ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קציר נגד נכפולגר :

5

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 046245/06

לפני:

כבוד השופט חגי ברנר

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

אסף קציר

התובע;

נ ג ד

1. ארז נכפולגר

2. יורם סגיר

3. רונן סגיר

4. אוברלנד הנדסת רכב שטח בע"מ

הנתבעים;

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה של הנתבעים 1 ו-4 (להלן: "המבקשים"), למחיקת סעיפים מתצהירי המשיב – הוא התובע (להלן: "המשיב"). לטענת המבקשים, המשיב חרג בתצהיריו מגדר המחלוקת שהוצגה בכתב התביעה, תוך שהוא מוסיף טענות חדשות המהוות "הרחבת חזית" אסורה.

2. אקדים ואציין כי מקומה של טענה בדבר הרחבת חזית הינו בשלב הגשת התצהירים, ולא בשלב הגשת הסיכומים, כפי שטען ב"כ המשיב, ולכן הבקשה הוגשה בעיתה.

3. בס' 17 – 18 לתצהיר המשיב מתוארת סדרה של קשרים עסקיים, אותם רקם המשיב עם חברת "המזרח", כשלגבי אחת מהן – עסקת "המזרח" להתקנת פגושים אחוריים לרכבי "לנדרובר דיפנדר" (להלן: "עסקת המזרח" ) – התקבל בסופו של יום בקופת הנתבעת 4 סכום של 20,000 ₪. המבקשים טוענים כי עסקה זו והסכומים הנקובים לא נטענו בכתב התביעה. לא מצאתי בסעיפים אלו הרחבת חזית. ס' 9 לכתב התביעה מציין מפורשות את עסקת המזרח ומפרט את חלקו של המשיב בה. בהמשך, בס' 25 לכתב התביעה מתאר המשיב את נזקים שונים שנגרמו לו וביניהם גזל כל ההתקשרויות אשר התקשרה בהן החברה, כשהסעד הכספי שנתבע בגין כלל הנזקים המופיעים תחת ראש נזק זה, הינו 250,000 ₪ (ס' 46 לכתב התביעה). אחת מההתקשרויות הייתה, כמתואר בס' 9 לכתב התביעה – "עסקת המזרח". מכאן, שעסקה זו צוינה עוד בכתב התביעה. הסך של 20,000 ₪ המצוין בתצהיר המשיב מהווה חלק מתוך הסך של 250,000 ₪ המצוין כסעד כספי בגין כלל הנזקים באותו ראש נזק.

4. בס' 23 – 24 לתצהיר המשיב מפורטים הפסדים שצבר עסקו של המבקש 1, בטרם חבר אליו המשיב. המשיב טוען כי המבקש 1 הטעה אותו במכוון לגבי מצב העסק.
המבקשים טוענים כי טיעון זה והסכומים הנקובים בסעיפים אלה לא נטענו בכתב התביעה.
לטענת המשיב, מצב עסקו של המבקש 1 עלה לראשונה בכתב הגנתו של המבקש 1, כשתיאר את עסקו ערב החבירה למשיב כעסק משגשג ומצליח ולכן בתצהירו הוא ביקש להזים טענת הגנה זו. טענה זו של המשיב בדין יסודה, ולכן אין מדובר בהרחבת חזית אלא בניסיון להזים טענת הגנה של המבקשים.

5. בס' 25 לתצהירו, מדגיש המשיב כי השימוש של חברת אוברלנד ביצירותיו ומוצריו נעשה בהסכמתו, ללא דרישת תשלום, כל עוד היה שותף לניהולה.
לטענת המבקשים, מדובר בטענה מהותית חדשה, הבאה להוכיח כי בניגוד לחזקה שבסעיף 5(1) (ב) לחוק זכויות יוצרים, 1911 , אין מדובר ביצירות שנעשו במסגרת עבודה אצל מעביד – השייכות למעביד, אלא מדובר ביצירות השייכות למשיב ויש לבקש את רשותו לשימוש בהן. מעיון בכתב הגנתם של המבקשים עולה כי המשיב בתצהירו ביקש להזים טענה שהועלתה על ידי המבקשים בס' 37 לכתב ההגנה, לפיה, המשיב אינו הבעלים של השרטוטים השונים אשר שרטט. לכן, אין למחוק את ס' 25 לתצהירו של המשיב.

6. המבקשים טוענים כי בס' 34 – 35, 37 – 42 ו-44 לתצהיר המשיב טוען המשיב להסכם בינו לבין המבקש 1 בנוגע להעסקתו של המשיב כשכיר אצל המבקשת 4, אשר הופר על ידי המבקש 1. לטענת המבקשים, דברים אלו מועלים לראשונה בתצהיר המשיב ומהווים הרחבת חזית, מה גם שמדובר בדיון ביחסי עבודה שאין לבית משפט זה סמכות לדון בו. המשיב טוען מנגד, כי עניין ההסכם והפרתו הועלו על ידו בתצהיר, לאחר שהואשם על ידי המבקשים כי הוציא במרמה כספים מחשבון המבקשת 4, בעוד שבסך הכל, גבה את שכרו המגיע לו תמורת עבודתו כשכיר אצל המבקשת 4. טענה זו של המשיב בדין יסודה לגבי ס' 34 – 38 לתצהירו של המשיב, שמטרתם להזים את טענת הגניבה.

בס' 39 – 42 מתוארים ניסיונות כושלים להחתמת ערבים חלופיים למשיב, כמתחייב מההסכם. תיאור הניסיונות הכושלים למציאת ערב חלופי, נועד לבסס את הטענה שנטענה בכתב התביעה, לפיה המבקש 1 הפר את ההסכם לעניין שחרורו של המשיב מערבותו (נספח ה' לכתב התביעה). אין מדובר בהרחבת חזית.

7. ברישא לס' 60.1 ובסיפא לס' 60.2 לתצהירו של המשיב מתוארת עסקה שקשר המשיב עם חברת "עופרז" בסכום אשר מוערך על ידו במאות אלפי שקלים ואשר לטענתו הינו זכאי לחלק ממנו. בס' 26.1 ו- 26.2 לכתב תביעתו, מאזכר המשיב שני מקרים של לקוחות שהתקשרו עם אוברלנד, ובתצהירו משייך אותם כחלק מהעסקה עם חברת "עופרז". אין בשני מקרים אלה כדי ללמד על העסקה המצוינת בתצהיר. אזכור היקפה הכספי של עסקת עופרז והגזל הנטען על ידי המשיב בקשר אליה מהווים הרחבת חזית, ולכן יימחקו מהתצהיר. לעומת זאת, המקרים הפרטנים של שני רכבי שטח שתוקנו, נזכרו בכתב התביעה ולכן אינם מהווים הרחבת חזית.

8. בס' 61 לתצהיר המשיב מתואר כיצד המשיך המבקש 1 לחייב את קופת אוברלנד, לאחר שזו כבר פסקה מלפעול. המעשה המתואר בסעיף זה נעשה לאחר הגשת כתב התביעה, ועל אף שלא נדרש עבורו פיצוי או סעד כלשהו, הרי שאינו בא תחת אף אחת מהעילות הקיימות בתביעה, מעלה סוגיה חדשה, ולכן גם מהווה הרחבת חזית ודינו להימחק.

9. בס' 66 – 71 לתצהיר המשיב מתוארת תביעת בנק אוצר החייל כנגדו. המשיב מציין את סכום תביעת הבנק – 151,281 ₪, ואת הסכום, מתוך חוב זה, אשר, לטענתו, כבר שולם על ידו – 70,000 ₪. פרטים אלו לא צוינו בכתב התביעה, שכן טרם התבררו נכון למועד הגשתו. יחד עם זאת, ציין המשיב בס' 28, 47 – 49 לתצהירו, כי בנק אוצר החייל עתיד להגיש כנגדו תביעה, וטען כבר אז כי על המבקש 1 לשאת בסכום שייתבע על ידי הבנק. לכן, הגם שתביעת בנק אוצר החייל הוגשה רק לאחר הגשת כתב התביעה, אין באזכור פרטיה ותוצאותיה משום הרחבת חזית.

10. בס' 73.5 ו- 73.6 לתצהיר המשיב מתוארות הפרות זכויות יוצרים מצד המבקשים. ההפרה הנזכרת בס' 73.5 לתצהיר היא הפרה שארעה לאחר הגשת התביעה, ולכן מדובר בהרחבת חזית, שכן ס' 43 לכתב התביעה מתייחס להפרות שאירעו עד להגשת התביעה. לעומת זאת, ס' 73.6 מתייחס להפרה שארעה עובר להגשת התביעה ולכן אין מדובר בהרחבת חזית. לפיכך, ס' 73.5 יימחק, וס' 73.6 יוותר על כנו.

11. ס' 77.1 ו- 77.2 לתצהיר המשיב באים כתגובה לנטען בסעיף 1 לכתב ההגנה מטעם המבקש 1, מתוך מטרה להזים את טענותיו של המבקש 1 בקשר לעצמו. לפיכך לא מדובר בהרחבת חזית.

12. הנטען בס' 86 – 87 לתצהיר המשיב מבוססים על הנטען בס' 47 – 49 לכתב תביעתו ואינו בגדר הרחבת חזית. לעומת זאת, לאור מחיקת ס' 50 לכתב התביעה, הרי שדינו של ס' 88 לתצהיר המשיב, המתבסס עליו, להימחק.

13. בעניין הטענה לפיה המשיב לא מסר פרטים בכתב התביעה בעניין נזק הממון שנגרם לו, כנדרש בס' 76(2) לפקודת הנזיקין, הרי שיש לדחותה. ראשית, בגין הנזק מחמת הפרת זכויות יוצרים לא חל ס' 76(2) לפקודה. שנית, בגין עילות הנזיקין, שבגינן נתבע סעד בגדרו של ס' 46 לכתב התביעה, נמסר פירוט מספיק בס' 24 – 28 לכתב התביעה.

14. בס' 74 לתצהירו טוען המשיב כי המבקשים התחמקו מגילוי מלוא מסמכי הנהלת החשבונות של חברת אוברלנד, כפי שנדרשו בצו גילוי מסמכים. טענות המבקשים בעניין זה הן טענות תשובה לגופו של עניין, ולא טענות שמצדיקות מחיקת הסעיף מהתצהיר. לכן, סעיף 74 לתצהיר יוותר על כנו.

15. הבקשה התגלתה ברובה המכריע כבלתי מוצדקת, וההכרעה בה גזלה זמן שיפוטי רב. לפיכך, המבקשים ישלמו למשיב הוצאות הבקשה בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים הנ"ל.

חגי ברנר, שופט