ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסקוביץ שאול נגד בנק דיסקונט :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

בשא004023/09

בשא 3936/09

בפשר 5293/04 ופשר 5294/04

בפני:

כב' השופט צלקובניק יורם

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

1.מוסקוביץ שאול ת.ז. 055741664

2.מוסקוביץ שרביט רחל ת.ז. 056010937

ע"י ב"כ עו"ד

חנה זילבר

להלן: "החייבים"

נ ג ד

בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אברהם הרגיל

כונס הנכסים הרשמי

עו"ד ליאור איזנפלד ו/או עו"ד נורה גוטליב

להלן: "הבנק הנושה"

להלן:"הכנ"ר"

להלן:"הנאמנים"

החלטה

במסגרת החלטה שניתנה ביום 28.12.2008 (בשא 4071/08) נדחתה בקשת החייבים לביטול הליכי מימוש ופינוי מדירתם, על ידי הבנק הנושה. החלטה זו אושרה על ידי בית המשפט העליון ביום 16.4.2009 (רע"א 401/09).

במסגרת ההחלטה האמורה נתבקשו הנאמנים - עו"ד איזנפלד ועו"ד גוטליב - לבחון היקף הכספים שהועברו על ידי החייבים לידי הבנק הנושה במסגרת הסדר עם הבנק מיום 17.5.2007, והמקורות לאותם כספים שהועברו. על פי טענת הנאמנים (בשא 4023/09) אין החייבים משתפים פעולה, נוקטים "בכל דרך של התחמקות אפשרית", ודורשים כי הנאמנים יפנו דרישתם בעניין זה לבנק הנושה.

מנגד טוענים החייבים כי קיים "חשש כבד" כי עקב קשרים מקצועיים של עו"ד גוטליב עם הבנק הנושה, נמנעים הנאמנים במכוון מלערוך הבירור המתחייב מההחלטה לעיל. בעניין זה יצויין כי בהחלטה אחרת שניתנה ביום 1.4.2009, הוריתי כי הנאמנים ימשיכו בתפקידם, חרף פניית הנאמנים עצמם לשקול המשך מינוייים, נוכח החששות שהעלו החייבים בהקשר זה, זאת לאחר שהנאמנים הבהירו כי הינם נעדרים כל פניות ביחס לבירור המתבקש (בשא3255/09).

עוד טוענים החייבים כי אין ברשותם תיעוד מלא של כל הכספים שהועברו במהלך השנים לבנק הנושה. עם זאת צויין על ידם כי העבירו ביום 3.6.2009 פניה בכתב לנאמנים בה הבהירו כי יגישו פרוט התשלומים שהועברו לבנק, וכי הדוח יוגש "כפוף" לקבלת "פירוט מלא מהבנק", ויש לראות בהודעה זו מילוי חובות החייבים, על פי ההחלטה שניתנה. עוד מבקשים החייבים לאפשר לחייבים "פרק זמן סביר לשחזור התשלומים", ובבד בבד להורות לנאמנים לפעול להשבת הכספים שהתקבלו על ידי הבנק, מתוך מה שעשוי להוות העדפת נושים פסולה.

החייבים מבקשים בנוסף, במסגרת בש"א 3936/09 ליתן לחייבים הפטר, וכן להורות על עיכוב הליכי פינוי הדיירים מביתם עד מתן החלטה למתן הפטר. החייבים כורכים בקשתם זו באפשרות כי הבנק הנושה ישיב סכום של "מאות אלפי שקלים"( 600,000 ₪ על פי הערכתם) לקופת הכינוס, אותו קיבל שלא כדין, נוכח האמור, ובאופן שהשבת הכספים תאפשר מתן הפטר. עוד דורשים החייבים כי הפינוי מביתם יותנה בהשבת הכספים על ידי הבנק לקופת הכינוס. (סעיף 39 לבקשה). בד בבד מסתבר מהבקשה, כי החייבים נקטו בינתיים בהליך מקביל ופנו לבית משפט זה ביום 24.5.2009 בבקשה לעכב את הליכי הפינוי (ה"פ 4055/09) והדיון אמור להתקיים ביום 15.7.2009 (בפני כב' השופט ואגו).

עמדת החייבים אינה מקובלת עלי.

הנאמנים, מכוח ההחלטה שניתנה, מבקשים לברר היקף הכספים שהועברו לבנק, והחייבים אף מאשרים כי בכוונתם ל"שחזר" התשלומים, אולם עד כה - 6 חודשים לאחר מתן ההחלטה – לא עשו דבר בעניין, ורק ביום 3.6.2009 העבירו לידי הנאמנים "מכתב כוונות" בעניין זה. הנאמנים, מכוח מינויים, התבקשו לערוך את הבירור המתבקש ופנו לחייבים לסייע להם בהעברת המסמכים. זהו גם עניינם של החייבים הטוענים כי יש בכך כדי להביא להעשרה אפשרית של קופת פש"ר. מובן כי העברת המסמכים, וההבהרות שיימסרו החייבים לעניין ההסדרים עם הבנק ומקורות התשלום, שאינם לכאורה, בידיעת הבנק, הינם רק השלב הראשון בבירור, ולאחר מכן יתבקש הבנק למסור פרטים משלימים, ולהבהיר דרך התנהלותו נוכח הליכי פשיטת הרגל המתקיימים נגד החייבים.

עוד אציין כי הבקשה לעיכוב הפינוי או התנאתו בהעברת הכספים מהבנק, אינה ברורה, ואינה מתיישבת עם העובדה כי חוב הפיגורים לבנק לא חוסל, ועומדת לבנק הנושה זכותו לממש הבטוחות שבידו נוכח ההחלטות שניתנו. בנסיבות אלה איני רואה כל מקום לכרוך עניין הפינוי בסוגיה הנוגעת לבירור חיוביהם של החייבים על ידי הבנק, שעה שהחייבים אינם חולקים למעשה על עצם החוב, אלא מעלים טענה חדשה, בדיעבד, על כך שהכספים הועברו לבנק בעת שמתקיימים הליכי פש"ר. החייבים החלו כאמור, בנקיטת הליכים מקבילים בבית משפט זה, ואעיר כי לא פורט למיטב ידיעתי בבקשה, אם עניין עיכוב הפינוי, עלה ונדון גם במסגרת התובענה החדשה. מכל מקום החייבים לא ביקשו אישורו של בית משפט לפשיטת רגל לקיום הליכים אלה, עניין שהוא תמוה כשלעצמו, ועל הנאמנים והכנ"ר לבדקו.

סופו של דבר מורה אני כי החייבים ימסרו תוך 30 יום לידי הנאמנים מלוא הפירוט לעניין תשלומי היתר שהועברו לבנק, ומקורות התשלום. בנוסף יבהירו אם דווח לכנ"ר, במסגרת הדוחות הכלכליים שהוגשו על ידי החייבים, התשלומים שהועברו, ומקורות התשלום. מובהר לחייבים כי עליהם לעמוד בהוראות בית המשפט כלשונן ובמועדן.

הבנק הנושה ימסור לידי הנאמנים פרוט מלא של התשלומים שהועברו על ידי החייבים במהלך הליכי פשיטת הרגל, וכן תימסר התייחסות הבנק הנושה לנאמנים, לטענה העולה להעדפה פסולה של הבנק, ביחס לנושים אחרים, במהלך הליכים אלה.

אין מקום – קודם לעריכת בירור זה – לקביעת מועד לדיון בבקשת ההפטר, הנסמכת כאמור, על צפייתם של החייבים לחיובו של הבנק בתשלומי היתר ששולמו, עניין שטרם נקבע נוכח השיהוי הבלתי סביר בתגובת החייבים.

דווח הנאמנים תוך 60 יום.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

_________________

י. צלקובניק - שופט

004023/09בשא055 נורית ג'ורנו