ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגודת ישיבת נגד משרד הרווחה-מדי :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

עת"מ 001469/07

בפני:

כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן

נ ג ד

1. מדינת ישראל - משרד הרווחה

ע"י ב"כ עוה"ד עדי ניר-בנימיני ודותן ברגמן, פמת"א

המשיבה

2. ישיבת ברכת ישראל מאיר

3. ישיבת נזר אהרן

4. ישיבת בני ראם

5. ישיבת זכר יצחק

6. בית חדש הב"ח

7. ישיבת נחלת שלמה

8. ישיבת אור יצחק

9. ישיבת עטרת תורה

10. ישיבת ברכת יוסף

11. ישיבת דולה ומשקה

12. ישיבת אור אלחנן

13. ישיבת נטעי אורה

14. ישיבת עוד יוסף חי

15. ישיבת היכל יוסף

16. ישיבת דרך ה'

17. עמותת אהל אשר

18. עותת נשמה אהרון ויעקב- ישיבת קרית יהודה

19. ישיבת אורחות חיים

20. אגודת קרן אורה

21. ישיבת פאר יוסף

22. ארגון חסד עליון

23. מרכז תורני זכות לעמ"י

24. כפר הנוער שדה חמד

25. המרכז לחינוך מקצוע

26. כפר צבי סיטרון

27. כולל הכשרת רבנים להוראה

28. מוסדות כנסת שלמה

משיבים פורמאליים

פסק דין

עניינה של העתירה שלפניי בהחלטת המשיבה לפסול את ההצעה שהגישה העותרת למכרז שפרסמה המשיבה למוסדות לטיפול בבני נוער חרדים שנשרו ממסגרות חינוך, בשל אי עמידת העותרת באחד מתנאי הסף שנקבעו במכרז.

1. רקע הדברים

ביום 27.6.06 פרסם משרד הרווחה (להלן: "המשרד" או "המשיבה") את מכרז מס' 177/2006, שמטרתו יצירת מאגר רשימה של גופים המסוגלים לבצע תוכניות למתן מענה ייחודי לבני נוער חרדים אשר נשרו ממסגרות חינוך נורמטיביות והם מנותקים ברמות שונות מהמשפחה, הקהילה והחברה (להלן: "נוער חרדי מנותק" או בקיצור "נח"מ"), וזאת במסגרות חוץ ביתיות ישיבתיות (להלן: "המכרז").

על פי תנאי המכרז, המשרד אינו מחוייב להתקשר עם מי מהגופים שבמאגר, כאשר שמורה לו הזכות לפנות למציעים אשר נכללים במאגר בהתאם לניקוד שקיבלו, בהתאם לצרכים המקצועיים, לתקציב ולשיקול דעתו של המשרד.

אגודת ישיבת חסידי גור חיפה (להלן: "העותרת") הינה ישיבה תורנית חרדית, המציגה עצמה כמי שמקיימת מזה שלוש שנים תוכנית מענה ייחודי לנוער חרדי מנותק בחיפה במסגרת ישיבתית.

העותרת הגישה הצעה למכרז, אולם הצעתה נפסלה בשל אי עמידה בתנאי הסף 13(יג) למכרז, הקובע כי על המציע להצהיר שלפחות 75% מהתלמידים אשר מתחנכים במסגרת הם בעלי מאפיינים של נוער חרדי מנותק (להלן: "תנאי סף 13(יג)" או "תנאי הסף נשוא העתירה").

בהצעתה הצהירה העותרת כי תנאי זה מתקיים לגביה. אלא שלאחר בחינה ראשונית של ההצעות, דרש המשיבה לקבל מהמציעים מידע מפורט ביחס לתלמידיהם על מנת על מנת לבחון את נכונות ההצהרה האמורה.

לשם כך, שלחה המשיבה אל העותרת ביום המשיבה ביום 6.12.06 דרישה למסור תוך 48 שעות את הפרטים בנוגע לתלמידיה, תוך התייחסות למאפייני נח"מ המפורטים בתנאי המכרז, ביחס לכל אחד ואחד מהתלמידים האינטרניים. מבדיקת הטפסים שהגישה העותרת (להלן: "הטפסים הפרטניים") הסיקה המשיבה כי רק ב-13 מתוך 23 תלמידי העותרת העותרת התקיימו מאפייני נוער חרדי מנותק, ועל כן קבעה המשיבה כי העותרת אינה עומדת בתנאי סף 13(יג) הקובע מינימום של 75%.

בהחלטת כב' השופטת אחיטוב מיום 1.7.07 (שדנה בעתירה טרם שהועברה אליי), התירה השופטת את צירוף הזוכים במכרז כמשיבים לעתירה, וכן את צירופם של כל אותם מציעים שלא זכו במכרז מאותה סיבה שבגינה נפסלה הצעת העותרת. בהתאם לכך, צורפו המשיבות 2-14 שזכו במכרז, וכן המשיבות 15-28 שהצעתן נפסלה מאותה סיבה שבגינה נפסלה הצעת העותרת.

2. טענות הצדדים

העותרת טוענת כי צרפה הצהרה כנדרש בתנאי סף 13(יג), ואף על פי כן הצעתה נפסלה. כן טוענת העותרת כי בחינת התנאים על פי הטפסים הפרטניים כפי שנעשתה ע"י המשיבה אינה תואמת את המאפיינים לנח"מ שנקבעו בסעיף 5 לתנאי המכרז. לטענתה, על פי המאפיינים שנקבעו בסעיף 5 למכרז, ב-17 מתוך 23 תלמידיה מתקיימים מאפייני הנח"מ (העותרת הגישה 24 טפסים פרטניים, אך הבהירה שהטופס האחרון, נספח ו'24, הוסף בטעות שכן ישנם רק 23 תלמידים רלבנטיים).

כן טוענת העותרת כי נפלה טעות סופר בטפסים הפרטניים שמסרה למשיבה, כאשר על פי הפרמטרים שנקבעו במכרז, למעשה 20 מתוך 23 מתלמידיה, המהווים כ-87% מסך תלמידיה, הם בעלי מאפיינים של נח"מ, ועל כן היא עומדת בתנאי הסף נשוא העתירה. העותרת טוענת כי מחמת הבהילות שנבעה מהדרישה למסור את הטפסים לידי העותרת תוך 48 שעות, ארעה תקלה טכנית של טעות סופר במילוי הטפסים. כן טוענת העותרת כי המשיבה לא ציינה כי היא רואה בטפסים אלה כבלתי נפרדים מההצעה או כי יש בהם חשיבות קריטית כמו בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף.

עוד טוענת העותרת, כי קבלת העתירה לא תפגע ביתר הזוכים במכרז, הואיל ומדובר על מכרז להקמת מאגר ולא במכרז לביצע עבודה או סחר בטובין, ומכל מקום, בסופו של דבר הוספו הזוכים במכרז כמשיבים לעתירה.

על כן מבקשת העותרת מביהמ"ש להורות על ביטול החלטת המשיבה הקובעת כי העותרת אינה עומדת בתנאי סף 13(יג), וכן להורות למשיבה לשקול את הצעת העותרת לגופה על פי יתר הנתונים שבה.

המשיבה טוענת כי אף לאחר שצורפו הצדדים הרלבנטיים כמשיבים לעתירה, העותרת המציאה אישורי מסירה רק לחלק מהמשיבים. עוד טוענת המשיבה, כי העתירה לוקה בשיהוי, מאחר שהוגשה למעלה מחודשיים לאחר קבלת ההחלטה נשוא העתירה.

תחילה טענה המשיבה גם כי משהוחזרה לעותרת הערבות שצרפה להצעתה לבקשתה, יש לראות בה כמי שויתרה על טענתה לפיה היה עליה לזכות במכרז, אולם בסופו של דבר הושגה הסכמה בין הצדדים שקיבלה ביום 28.10.07 תוקף של החלטה, לפיה ב"כ העותרת יעביר למשיבה שיק בנקאי להבטחת תנאי המכרז. שיק בנקאי עס' 25,000 ₪ אכן הופקד, והמשיבה לא חזרה על טענותיה בעניין זה.

לגופו של עניין טוענת המשיבה כי בהתאם לטפסים הפרטניים שהגישה העותרת רק 13 מתלמידיה הם בעלי מאפיינים של נח"מ, ועל כן העותרת אינה עומדת בדרישות תנאי סף 13(יג) למכרז הקובע דרישה מנימאלית של 75%. המשיבה טוענת כי מדובר בתנאי מהותי שמטרתו לוודא שהזוכים במכרז יתאימו למטרת המכרז ויעסיקו כוח מיומן ומתאים בעל הבנה באוכלוסיות מתבגרים חרדים בסיכון ודרכי הטיפול בהם, על מנת שיוכלו להפעיל תוכניות שיתנו מענה לנוער חרדי מנותק.

עוד טוענת המשיבה כי בחינת התנאים על פי הטפסים הפרטניים תואמת את המאפיינים לנח"מ שנקבעו בסעיף 5 לתנאי המכרז, וכי הטפסים הפרטניים נבדקו ע"י איש מקצועי אצל המשיבה אשר בחן אם מתקיימים ב-75% מהתלמידים שדווחו ע"י כל מסגרת, כפי שנדרש במכרז.

המשיבה טוענת כי מדובר בפגם מהותי ולא ב"טעויות סופר" כפי שטוענת העותרת, וכי תיקון הטפסים הפרטניים לבקשת העותרת לאחר חלוף המועד לכך תהווה פגיעה בעיקרון השוויון בין המציעים.

כן טוענת המשיבה כי העותרת העלתה טענותיה ביחס למכרז ולטפסים הפרטניים רק לאחר שהסתיים המכרז והוכרז על הזוכים, וכי היה עליה לטעון טענות אלה מבעוד מועד ובטרם הסתיימו הליכי המכרז, שכן לא ניתן להשתתף במכרז בתנאים הקבועים בו ולהעלות טענות נגדו לאחר שהתברר למציע שלא זכה במכרז.

לגבי טענת העותרת לפיה קבלת העתירה לא תפגע ביתר הזוכים במכרז טוענת המשיבה כי אמנם מדובר במכרז ליצירת מאגר רשימה, אולם המכרז הינו תחרותי במובן זה שעל תקציב מוגבל מתחרים מספר זוכים, כאשר מיקום זוכה בתוך רשימת הזוכים, הנקבע בהתאם לניקוד הניתן לכל זוכה, משפיע על סיכוייו כי המשיבה תתקשר עימו בפועל.

לבסוף טוענת המשיבה, כי החלטת ועדת המכרזים נשוא העתירה היתה סבירה ועל כן אין להתערב בה.

3. שיהוי

המשיבה טוענת כי ביום 18.2.07 נמסרה לעותרת הודעה על פסילת הצעתה, אולם העותרת הגישה את העתירה רק ביום 26.4.07. לטענת המשיבה אין בבקשת הארכת המועד להגשת העתירה שהגישה העותרת כדי לשלול את דחיית עתירה מחמת שיהוי בהגשתה, בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) התשס"א- 2000 (להלן: "התקנות"). עוד טוענת המשיבה, כי בתקופה שחלפה התקשרה עם זוכים הנכללים במאגר, וכי גם בעובדה זו יש כדי לתמוך בטענת השיהוי.

העותרת טוענת כי אין במקרה דנן שיהוי אובייקטיבי או סובייקטיבי, ולחלופין, השיהוי המדובר אינו חמור עד כדי כך שיש בו כדי להביא לתוצאה הקשה של סילוק העתירה על הסף. עוד טוענת העותרת, כי טענת המשיבה לפיה בתקופה שחלפה התקשר עם המסגרות שהוכרזו כמתאימות להיכלל במאגר לא הוכחה, ועל כן דין טענת השיהוי להידחות גם מסיבה זו.

בבקשה להארכת מועד להגשת העתירה שהגישה העותרת עם הגשת העתירה ביום 26.4.07, הסביר ב"כ העותרת כי ההחלטה על פסילת הצעתה נמסרה לה רק ביום 18.2.07, כאשר על פי התקנות היה עליה להגיש עתירה לא יאוחר מיום 15.4.07 (נוכח פגרת הפסח והיות היום האחרון להגשה, 13.4.07, יום שישי בשבוע), אלא שמחמת אי ידיעת הדין וכיוון שפנתה אל המשיבה בבקשה לקבל הבהרות על פסילת הצעתה ולא נענתה עד ליום הגשת הבקשה, סברה העותרת, בטעות, כי טרם חלף המועד להגשת העתירה. על כן ביקש ב"כ העותרת להאריך את המועד להגשת העתירה בכ- 10 ימים. המשיבה בתגובתה השאירה את ההחלטה לשיקול דעתו של ביהמ"ש, ובתנאי שאין בכך כדי לגרוע מטענותיה, לרבות טענת השיהוי. בהחלטתה מיום 14.5.07 בבקשה להארכת מועד להגשת העתירה, קבעה כב' השופטת אחיטוב כי ניתן להגיש את העתירה, אולם אין בכך כדי לגרוע מטענות המשיבה בנושא.

בנסיבות אלה, כאשר מדובר בארכה קצרה של כ-10 ימים, ובמיוחד לאור העובדה שעד למועד הגשת העתירה לא נענתה פניית העותרת אל המשיבה שנעשתה עוד ביום קבלת הודעת המשיבה על פסילת הצעת העותרת, טענת השיהוי נדחית.

4. המצאת העתירה למשיבים

המשיבה טוענת כי לאחר שביום 1.7.07 קיבלה כב' השופטת אחיטוב את טענתה בדבר אי צירוף צדדים רלבנטיים להליך, והורתה לעותרת לצרף לעתירה הן את כל הזוכים במכרז והן את כל המציעים שנפסלו מאותה סיבה שבגינה נפסלה העותרת, אמנם תיקנה העותרת את העתירה והוסיפה את אותם צדדים כמשיבים, אך צרפה אישורי מסירה רק למשיבים 2-16, כאשר במצב דברים זה, מתבקש ביהמ"ש להכריע בעתירה מבלי שהומצאה למשיבים 17-28.

לסיכומי התגובה של העותרת צורפו אישורי מסירה למשיבים 17-20, 22-24, ו- 26. מכאן שהעותרת הציגה אישורי מסירה לכל המשיבים בעתירה פרט לארבעה מתוך 28 המשיבים (משיבים 21, 25, 27 ו-28). העותרת טוענת כי גם אם דבר הגשת העתירה אינו ידוע למשיבים שהצעתם נפסלה מהסיבה שבגינה נפסלה הצעת העותרת, הרי שאין בקבלת העתירה כדי לפגוע בהם, ואף יש בכך כדי להטיב עימם.

העותרת הציגה אישורי מסירה לכל הזוכים, וכן ליתר המשיבים, פרט לארבעה משיבים שהצעתם נפסלה מאותה סיבה שבגינה נפסלה הצעת העותרת, כאמור. כיוון שהעתירה נדחית לגופו של עניין מהטעמים שיפורטו להלן, איני מוצאת צורך להרחיב בעניין זה.

5. החלטת המשיבה בדבר פסילת העותרת בגין אי עמידתה בתנאי הסף

המשיבה ביקשה לעמוד על חשיבותו של תנאי הסף נשוא העתירה, ועל אופן בחינתו קיומו של תנאי זה במסגרת המכרז. מטרת המכרז הינו איתור גופים המפעילים מסגרות חוץ ביתיות ישיבתיות קיימות המטפלות בנוער וצעירים חרדים מנותקים. המשיבה טוענת כי מדובר בתנאי מהותי שמטרתו לוודא שהזוכים במכרז יתאימו למטרת המכרז ויעסיקו כוח מיומן ומתאים בעל הבנה באוכלוסיות מתבגרים חרדים בסיכון ודרכי הטיפול בהם, על מנת שיוכלו להפעיל תוכניות שיתנו מענה לנוער חרדי מנותק.

בהתאם לתנאי סעיף 5א למכרז, נוער חרדי מנותק, הינו בן בגילאים 14-21, שאינו נמצא במסגרת חינוכית, ובשל נתוניו האישיים אינו מסוגל להתשלב במסגרות הנורמטיביות בקהילתו. סעיף 5 סיפא למכרז קובע, כי על מנת שנער חרדי ייחשב כמנותק, צריכים להתקיים המאפיינים הכלליים הקבועים בסעיף 5א, וכן אחד או יותר מהפרמטרים של כל אפיון: התנהגותי, אישי או משפחתי, הקבועים בסעיף 5ב. סעיף 13(יג) למכרז קובע כתנאי סף, כי על המציע להצהיר שלפחות 75% מהתלמידים המתחנכים במסגרתו הם בעלי מאפיינים של נוער חרדי מנותק.

המשיבה טוענת, כי לשם בחינת קיומו של תנאי סף 13(יג), בשלב הראשון, לאחר פתיחת ההצעות, נבדק קיומה של הצהרה כאמור. בשלב השני, בוצעה בדיקה לאימות הצהרת המציע בדבר קיומו של תנאי זה בפועל. לשם כך נדרשו כל המציעים שצרפו הצהרה להצעתם, למלא בתוך 48 שעות טופס של "בדיקת התאמת אוכלוסיית היעד לפרופיל נח"מ" עבור כל חניך השוהה במסגרת באופן אינטרני, בתנאי פנימייה, המכונים לעיל "הטפסים הפרטניים". טפסים אלה כללו הוראות מילוי ברורות, וראש הישיבה נדרש לאשר בחתימתו את אמיתות הנתונים שנמסרו בכל טופס ביחס לכל חניך.

בטפסים הפרטניים נדרשו המציעים לפרט את נתוני התלמידים, ולמלא לגבי כל אחד מהתלמידים טבלה הכוללת 6 מאפיינים לנוער חרדי מנותק, ולסמן בטבלה אילו מאפיינים מתקיימים לגבי כל תלמיד. המשיבה טוענת כי בחינת התנאים על פי הטפסים הפרטניים תואמת את המאפיינים לנח"מ שנקבעו בסעיף 5 לתנאי המכרז, וכי הטפסים הפרטניים נבדקו ע"י איש מקצועי אצל המשיבה אשר בחן אם מתקיימים ב-75% מהתלמידים שדווחו ע"י כל מסגרת, כפי שנדרש במכרז.

לטענת המשיבה רק 13 טפסים מתוך הטפסים שהעבירה העותרת נמצאו מתאימים לפרופיל נוער חרדי מנותק, דהיינו כ-54% מכלל תלמידיה. משכך, העותרת לא עמדה בדרישת הסף למינימום של 75% של מאפייני נח"מ, ועל כן הצעתה נפסלה.

העותרת טוענת כי משנדרש בתנאי המכרז לצרף הצהרה על קיום פרופיל נוער חרדי מנותק בלפחות 75% מהתלמידים, היה על המשיבה להסתפק בהצהרה זו. עוד טוענת העותרת, כי לא קיימת חפיפה בין התנאים המנויים בסעיף 5 הקובע מאפיינים ופרמטרים לנוער חרדי מנותק, לבין הקטגוריות המופיעות בטבלה שאותה נדרשה למלא בטפסים הפרטניים לגבי כל תלמיד. לטענתה, על פי התנאים הקבועים בסעיף 5 למכרז, המאפיינים של נח"מ מתקיימים לגבי 17 מתוך 23 תלמידיה.

כן טוענת העותרת כי מחמת הבהילות שנבעה מהדרישה למסור את הטפסים לידי העותרת תוך 48 שעות, ארעה תקלה טכנית של טעות סופר במילוי הטפסים. לטענתה, על פי הפרמטרים שנקבעו במכרז, למעשה 20 מתוך 23 תלמידיה, המהווים כ-87% מסך תלמידיה, הם בעלי מאפיינים של נח"מ, ועל כן היא עומדת בתנאי סף 13(יג).

עוד טוענת העותרת כי המשיבה לא ציינה כי היא רואה בטפסים אלה כבלתי נפרדים מההצעה או כי יש בהם חשיבות קריטית כמו בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף.

אשר לתנאי הסף מקובלת עלי טענת המשיבה. דרישת המשיבה לרף מינימאלי של תלמידים המקיימים את מאפייני נח"מ אצל המציעים היא דרישה מהותית שמטרתה לוודא שיש בידי המסגרת הישיבתית את הניסיון והכלים להתמודד עם נח"מ. משהציבה המשיבה דרישה להצהיר שלפחות 75% מהתלמידים האינטרניים של המציע הם בעלי מאפינים של נח"מ, מובן שהיא רשאית לוודא את נכונות ההצהרה.

בדיקת נכונות ההצהרה נעשתה באמצעות הטפסים הפרטניים שהמציעים שהצהירו נדרשו למלא לגבי כל אחד ואחד מתלמידיהם האינטרניים, ולהגישם לידי המשיבה. הוראות מילוי הטפסים היו ברורות וכללו פירוט ודוגמאות לכל פרמטר בטבלה.

המשיבה טוענת כי בדיקת הטפסים נעשתה ע"י גורם מקצועי, וכי בחינת התנאים על פי הטפסים תואמת את מאפייני הנח"מ שנקבעו בסעיף 5 לתנאי המכרז. אף לגרסת המשיבה, מבחינת הטפסים בהתאם למאפיינים הקבועים בסעיף 5 למכרז, עולה כי ב-17 מתוך 23 תלמידיה מתקיימים מאפייני הנח"מ, דהיינו כ-74% מסך תלמידיה. מכאן שאף לגרסתה היא אינה עומדת בתנאי הסף הקובע מינימום של 75%.

בנוסף, אין לקבל גם את טענת העותרת לפיה לא ידעה כי טפסים אלה מהווים חלק מההצעה או כי יש להם חשיבות לעניין בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף. בראש המכתב בו ביקשה המשיבה למלא את הטפסים הפרטניים נכתב: "הנדון: המשך בדיקת התאמה למכרז 177/2006", והיה ברור כי הטפסים קשורים למכרז וכי המשיבה מבקשת לבדוק באמצעותם את התאמת המציעים לדרישות המכרז.

הפגמים עצמם שנפלו אינם מהווים טעות סופר. תיקון הטפסים הפרטניים לבקשת העותרת לאחר חלוף המועד לכך אף יפגע בעיקרון השוויון בין המציעים. לרשות כל המציעים עמד אותו פרק זמן של 48 שעות למילוי הטפסים, כל המציעים מילאו את הטפסים לפי מיטב הבנתם, וכל הטפסים נבדקו ע"י גורם מקצועי במשיבה באותו אופן ועל פי אותם פרמטרים. על כן, מתן אפשרות לעותרת לתיקון הטפסים כעת, תפגע בעיקרון השוויון בין המציעים.

כן אני מקבלת את טענת המשיבה לפיה משהשתתפה העותרת במכרז על כל תנאיו היא מושתקת מלהעלות טענות נגד המכרז משלא זכתה בו. אף אם סברה העותרת כי טפסים אלה אינם תואמים את פרופיל נח"מ כפי שהוגדר במכרז, או אם היתה לעותרת כל טענה אחרת בעניין הדרישה למלא את הטפסים, כמו פרק הזמן שהוקצב למילויים, היה עליה לטעון טענות אלה מבעוד מועד ובטרם הסתיימו הליכי המכרז והוכרז על הזוכים. העותרת יכולה היתה לטעון כי פרק זמן של 48 שעות אינו מספיק למילוי הטפסים הפרטניים, אך משעמדה במועד אינה רשאית להלין עליו.

לאור כל האמור לעיל, אני סבורה כי החלטת המשיבה נשוא העתירה, לפיה יש לפסול את הצעת העותרת מכיוון שהיא אינה עומדת בתנאי סף 13(יג) היתה סבירה וכי אין להתערב בה.

6. סוף דבר

לאור כל האמור לעיל, העתירה נדחית.

לאור עיסוקה של העותרת בחרתי שלא להכביד בעניין ההוצאות. העותרת תשלם למשיבה הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

ד"ר מיכל אגמון-גונן, שופטת

קלדנית: קרן ב.