ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק סקורי נגד אולם האירועים בי :

3


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 008604/07

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

יצחק סקורי

ע"י ב"כ עו"ד

אבי אזולאי

התובע

נ ג ד

אולם האירועים בית האופרה

ע"י ב"כ עו"ד

יואב דור

הנתבעת

החלטה

1. מכוח הסכמת הצדדים נקבע, כי נכותו הרפואית של התובע תעמוד בשיעור של 15%.

לאור הסכמה זו, מתייתר הצורך במינוי מומחה נוסף, מטעם ביהמ"ש.

2. לאחר שלא הסתייע בידי בעלי הדין לסיים התובענה בפשרה, קובע התובענה לשמיעת ראיות, ליום 25.04.2010 בשעה 12:30.

3. התובע יגיש תצהירי עדויותיו, בצירוף כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם, עד ליום 15.09.09 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ הנתבעת.

הנתבעת תגיש תצהירי עדויותיה, בצירוף כל המסמכים שבדעתה להסתמך עליהם, עד ליום 15.11.09 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ התובע.

התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים.

אם בדעת הנתבעת להעיד חוקרים – תינתנה עדויותיהם בתצהירים, במועד שנקבע לעיל. תצהירי החוקרים יופקדו בכספת ביהמ"ש ויובאו לידיעת בעל הדין שכנגד, עם תום פרשת התביעה.

4. שום דבר מהאמור בתצהירי בעלי הדין לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים, אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים, אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

5. בעל דין שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו.

6. בעלי הדין לא יהיו רשאים להזמין עדים (למתן עדות או לצורך הצגת מסמכים), אם ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, ואשר לגביהם לא הוגשה בקשה לפי סעיף 5 לעיל, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים.

7. בעל דין המבקש לחקור מי מעורכי המסמכים המוגשים במסגרת תיק המוצגים, יודיע על כך לצד שכנגד, בתוך 21 ימים מעת קבלת תיק המוצגים.

8. כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו. בעל דין המבקש לזמן עד באמצעות בית המשפט יגיש בקשה מתאימה עד 60 ימים, קודם המועד שנקבע. ככל שלא תוגש בקשה בענין זה לא ידחה הדיון למועד נוסף ולא תותר שמיעת עדות במועד אחר.

בעל דין שמעונין לחקור את המומחה מטעם ביהמ"ש יפקיד בקופת ביהמ"ש סך של
1,500 ₪ בתוספת מע"מ – כתנאי להוצאת ההזמנה למומחה ולכל המאוחר עד 10 ימים לפני המועד שנקבע. אי הפקדת הסך הנ"ל ייחשב כוויתור על הזכות לחקור את המומחה.

9. בעלי הדין יהיו ערוכים לסכם את טענותיהם בעל פה, לאחר תום שמיעת הראיות.

10. מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום 17 ביוני, 2009 (כ"ג בסיון תשס"ט), בהעדר הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט

שם הקלדנית: אתי אוחיון