ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן הרוש דוד נגד דליה אליספור :

בתי המשפט

1


בית משפט השלום ירושלים

א 019074/08

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך:21/06/2009

בעניין:

1. בן הרוש דוד

2. בן הרוש טלי

התובע

ע"י ב"כ עו"ד גור

נ ג ד

דליה אליספור חברה קבלנית לבניין בע"מ

הנתבע

ע"י ב"כ עו"ד לוין

החלטה

לאחר ששקלתי את עמדת הצדדים לגבי מינוי המומחה אני מחליט כדלקמן:

1. מינוי המומחה מטעם בית המשפט (להלן: המומחה):

אני ממנה בזה, מומחה מטעם בית המשפט, מהנדס בנין ושמאי במקצועו.
המומחה הוא: אייל שנהב, שמענו: הגן הטכנולוגי במלחה.

2. חוות דעת מטעם הנתבעת:

אם הנתבעת מעוניינת בכך רשאי מומחה מטעמה לבקר בנכס במועד שיתואם בין ב"כ הצדדים לפני מועד ביקורו של המומחה מטעם בית המשפט. לאחר הביקור רשאית הנתבעת להגיש חוות דעת נגדית לחוות הדעת שהוגשה מטעם התובע.

3. תפקידי המומחה:

המומחה יחווה דעתו בנושאים הבאים:

3.1 האם קיימים בנכס ליקויים, פגמים או אי התאמות כנטען בכתב התביעה (להלן: "הליקויים").

3.2 אם קיימים ליקויים, יקבע המומחה:

3.2.1 את פירוט הליקויים ומי אחראי להם? המומחה יתייחס בחוות דעתו, בין היתר, להשפעה של בלאי סביר, אחזקה לקויה ושינויים שנעשו בנכס ע"י התובעים לאחר מסירת הנכס ע"י הנתבעת (אם בכלל).

3.2.2 הוראות והנחיות בדבר אופן תיקונם.

3.2.3 מהי עלות תיקון הליקוים לנתבעת, מחד, ולתובעים באמצעות קבלן מזדמן מאידך?

3.2.4 את פירוט הליקויים שאינם ניתנים לתיקון (אם קיימים כאלה) ושווים המוערך.

3.2.5 מהו משך הזמן הדרוש לתיקון הליקויים?

3.2.6 האם ניתן להתגורר בנכס, מגורים סבירים, בעת ביצוע התיקונים, ואם לא, מהו משך הזמן המוערך, שעל התובעים להתגורר מחוץ לנכס?

3.2.7 המומחה יציין את משך האחריות בגין התיקונים, שעל הנתבעת לתת לתובעים בגין העבודות שיבוצעו על ידה, אם יבוצעו.

3.3 האם לדעת המומחה יש לכאורה "ירידת ערך" של הנכס, לאחר ביצוע התיקונים ו/או בגין ליקויים שלא ניתנים לתיקון.

3.4 בחוות דעתו יציין המומחה מהם המסמכים שהיו בפניו בעת עריכת חוות דעתו.

4. פניה למומחה:

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה, את כל המסמכים וחוות הדעת הרלוונטים (להלן: "המסמכים"), וימציאו לצד שכנגד עותק מאותם המסמכים שלא צורפו לכתבי הטענות.

5. ביקור המומחה בנכס:

המומחה יבקר בנכס נשוא התביעה, לאחר תאום מוקדם עם ב"כ בעלי הדין, ולאחר שהמומחה יוודא כי שכרו שולם או הובטח להנחת דעתו. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין / ב"כ, אלא אם כן בעל דין / ב"כ מסויים, ויתר על נוכחותו.

6. הגשת חוות הדעת וחשבונו של המומחה:

המומחה יגיש את חוות דעתו וחשבונו לבית המשפט, במקור, והעתקים יומצאו על ידו במישרין לב"כ-בעלי הדין.

7. שאלות הבהרה:

הצדדים יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה.

שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם עותקים לבית המשפט ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב, עם העתק לבית המשפט ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

8. תיקונים:

8.1 לאחר קבלת חוות הדעת של המומחה והתשובות לשאלות ההבהרה, ינהלו הצדדים משא ומתן בניסיון להגיע לפתרון מוסכם. במידה ויצליחו בכך, יוגש הסדר פשרה. הסכימו הצדדים כי התיקונים יבוצעו על ידי הנתבעת אזי יפעלו הצדדים והמומחה בהתאם לסעיפים 8.2-8.3 שלהלן, ויגישו לבית המשפט הודעה מוסכמת בדבר המועד המשוער לסיום התיקונים ולהגשת חוות דעת משלימה של המומחה. במידה ולא הצליחו בעלי הדין להגיע להסדר כלשהו, יגיש ב"כ התובעים הודעה על כך לבית המשפט.

8.2 אם יוחלט על ביצוע תיקונים, תבצע הנתבעת את התיקונים בפיקוחו ובהתאם להנחיותיו של המומחה, תוך תיאום מראש בין ב"כ הצדדים לגבי מועד תחילת העבודה, והמועדים והשעות שבהם תבוצע העבודה. במקרה שהמומחה ממליץ על מגורי התובעים מחוץ לנכס במשך תקופת העבודה, ובהעדר סידורים מוסכמים, יקבע בית המשפט הנחיות מתאימות לפי בקשה של התובעים.

8.3 לאחר ביצוע התיקונים, יבקר המומחה בנכס ויגיש חוות דעת משלימה לגבי מצב הנכס לאחר התיקונים. הביקור הנוסף יתואם כאמור בסעיף 5 דלעיל, בשינויים המחויבים.

9. חקירת המומחה:

לבעלי הדין שמורה הזכות לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו או על תשובותיו לשאלות ההבהרה.

10. שכר המומחה והוצאותיו:

10.1 בעלי הדין ישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בחלקים שווים, בשכר המומחה ובהוצאותיו.

10.2 בפסק הדין יקבע בית המשפט, את אופן החלוקה של שכר המומחה והוצאותיו בין בעלי הדין.

10.3 עם קבלת כתב המינוי, ימציא המומחה לבית המשפט ולצדדים את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו לגבי כל שלבי עבודתו, לרבות לגבי מתן תשובות לשאלות הבהרה ומתן עדות בבית המשפט. השכר יהיה בהתאם לחשבון המומחה, אלא אם כן יחליט בית המשפט אחרת לפי בקשה של מי מהצדדים שתוגש לפני שהמומחה מתחיל בעבודתו.

10.4 לאחר קבלת שכרו והוצאותיו ימציא המומחה חשבוניות מס/קבלות ישירות לבעלי הדין.

10.5 המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שישולם שכרו או יובטח תשלומו להנחת דעתו.

11. מועדי ביצוע:

11.1 המועד האחרון לביקור מומחה מטעם הנתבעת בנכס (סעיף 2 להחלטה) – 2.7.09.

11.2 המועד האחרון להגשת חוו"ד מטעם הנתבעת (סעיף 2 להחלטה) – 16.7.09.

11.3 המועד האחרון להעברת מסמכים למומחה (סעיף 4 להחלטה) – 16.7.09.

11.4 המועד האחרון להגשת חוות דעתו של המומחה (סעיף 6 להחלטה) – 1.9.09.

11.5 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה למומחה (סעיף 7 להחלטה) – 13.9.09.

11.6 המועד האחרון להגשת תשובות לשאלות הבהרה על ידי המומחה (סעיף 7להחלטה) – 1.10.09.

11.7 המועד האחרון להגשת הסכם פשרה, או להגשת בקשת הנתבעת לביצוע התיקונים או למתן הודעה מוסכמת על ביצוע תיקונים על ידי הנתבעת (סעיף 8.1) – 18.10.09.

בהתאם להודעה שתוגש לפי סעיף 11.7 לעיל, אקבע מועדים נוספים, במידת הצורך.

ניתן היום כ"ה בסיון, תשס"ט (17 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט