ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חגית תורג'מן - צח כהן :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

ברע: 000216/09

בפני:

כב' השופטת מוניץ נחמה

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

1. חגית תורג'מן פלוצקי

2. ד"ר יורם פלוצקי

ע"י ב"כ עו"ד

ד"ר חמי בן נון ואח'

ה מ ב ק ש י ם

נ ג ד

1. צח כהן

2. פנינה כהן

3. דורון הלפרין

ע"י ב"כ עו"ד

משיבים 1 ו- 2: עו"ד פנינה ולרי

משיב 3: עו"ד א. נווה ואח'

ה מ ש י ב י ם

ה ח ל ט ה

(א) המבקשים השכירו נכס שבבעלותם למשיב מס' 1. בתאריך 28.8.2008 הגישו כנגדו תביעה לפינוי הנכס וחיובו בתשלום דמי שימוש ראויים ופיצויים. במסגרת הליכי קדם משפט ניתן צו למסירת שאלון ולגילוי מסמכים הדדי תוך שלושים יום (החלטה מיום 27.11.2008). משיבים 1 ו-2, לא מלאו אחר הצו ובהחלטה מיום 28.12.2008, ניתנה להם ארכה לעשות כן. נקבע מועד לשמיעת ראיות ליום 11.3.2009, והצדדים חוייבו להגיש תצהירי עדות ראשית. ביום 25.1.2009 ביקשו המבקשים, כי בית המשפט יתן צו נוסף למסירת שאלון מאחר ולטענתם, תשובות המשיבים לשאלון היו חלקיות ולא ערוכות כדין. בית המשפט הורה להעביר את הבקשה לתגובת המשיבים (החלטה מיום 25.1.09) וביום 25.2.2009, הגישו המשיבים בקשה למתן ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית ולדחיית מועד הדיון. המבקשים התנגדו לבקשה וביקשו להורות על מחיקת כתב ההגנה, לפי תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן "התקנות"). בהחלטה מיום 3.3.2009 הורה בית המשפט על הארכת המועד למסירת תשובה לשאלון לתקופה של שלושים יום נוספים. עוד קבע בהחלטתו, כי לא תינתנה ארכות נוספות וכי במידה והמשיבים לא ישיבו לשאלון תוך פרק הזמן שנקבע, יורה בית המשפט על מחיקת הגנתם. כן האריך את המועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם המשיבים עד ליום 2.6.2009 וקבע לדיון ביום 7.6.2009.

ביום 6.4.2009, הגישו המבקשים בקשה נוספת למחיקת כתב ההגנה ובית המשפט הורה למשיבים ליתן תגובתם תוך 21 ימים. בהעדר תגובה הגישו המבקשים בקשה נוספת למחיקת כתב ההגנה ובית המשפט הורה למבקשים להגיש אישור מסירה, שממנו ניתן יהיה ללמוד, כי עותק מהבקשה נמסרה למשיבים (החלטה מיום 3.5.2009). המבקשים הגישו את אישור המסירה ביום 4.5.2009, וביום 6.5.2009, הגישו המשיבים בקשה דחופה להארכת מועד להגשת תגובה לבקשת המחיקה. בית המשפט נעתר לבקשה, ניתנה ארכה בת 14 ימים. בחלוף המועד שנקצב למתן התגובה, הגישו המבקשים בקשה רביעית למחיקת כתב ההגנה, על פי תקנה 122 לתקנות. בית המשפט הורה למסור הבקשה לתגובת המשיבים (החלטה מיום 21.5.2009, להלן תיקרא - "ההחלטה הראשונה"). זאת ועוד, ביום 3.6.2009 הגישו המשיבים בקשה דחופה לבית המשפט לדחיית מועד הדיון, בקשתם נדחתה (החלטה מיום 3.6.2009). בקשה נוספת מטעמם, לדחיית מועד הדיון שהוגשה למחרת, נענתה ובית המשפט הורה על דחייתה ליום 7.9.2009 (החלטה מיום 4.6.2009, להלן תיקרא - "ההחלטה השניה").

(ב) המבקשים טוענים, כי ההחלטה הראשונה של בית המשפט בדבר דחיית מועד הדיון, פוגעת בזכויותיהם הדיוניות ומעכבת את ניהול ההליך יתר על המידה וגורמת להם נזקים כמפורט בבקשה. עוד נטען, כי בנסיבות העניין, לא היה מקום לעביר את בקשתם הרביעית למחיקת ההגנה לתגובת המשיבים, הואיל וכבר ניתנה להם הזדמנות להגיב לבקשה אך הם בחרו שלא לעשות כן במועד.

(ג) לאחר עיון בבקשה על נימוקיה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות, ללא צורך בקבלת תשובה.

ענינה של בקשת רשות ערעור זה, איננה אלא על החלטות דיוניות מובהקות של בית משפט השלום. בשאלות דיוניות מסור שיקול דעת רחב לערכאה הדיונית. רק בנסיבות מיוחדות, יתערב בית משפט זה בהחלטות כאלה של בית המשפט הדן בתובענה והבקי בפרטיו. לא עלה בידם של המבקשים להראות, כי במקרה זה מתקיימות נסיבות מיוחדות כאלה אשר מצדיקות התערבות בשיקול הדעת המסור לערכאה דיונית. ההחלטה הקובעת זכות תגובה למשיבים לבקשת המבקשים למחוק כתב הגנתם, מבוססת על הקבוע בתקנה 241 לתקנות. תקנה זו מעניקה למשיב זכות דיונית להגיש תשובה לבית המשפט, ולמבקש זכות דיונית להגיב לה. החלטתו של בית משפט קמא, מביאה בפני בית המשפט את עמדת הצדדים בשאלה, ואין בה כדי לסיים את הדיון בה. מטעם זה דין בקשת רשות ערעור להידחות.

(ד) כך גם לעניין הבקשה לדחיית מועד הדיון. הבקשה לדחיית המועד נומקה במצבה הבריאותי הקשה של ב"כ המשיבים 1 ו- 2, לאחר הלידה וגובתה באישור מחלה מטעמה המעיד על כך. בנסיבות אלה לא ראיתי להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט לדחות את מועד הדיון. מדובר בהחלטה דיונית שבבסיסה מסורה לשיקול דעת בית המשפט הדיוני וראוי שלא להתערב בה, על דרך הכלל.

לפיכך, הבקשה נדחית.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר.

מוניץ נחמה, שופטת

000216/09ברע054 מרב כהן