ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגן יצרני חימיקלים בע"מ נגד אילה רונן :

פסק-דין בתיק בש"א 5364/15

לפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן

המערערת:
אגן יצרני חימיקלים בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. אילה רונן

2. יעקב קליין

3. אולגה פלאום

ערעור על החלטתו של כבוד רשם בית המשפט העליון ג' לובינסקי מיום 26.7.2015 בע"א 1079/14

בשם המערערת:
עו"ד דוד זילר; עו"ד נתן רוזנווסר

בשם המשיבים:
עו"ד רם גורודיסקי

בבית המשפט העליון

פסק-דין

לפניי ערעור על החלטתו של כבוד הרשם ג' לובינסקי (ע"א 1079/14-ג') מיום 26.7.2015 בה נדחתה בקשת המערערת למחיקת הערעור שהגישו המשיבים מחמת איחור נטען בהגשתו.

1. המשיבים הגישו לבית משפט זה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בו נדחתה בקשתם לאישור תובענה ייצוגית. כעולה מהחלטת הרשם, הודעת הערעור הוגשה ביום 10.2.2014 ובה צוין כי פסק הדין לא הומצא למשיבים "עד ליום זה". המערערת טענה מצדה כי על פי הרישום במערכת "נט המשפט", פסק הדין הומצא למשיבים ביום 17.12.2013 באמצעות כתובת הדוא"ל של אחד מבאי כוחם ולכן הערעור הוגש באיחור. המשיבים טענו כי פסק הדין אכן הומצא למשרד באי כוחם בלילה שבין ה-17.12.2013 ל-18.12.2013 באמצעות הודעת דוא"ל לכתובתו של עו"ד גל גורודיסקי (להלן: עו"ד גל) אך הוא לא צפה בה כיוון שהיא הועברה אוטומטית לתיקיה נפרדת, ועל כן לא הודיע על כך לעו"ד רם גורודיסקי המטפל לבדו בהליך כנטען. לטענת המשיבים, כתובתו של עו"ד גל מצויה במערכת נט המשפט כיוון שככל הנראה היא נמסרה במועד הצטרפותו למערכת לפני מספר שנים, אך היא לא נמסרה כמען להמצאת כתבי בי דין בהליך דנן. המשיבים הוסיפו כי נודע להם לראשונה על פסק הדין ביום 1.1.2014 כאשר קיבלו את מכתב הדרישה של המשיבה לתשלום ההוצאות שנפסקו לחובתם. ככל שיתברר כי הערעור הוגש באיחור, עתרו המשיבים עתרו למתן ארכה עד להגשתו בפועל, ואילו המערערת התנגדה לכך.

2. הרשם קבע בהחלטתו כי הערעור אכן הוגש באיחור, עם זאת יש להעניק ארכה להגשתו תוך חיובם בהוצאות. הרשם ציין כי אין מחלוקת שעו"ד גל מסר למערכת נט המשפט את כתובת הדוא"ל הנ"ל בעת הרישום, וכי כתובת זו מעודכנת במערכת לצורך המצאת כתבי בית דין. בנסיבות אלה, קבע הרשם, יש להניח כי הוגשה בקשה להמצאת כתבי בית דין בהליכים שונים לכתובת זו, בהם משמש עו"ד גל בא כוח יחיד או בצוותא עם אחרים, וכי המשיבים לא הרימו את הנטל להוכיח אחרת. הרשם הוסיף ודחה את טענת המשיבים לפיה עו"ד גל אינו מייצג בהליך, שכן הוא מופיע בכתבי בית הדין כאחד המייצגים. נוכח האמור קבע הרשם כי פסק הדין הומצא למערערים כדין ביום 18.12.2013, ולכן הערעור הוגש באיחור. אשר למתן הארכה, ציין הרשם כי ככלל הנטיה להיעתר לבקשת ארכה תהא מצומצמת, כאשר הסיבה לאיחור נעוצה בהתנהלות בעל הדין או בא כוחו, אם כי כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו ותוך איזון בין השיקולים השונים. במקרה דנן, הצביע הרשם על נסיבות המצדיקות ליתן את הארכה המבוקשת: האיחור בן 8 ימים ואינו "ארוך מאד"; הרושם שנוצר הוא שהאיחור לא נגרם כתוצאה מזלזול בסדרי הדין או מהתנהלות חסרת תום לב; היעדר טענה בדבר הסתמכות קונקרטית מצד המערערת, ובהקשר זה, ציין הרשם כי המשיבים הודיעו למערערת עוד ביום 15.1.2014 על כוונתם לערער על פסק הדין; מהות ההליך – שהינו ערעור בזכות. לנוכח האמור לעיל, נתן הרשם למערערים ארכה בדיעבד להגשת הערעור, וחייבם בהוצאות המערערת בסך של 5,000 ש"ח.

3. מכאן הערעור שלפניי בו טוענת המערערת כי לא התקיים טעם מיוחד להגשת הערעור באיחור וכי טעות או רשלנות מצד עורך הדין אינה נחשבת לטעם מיוחד כאמור. כן מוסיפה המערערת וטוענת לעניין משכו של האיחור בציינה כי אינו זניח וכי גם איחור בן יום אחד הוא איחור. אשר לקביעה בדבר היעדר הסתמכות על סופיות פסק הדין, טוענת המערערת כי טענה זו נשקלת רק לאחר שנמצא טעם מיוחד, וכי חלוף המועד ללא הגשת הערעור גרמו לה להניח כי אין בכוונת המשיבים לערער על פסק הדין. המערערת מוסיפה וטוענת כי אין שוני לעניין זה בין ערעור בזכות לבקשת רשות ערעור; כי המשיבים הגישו את הבקשה להארכת המועד בשיהוי ניכר; וכי הם פעלו בחוסר תום לב.

4. המשיבים מתנגדים לערעור. במועד החתימה על טופס ההצטרפות למערכת "נט המשפט", לא היה ידוע להם כי כל ההחלטות תישלחנה לעורך הדין החתום על טופס ההצטרפות גם אם אינו מטפל בתיק. המשיבים מוסיפים, כי חלפו כמה שנים ממועד הצטרפותם למערכת "נט המשפט" וכי טפסי ההצטרפות אינם בנמצא. כמו כן הם טוענים כי המערערת לא טענה לעניין סיכויי הערעור, וכי במכתבם מיום 15.1.2014 ציינו כי בכוונתם להגיש ערעור ולכן אינטרס ההסתמכות של המערערת לא נפגע. כמו כן טוענים המשיבים כי כתובת הדוא"ל אליה המציאו המשיבים את כתבי הטענות שונה מכתובת הדוא"ל אליה נשלח פסק הדין. יתר על כן הם מוסיפים כי במקרה אחר בעל נסיבות דומות ניתנה ארכה להגשת ההליך.

להשלמת התמונה אציין כי המערערת עתרה להגשת תשובה לתגובת המשיבים, אלא שאיני סבור כי בנסיבות העניין יש מקום לכך.

5. דין הערעור להידחות.

שיקול דעתו של הרשם רחב וערכאת הערעור תתערב בו רק במקרים חריגים (ראו למשל בש"א 7622/12 לוי נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (11.11.2012)). המקרה דנן אינו נמנה עם המקרים החריגים שיצדיקו התערבות. לגוף העניין, צדק הרשם כי הודעת הערעור הוגשה באיחור, עם זאת יש מקום ליתן ארכה בדיעבד להגשת ההליך. תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מתירה לבית המשפט להאריך מועד שנקבע בחיקוק "מטעמים מיוחדים שיירשמו". נקבע כי הדרישה להוכיח "טעם מיוחד" שיצדיק את מתן הארכה אינה מתמצית ברשימה סגורה וכי כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו (ראו בר"ם 6094/13 ‏מדהנה נ' המשרד לקליטת עליה (10.12.2013)). במקרה דנן, סבורני כי איזן הרשם כדבעי בין זכות המערערים לברר את עניינם בבית המשפט ובין אינטרס המשיבים לסופיות הדיון, כאשר הותיר את ההליך העיקרי על כנו תוך חיובם בהוצאות, ושיקוליו מקובלים עליי. אדגיש, כי אמנם מדובר בטעות שמקורה בהתנהלות ב"כ המשיבים. עם זאת, איני רואה מקום להתערב בקביעתו של הרשם לפיה האיחור לא נבע מזלזול בסדרי הדין ומהתנהלות חסרת תום לב. לצד זאת, יש לבחון את אינטרס סופיות הדיון של בעל הדין שכנגד (ראו טל חבקין וחמי בן נון הערעור האזרחי 172 (2012)) ובמקרה שלפנינו, המשיבים הודיעו למערערת על כוונתם לערער על פסק הדין, וזאת בטרם חלף המועד להגשת ערעור, ועל כן מקובלת עליי קביעת הרשם כי הדבר מחליש משמעותית את הסתמכותם על סופיות פסק הדין (ראו והשוו רע"א 3523/02 שירותי בריאות כללית נ' מייטלס, פ"ד נז(3) 405 (2002)). מטעמים אלה ולנוכח מהות ההליך ומשכו של האיחור, איני מוצא מקום להתערב בהחלטת הרשם ודין הערעור להידחות.

סיכומו של עניין, הערעור נדחה.

ניתן היום, י"א בכסלו התשע"ו (23.11.2015).


מעורבים
תובע: אגן יצרני חימיקלים בע"מ
נתבע: אילה רונן
שופט :
עורכי דין: