ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואל מימון נגד יניב ס.א. לבנין ולפתוח :

בפני כבוד השופטת נעם חת מקוב

תובעים

  1. יואל מימון
  2. יעל מימון

נגד

נתבעים

  1. יניב ס.א. לבנין ולפתוח 1983
  2. מיכאל סנה

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים בדיון שהתקיים היום, ועל מנת שבפני בית המשפט והצדדים תהיה חוות דעת בלתי תלויה רואה בית-המשפט לראוי למנות כמומחה מטעמו את מר אברהם אורלנסקי, טל' 03-XXXX892 בתחום ההנדסה האזרחית.
המומחה יתבקש לחוות דעתו בכל השאלות שבתחום מומחיותו כפי שאלה עולות מחוות הדעת שהגישו הצדדים, ומכתב התביעה והתביעה שכנגד, לרבות בנוגע לעבודות הנוספות שבוצעו לטענת הנתבעים.
הצדדים ימציאו למומחה, תוך 45 יום מהיום את כל המסמכים הרלוונטיים לרבות כתבי טענות, חוזים, מפרטים טכניים, תוכניות וכל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.
תוך אותה תקופה יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכסים נ ושא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ומומחים מטעמם, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה. היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל הוא יקבע מועד עליו ייתן לפרקליטים או בעלי הדין הודעה מוקדמת של 10 ימים לפחות. אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.
המומחה לא יערוך את הביקור במקום לפני חלוף 50 יום מהיום , אלא אם יסכימו לכך כל בעלי הדין, והוא מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום ממועד ביקורו בנכסים.
מבלי לגרוע מן הדברים שנאמרו ונקבעו בדיון היום, מוצע לצדדים לשקול אפשרות להשלמת חוסרים ותיקון ליקויים על-ידי הנתבעים או מי מטעמם, בפיקוחו של המומחה, וכן לשקול אפשרות למינויו של המומחה כבורר או מגשר בכל המחלוקות או בחלקן.
אני מעמידה את שכרו של המומחה על סכום של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. ככל ששכרו של המומחה עולה על שכר זה, יודיע על כך לבית המשפט ולצדדים תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי. כמו כן יודיע המומחה תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי אם יש לו נגיעה למי מן הצדדים.
בשלב זה וכמימון ביניים, יישאו הצדדים בחלקים שווים בשכר טרחת המומחה ולהבטחת תשלום זה יפקיד כל אחד מהצדדים בקופת בית המשפט את חלקו בשכר הטרחה כפי שנקבע לעיל תוך 30 יום מהיום.
המזכירות לא תשלח הודעת מינוי למומחה עד אשר יופקדו סכו מי הפ יקדון.

היה ויהיו למי מהצדדים שאלות הבהרה למומחה, הן יוגשו לו תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
צד המגיש מסמך כלשהו לבית המשפט או למומחה ימסור עותק ממנו במקביל ובאותו מועד לצדדים האחרים.
המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה ביום 08 ספטמבר 2015.


מעורבים
תובע: יואל מימון
נתבע: יניב ס.א. לבנין ולפתוח
שופט :
עורכי דין: