ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה חרז נגד ביה"ד הרבני הגדול :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

העותרת: שושנה חרז

נגד

המשיבים: 1. ביה"ד הרבני הגדול
2. חרז משה
3. ביה"ד הרבני בנתניה

בקשה למתן החלטה

בבית המשפט העליון

החלטה

על פי הסמכות שניתנה בישיבה מיום 20.9.01 להלן השלמת ההסכם:

1. בסעיף 5 סיפא יאמר "תשלומה" במקום "תשלום מלוא".

2. בסעיף 18 יוסף "כל התחייבות המוטלת על הצדדים לחוזה".

3. בסעיף 4 ב יאמר: הוראות אלה יחולו אף אם לא נמסרה החזקה לקונה עקב הפרת החוזה על ידי הקונה או בשל מעשה או מחדל של הקונה, ובלבד שהמוכרת פינתה את הבית. לא פינתה המוכרת את הבית, תמשיך לשאת בתשלומים השוטפים. אין בהוראה זו כדי לפגוע בסעדים שיהיו לצדדים זה כלפי זה בקשר להפרה נטענת".

4. סעיפים 4ג ו4ה תתווסף האמירה: החבות מוטלת על המוכרת הואיל ומדובר במכירת חלקה שלה בלבד.

5. בסעיף 4ה תתווסף האמירה: וכן כל אגרה אחרת המתחייבת מהעברת שימוש בשירות, אם הקונה חפץ בהעברת השירות מהמוכרת לקונה.

6. בסעיף 4 ו: אין צורך בשינוי הסעיף. הוראתו ברורה דיה.

7. אין צורך בתוספת של סעיף 4 י.

8. יתווסף סעיף 9 א ובו יאמר: עם חתימת המוכרת על יפוי כוח כאמור בסעיף 4 ח' ישולם על חשבון התמורה סכום של 25,000 דולר בש"ח.

9. סעיף 9 א יהפוך לסעיף 9 ב ויאמר בו: יתרת התמורה תשולם לעו"ד שמעון לפידות וכו'.
בסעיף 9 ב יאמר: אין בעיכוב בהמצאת מסמך כלשהו שאינו תלוי במוכרת ואשר עשתה מאמץ סביר להסדירו במועד משום הפרת חוזה, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על 60 יום ולא יתייחס למסמכים שאי מסירתם נובע מאיחור בתשלום שמהמוכרת חבה בו.

10. בסעיף 9 ד: אין צורך בשינוי סעיף זה.

11. בסעיף 9 ה יאמר: המוכר רשאי לקזז סכום הוצאות שנפסק לזכותו בגובה של 4,000 דולר של ארצות הברית.

12. המילים "בתוספת כל הוצאות הקונים עפ"י הקבלות" יושמט מסעיפים 14 ב' וג'. די ביכולת הקונה לתבוע פיצויים על פי החוק.

13 בסעיף 14 ג' יאמר: בתוך 21 יום.

ניתנה היום, טו' בשבט תשס"ב, 28 בינואר 2002.
בעז אוקון, רשם


_________________
העתק מתאים למקור 00031380.D14
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: שושנה חרז
נתבע: ביה"ד הרבני הגדול
שופט :
עורכי דין: