ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד ארז חבר נגד יוסף ברויאר :

בפני כבוד ה שופט אורן שוורץ

התובע:

עו"ד ארז חבר – בתפקידו כמנהל מיוחד של
חברא קדישא גחש"א ראשון לציון

נגד

הנתבעים:

  1. יוסף ברויאר
  2. לאה ברויאר
  3. פייגי רבינוביץ

שלושתם ע"י עו"ד ערן פלס ועו"ד אליאב ניימן
4. ישראל-מיכאל שוורץ
ע"י עו"ד שמואל זוסמן
5. אהרון שוורץ

החלטה

1. במסגרת בקשות 1 ו – 3 העלו חלק מן הנתבעים (הנתבעים 1 – 3 וכן הנתבע 4) טענת התיישנות כנגד התביעה דנן, שעניינה השבה ושיפוי של כספים וטובות הנאה, שנטלו לכאורה הנתבעים מקופת עמותת חברא קדישא גחש"א ראשון לציון (להלן: " העמותה").

2. לטענת הנתבעים עוד בשנת 2003 מינה רשם העמותות חוקר לצורך בדיקת תקינות פעולותיה של העמותה. בשנת 2006 הוגשו לרשם העמותות ממצאים בדו"ח ביקורת שערך רו"ח נבון וייספלד. בחודש אוגוסט בשנת 2006 מונה רואה חשבון גבריאל איזק לצורך עריכת "בדיקת עומק" על ידי רשם העמותות. כתוצאה ממצאי הבדיקות, פוטר נתבע 1, הרב ברויאר, מכל תפקידיו בעמותה, זאת בחודש מרץ 2007.

3. הואיל וממצאי הבדיקות שנערכו היו ידועים לעמותה, לכל המאוחר , בחודש מרץ בשנת 2007, הרי שהתביעה דנן אשר הוגשה לבית המשפט בחודש דצמבר בשנת 2014, התיישנה ודינה להידחות על הסף.

4. לטענת המנהל המיוחד, המעשים והמחדלים המיוחסים לנתבעים וכן טובות ההנאה אשר התקבלו על ידם כתוצאה ממעשים אלה, נתגלו רק במסגרת חקירות ובדיקות שערך. מדובר במעשים של תרמית ואונאה, אשר מתרחשים מעצם טיבם במחשכים. בנסיבות אלה, חלות הוראות סעיפים 7 ו – 8 לחוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958 (להלן: " החוק"). הואיל ועובדות התרמית והאונאה נודעו למנהל המיוחד רק לאחר הבדיקות והחקירות שערך, הרי שהתביעה טרם התיישנה בעת הגשתה אל בית המשפט.

5. הצדדים מיצו את זכות הטיעון בכתב. במעמד ישיבת קדם המשפט אפשרתי השלמת טיעון בעל פה, במסגרתה הוצגו אסמכתאות.

דיון והכרעה:

6. עיקרה של התביעה שלפניי בהשבת כספים וטובות הנאה שנטל הרב ברויאר מקופת העמותה. חלקם של כספים אלה הגיע לידי צדדים שלישיים, הם הנתבעים הנוספים.
כעולה מכתב התביעה, עילות התביעה כנגד הרב ברויאר הינן: הפרת חובות הנאמנות כנוש א משרה, עוולת גזל ועשיית עושר ולא במשפט. לגבי יתר הנתבעים, התבקש סעד של השבת כספים שקיבלו, שלא כדין, בסכומים שונים, וזאת מכוח עילת עשיית עושר ולא במשפט וכן מכוח עוולת הגזל (יש לציין כי בהחלטתי מיום 03.06.15, פוצלה התביעה כך שעילת עשיית העושר ולא במשפט באשר לנתבעים 2 – 4 הועברה אל בית הדין האזורי לעבודה).

7. כעולה מסעיף 3 לכתב התביעה, קודם למינויו של המנהל המיוחד נקראו שלושה גורמים שונים לביצוע חקירות בדבר התנהלות העמותה: רואה חשבון א יזק מטעם רשם העמותות, רואה חשבון בוכניק מטעם העמותה ועו"ד ורדי, ששימש כמפרק הזמני הקודם של העמותה. שלושת אלה הגיעו למסקנה כי הרב ברויאר ביצע בעמותה מעילות בכספים בסדרי גודל של מיליוני ₪.

8. כעולה מסעיף 4 לחוות דעתו של רו"ח בוכניק, ממשרד רואי חשבון ברלב ושות' (נספח 1א' לכתב התביעה), בתאריך 18.06.08 הוגשה לרשם העמותות טיוטת דו "ח של תוצאות חקירת העמותה אשר בוצעה ע"י רו"ח גבריאל איזק. עיקרי הממצאים בחוות הדעת היו:

"א. אי סדרים בקביעת עלות שכרו של מר ברויאר;
ב. משיכת משכורות, על ידי מר ברויאר, באמצעות עובדים פיקטיביים;
ג. חשד לגניבת כספים, על ידי מר ברויאר, באמצעות עובדים פיקטיביים;
[...]"

9. עיון בחוות דעתו של רו"ח איזק (נספח 1ב' לכתב התביעה) מלמד כי זו הוגשה לרשם העמותות בחודש נובמבר בשנת 2008.
כעולה מחוות דעתו של רו"ח איזק, בכתב המינוי נתבקש הוא לבדוק את יכולת קיומה של העמותה כעסק חי, והסיבות שהביאוה למצב זה. עוד נדרש רו"ח איזק לבדוק את מקבלי השכר הגבוה בעמותה ואת העברות הכספים שבוצעו שלא בהתאם למטרות העמותה. בסעיף 8 לחוות דעתו העלה רו"ח איזק את החשדות הבאים:
חשדות למשיכת כספים שלא כדין על ידי מנכ"ל העמותה דאז, מר ברויאר;
חשדות למשיכת משכורת פיקטיבית מהעמותה באמצעות רעייתו של מר ברויאר (גב' לאה ברויאר);
חשדות למשיכת משכורת פיקטיבית מהעמותה באמצעות בתו של מר ברויאר (גב' פייגה רב ינוביץׂׂ);
חשדות לתשלום שלא כדין לרב מיכאל שוורץ.

10. על יסוד חוות דעתו של רו"ח איזק, כתב ראש רשות התאגידים ורשם העמותות , עו"ד אלון בכר, החלטה בעניין העמותה. במסגרת ההחלטה קבע רשם העמותות ש ממצאיה החמורים של החקירה מצדיקים הגשת בקשה לפירוק העמותה וכן מצדיקים הגשת תלונה במשטרה והגשת תביעות להשבת הכספים ששולמו למר ברויאר ולאחרים שקיבלו כספים שלא כדין מתוך כספי העמותה (החלטה מיום 25.08.10, צורפה כנספח 1ב' לכתב התביעה).

11. הואיל וממצאיו של רו"ח איזק, בהם פורטו החשדות המיוחסים למר ברויאר וליתר הנתבעים, הועלו על הכתב רק בחודש יוני שנת 2008 (לפי המובא בחוות דעתו של רו"ח בוכניק) או בחודש נובמבר שנת 2008 (לפי המצוין על גבי חוות הדעת עצמה ), הרי שלכאורה התביעה דנן טרם התיישנה בעת הגשתה.
אלא שהנתבעים טענו במסגרת הבקשה שלפניי כי מאחר שמר ברויאר פוטר מעבודתו כמנכ"ל העמותה בתאריך 25.03.07, הרי שהעמותה ידעה כבר בתאריך זה על המעשים המיוחסים לו. יתר על כן, החשדות כנגד מר ברויאר עלו כבר בדוחות קודמים שנערכו עוד בתאריך 22.06.06 (בדיקת עומק שערך רו"ח נבון ויספלד מטעם רשם העמותות).
מאחר שהתביעה הוגשה רק בחודש דצמבר שנת 2014, הרי שהיא התיישנה.

12. ובמה דברים אמורים?
לכתב ההגנה של הנתבעים 3-1 צורפו עותקים של פרוטוקולים מישיבות ההנהלה של העמותה.
כעולה מפרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 22.2.07, הנהלת העמותה לא הכירה במעשים שייחסו לרב ברויאר:

"היו"ר סקר באריכות ולפרטים את שלבי הטיפול בעניין החקירה של רו"ח כגבי איזק מטעם רשם העמותות, הובהר כי למרות שהנ"ל מתנכל באופן אישי למנכ"ל, וכן למרות שחרג באופן ניכר מהסמכויות שהוקנו לו בכתב המינוי, וחרף העובדה כי עד להיום הומצא לו כל החומר שביקש, ולא נמצא רבב בעבודת המנכ"ל...."

[נספח 8 לכתב ההגנה]

13. לאחר כחודש, חלה תפנית בעמדת חברי ההנהלה:
כך, כעולה מפרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 21.3.07, חלק מחברי ההנהלה נחשפו לחומרי החקירה ודרשו את התפטרותו של הרב ברויאר:

"...לאחר שחלק מחברי ההנהלה חזרו מחקירה במשרדו של רו"ח גבי איזק...הוחלט לבקש מהמנכ"ל הרב יוסף ברויאר להתפטר..."

[נספח 10 לכתב ההגנה].

בחלוף ארבעה ימים, בתאריך 25.3.07, הוחלט ברוב דעות "לפטר לאלתר את הרב יוסף ברויאר כמנכ"ל העמותה..." [נספח 14 לכתב ההגנה].

14. המעשים המיוחסים למר ברויאר בכתב התביעה מלמדים על הוצאת כספים מקופת העמותה, שלא למטרות העמותה. כתב התביעה מתאר מסכת שלמה של העברה לכאורה של כספים שלא כדין. העברות כספיות אלה נעשו תוך שימוש באמצעי הסוואה והסחה.
כך לדוגמא: הועברו לכאורה כספים כמשכורות פיקטיביות; נעשה שימוש בשיקים שונים שלא למטרות העמותה; נעשה רישום רכב יוקרתי על שמו של עובד בעמותה (באופן פיקטיבי); נעשה שימוש בתקבולי ביטוח שלא כדין; נעשה רישום שגוי ומשובש של שמות גורמים שונים על מנת להסוות תשלומי שכר; נעשה זיוף לכאורה של שיקים וחתימות על גבי השיקים.

15. על פי כתב התביעה מדובר במעשים של תרמית ואונאה. בהקשר זה קובעים סעיפים 7 ו – 8 לחוק ההתיישנות כדלקמן:

7. תרמית ואונאה
היתה עילת התובענה תרמית או אונאה מצד הנתבע, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעה התרמית או האונאה.

8. התיישנות שלא מדעת
נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה."

16. סעיף 7 קובע חריג להוראת ההתיישנות הכללית שבחוק, במובן זה שתקופת ההתיישנות מתחילה מהיום שבו נודעה התרמית או האונאה, ולא מהיום בו נולדה עילת התביעה.
סעיף 8 לחוק דן בהתיישנות שלא מדעת. עניינו נוגע למקרה בו אי-הידיעה של התובע מקורה בסיבות שאינן תלויות בו, ושאף לא היה יכול למנוע אותן בזהירות סבירה.
בנסיבות ענייננו, מאחר שמיוחסים לרב ברויאר מעשים של מרמה ואונאה, תיבחן תחילתה של תקופת ההתיישנות על פי סעיף 7 לחוק, שהוא בגדר "דין מיוחד" (LEX SPECIALIS ) [ע"א 9800/01 שאוליאן נ' אפרמיאן, פ"ד נח(4) 389 (2004)].

17. לצורך איתור נקודת תחילת מרוץ ההתיישנות יש לבחון את ידיעתה של העמותה (באמצעות נושאי המשרה ובעלי התפקידים) לגבי מעשיו של הרב ברויאר. זוהי סוגיה מורכבת שחשיפתה אינה פשוטה. יפים לעניין זה דבריו של כבוד השופט צ' א' טל בע"א 5017/92 מרכז הארגזים (בפירוק ובכינוס) נ' עוזר, פ"ד נא(2) 200, 212 (1997):

""ידיעת" המנהלים החוטאים אינה ידיעה שממנה תחל תקופת ההתיישנות. אבל השאלה – שלא נתבררה כל צורכה בבית-משפט קמא – היא אם מעשיהם של המנהלים נתגלו, או יכלו להתגלות בשקידה ראויה, לגורם רלוונטי אחר, כגון מנהלים נוספים שידם לא הייתה במעל, ואם כן – אימתי. שכן מאותו זמן תחל תקופת ההתיישנות לרוץ.
[......]
בהיעדר גילוי כזה, למנהלים תמימים, השאלה היא אימתי, בשקידה ראויה, ניתן היה, אם בכלל, לגלות לפני הפירוק את העובדות המעמידות את עילת התביעה; אם לא ניתן היה הדבר, הרי שמועד הפירוק ייחשב כמועד המוקדם ביותר שבו יכלה המפרקת לגלות אותן עובדות, ותקופת ההתיישנות תימנה ממועד זה."

18. הפרוטוקולים של הנהלת העמותה אינם מפרטים מה בדיוק התברר לאותם חברי הנהלה בחקירה שנערכה אצל רו"ח איזק. יתר על כן, עמדתה הרשמית של הנהלה העמותה עד לחודש פברואר שנת 2007 הייתה כי הרב ברויאר "ממלא תפקידו בנאמנות ובמסירות רבה..." [נספח 12 ד' לכתב ההגנה].
כך או כך, מתוך נספחי כתב ההגנה עולה כי לאחר תקופה זו החלה חילופי תכתובות בין ב"כ כוחה של העמותה, ב"כ של הרב ברויאר והחוקר מטעם רשם העמותות. סופה של זו בדו"ח החוקר מחודש נובמבר שנת 2008.

19. ודוק: היקפה של הידיעה בדבר קיומה של תרמית, לצורך סעיף 7 לחוק היא ידיעה ממשית וסובייקטיבית:

"כידיעה "ממשית" ראויה, לטעמי, להיחשב רק ידיעה הניתנת להוכחה בראיות בבית-המשפט, שכן כל פרשנות אחרת תחתור תחת תכליתו של סעיף 7, שנועד לחסן מפני התיישנות את תביעתו של קורבן התרמית כל עוד לא נקנתה לו ידיעה על אודות התרמית שבכוחו להוכיחה בערכאות. הצידוק הרעיוני להקלה זו נעוץ בכך שאת גריעת יכולתו של המרומה להוכיח את התרמית יש לזקוף, בין היתר, לחובת מאמציו של הרמאי לטשטש את עקבות תרמיתו."

[ע"א 9800/01 שאוליאן נ' אפרמיאן, פ"ד נח(4) 389, 399 (2004)].

20. אני ער לכך כי הנתבעים עמדו על טענתם כי יש להורות על סילוק התביעה על הסף שכן הליך בירור התביעה כנגד מרשיהם צפוי להיות ממושך ורב ראיות. עם זאת, עסקינן בשאלה עובדתית מורכבת, שאין מקומה להתברר במסגרת סילוקה על הסף של התביעה. בהחלט ייתכן כי ידיעתם של יתר המנהלים בעמותה לא הייתה בגדר "ידיעה ממשית", כזו הנזקקת לתחילת מרוץ ההתיישנות הקבוע בסעיף 7 לחוק.
מקומה של שאלה זו להתברר במסגרת התיק העיקרי ולא כטענת סף שאיננה נדרשת לבירור עובדתי. יפים בהקשר זה הדברים שנקבעו, אך לאחרונה , על ידי כבוד הש ופט צ' זילברטל בע"א 7589/13 Establishment Adoka נ ' מכון ויצמן למדע, (פורסם בנבו) (2015):

"סילוק תובענה על הסף מחמת התיישנות מחייב לא אחת עריכת בירור עובדתי. לעיתים קרובות בירור כזה ראוי לו שייעשה במסגרת בירור התובענה כולה ולא בנפרד, שכן במצבים עובדתיים מורכבים (כבמקרה דנא) לעיתים קרובות התמונה העובדתית בסוגיה מסויימת (כגון התיישנות) מתבררת באופן מיטבי רק כאשר הנתונים העובדתיים הכוללים, הנוגעים למכלול המחלוקות, מונחים בפני בית המשפט."

21. סוף דבר – הבקשה לסילוקה על הסף של התביעה מחמת התיישנותה נדחית, במובן זה שטענת ההתיישנות תתברר במסגרת בירור התביעה בכללותה.

לנוכח התוצאה אליה הגעתי, בהתחשב בכך שהנתבעים 4-1 עמדו על קיומה של טענת ההתיישנות כטענת סף, אני רואה לנכון לחייבם בשכ"ט המנהל המיוחד בסך 6,000 ₪ לחובת הנתבעים 3-1 וסך 2,000 ₪ לחובת הנתבע 4. סכומים אלה ישולמו לא יאוחר מיום 5.11.15 בלי קשר לתוצאה בתיק העיקרי.

22. הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים כדלקמן:

א. משלוח דרישות לגילוי מסמכים, לא יאוחר מיום 25.10.15.

ב. משלוח שאלונים לא יאוחר מיום 25.10.15.

ג. מתן מענה לשאלונים ומתן מענה לתצהיר גילוי מסמכים, לא יאוחר מיום 25.11.15.

ד. עיון במסמכים לא יאוחר מיום 25.12.15.

ה. צד שאינו שבע רצון מביצוע ההליכים המקדמיים, יגיש בקשה מתאימה 20 יום בטרם מועד הדיון הנדחה.

23. נקבע לישיבת קדם משפט ליום שעה 21.1.16. שעה 10:00.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד ארז חבר
נתבע: יוסף ברויאר
שופט :
עורכי דין: