ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזי ברזילי נגד סקיילקס קורפוריישן בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

תובע
עוזי ברזילי

נגד

נתבעים

סקיילקס קורפוריישן בע"מ

פסק דין

הרקע והצדדים
1. התובע רכש מהנתבעת מכשיר טלפון, לאחר תקופה קצרה התלונן על תקלה במצלמה הקדמית של המכשיר, ולאחר פרק זמן נוסף ובדיקת מעבדה, נאמר לו כי יש קורוזיה במכשיר, שאינה מכוסה במסגרת אחריות היבואן, ועל כן נדרש לשלם עבור התיקון. התובע לא הסכים לשלם עבור תיקון המכשיר, ודרש מכשיר חדש במקומו, ודרישתו לא נענתה. על כן, הוגשה תביעה זו להחזר מלוא עלות המכשיר ופיצוי בגין עוגמת הנפש והעדר האפשרות לעשות שימוש במכשיר הטלפון, שנשאר בידי הנתבעת לאחר בדיקת המעבדה מטעמה.
השאלות העומדות לדיון הינן, אם אכן היתה קורוזיה במכשיר; מה מקורה של הקורוזיה, אם היתה כזו; והאם יש באותה קורוזיה – ככל שנמצאה – כדי לפטור את היצרן/יבואן מאחריותו לתיקון הליקוי.
2. התובע טען כי מאז רכישת מכשיר הטלפון היתה תקלה במצלמה הקדמית, וכבר לאחר כיומיים חזר לחנות והתלונן כי המצלמה הקדמית אינה תקינה. לדבריו, נעשו מספר ניסיונות ל"איפוס" המכשיר כדי לתקן את התקלה, ונאמר לו שייעשה בירור, ורק לאחר כשלושה שבועות ממועד הרכישה, כאשר התברר לו שהתקלה עדיין קיימת, הועבר המכשיר לבדיקת מעבדה. התובע השיב בחקירתו הנגדית וטען בתוקף כי המכשיר לא היה חשוף לרטיבות ולא היה במגע עם נוזלים.
3. הנתבעת טענה כי בהתאם לכתב האחריות, אין תוקף לאחריות שניתנה למוצר, באם הפגם נוצר עקב זדון, רשלנות, או שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש. עמדת הנתבעת הינה, כי התובע או מי מטעמו חשף את המכשיר לרטיבות, שגרמה במקרה זה לקורוזיה, ועל כן מדובר בשימוש רשלני במכשיר, בניגוד להוראות היצרן ובאופן המחריג את תחולת האחריות שניתנה למכשיר.
בנסיבות אלה, סבורה הנתבעת כי לא היה עליה לתקן את המכשיר ללא עלות, והצעתה למתן הנחה במחיר התיקון היתה במסגרת פעולתה כמתחייב וללא שיש בכך כל דופי. הנתבעת טענה כי הדרישה להחזר מלוא עלות המכשיר מהווה ניסיון של התובע להתעשר על גבה ללא עילה בדין.
4. בדיון הראשון ובהמלצת בית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמות, ואולם לאחר שניתן פסק דין הובהר כי ההסכמה לא היתה מפרטת דייה, והובנה באופן שונה על ידי כל אחד מהצדדים. בנסיבות אלה, בוטל פסק הדין והתקיים דיון נוסף. לדיון השני התייצב טכנאי מטעם הנתבעת, שהבהיר כי קורוזיה יכולה להיגרם גם מחשיפה קצרה לרטיבות ולנוזלים, במיוחד במקום סמוך לפתח הרמקול במכשיר. הטכנאי לא בדק את מכשיר הטלפון של התובע, ולא התייצב לדיון מי מעובדי החנות שהיה בקשר עם התובע בטרם נשלח המכשיר לבדיקת המעבדה.
דיון והכרעה
5. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, ראיותיהם, התנהלותם במהלך הדיון ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.
6. החוק קובע בפרק ד1 חובה כללית של מוכר לתת לקונה שירות לאחר מכירה. מכוח חוק זה הותקנו תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו – 2006. תקנות אלו קובעות חובה למסור ללקוח תעודת אחריות, ותקופת אחריות מינימאלית של שנה, במהלכה על היצרן או היבואן החובה לתקן כל ליקוי ופגם בממכר לאחר מכירתו. החריג היחיד לחובה זו מצוי בתקנה 2(ג) לפיה פטור היצרן מחובתו האמורה, במקרה "הוכיח היצרן כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן". הנטל להוכיח את קיומו של החריג מוטל על היצרן.
זכויות הצרכן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו הן קוגנטיות, היינו, הצרכן אינו יכול לוותר עליהן (ואם ויתר - אין תוקף לוויתור זה). לפיכך, אם אין הנתבעת יכולה להוכיח את סיבת הקלקול במכשיר הטלפון של התובע, וכי מקורו בנזק מכוון – אזי היתה על הנתבעת החובה לתקן או להחליף את המכשיר, בעצמה או באמצעות היצרן, ללא עלות מצד התובע.
7. לגישת הנתבעת, די שנמצאה לגישתה קורוזיה במכשיר כדי לפטור אותה מאחריותה. לטעמי, מדובר בקביעה גורפת שאינה נסמכת על עובדות או ראיות כלשהן.
מעבר לכך, הנתבעת כלל לא הוכיחה קיומה של קורוזיה : לא התייצב לדיון טכנאי הנתבעת שמצא את הקורוזיה הנטענת, לא הוצגו תמונות הממחישות כי נמצאה קורוזיה, מה היקפה ומהו מיקום הקורוזיה ביחס למצלמה הקדמית. הטכנאי שהתייצב לדיון לא בדק בעצמו את המכשיר ולא יכול היה למסור פרטים על התקלה ועל הממצאים שנתגלו בו. העד לא יכול היה לאשר כי נמצאה קורוזיה בכלל, לא כל שכן לתאר את מצב המכשיר כפי שנמצא בבדיקת המעבדה.
8. התובע טען כי כבר יומיים אחרי רכישת המכשיר התלונן על התקלה במצלמה, שמעולם לא עבדה. במשך כשבועיים נוספים המתין התובע לבירור ולטיפול בתקלה, במהלכם נערך למכשיר "איפוס" של א פתר את הבעיה. הנתבעת לא דאגה להביא עד שיוכל להבהיר מה נעשה, אם בכלל, במהלך פרק זמן זה, ומדוע לא נשלח הטלפון למעבדה מיד לאחר התלונה הראשונית. הימנעות זו של הנתבעת להתייצבות עד מטעמה, פועלת לחובתה.
אין חולק כי המכשיר היה ברשות התובע, בטרם הועבר למעבדה, משך 3 שבועות לכל היותר.
לא נמסר על ידי הנתבעת כמה זמן היה המכשיר ברשותה מאז נרכש מהיצרן, בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע כפי שטוענת הנתבעת, כי הקורוזיה נגרמה בהכרח על ידי שימוש לא נכון במכשיר וחשיפתו לרטיבות, ובמיוחד לנוכח הכחשתו החד משמעית של התובע והבהרתו כי לא ייתכן שנעשה כך.
9. טכנאי הנתבעת ציין כי די בחשיפה קצרה, למשך פרק זמן קצר, כדי שתיווצר קורוזיה, וכי די בהנחת המכשיר על שולחן שבו כתם רטיבות כדי לגרום להיווצרותה. עם זאת, לא די בכך, אלא על הנתבעת להוכיח כי אכן פעל התובע לחשוף את המכשיר לרטיבות, ולו לכמות מועטה ו/או לזמן קצר, כדי לעמוד בנטל המוטל עליה להוכיח את החריג לאחריותה לתקינות המכשיר.
טענת הנתבעת כי הקורוזיה נגרמה בעת שהמכשיר היה בחזקת התובע הינה טענת הגנה שהנטל להוכיחה מוטל על הנתבעת, ועוד עליה להוכיח, במצטבר, כי אותה קורוזיה נגרמה בשל התנהגות התובע שגרם לנזק מכוון למכשיר. נטל זה לא הורם על ידי הנתבעת.
10. בת"ק (תל אביב) 35431-04-12, מיכאל סוחוטין נ. דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ [18.07.2012], נדון מקרה דומה כי ארבעה וחצי חודשים לאחר רכישת מכשיר טלפון סלולרי ומשנגלתה תקלה במכשיר, טענה הנתבעת כי הנזק נגרם בשל קורוזיה ולפיכך היא חוסה תחת סעיף הפוטר אותה ממתן אחריות למכשיר. כבוד השופט בשן קבע כי:
"עוד במישור הראייתי יש לציין כי הנתבעת לא הצליחה להוכיח שגם ככל שאכן יש קורוזיה, היא נגרמה על ידי התובע. הנתבעת לא הצליחה להוכיח את שנת ייצור המכשיר ואף לא ידעה להגיד כמה זמן שהה המכשיר במחסני הנתבעת לפני שהוא נקנה... אין ספק שהמכשיר הוחזק זמן ממושך יותר במחסני הנתבעת משהיה בידי התובע. בנסיבות העניין, גם אילו נמצאה במכשיר קורוזיה, לא ברור מה מקורה ולא ברור על סמך מה יכולה הנתבעת לייחס את גרימתה דווקא לתובע."
11. טענות התובע כנגד הנתבעת הינן למעשה טענה של אי התאמה לפי חוק המכר, התשכ"ח-1968, שכן אין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל - כאמור בסעיף 11(3) לחוק זה - שכן בימים אלה, פונקציה של מצלמה קדמית במכשיר טלפון הוא אחת הפונקציות הבסיסיות הנדרשות מטלפון חכם, ובהעדרה, אין המכשיר ממלא אחר ייעודו ואינו יכול לשמש לשימוש רגיל.
על כן, אם מכרה הנתבעת לתובע מכשיר שאינו מתאים לשימושו ולמטלות ודרישות מקובלות ממכשיר "חכם", רשאי היה התובע שלא להסכים לשלם עבור התיקון, ואף לא להסכים לתיקון כלל, אלא לבטל את העסקה ולדרוש השבת העלות ששולמה תמורת המכשיר.
12. לאור מכלול הדברים המפורטים לעיל, תשיב הנתבעת לתובע את מלוא עלות המכשיר, סך של 2,658 ₪, כשסכום זה כולל את האביזרים הנלווים שרכש התובע ביחד עם מכשיר הטלפון ועל מנת להגן עליו (מגן מסך ומגן לגוף המכשיר).
סוף דבר
13. אני מעמידה את הנזק הכולל שנגרם לתובע, לרבות הוצאות המשפט, מניעת השימוש במכשיר ועוגמת הנפש, בערכים להיום, על סך כולל של 3,300 ₪.
14. הסכומים שנפסקו ישולמו על ידי הנתבעת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין על ידה, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד בתוך 15 ימים.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עוזי ברזילי
נתבע: סקיילקס קורפוריישן בע"מ
שופט :
עורכי דין: