ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמדר גבאי נגד מנחם יגלום ואח' :

33


בבית המשפט המחוזי בירושלים

ת"א 9538/07

לפני

כבוד השופט צבי זילברטל

21/06/2009

בעניין:

סמדר גבאי

ע"י עו"ד ארז גמליאל

התובעת

- נ ג ד -

1. מנחם יגלום

2. אסתר יגלום (זבולוטני)

ע"י עו"ד יהודה שוסטר

הנתבעים

פסק דין

1. התובעת היא הבעלים הרשום של דירה ברחוב הירקון 21 בירושלים, הידועה כגוש 30044, חלקה 197, תת חלקה 1 (להלן – "הדירה"). הנתבעים מתגוררים בדירה מזה זמן כשוכרים ובשלב מסוים הסכימו הצדדים על מכירת הדירה לנתבעים. עסקה זו עלתה על שרטון מטעמים שונים, הנתבעים לא שילמו לתובעת את יתרת התמורה שעליהם היה לשלם לה (90,000 דולר מתוך תמורה מוסכמת בסך 122,500 דולר), הם המשיכו להתגורר בדירה מבלי ששילמו דמי שכירות וטענו, כי הם הפכו לדיירים מוגנים (אין מחלוקת שמלכתחילה היה מדובר בשכירות חופשית) מששילמו לתובעת סכום של 15,000 דולר "על חשבון" דמי מפתח (כטענת בא כוחם בסיכומים).

בכתב התביעה ביקשה התובעת כי בית המשפט יצהיר על ביטול הסכם המכר עליו חתמו בעלי הדין ביום 15.8.06 ויורה ללשכת רישום המקרקעין למחוק הערת אזהרה שנרשמה מכוח חוזה זה לטובת הנתבעים. עוד התבקש בית המשפט להורות על פינוי הדירה וסילוק ידם של הנתבעים ממנה.

2. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם, וגם חוות דעת שמאיות. בטרם נחקרו המצהירים, העיד, כעד מטעם בית המשפט, עורך הדין מנחם שנקר, אשר ערך את הסכם המכר וייצג בעסקה זו את שני הצדדים (לפחות בשלב מסוים). לאחר עדותו של עו"ד שנקר הגיעו הצדדים לכלל הסכמה כדלהלן:

א. הסכם המכר מיום 15.8.06 יבוטל;

ב. תימחק הערת האזהרה שנרשמה מכוח ההסכם הנ"ל בלשכת רישום המקרקעין. מחיקת ההערה תיעשה כנגד מסירת החזקה בדירה בפועל לידי התובעת;

ג. התובעת תשיב לנתבעים סכום שלא יפחת מ- 10,000 דולר ולא יעלה על 47,000 דולר. את סכום ההשבה יקבע בית המשפט, בדרך של פשרה, לאחר שבאי כוח הצדדים יטענו בעניין זה;

ד. הנתבעים יפנו את הדירה מכל אדם וחפץ עד ליום 31.12.09;

ה. סכום ההשבה שהתובעת תשיב לנתבעים ישולם כנגד מסירת החזקה ובמעמד מסירתה, בהמחאה בנקאית;

ו. הצדדים ישתפו פעולה בכל הנוגע לפנייה לרשויות המס בגין ביטול מכירת הדירה על פי ההסכם הנ"ל;

ז. בית המשפט יקבע סנקציות למקרה שהנתבעים לא יפנו את הדירה במועד ולמקרה שהתובעת לא תעמוד בהשבת הסכום לנתבעים במועדו ובמלואו.

ביום 8.6.09 ניתן להסכמות הנ"ל תוקף של החלטה. טיעוני הצדדים נשמעו ביום 17.6.09.

3. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, עיינתי בכל החומר שבתיק ונתתי דעתי גם לכך שהצדדים (בתבונה רבה) הסכימו לסיים את המחלוקת ביניהם בדרך של פשרה, באופן שהמחלוקות לא תוכרענה על-פי מיצוי הדין, הגעתי לכלל מסקנה לפיה על התובעת לשלם לנתבעים סך של 17,500 דולר של ארה"ב, שישולמו בשקלים על פי השער היציג שיהיה ידוע במועד התשלום.

אם הנתבעים לא יפנו את הדירה מכל אדם וחפץ עד ליום 31.12.09, הם ישלמו לתובעת סכום בשקלים השווה ל- 50 דולר לכל יום של איחור בפינוי.

אם התובעת לא תשלם לנתבעים את סכום ההשבה הנ"ל במלואו ובמועדו, כי אז יעמוד סכום ההשבה על סך של 23,275 דולר של ארה"ב.

ניתן בזאת תוקף של פסק דין לכל יתר ההסכמות שבין הצדדים, כמפורט לעיל. כל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ט בסיון תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

צבי זילברטל, שופט