ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עבד אלרחמאן נגד חב' שירותי :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001300/09

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

שריף עבד אלרחמאן

ע"י ב"כ עו"ד

מוחמד מנסור

התובע

נ ג ד

חב' שירותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

הנאדה עאסלה

הנתבעת

נוכחים:

מטעם התובע: בעצמו וב"כ עו"ד מוחמד מנסור

מטעם הנתבעת: ב"כ עו"ד הנאדה עאסלה

פרוטוקול

הערת בית הדין: בית הדין סבור שהגם שספק אם התקיימו התנאים הפורמליים שבפסיקה ובדין לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הרי שמעיון בחומר שמצוי בתיק נראה לכאורה שעסקינן בהסכם בו התקשר התובע אשר אין בו כדי להעניק לו שום יתרון או זכות שלא היו מוקנים לו אלמלא החתימה על ההסכם, ואף אלמלא הגשת התביעה.

עיון בתדפיס מקרן גדיש מראה שלא היו כל הפרשות בגין המרכיב של פיצויי פיטורים, ולכן שחרור הכספים שהופרשו בגין תגמולים, חלק העובד וחלק המעביד, אין בו כל זיקה לטענות התובע הנוגעות לזכאותו לפיצויי פיטורים.

לפיכך, מציע בית הדין שהנתבעת תסכים לביטול ההסכם ופסק הדין שנתן לו תוקף וזאת מבלי להודות במי מבין טענות התובע שבתביעה.

ב"כ הנתבעת: אני מוכנה לקבל את המלצת בית הדין בכפוף לחיוב התובע בתשלום הוצאות של שתי ישיבות גישור וישיבת היום.

ב"כ התובע: מי שצריך להיות מחוייב בהוצאות הוא הנתבעת היות שבישיבת הגישור לא היה לו שמץ של מושג באיזה קופה מדובר, בהסכם הגישור המגשר פונה לנתבעת בשחרור כל הקופות.

אני רוצה להבהיר שלא היה מדובר בעורך דין אלא בבן אדם מהשורה שלא ידע מה משמעותה של קופת גדיש, אי לכך לאחר שעורך הדין שלו הבין את משמעות הקופה הוגשה התביעה שבפנינו.

לכן אני משאיר את עניין ההוצאות לשיקול דעת בית הדין ומבקש כי לא נחוייב עד לאחר שתתברר התביעה לגופה.

ב"כ הנתבעת: עיון בנספח ג' לתביעה העיקרית - תלוש משכורת של התובע ושם נרשם הרכיב של קופת גדיש, תובע שבא להגיש תביעה ברור כי עבר על רכיבי תלוש המשכורת שלו, זוהי הנחת היסוד.

פסק דין

1. לאור הסכמת הצדדים – הסכם הפשרה שהושג במעמד ישיבת הגישור ופסק הדין שנתן לו תוקף – מבוטלים בזאת.

2. מאחר ומדובר בטעות של התובע ובלפחות ישיבה אחת – הלא היא ישיבת היום, שהתחייבה בשל טעות זו – סבורני שיש מקום לחיוב התובע בהוצאות המשפט של הנתבעת, ועל כן הנני מחייבת אותו לשלם לה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) במעמד הצדדים.

ורד שפר, שופטת

נשיאה

פרוטוקול בתיק עב' 2557/08

ב"כ הצדדים: אין מחלוקת באשר לעובדות שדלקמן:

א. הנתבעת הינה חברה שבבעלותה אוטובוסים ועוסקת במתן שירותי תחבורה.

ב. התובע עבד בשירות הנתבעת כנהג אוטובוס בתקופה שמיום 1.6.97 ועד ליום 30.5.08.

ג. במהלך נסיעה ביום 13.4.08 נכח מבקר מטעם הנתבעת בנסיעה של התובע ומצא ששתי נוסעות לא שילמו עבור הנסיעה.

התובע זומן לבירור שנערך ביום 17.4.08.

ד. יום העבודה האחרון של התובע היה ביום 30.5.08.

ה. התובע חתם על מכתב התפטרות (נספח א.1. לכתב התביעה).

הפלוגתאות הינן כדלקמן:

א. מה היו נסיבות התפטרותו של התובע, והאם יש לראות בו מתפטר בדין מפוטר?

ב. מה היה השכר הקובע של התובע לפיו יש לחשב את פיצויי הפיטורים, ככל שיפסק שהוא זכאי להם?

ג. האם, ככל שיקבע שהתובע זכאי לפיצויי פיטורים, ישאו אלה פיצויי הלנה?

ב"כ הנתבעת: לאור המלצת בית הדין אנו נמציא לתובע בתוך 7 ימים מהיום מכתב לשחרור כספי התגמולים שהופרשו בגינו לקרן גדיש.

החלטה

1. הצדדים יגישו העדויות הראשיות שמטעם עדיהם באמצעות תצהירים.

בתצהירים יתייחסו הצדדים, בין יתר העניינים אליהם ימצאו לנכון להתייחס לפלוגתאות כפי שהוגדרו לעיל.

2. תצהירי התובע יוגשו בתוך 30 יום מהיום.

עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ הנתבעת.

תצהירי הנתבעת יוגשו בתוך 30 יום מיום שיקבל ב"כ תצהירי התובע.

עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ התובע.

כל צד יצרף לתצהיריו כל מסמך שבכוונתו להציג כראייה, בין אם במישרין ובין אם בשלב חקירה נגדית של עדי הצד השני.

מסמך שלא יוצג כאמור, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כראייה.

3. לא יוגשו תצהירי התובע במועד מוסמך ביה"ד למחוק התובענה על הסף על פי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ"ב 1991 וזאת בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד מוסמך ביה"ד לתת פס"ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.

4. על התובע ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד במועד שיקבע להוכחות אלא אם כן הודיעה הנתבעת בכתב שהיא מוותרת על חקירת אותו עד, והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

אותו דין חל על הנתבעת ועדיה.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד אותו עד שלא בתצהיר.

כן יפורטו העניינים לגביהם יתבקש אותו עד להתייחס בעדותו.

בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים.

6. התיק נקבע לעיון ביום 7.10.09.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) במעמד הצדדים.

ורד שפר, שופטת

נשיאה

001300/09עב 716 גלי בנימין