ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..סגל יעל נגד קן התור הנדסה )בתיק קן התור הנדסה ובנין ב :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא210894/09

בתיק עיקרי: א 157512/09

לפני:

כב' השופטת סימון ורדינה

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

סגל יעל

עו"ד ויסאם אסמר

מבקשת

נ ג ד

קן התור הנדסה ובנין בע"מ

עו"ד פרצוב יעקב

משיבה

נוכחים:

ב"כ המבקשת - עו"ד ויסאם אסמר והמבקשת בעצמה

ב"כ המשיבה - עו"ד יעקב פרצוב ועו"ד טל כץ

החלטה

בפני תביעה בסד"מ שהגישה קן התור הנדסה ובניין בע"מ (להלן: "התובעת") נגד יעל סגל (להלן: "הנתבע") להשבת כספים ששילמה התובעת לנתבעת בעקבות פסק דין שניתן על ידי ביהמ"ש השלום בתל אביב בת.א. 15181/03 ביום 13.06.04.

לטענת התובעת, בדיעבד התברר, כי הנתבעת גבתה את הכספים הנ"ל שלא כדין, שכן על פסק הדין של ביהמ"ש השלום מיום 13.06.04 הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי בת"א. פסה"ד מיום 13.06.04 בוטל בערעור ע"י ביהמ"ש המחוזי. לאחר שהוגשה על פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון, ובקשה זו נדחתה, הפך אותו פס"ד לפס"ד חלוט.

משכך המצב, כאשר ביהמ"ש המחוזי ביטל את פסק דינו של בימ"ש השלום בת.א. 15181/03 וקבע כי "ההתנגדות נדחית", ולאחר שביהמ"ש העליון דחה בר"ע שהוגשה על אותו פס"ד, זכאית התובעת בתיק זה להשבת הכספים ששילמה קודם לכן בהתאם לפסק הדין, בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית מיום התשלום.

לטענת התובעת, ניסתה לגבות חזרה את הכספים ששילמה ואף ניסתה לקבל פסיקתא מתאימה, אך נדחתה על ידי הנתבעת וביהמ"ש אליו פנתה לקבל פסיקתא הפנה אותה לדרך הגשת תביעה, זו הסיבה שהוגשה התביעה שבפני.

ב"כ הנתבעת הגיש בקשה למחיקת הכותרת "סדר דין מקוצר". בקשה זו הינה נשוא החלטתי זו.

בבקשה למחיקת כותרת, שהגיש ב"כ הנתבעת, התפרס ב"כ הנתבעת על פני עשרות עמודים, בהם נכנס לדיון בטענות מטענות שונות, שאינן קשורות לשאלה האם התביעה ראויה להידון בסדר דין מקוצר.

נראה כי ב"כ הנתבעת מנסה לערער בפני ביהמ"ש זה על ההחלטות שניתנו בביהמ"ש המחוזי ובביהמ"ש העליון, ולשכנע את ביהמ"ש, כי כיוון שאותן החלטות לא היו צודקות, הרי עדיין ניתן לטעון בביהמ"ש זה שיש למחוק את הכותרת סדר דין מקוצר.

בחנתי את כתב התביעה על נספחיו ולאחר שב"כ התובעת הוסיף היום גם את הנספחים מש/1 ומש/2, אשר יש בהם משום השלמה לטענה שנטענה, שהתובעת שילמה לנתבעת בעקבות פסה"ד של בית משפט השלום (ת.א. 15181/03) את מלוא הכספים שנפסקו באותו פסק דין, אין לי ספק שהתביעה ראויה להידון בסדר דין מקוצר.

כאמור, התביעה היא תביעה להשבת כספים ששולמו עקב פס"ד. נקבע ע"י ערכאות גבוהות יותר (ביהמ"ש המחוזי וביהמ"ש העליון), שאותו פס"ד היה מוטעה. פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי ושל ביהמ"ש העליון הפך חלוט, כך שכיום יש בפני ביהמ"ש ראיות בכתב לכך שהתובעת זכאית להשבת הכספים ששילמה עקב פסה"ד, ויש ראיות בכתב לסכומים ששילמה התובעת.

התשובה לטענת הנתבעת, שלא מדובר בתביעה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, שכן לא מדובר בתביעה המבוססת על חוזה, היא כדלקמן: תקנה 202(1)(ב) לתקנות סד"א קובעת, כי התובע יכול להגיש תביעה בסד"מ:

"מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק".

סעיף 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), מחיל, ככל שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחויבים, את הוראותיו של "חוק החוזים" גם "על חיובים שאינם נובעים מחוזה". החיוב להשבת הכספים לב"כ התובעת נובע מפסק הדין של שתי ערכאות הערעור, שקבעו, שפסה"ד של בית המשפט השלום, שבעקבותיו שילמה התובעת את הכספים נשוא תביעה זו בטל.

ניתן להחיל על מקרה זה "ככל שהדבר מתאים לעניין ובשינוים המחויבים" את הוראת סעיף 21 לחוק החוזים לפיה:

"משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה- לשלם לו את שוויו של מה שקיבל"


אם כך, משבוטל פסק הדין, חייב בעל הדין, שקיבל כספים לפי אותו פסק דין שבוטל, להשיב למשלם את מה שקיבל על פי אותו פסק דין. "הדבר מתאים לעניין" כקביעת סעיף 61(ב) לחוק החוזים, "זאת, בעיקר בשל שיקולים של מדיניות משפטית, שבמרכזם המגמה להמריץ נתבעים שחויבו בפסק דין להזדרז ולפרוע את החיוב" (ראה: רע"א 7420/95 בתיה אריאל נ. רותם חברה לביטוח בע"מ פ"ד נ(4) 514, בעמ' 519).

לנוכח כל האמור לעיל ברור, כי התביעה שלפני הינה תביעה "מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק" (תקנה 202(1)(ב) לתקנות סד"א), שניתן היה להגישה בסד"מ.

אני דוחה את הבקשה למחיקת הכותרת "סדר דין מקוצר".

כיוון שהוגשה בקשה ארוכה בת עשרות עמודים שלא היו לעניין מחד, וכיוון שב"כ התובע השלים היום מסמכים מאידך, איני מחייבת את המבקשת/הנתבעת בהוצאות המשיבה/התובעת. עם זאת, אני מוצאת לנכון לחייב את ב"כ המבקשת אישית בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מרבית החל מהיום ועד התשלום בפועל, אשר ישולמו עד לא יאוחר מיום 01.08.09. תשלום סכום זה יהווה תנאי לאפשרות המבקשת להגיש בקשת רשות להגן.

בקשת רשות להגן תוגש עד לא יאוחר מיום 01.09.09.

נדחה לדיון בבקשת הרשות להגן ליום 10.11.09 שעה 11:30.

ניתנה היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009).

ורדינה סימון, שופטת

הקלדה: לימור.