ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נגד נייס שניר חברה לייעוץ יבוא... :

בקשה מס'
22

בפני כבוד השופט ארז יקואל – סגן הנשיא ה

התובעת/המשיבה
אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ

נגד

הנתבעים/המבקשים
1. נייס שניר חברה לייעוץ יבוא ושיווק בע"מ

2. נאות רם בע"מ

3. ב. ירב נכסים והשקעות בע"מ

4. מורן לויט בע"מ

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבעים 1-3 ל גילוי ועיון במסמכים ספציפיים של התובעת.

עסקינן בארבע תביעות כספיות שהגישה התובעת כנגד כל אחד מהנתבעים בנפרד, בגין אי תשלום לכאורה של חלק יחסי מדמי הניהול, תפעול, תיקון ואחזקה של הרכוש המשותף והשטחים הציבוריים בנכס הידוע כגוש 4990 חלקה 41 המצוי באזור התעשייה בכנות ( להלן: "הנכס"). נטען כי כך נעשה בניגוד להסכמים שנחתמו בין הצדדים ( ר' נספח 1 בכל אחת מהתובענות שבכותרת). ארבע התביעות אוחדו בהחלטה לפרוטוקול הדיון מיום 29.9.14.

המשיבה צרפה לתצהירי העדות הראשית מטעמה חוות דעת מאת המומחה מר חיים מיקל ( להלן: "המומחה"). שם, פרט המומחה תחשיב " קוסט" שערך במסגרת תפקידו במשיבה והצהיר כי לשם עריכתו הוא התבסס על " הדוחות הכספיים המבוקרים של הקבוצה והחברות בה לרבות דוחותיה הכספיים המקוריים של התובעת" (ר' סעיפים 4-7 לתצהירו של מר מיקל).

כעת, עותרים המבקשים לפי הוראת תקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי, התמש"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), לעיון בדוחות הכספיים של המשיבה וחברות הבנות שלה ובכל מסמך אחר עליו הסתמך המומחה בחוות דעתו, במסגרת עריכתו את תחשיב ה"קוסט" הנטען. לעמדתם, לא ניתנה בהליך זה הסכמה לחישוב " קוסט" כפי שניתנה במסגרת הליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים ( ר' ע"א 44818-05-14 ועש"א 23578-07-14, להלן: "ההליך הקודם") והמסמכים המבוקשים נחוצים על מנת לאפשר להם לבדוק חוות דעתו של המומחה ולהיערך ביעילות לחקירתו. לחילופין, מבוקש להורות למומחה להתייצב לדיון ההוכחות שבידיו המסמכים שביססו את התחשיב שערך.

המשיבה התנגדה לבקשה ועתרה למחקה בשל שאינה נתמכת בתצהיר. לגופו של עניין, טענה כי מדובר בניסיון פסול לבצע " דיג" מסמכים אסור , להלאות את בית המשפט ולהביא להימשכות ההליכים " עד אין קץ". עוד נטען כי הבקשה מוגשת בשיהוי ניכר, לאחר שנסתיימו ההליכים המקדמיים ומועד ישיבת ההוכחות בפתח. לגישת המשיבה, תחשיב ה"קוסט" מושא הבקשה היווה נספח לכתב התביעה בכל אחד מההליכים שבכותרת והיה ידוע למבקשים זה מכבר לכן אין לאפשר להם לעתור לעיון במסמכים באיחור ניכר שכזה. המשיבה סבורה כי העתרות לבקשה תוביל בהכרח לתיקון תצהירי הצדדים, אשר יביא לסרבול נוסף ומיותר של ההליך וללא כל הצדקה.

ביחס לעריכת תחשיב ה"קוסט", טוענת המשיבה כי הכרתו במסגרת ההליך הקודם ובת.א. 54071-03-11 (ר' פסק הדין שם מיום 11.5.14) יוצרת ממצא שבעובדה, המחייב גם בהליך זה.

בתשובתם, חוזרים המבקשים על טענותיהם ומוסיפים כי לא היה צורך בצירוף תצהיר לבקשה הואיל וזו נסמכה על החומר הקיים בתיק ( תצהיריו של מר מיקל ופרוטוקול הדיון מיום 1.4.15). לעמדתם, העובדה היחידה שנזכרה בבקשה ביחס לפניית ב"כ המבקשים לב"כ המשיבה עובר להגשת הבקשה, לא הוכחשה במסגרת תגובתה ואינה מצויה במחלוקת. ביחס למועד הגשת הבקשה, נטען כי אין מניעה בדין לדרוש עיון במסמכים בכל עת, תוך הפנייה לאסמכתאות משפטיות. המבקשים מוסיפים ומפנים להחלטה בפרוטוקול הדיון מיום 1.4.15 וטוענים כי עניין גילוי מסמכים אלו התעורר כבר אז.

ביחס להליך הקודם, טוענים המבקשים כי לא מדובר באותם צדדים וכי ממצאי פסק הדין אינם יוצרים מעשה בית דין כלפיהם ובכלל.

לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים ולנוכח שלבו של ההליך המצוי בטרם החל ה שמיעת הראיות בתיק , נחה דעתי כי יש להעדיף את הירידה המתבקשת לחקר האמת ולהיעתר לבקשה.

הוראת תקנה 114 לתקנות קובעת, בזו הלשון:

"מסמך שנזכר בכתבי טענותיו של בעל דין או בתצהיריו, רשאי בעל דין אחר לדרוש ממנו, בכל עת, בכתב לפי טופס 13, שיראה לו או לעורך דינו את המסמך לעיון ולהעתקה".

ישנה חשיבות רבה להליך גילוי המסמכים ולעיון בהם, הן כאמצעי להגברת היעילות וההגינות הדיונית והן לצורך חתירה לחקר האמת. הכל, במטרה שההליך המשפטי יתנהל "בקלפים פתוחים" (ר' רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ, (14.8.05);

בענייננו, מדובר במסמכים ספציפיים שגולו על ידי המשיבה במסגרת תצהיר עדות הראשית מטעמ ה, כאשר נזכר בחוות הדעת של רו"ח, כי ערך את תחשיב ה"קוסט" בהתבססו על מסמכים אלו המצויים בידיו (השוו רע"א 290/13 עיריית קלנסווה נ' חברת ביצורית בע"מ (26.5.13 )). מסמכים אלו משמשים את המשיבה להוכחת תביעת ה.

הוראת תקנה 114 לתקנות, מאפשרת להגיש בקשה לעיון במסמכים "בכל עת" . וודאי כך כאשר מדובר במסמכים שמבססים חוות דעת המומחה שהוגשה לתיק, המקנה למבקשים את זכותם הסטטוטורית לחקרו בחקירה נגדית על האמור בה.

המשיבה הניח ה בפני בית המשפט חוות דעת חשבונאית המציגה תחשיב מתמטי שנתוניו שאובים מהמסמכים מושא הבקשה, כך שהיה עליו לצפות כי אלו יידרשו לעיון במסגרת שמירת זכויותיו של הצד שכנגד. יפים לעניין זה הדברים הבאים:

"בעל דין שמילא אחרי צו גילוי מסמכים יכול וחייב לדעת, כי הדרישה לעיון במסמכים לא תתמהמה לבוא. חובה היא להכין את המסמכים שגילה לעיון מקבלי הצו, בין על ידי הפקדתם בידי בא כוח, בין על ידי הכנת העתקים או תצלומים מהם ובין בכל דרך אחרת". (ר' ספרו של א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהד' 2009 בעמ' 202 )

הבקשה הוגשה זמן סביר לאחר ששימרו המבקשים על זכותם זו במסגרת פרוטוקול הדיון מיום 1.4.15 ולא נסתרה הטענה כי ב"כ המבקשים פנה למשיב ה בעניין זה. אמנם, תצהירי העדות הראשית מטעם הצדדים הוגשו, אך נהיר כי הבקשה הוגשה בעקבות האמור והמצורף להם. כמו כן, הבקשה הוגשה בטרם החלה שמיעת הראיות בתיק ואף זמן משמעותי עובר למועד הדיון הקבוע, כך שאין בה כדי לשנות מסדר י הדין הרגיל ים. לא ראיתי כיצד העתרות לבקשה תוביל לתיקון תצהירים שעה שלא מונחת בפני בקשה או כל דרישה לשינוי גרסה עובדתית כלשהי. התרשמתי כי אין בעיון המבוקש במסמכים אלו כדי לפגוע באיזון הדיוני בין הצדדים, או כדי לגרום להימשכות ההליך שלא לצורך.

לא מצאתי להרחיב ולהכריע בשלב מקדמי זה של ההליך בעניין משקלו הראייתי של תחשיב ה"קוסט" בהליך שלפניי, קבילותו בהתחשב בהליך קודם ויתר ת טענות הצדדים בעניין . סבורני כי טענות אלו ראיות להתברר לאחר שמיעת הראיות ובהתאם למכלול נסיבות העניין. שמורות טענות הצדדים בעניין זה לסיכומי הם.

ביתרת הטענות לא מצאתי ממש ומכל המקובץ – הבקשה מתקבלת.

אני מורה למשיבה לאפשר למבקשים עיון במסמכים עליהם ביסס המומחה את תחשיב ה"קוסט" המפורט בחוות דעתו ו בתוך 7 ימים מהיום .

המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסכום כולל של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום ללא תלות בתוצאות ההליך.

לידיעת הצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ
נתבע: נייס שניר חברה לייעוץ יבוא ושיווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: