ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת ידידי כפר עידוד נגד מרגלית כהן :

1


בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

עב 008109/08

בפני כב' השופטת מיכל לויט

נ.צ. מר כהן

נ.צ. מר ליבר

21/06/2009

בעניין:

עמותת ידידי כפר עידוד

ע"י ב"כ

עו"ד מאיר אבירם

המערערת

נ ג ד

מרגלית כהן

ע"י ב"כ

עו"ד מיכל שטיין

המשיבה

פסק דין

1. בפנינו ערעור על החלטת כב' הרשמת ולך מיום 19.6.08 (בש"א 2265/08 בתיק עיקרי עב 5531/06) בה נתקבלה בקשת המשיבה לגילוי מסמכים תוך חיוב המערערת בהוצאות.

2. רקע והליכים קודמים

א. ביום 22.5.06 הגישה המשיבה תביעה לבית הדין (עב 6628/03), לתשלום שכר עבודה, השלמת הפרשות לביטוח מנהלים וקרן השתלמות, פדיון חופשה, פיצויים על נזקים ממוניים ובלתי ממוניים והשלמת פיצויי פיטורים.

ב. ביום 15.7.06 הגישה המערערת כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד. בתביעה שכנגד טענה המערערת לזכאותה להחזר כספי פיצויי הפיטורים והתגמולים ששילמה למשיבה, לטענתה, בשל ביצוע עבירות חמורות על ידי המשיבה.

ג. ביום 2.9.07 התקיים דיון בפני כב' השופטת גילצר-כץ, במסגרתו ניתן צו לגילוי ועיון מסמכים הדדי בתוך 60 יום.

ד. לאחר העברת תצהיר גילוי מסמכים מטעם המשיבה ומכתב גילוי מסמכים מטעם המערערת, פנתה המשיבה ביום 18.2.08 לבית הדין בבקשה ליתן צווים למסירת חומר אשר לטענת המערערת הינו חסוי. כן ביקשה המשיבה כי המערערת תגיש את מסמכיה בדרך של תצהיר ערוך כדין, לרבות לעניין גילוי המסמכים הספציפי (בש"א 1071/08).

ה. לאחר שהמערערת הגישה תגובה לבקשה והמשיבה הגישה תגובה לתגובת המערערת לבקשה קיבלה כב' הרשמת ולך ביום 27.3.08 את בקשת המשיבה וקבעה:

"לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה ניתן בזאת צו לגילוי ועיון במסמכים עפ"י הבקשה. הגילוי יבוצע בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. ככל שישנם מסמכים שאינם ברשות המשיבה יוצהר על כך במפורש וברשות מי מצויים ככל שהדבר ידוע למשיבה... הבקשה מתקבלת. המשיבה תשלם הוצאות הבקשה בסך 1000 ש"ח + מע"מ".

ו. ביום 1.5.08 הגישה המשיבה "בקשה להורות למשיבה לקיים אחר צו עיון במסמכים ולהעמיד לעיון המבקשת מסמכים שנזכרו בתצהיר גילוי המסמכים של המשיבה" (בש"א 2265/08).

ז. לאחר שהוגשה תגובת המערערת לבקשה ותגובת המשיבה לתגובת המערערת לבקשה, ניתנה ביום 19.6.08 החלטת בית הדין ובה נקבע: "לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה ניתן בזאת צו לעיון במסמכים עפ"י הבקשה אשר יבוצע תוך 21 יום. המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בקשה זו בסך 1,000 ש"ח + מע"מ. הבקשה מתקבלת."

החלטה זו הינה נשוא הערעור שבפני.

3. המסמכים אשר בגדר המחלוקת בין הצדדים הינם:

א. מכתב עו"ד נייגר מיום 1.7.07 ונייר עמדה בחתימת עו"ד נייגר ועו"ד קאהן לעו"ד רקפת מוהר מפרקליטות מחוז מרכז.

ב. מכתב עו"ד עירית קאהן ועו"ד דב נייגר מיום 14.5.07 לעו"ד רחל שיבר מפרקליטות מחוז מרכז.

ג. מסמכים שנמסרו למשטרת ישראל לצורך חקירתה של המשיבה.

ד. פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית של העמותה בין מאי 2005 לדצמבר 2007.

ה. פרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל של העמותה שהתקיימו בין ספטמבר – דצמבר 1997 וכן מינואר – אפריל 1998.

ו. פרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל שהתקיימו בתקופה שבין החודשים מאי 2005 – דצמבר 2007.

ז. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2006.

ח. תקני כוח אדם ובעלי תפקידים בעמותה כפי שאושרו על ידי משרד הרווחה לשנים 1994 -2006.

ט. תעריף משרד הרווחה על פי דיווחים חודשיים שנשלחו על ידי משרד הרווחה למערערת בחודש אפריל 2006.

י. חוזה לדוגמא של מכירת דירה/יחידת דיור בכפר עידוד.

4. בכתב הערעור טענה המערערת כי כב' הרשמת טעתה בכך שהורתה על גילוי המסמכים שהתבקשו, כאשר ההחלטה אינה מנומקת, אינה מסבירה את הסיבות לגילוי המסמכים ומתעלמת לחלוטין מטענות המערערת.

המערערת טענה כי המסמכים המוזכרים בסעיפים 3א'-ג' לעיל (המסמכים המפורטים בסעיפים 20א'-ג' לכתב הערעור) הינם מסמכים אשר יש במסירתם כדי לשבש את הליכי החקירה המתנהלים במשטרת ישראל כנגד המשיבה.

באשר למסמכים האמורים בסעיפים 3ד'-י' לעיל (סעיפים 20ד' – י' לכתב הערעור) טענה המערערת כי יש בהם כדי לפגוע בצנעת הפרט ובזכויותיהם של צדדים שלישייים שאינם קשורים לתביעה ובנוסף טענה כי מסמכים אלו אינם רלוונטיים לתביעתה של המשיבה.

עוד טענה המערערת כי כב' הרשמת טעתה עת חייבה אותה בהוצאות בסך 1,000 ש"ח + מע"מ, שכן סכום זה ניתן כבר לאחר שהמערערת חוייבה בהוצאות בסך 1,000 ש"ח + מע"מ במסגרת ההליך הראשון שהתקיים בעניין גילוי המסמכים (בש"א 1071/08) ומבלי שניתן משקל לעובדה שבעקבות תגובת המערערת החליטה המשיבה לוותר על קבלת מסמך שהיה ברשימת מסמכיה.

5. בכתב התשובה לערעור טענה המשיבה כי ההחלטה התקבלה לאחר שכב' הרשמת עיינה בבקשה ובתגובות לה ושקלה את טענות הצדדים. לטענת המשיבה, ההחלטה מנומקת ומכל מקום, היעדר הנמקה אינו יכול כשלעצמו להביא לביטול ההחלטה.

עוד טענה המשיבה כי המערערת לא עמדה בנטל להוכיח קיומו של חסיון ביחס לאיזה מהמסמכים שהיא מסרבת להעמיד לעיון המשיבה.

באשר למסמכים שהועברו על ידי המערערת לפרקליטות ולמשטרה טענה המשיבה כי הם רלוונטיים להליך, שכן הם דרושים למשיבה על מנת להתגונן מפני התביעה שכנגד ולסתור את טענות המערערת בכתב הגנתה בעניין מעילה כביכול שביצעה המשיבה בכספי המערערת.

באשר למסמכים הנוגעים לניהול השוטף של המערערת טענה המשיבה כי מדובר במסמכים רלוונטיים להליך המתנהל ולמחלוקות בין הצדדים הן לעניין תנאי שכרה והעסקתה של המשיבה ולשאלה אם אושרו על ידי האורגנים המוסמכים במערערת אם לאו, והן באשר למחלוקת בדבר תפקודה של המשיבה לרבות ה"מעילה" ואי הסדרים הכספיים הנטענים.

6. בהחלטה מיום 24.7.08 נקבע כי הערעור ידון על דרך של סיכום טענות בכתב.

לצדדים אופשר להוסיף טיעון על זה שכבר פורט מטעמם.

ב"כ הצדדים הגישו השלמת טיעונים בכתב בהם חזרו בהרחבה על טיעוניהם בכתב הערעור ובכתב התשובה לערעור.

7. ביום 22.3.09, בעקבות החלטת בית הדין, הודיעה ב"כ המשיבה כי הפרקליטות החליטה לסגור את התיק כנגד המשיבה.

ב"הודעה ובקשה להארכת מועד" מיום 26.4.09 הודיע ב"כ המערערת כי לאור החלטת הפרקליטות שמשמעה סיום חקירת המשיבה, אין למערערת התנגדות לגלות ולהציג את המסמכים המפורטים בסעיף 3א' - ג' לפסק דין לעיל.

בהחלטת בית הדין מיום 13.5.09 נקבע כי המערערת תעמיד ללא דיחוי נוסף את המסמכים האמורים (סעיפים 20א' – ג' לכתב הערעור) לעיון המשיבה. משכך, הדיון להלן יתייחס למסמכים המפורטים בסעיפים 3ד' - י' לפסק דין זה לעיל (סעיפים 20ד' – י' לכתב הערעור).

הדין החל ויישומו בענייננו

8. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 קובעת כדלקמן:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי ו/או לעיון במסמכים אם היה סבור שיש צורך בכך, כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

על החשיבות שביסוד הליכי גילוי ועיון במסמכים, הן כאמצעי להגברת היעילות וההגינות הדיונית והן לצורך חתירה לחקר האמת, עמד בית המשפט לא אחת בעבר, והלכה פסוקה היא כי בהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט (ר' רע"א 6546/94 רע"א 6546/94בנק איגוד לישראל בע"מ נגד הנרי אזולאי ואח', פ"ד מט (4) 54, 61).

9. עקרון היסוד המנחה את בית הדין בהליך של גילוי מסמכים הוא שהמסמכים מושא הגילוי יהיו אך ורק אלו הנוגעים לשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין וכאלה אשר יש בהם כדי להגיע לחקר האמת. כאשר מתבקש גילוי מסמכים ספציפי, כל מסמך יחשב כנוגע לעניינים השנויים במחלוקת אם הוא עשוי לעזור במישרין או בעקיפין למבקש הגילוי, לקידום עניינו, ולשם פגיעה בעמדת הצד שכנגד (זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית-1995, סעיפים 353-344, דב"ע מג/123-3 אליעזר וינר נ' אוניברסיטת בן-גוריון, פד"ע טו 206, 210).

10. עם זאת, עקרון הגילוי אינו עומד לבדו. כנגדו ניצבים ערכים אחרים, ובהם יעילות ההליך המשפטי, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים (רע"א 2534/02 רע"א 2534/02שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פד"י נו(5) 193, 195-196).

11. כבר נפסק כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבית הדין בעניין גילוי ועיון במסמכים, יש להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מן הצדדים, ולצדדים שלישיים מגילויו או אי גילויו של המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים כשאין זה דרוש לשם דיון הוגן וראוי בתביעה או כאשר הגילוי עלול לסבך את בירור התביעה ללא צורך ואין בו כדי לתרום ליעילות ההליך המשפטי, תוך הימנעות ממתן צו גורף ורחב (דב"ע נב/118-3 דב"ע נב/3-118עזבון המנוח יצחק ויס נ' הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כ"ה 429. דב"ע נד/4-16 דב"ע נד/4-16בנק איגוד לישראל בע"מ נ' ההסתדרות הכללית, פד"ע כ"ז 225).

12. לאחר ששקלנו את כלל הטענות שהועלו בערעור מטעם הצדדים, עיינו בכתבי הטענות בתביעה העיקרית ובהליכים שנוהלו עד כה, החלטנו כי יש לאפשר למשיבה גילוי ועיון במסמכים שכב' הרשמת הורתה על גילויים, באופן הבא:

א. פרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית של המערערת ממאי 2005 – דצמבר 2007 ופרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל לתקופה שמחודש מאי 2005 – דצמבר 2007:

אחת מטענותיה המרכזיות של המערערת היא כי המשיבה קיבלה תוספות שכר ותשלומים אשר לא אושרו על ידי הגורמים המסמכים במערערת. בכדי שיתאפשר למשיבה להתגונן כנגד טענות אלו, יש לאפשר לה לעיין בכל הפרוטקולים בהם נדון נושא העסקתה, תנאי שכרה ו/או פרישתה.

לפיכך יגולו פרוטוקולים אלו ויאופשר למשיבה עיון בהם ככל שנדון בהם תנאי העסקתה, שכרה או פרישתה, בחיסוי פרטים העלולים לפגוע בצנעת הפרט של צדדים שלישיים.

ב. פרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל של העמותה שהתקיימו בחודשים ספטמבר – דצמבר 1997 ובחודשים ינואר – אפריל 1998:

נוכח טענות המערערת לפיהן משנת 1998 קיבלה המשיבה תוספות שכר ותשלומים שלא אושרו על ידי הגורמים המוסמכים במערערת ולאור טענות המערערת בדבר תפקודה הלקוי של המשיבה – אין ספק כי הפרוטוקולים בהם נדונו תנאי העסקתה, שכרה ו/או תפקודה של המשיבה הינם רלוונטיים ונוגעים ללב המחלוקת בין הצדדים.

לפיכך פרוטוקולים אלו יגולו ויאופשר למשיבה עיון בהם ככל שנדון בהם תנאי העסקתה, שכרה או תפקודה, בחיסוי פרטים העלולים לפגוע בצנעת הפרט של צדדים שלישיים.

ג. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2006:

המערערת העלתה טענות באשר לתפקוד לקוי של המשיבה לרבות אי סדרים כספיים וביצוע מעילה כביכול בכספיה, אשר השפיעו על מצבה הפיננסי וגרמו לה להפסדים ולנזקים כספיים.

הדו"ח לשנת 2006 שהוא הדו"ח השנתי העוקב לסיום עבודתה של המשיבה במערערת הינו רלוונטי לבירור טענות אלו.

לפיכך יגולה הדו"ח ויאופשר עיון בו למשיבה.

ד. תקני כוח אדם ובעלי תפקידים במערערת כפי שאושרו על ידי משרד הרווחה לשנים 1994 -2006 ותעריף משרד הרווחה על פי דיווחים חודשיים שנשלחו על ידי משרד הרווחה למערערת בחודש אפריל 2006:

בשים לב לטענת המשיבה כי תנאי שכרה והעסקתה אושרו על ידי הגורמים המוסמכים, יש רלבנטיות גם לשאלת הדיווח למשרד הרווחה ואישור משרד הרווחה בכל הנוגע למשרתה של המשיבה ותנאיה.

לפיכך יגולו מסמכים אלה ויאופשר למשיבה עיון בהם, ככל שהם נוגעים למשרתה של המשיבה.

ו. חוזה לדוגמא של מכירת דירה/יחידת דיור בכפר עידוד – המערערת הודיעה בתגובתה לבקשת המשיבה למתן פסק דין והודעה על עמדתה בענין גילוי ועיון במסמכים מיום 12.5.09, כי היא מוכנה לגלות ולהציג בפני המשיבה מסמך זה.

לפיכך, יגולה ויאופשר עיון למשיבה במסמך זה.

13. באשר לערעור על חיוב המערערת בהוצאות:

הלכה פסוקה היא, כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בשיקול דעתה של הערכאה דלמטה לעניין פסיקת ההוצאות, אלא במקרים חריגים בהם נפלה טעות קיצונית בפסיקתה. לא מצאנו כי מקרה זה מצוי בגדרם של אותם מקרים חריגים. מעבר לכך, פסיקת ההוצאות היתה מוצדקת בנסיבות הענין, בשים לב לכך שהמשיבה הגישה את בקשתה להורות למערערת לקיים אחר צו עיון במסמכים ולהעמיד לעיונה מסמכים שנזכרו בתצהיר גילוי המסמכים של המשיבה לאחר שהמערערת לא קיימה אחר ההחלטה הראשונה של כב' הרשמת לעניין הגילוי והעיון במסמכים (ההחלטה מיום 27.3.08), בלא שביקשה את עיכוב ביצועה של ההחלטה.

סוף דבר

14. הערעור מתקבל באופן חלקי, כמפורט בסעיף 12 לפסק דין זה לעיל.

המערערת תגלה ותאפשר למשיבה עיון במסמכים כמפורט בסעיף 12 לפסק דין זה לעיל, תוך 30 יום.

15. הוצאות הערעור ישקלו בסוף ההליך העיקרי.

ניתן היום 21.6.09 בהעדר הצדדים.

מיכל לויט - שופטת,

נ.צ. מר ליבר

נ.צ. מר כהן

אב"ד

קלדנית: צביה אברהם + שלי