ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרקולס תעשיות נגד דירל בע"מ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 020554/07

בפני:

כבוד השופט מנחם (מריו) קליין

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

הרקולס תעשיות ומסחר בע"מ

התובעת

נ ג ד

דירל בע"מ

הנתבעת

פסק דין

רקע

מונחת בפני תביעה כספית בסך 36,191 ₪ ותביעה שכנגד בסך 39,525 ₪ אשר הוגשו בסדר דין מהיר.

הרקולס תעשיות ומסחר בע"מ (להלן: "התובעת" או בהתאמה "הנתבעת שכנגד") הינה חברת שעיסוקה יבוא, יצור, שיווק, אספקה והתקנה של רצפות עץ (להלן: "פרקט") ומוצרים נלווים. דירל בע"מ (להלן: "הנתבעת" או בהתאמה "התובעת שכנגד") הינה חברה קבלנית.

התובעת טוענת כי בשנת 2006 סיפקה לנתבעת מגוון סוגי פרקט ומוצרים נלווים. חרף זאת, לא שילמה הנתבעת עד עתה את מלוא התמורה בגין הסחורה שסופקה ונותרה חייבת לתובעת סך נומינלי של 34,987 ₪ אשר בצירוף הצמדה והריבית ונכון ליום התביעה עומד על סך 36,191 ₪.

הנתבעת דחתה את טענותיה של התובעת, לשיטתה, בעקבות הזמנה שהוזמנה אצל הנתבעת על ידי המזמינה (להלן: "המזמינה") פנתה לתובעת, זו לא סיפקה לנתבעת את הפרקט שטוענת היא כי סופק אלא פרקט זול מהפרקט שהזמינה הנתבעת. בנוסף טענה הנתבעת כי התובעת בצעה העבודה באופן רשלני ובלתי מיומן ובעקבות כך נדרשה הנתבעת לפרק את הפרקט שהתקינה התובעת והזמינה פרקט חדש על חשבונה.

הליקויים בעבודת התובעת אף פגעו בשמה הטוב של הנתבעת וביחסיה עם המזמינה.

משכך טענה התובעת שכנגד כי הנתבעת צריכה לפצותה בגין עלות ההזמנה החדשה של הפרקט אשר החליפה אצל המזמינה בעלות של 24,525 ₪ וכן לפצותה בסך 15,000 ₪ בגין פגיעה בשמה הטוב.

הנתבעת שכנגד דחתה את טענות התובעת שכנגד. לשיטתה, סיפקה והתקינה את הפרקט בהתאם להזמנת התובעת שכנגד והליקויים שהתגלו לא נוצרו כתוצאה מרמת הפרקט או מטיב העבודה אלא מרטיבות שסיבתה אינה קשורה בעבודות הנתבעת שכנגד. הוסיפה הנתבעת שכנגד וטענה כי פרקט מאותו הסוג הותקן אצל אותה מזמינה בקומה אחרת ולגבי ההתקנה בקומה השנייה לא הועלו כל טענות.

תביעה זו הוגשה בהליך של 'סדר דין מהיר'. משכך, פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כקבוע בתקנה 214 ט"ז לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

דיון

לדידי, לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, עברתי על הראיות והמסמכים המצויים בתיק, מצאתי לנכון לקבל את התביעה ולדחות את התביעה שכנגד, והכל כפי שיפורט להלן.

נטל ההוכחה

הטוען טענה החשובה לעמדתו במשפט נושא בנטל השכנוע להוכחתה, כך תובע המבקש סעד, נושא בנטל השכנוע שנתקיימו כל העובדות המהוות את עילת התובענה, קרי, עובדות אשר את התקיימותן מתנה הדין המהותי על מנת לזכות בסעד המבוקש, (ראה ע"א 642/61 טפר נ' מרלה פ"ד טז 1000, 1005 – 1004 וכן ע"א 641/66 שפיר נ' קליבנסקי פ"ד כ"א (2) 358, 364).

נטל ההוכחה - הוא נטל הבאת הראיות, אשר במשפט אזרחי נקבע עפ"י "הטיית מאזן ההסתברות". בע"א 475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ (1) 589,598 נקבע:

"דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על מנת להגיע באותם תיקים עד לשכנוע של 51% "

לעניין נטל השכנוע - ההלכה היא, שכאשר טענת ההגנה היא מסוג "הודאה והדחה" נטל הראיה והשכנוע רובץ על כתפיי הנתבעת. ראה, למשל, ע"א (חיפה) 4224/99 משה אסאו נ' בנק דיסקונט לישראל, תק-מח 2000(2), 1576, 1579.

הנתבעת הודתה כי אכן סופק והותקן פרקט, אולם מה שסופק לא היה מה שהוזמן, והדרך בה הותקן מה שסופק היתה רשלנית. טענות אלו הן מסוג של "הודאה והדחה".

הנתבעת (שהיא אף התובעת שכנגד) לא הביאה כל חוות דעת מומחה מטעמה להוכיח את טענתה ומשכך לא נשאה בנטל המוטל עליה. לא רק שלא הובא כל מומחה מטעמה להוכיח את טענותיה, אלא שהנתבעת אף לא ראתה כל צורך להביא כל עד מטעמה לעניין זה (ראה שורה 7 דף 19 לפרוטוקול מתאריך 27.11.08).

כמו כן, הנתבעת לא הציגה את הקורות נשוא התביעה להוכחת טענותיה (ראה שורות 20-21 דף 13 לפרוטוקול מתאריך 27.11.08)

לעניין זה ראה גם ספרו של יעקב קדמי, דיני ראיות, חלק שלישי, תשנ"ט בעמ' 1391 שם נכתב כדלקמן:

"יש והדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בבית-המשפט הינה בעלת משמעות ראייתית, כאילו היתה זו ראיה נסיבתית. כך ניתן להעניק משמעות ראייתית: לאי הבאת ראיה, לאי השמעת עד...התנהגות כזו, בהעדר הסבר אמין וסביר, פועלת לחובתו של הנוקט בה; באשר על פניה, מתחייבת ממנה המסקנה, שאילו הובאה הראיה, או הושמע העד...היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב.

הימנעות מהבאת ראיה - במשמעות הרחבה של המושג כמוסבר לעיל - מקימה למעשה לחובתו של הנמנע חזקה שבעובדה, הנעוצה בהגיון ובניסיון החיים, לפיה: דין ההימנעות כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה, היתה פועלת לחובת הנמנע. בדרך זו, ניתן למעשה משקל ראייתי לראיה שלא הובאה."

העדים מטעם התביעה העידו בפני, מר אבישי ירקוני, מר אנדריי פורדוי, עשו עלי רושם רב. עדותם הייתה סדורה וקוהרנטית. מעדותם עולה כי הפרקט סופק בהתאם להזמנה. עדויות התביעה סדורות, קוהרנטיות ואמינות בעיני, ועדיפות על פני גרסת ההגנה.

אי לכך ובהתאם לכל האמור לעיל הנני מקבל את התביעה ודוחה את התביעה שכנגד.

הנתבעת תישא בהוצאות משפט של התובעת, וכן בסך 5,400 ₪+מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

מנחם קליין, שופט

עורכת: שלומית נחום-שלום