ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרן כץ נגד עיריית בני ברק :

בפני כבוד ה שופטת צילה צפת

מבקש

אהרן כץ
ע"י ב"כ עו"ד אהוד ויסברוד

נגד

משיבה

עיריית בני ברק
ע"י ב"כ עו"ד יהודה ליבוביץ

החלטה

לאחר עיון בבקשה לאישור הסכם הפשרה, אשר צורף כנספח 1 לבקשה (להלן: " הסכם הפשרה"), בכפוף להתקיימות התנאים בו, הריני מורה על נקיטת ההליכים לאישור הסכם הפשרה בהתאם לסעיפים 18 ו- 19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), ובמסגרת זו הריני מורה, כדלקמן:

ההליכים לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות:
ב"כ הצדדים יפרסמו בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו מודעה בנוסח שצורף להסכם הפשרה כנספח 1, לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "המודעה הראשונה"), בה יפורסמו עיקרי הסכם הפשרה. הפרסום יתבצע בשניים מבין העיתונים היומיים הבאים: ידיעות אחרונות, מעריב וישראל היום.

ב"כ התובע ישלח ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, בתוך 7 ימים ממתן החלטה זו, עותק מהמודעה הראשונה, בצירוף העתק מהבקשה ומהסכם הפשרה, בהתאם לסעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש לבית המשפט, בתוך 45 ימים מקבלת עותק המודעה, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול התובע המייצג או בעניין שכר טרחת ב"כ התובע המייצג, כאמור בס' 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות.

כל מי שנכלל בקבוצת התובעים אולם מבקש שלא להימנות עליה לעניין התביעה והסדר הפשרה על פי הסכם הפשרה, נדרש להודיע על כך בכתב לבית המשפט, עם העתק לב"כ המשיבה שיימסר במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה, בתוך 45 ימים ממועד פרסומה של המודעה הראשונה (להלן: "הודעת הימנעות" ו- "תקופת הביניים", בהתאמה), ולא- הוא ייחשב לעניין הסכם זה כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בקבוצת התובעים המאושרת ולהתקשרותו בהסכם הפשרה ובהסדר הפשרה על פיו, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור וסילוק, והכל כנקוב בסעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "התובעים הפורשים").

במידה שיוגשו התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מתום תקופת הביניים.

תוך 3 ימי עסקים מתום תקופת הביניים (במידה שלא תוגשנה התנגדויות) או לכל המאוחר בתוך 14 יום מתום תקופת הביניים (אם תוגשנה התנגדויות), יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:

פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, עם התייחסות לאותן התנגדויות במידה וישנן;
קיומן או העדרן של הודעה הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

שונות
היה ויבוטל הסכם הפשרה בהתאם לתנאים האמורים בו, או לא יתקיימו התנאים המתלים שבו, כי אז יפקע הסכם הפשרה, תפקע "ייצוגיות" התביעות, ויראו את הסכם הפשרה וכל ההסכמות, התוצאות והאישורים שנבעו ממנו- כאילו לא היו (והכל כאמור בהסכם הפשרה).

ת.פ. ליום 22.1.16.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ו, 19 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרן כץ
נתבע: עיריית בני ברק
שופט :
עורכי דין: