ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ה.ש. נגד כ.ש. :

1


בתי-המשפט

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

בש"א 009055/09

עמ 1061/09

לפני:

כב' הרשם איתן אורנשטיין

בעניין:

ה.ש.

ע"י ב"כ

דרורה רמיגולסקי

המבקשת

נ ג ד

כ.ה.

ע"י ב"כ

ערן ברד

המשיבה

החלטה

1. המבקשת היא אמה של המשיבה. בין הצדדים קיימים סכסוך ובמסגרתו הגישה המשיבה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה נגד המבקשת בנוגע למכירת מכוניתה של המשיבה שהייתה רשומה על שם המבקשת. לעמדת המבקשת, המכונית נרכשה במחיר מופחת בעקבות קשרים של אחיה המנוח שעבד במשרד ממשלתי והיה מקורב לאחראים על מכרזי מכוניות.

הצדדים הגיעו לידי הסכמה לפיה יינתן פסק דין בפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד –1984. ביום 2.3.09 ניתן פסק הדין ולפיו הושת על המבקשת לשלם למשיבה סך של 010,000 ₪ (להלן: "פסק הדין").

2. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין ובמסגרת זו עתרה להפחית את שיעור העירבון שהושת עליה להבטחת הוצאות המשיבה, היא הבקשה נשוא החלטתי זו.

3 בבקשה טענה באת כוח המבקשת לסיכוייו הטובים של הערעור, כי מדובר בסוגיה עקרונית, וכי יש להתאים את סכום העירבון לסכום נשוא פסק הדין שבערעור.

באשר למצבה הכספי של המבקשת נטען בבקשה כמו גם בתצהירה של המבקשת התומך בו כי המבקשת חיה לבדה "ומתקיימת מקצבת ביטוח לאומי בלבד בסך 1,100 ₪ בלבד" , (סעיף 2 לבקשה וסעיף 2 לתצהיר המבקשת התומך בבקשה). בהמשך הבקשה והתצהיר חזרה המבקשת על טענתה לפיה "מצבי הכלכלי כיום, הוא בכי רע".

4. המשיבה בתגובתה טענה כי דין הבקשה להידחות מחמת סיכוייו הקלושים של הערעור. באשר למצב הכלכלי של המבקשת טענה המשיבה כי המבקשת הצהירה בבית המשפט לענייני משפחה כי מחזיקה בסך של 150,000 ₪.

5. בתגובת המבקשת לתשובת המשיבה, התעלמה הראשונה מהטענה לפיה יש ברשותה סך של 150,000 ₪. בנסיבות אלה, הורתי לבאת כוח המבקשת בהחלטתי מיום 1.6.09 להבהיר את עמדתה באשר לטענת המשיבה באשר לסכום שאמור להיות מצוי ברשות המבקשת. בתגובה נאמר כי אכן המבקשת ירשה סך של 150,000 ₪ אך אין בכך כדי לשנות מהעובדה שהמבקשת מתקיימת מקצבת זקנה דחוקה ונאלצת לחיות גם מסכום הירושה. התשובה לא הניחה את דעתי, ובהחלטה נוספת מיום 11.6.09 הורתי כי על המבקשת להבהיר לבית המשפט מדוע לא גילתה בבקשה שהגישה כי ברשותה סך של 150,000 ₪. בתשובה מיום 18.6.09, נאמר בלשון רפה כי המבקשת סבורה שלצורך הבקשה שלפניי אין משקל רב לעניין הסך של 150,000 ₪ אותם ירשה, אלא הטענות האחרות הן המהותיות, כאשר יש לדעת באת כוח המבקשת להתחשב בכך שאין למבקשת מקורות כספיים אחרים פרט לסכום האמור, לפי שבמסגרת הגירושין לא קיבלת מזונות והיא חיה מהיד לפה, וזאת בנוסף להיותה אישה חולנית.

ההלכה

6. תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), קובעת:

"המערער חייב לערוב את הוצאות המשיב בדרך האמורה בסימן זה."

תקנה 432(א) לתקנות קובעת:

(א) החליט הרשם לפי בקשת המערער לדחות את תשלומה של אגרת הערעור, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור את המערער מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע דברו בעניין זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המשיב טעם מספיק לכך"

העירבון נועד להבטיח את תשלום ההוצאות שייפסקו לטובת המשיב באם הערעור יידחה. ההלכה הפסוקה מורה כי בית המשפט ישקול לעניין פטור מערבון בהתחשב במצבו הכלכלי של המבקש ובחינת סיכויי ההצלחה בערעור.

לעניין זה יפים דברי כב' השופטת פרוקצ'יה בבש"א 1528/06 יוסף ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי:

"השיקולים שיש לשקול לצורך מתן פטור מלא או חלקי מהפקדת ערבון הם שניים: מצבו הכלכלי של בעל-הדין, והאם ידו משגת לעמוד בתשלום הערבון; וסיכוייו של ההליך אותו יזם להתקבל; התנאים לפטור – מצב כלכלי קשה, וסיכויים טובים להצלחת ההליך הם מצטברים, ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק סירוב לבקשת הפטור".

בגדר זה ציין בית המשפט העליון את החובה לשקול את זכות הגישה לערכאות על מנת שלא למנוע בשל חסרון כיס את יכולת בעל הדין להביא דברו לפני בית המשפט, תוך שקילת זכותו של הצד השני שלא יוטרד לשווא, הבטחת הוצאותיו ועוד. כן נקבע שעל בית המשפט הבוחן את הבקשה ליתן דעתו גם למידת מורכבות ההליך, שיעור ההוצאות הצפוי, מיהות הצדדים ועוד (סעיף 12 לפסק הדין).

עוד ראיתי להפנות לדברי כב' השופט רובינשטיין ברע"א 321/07 אלינה גושן נ' עו"ד יורם אבי גיא. בית המשפט אבחן בין הדרגות השונות בהם נדרש בעל דין להפקיד או לשלם כספים, במסגרת הליך משפטי, כאשר לענייננו הורה בית המשפט בסעיף ה.(6)(ג) להחלטה:

"בדרגה השלישית מצוי העירבון בגדרי ערעור, שהוא חובה; כאן כבר מחזיק המשיב בידו פסק דין לטובתו, אך מששבים ומטריחים אותו לבית המשפט – יש צורך להבטיח כי יוכל לגבות הוצאות אם ייפסקו לטובתו. כאן נשקלים – אמנם בזהירות רבה – גם סיכויי הערעור, ברמה גבוהה מאשר באגרות, אף כי לא כנושא יחיד ונועל דלת, תוך שנזכור כי המדובר בבסיס בחובה, וזו נקודת המוצא."

לא למותר לציין כי בבקשה מעין זו, כבכל בקשה המוגשת לבית המשפט על בעל הדין לבוא בידיים נקיות לבית המשפט ולגלות את המידע הדרוש, אף אם מקשה על עמדתו.

מן הכלל אל הפרט:

7. המבקשת שלפניי לא עומדת באף אחד מהתנאים שנקבעו בהלכה הפסוקה לקבלת פטור מהפקדת עירבון בערעור. זאת ועוד, הבקשה נגועה בחוסר תום לב בולט ודי בכך כדי לדחותה.

8. שעה שצד בא לבית המשפט ועותר לקבלת פטור מתשלום או הפקדת עירבון, שומה עליו למסור את כלל הפרטים בנוגע למצבו הכספי ועל בא כוחו לוודא זאת. לא כך נהגה המבקשת במקרה שלפניי. מחובת המבקשת היה לציין במפורש בבקשתה את העובדה שברשותה סך של 150,000 ₪, ובצד זאת לטעון כי אין בכך כדי לשמוט את הקרקע תחת זכותה לפטור מערבון לאור הטעמים שפירטה בבקשה. אין ספק, כי הסכום האמור שהינו בלתי מבוטל, מהווה פרט חיוני שהיה על המבקשת לחשוף בבקשה על מנת שלפני בית המשפט תהיה מונחת התמונה המלאה בדבר יכולתה לשלם את העירבון בטרם החלטה בבקשה לפטור. במיוחד חמור הדבר נוכח הניסיון לצייר תמונה עגומה על מצב המבקשת המתקיימת מקצבת ביטוח לאומי בלבד כנטען בבקשה. המבקשת נתפסה בקלקלתה שעה שהעלימה מעיני בית המשפט את העובדה שבצד קצבת הזקנה יש ברשותה פיקדון כספי בסכום ניכר שנעשה בו שימוש לצרכי כלכלתה.

9. מעבר לדרוש; סבורני כי סיכויי הערעור אינם גבוהים שכן עסקינן בערעור על פסק דין בפשרה, שבית המשפט לערעור אינו נוהג דרך כלל להתערב בו, אלא במקרים חריגים. לכאורה המקרה שלפניי אינו נופל לגדר אותם חריגים, תוך שיובהר כי דבריי אלה נועדו רק לצורך הבקשה ולא מהווים מסמרות לגוף הערעור. גם לא ראיתי בעובדה שסכום פסק הדין נשוא הערעור אינו גבוה, כדי טעם לצמצם את סכום העירבון. יאמר כי הוצאות הנפסקות בערעור אינן משקפות בהכרח את סכום פסק הדין עליו מערערים, אלא מושתות על מכלול טעמים, ובגדר אלה גם מורת רוח מהגשת ערעורי סרק, הצורך בהתמודדות עם טענות מסובכות וכדומה.

10. בשולי הדברים, מצאתי טעם לפגם בעצם טענת המבקשת באשר למחיר המופחת בו נרכשה המכונית לאור קשריו של אחיה המנוח שעבד במשרד ממשלתי והיה מקורב לאחראים למכרזי המכוניות.

11. ממכלול הטעמים האמורים דין הבקשה להידחות.

המבקשת תשא בהוצאות המשיבה בסך 1,250 ₪ בצירוף מעמ .

העירבון יופקד עד ליום 1.8.09, שכן אחרת יידחה הערעור ללא צורך בהחלטה נוספת.

ירשם לתזכורת ערבונות ליום 6.8.09.

ניתנה היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום.