא את מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי.

2. כמו כן, אני מורה לנאשם לחתום היום על התחייבות כספית ע"ס 12,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתה להימנע למשך שלוש שנים מביצוע עבירה בה הורשע בתיק זה.
כתב ההתחייבות הנ"ל ייחתם היום, שאם לא כן יאסר הנאשם למשך 7 ימים.

3. הריני מחייבת את הנאשם להרוס את המבנה המתואר בסעיף א'. 1. (ד) בכתב האישום וזאת עד ליום 31/12/17 אלא אם כן ישיג הנאשם בינתיים היתר בניה כחוק למבנה .
אני מחייבת את הנאשם בהוצאות ביצוע ההריסה וכן מצווה אני שצו ההריסה ירשם בפנקסי המקרקעין ע"י המאשימה.
כמו כן ניתן צו איסור שימוש החל מיום 31/12/17 ועד ההריסה בפועל .

כמו כן, אני מחייבת את הנאשם 2 בתשלום כפל אגרה בסך 6,014 ₪. הסכום הנ"ל ישולם במשרדי המאשימה עד ליום 1/4/16.

על הנאשם 3:
1. לתשלום קנס בסך 5,000 ש"ח או 20 ימי מאסר תמורתו.
בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם ישולם הקנס ב – 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך 500 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 15/3/16 ובכל 15 לחודש שלאחריו.
אי עמידה באחד מתשלומי הקנס במועדו, תביא את מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי.

2. כמו כן, אני מורה לנאשם לחתום היום על התחייבות כספית ע"ס 10,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתה להימנע למשך שלוש שנים מביצוע עבירה בה הורשע בתיק זה.
כתב ההתחייבות הנ"ל ייחתם בתוך 7 ימים מהיום על ידי הנאשם 3 , שאם לא כן יאסר הנאשם למשך 7 ימים.

3. הריני מחייבת את הנאשם להרוס את המבנה המתואר בסעיף א'. 1. (א) ו- א'. 1. (ב) בכתב האישום וזאת עד ליום 31/12/17 אלא אם כן ישיג הנאשם בינתיים היתר בניה כחוק.
אני מחייבת את הנאשם בהוצאות ביצוע ההריסה וכן מצווה אני שצו ההריסה ירשם בפנקסי המקרקעין ע"י המאשימה.
כמו כן ניתן צו איסור שימוש החל מיום 31/12/17 ועד ההריסה בפועל .

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן והודע היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה , שופטת


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים
נתבע: אמין סמחאת
שופט :
עורכי דין: