ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר נעימי נגד בקשה לפטור מערבון :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המבקשים: 1. אמיר נעימי
2. אסתר נעימי

נגד

המשיב: בנק למסחר בע"מ

בקשה לפטור מערבון

בשם המבקשים: עו"ד גד סתיו

בבית המשפט העליון

החלטה

בפניי בקשה לפטור מהפקדת ערבון במסגרת ההליך שבכותרת.

מן הבקשה עולה תמונה של חובות בהם שרויים המבקשים, ושל קשיים כלכליים בהם הם נתונים. אמנם, מן הבקשה נשמט דבר הכנסותיה של המבקשת בסך 2,500 ₪ בחודש (ראו נספח ה' לבקשה), הכנסות העולות מן הצרופות לבקשה אך לא נזכרות בה או בתצהיר המצורף לה. עם זאת, אין בהכנסות אלה כדי לשנות את מצבם הכלכלי של המבקשים באופן משמעותי, לצרכי ההליך שבפניי. ברם, לצד השמטה זו, אין בבקשה שבפניי כל התייחסות או הסבר לתקבול ניכר בשיעור של 193 אלף ₪ בחשבון הבנק ביום 25.1.02. במצב זה, ובהעדר כל התייחסות לאפשרות של גיוס כספי הערבון מאת צדדים שלישיים, ועל רקע של ציון העובדה כי המבקשים גייסו בעבר כספים מצדדים כאמור, איני סבור כי המבקשים עומדים בנטל הרובץ על מבקש פטור מהפקדת ערבון לביסוס העדר יכולתו לגייס את סכום הערבון.

אשר לסיכויי ההליך, הרי שבהחלטת כבוד השופט טירקל מיום 7.2.02 ניתן צו המעכב את הליכי הפינוי של המבקשים עד להחלטה אחרת. די בכך, בשלב הנוכחי, על מנת להצביע על כך שבקשת הרשות לערער אינה בקשת סרק, וכי למיצער ניתן לומר כי למבקשים טענות הראויות לבירור בגידרה.

נתון זה יש להביא בחשבון בקביעת שיעור הערבון. כן יש להביא בחשבון בקביעת שיעור הערבון את מעמדם היחסי של הצדדים, ואת העובדה שהמשיב הינו תאגיד בנקאי. נתון זה אינו משמיט את זכותו של המשיב להגנות הדיוניות הנתונות בדין, אך נגזרות ממנו נורמות של התחשבות בבעל הדין שכנגד, על רקע היתרונות שמעניק הדין לתאגידים מסוג זה.

סופם של דברים, איני רואה מקום לפטור את המבקשים כליל מן החובה להפקיד ערבון. עם זאת, ניתן בנסיבות העניין אשר פורטו לעיל, ובשים לב לעניין נשוא ההליך, להתחשב במבקשים ולהעמיד את סכום הערבון על סך של 3,000 ₪. הערבון האמור יופקד תוך 30 ימים מיום קבלת החלטה זו. לא יופקד הערבון תוך המועד האמור, תירשם בקשת הרשות לערער לדחייה, בלא צורך בכל הליך נוסף.

ניתנה היום, י"ג בניסן תשס"ב (26/3/02).
עודד שחם
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 02011240.K05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: אסתר נעימי
נתבע: בקשה לפטור מערבון
שופט :
עורכי דין: