ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן פרץ נגד קוסט 365 בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת בטינה טאובר

מבקש
אילן פרץ, ת.ז. XXXXXX045

נגד

משיבה
קוסט 365 בע"מ ח.פ. 514428051

פסק דין

מבוא

1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותו של מר אילן פרץ ( להלן: "המבקש"), מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או " החוק"), שהוגשה כנגד קוסט 365 בע"מ ( להלן: "המשיבה"). כן עותר המבקש להורות על דחיית תביעתו האישית כנגד המשיבה.

2. התיק נותב תחילה לטיפולו של כבוד השופט אלכס קיסרי. ואולם, עקב נסיבות המונעות מכבוד השופט קיסרי להמשיך ולטפל בתיק, הועבר התיק לטיפולי.

תשתית עובדתית רלוונטית

3. ביום 15/06/14 הגיש המבקש תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד המשיבה שהינה חברה פרטית, המפעילה רשת מרכולים המונה 4 סניפים ברחבי הארץ, רשת חנויות המשווקות ומייצרות מוצרי מזון ומוצרי טבק-סיגריות.

עניינה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, בהפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), הוראות תקנות הגנת הצרכן ( כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), התשנ"א-1991 (להלן: "התקנות") ואת הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ( הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים, התשנ"א-1991 (להלן: "הצו") וזאת, נוכח הימנעותה של המשיבה מלסמן על גבי מוצרי הטבק ( סיגריות) הנמכרות על ידה או בקטלוג המונח על דלפק המכירה, מהו מחירה של חפיסות הסיגריות הנמכרות על ידה כקבוע בדין.

המבקש ביסס את בקשתו לאישור התובענה כייצוגית על עילות התביעה שלהלן: הפרת חובה חקוקה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח-1968 ובכלל זה את הוראות חוק הגנת הצרכן, התקנות והצו והפרת הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.

הקבוצה אותה ביקש המבקש לייצג הוגדרה ככל מי שרכש בחנויות המשיבה מוצרי טבק-סיגריות אשר לא סומן לגביהם מחיר כולל בהתאם לחובה הקבועה בדין, בשבע השנים האחרונות.

במסגרת בקשת האישור עתר המבקש לקבלת צו עשה המורה למשיבה להציג תכנית הדרכה מפורטת וישימה להדרכת עובדיה לגבי האופן הראוי לבדיקת הימצאות סימון מחיר, על כלל מוצריה, בהתאם לקבוע בחוק ולתשלום פיצוי כספי לחברי הקבוצה אשר הועמד על סך כולל של 3,200,000 ₪.

4. בעקבות הגשת בקשת האישור, ביום 02/10/14, הגישה המשיבה בקשה לסילוק הבקשה לאישור התובענה כייצוגית על הסף.

5. בהחלטתו מיום 05/10/14 דחה כבוד השופט קיסרי את בקשת המשיבה לסילוק בקשת האישור על הסף, בקבעו, כי על פי הפסיקה, סילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית אפשרי רק במקרים חריגים, שאין המקרה הנדון נמנה עליהם.

6. נוכח האמור, ביום 06/11/14 הגישה המשיבה תגובתה לבקשת האישור וביום 24/11/14 הוגשה תשובת המבקש לתגובת המשיבה.

7. כאמור, ביום 23/07/15 הודיע כבוד השופט קיסרי על התקיימותן של נסיבות בעטיין לא יוכל להמשיך ולדון בבקשה, ולכן הועבר התיק לטיפולי.

8. בהחלטתי מיום 04/08/15 קבעתי דיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ליום 09/09/15.

9. ביום 31/08/15 ועוד בטרם התקיים דיון בבקשת האישור הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית הנתמכת בתצהירו של בא כוח המבקש, היא הבקשה שבפניי.

בקשת ההסתלקות ונימוקיה

10. על פי הנטען בבקשת ההסתלקות, המשיבה נקלעה לקשיים כלכליים ונמצאת כיום בהליך של פירוק זמני. נטען, כי כל סניפי המשיבה סגורים או נמכרו לרשתות אחרות, כך שהמשיבה אינה מנהלת כיום את הסניפים נשוא בקשת האישור והתובענה.

על רקע הנסיבות המתוארות הגיעו הצדדים לידי הסכמה, כי התייתר כל צורך בבירור ההליך הן מאחר ואין משמעות לצו עשה אותו ביקש המבקש במסגרת בקשת האישור והן מאחר שהסיכוי לתשלום פיצוי לחברי הקבוצה באם יפסק לטובתם, נמוך מאוד עד אפסי.

בנוסף, ביקשו הצדדים כי אישור ההסתלקות לא יהא כרוך בפרסום הודעה על כך.

דיון והכרעה

11. לאחר ששקלתי את נימוקי בקשת ההסתלקות, ולאור תמונת המצב העולה ממנה, הגעתי למסקנה, כי יש לקבל את בקשת המבקש להסתלק מבקשת האישור ולהורות על דחיית התובענה האישית של המבקש כנגד המשיבה.
12. בעניינינו, בקשת ההסתלקות מושתת על היקלעותה של המשיבה לקשיים כלכליים בעטיים, חלק מסניפי המשיבה נסגרו וחלק מהסניפים נמכרו לרשתות אחרות והמשיבה מצויה בימים אלה בהליכי פירוק.

בנסיבות המתוארות, ברי כי הסעד של צו עשה שהתבקש במסגרת בקשת האישור, אינו עוד רלוונטי ו/או בר השגה וכך כך באשר לסעד הכספי שהתבקש, שכן עקב היקלעותה של המשיבה להליכי חדלות פרעון הסיכוי כי תעמוד בפסק הדין ככל שיינתן כנגדה, הוא אפסי.

על יסוד האמור סבורני, כי לא מתקיים עוד כל אינטרס ציבורי בהמשך ניהול ההליך כתובענה ייצוגית, ומשכך, דין בקשת ההסתלקות להתקבל, בפרט, משאין בקבלת הבקשה כדי לייצור מעשה בית דין למי מחברי הקבוצה פרט למבקש, כך שממילא לא ייגרם נזק לחברי הקבוצה כתוצאה מאישור ההסתלקות.

13. נוכח האמור, אף לא מצאתי להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות מעבר לפרסום על דרך משלוח הודעה למנהל בתי המשפט כמצוות סעיף 16 לחוק. לעניין שיקול הדעת הנתון לבית המשפט לאשר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהעדר פרסום הודעה, ראו: ת"צ ( ת"א) 1539/09 ניסן מופקדי נ' סלקום ישראל בע"מ, (02/10/11).

14. סיכומו של דבר, אני נעתרת לבקשה, מאשרת את הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומורה על דחיית התביעה האישית של המבקש, ללא צו להוצאות.

למען הסר ספק יובהר, כי לא מצאתי להורות על פרסום הודעה בהתאם לתקנה 11(ב) לתקנות מעבר לפרסום על דרך משלוח הודעה למנהל בתי המשפט.

נוכח המסקנה אליה הגעתי, מתבטל בזאת, הדיון אשר היה קבוע בפניי ליום 09/09/15.

15. המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים.

16. ב"כ המבקש ידאג להמציא העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י"ז אלול תשע"ה, 01 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן פרץ
נתבע: קוסט 365 בע"מ
שופט :
עורכי דין: