ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן אלואשוילי נגד מי אביבים 2010 בע"מ :

בפני כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

אילן אלואשוילי

נגד

נתבעת

מי אביבים 2010 בע"מ

פסק דין

בפניי תביעה ע"ס 2,373 ₪.

התובע, בעל זכויות בדירה ברחוב אברהם בויאר 6/38 ת"א (להלן: "הדירה"), מתגורר בדירה מאז חודש מאי 2013.

לטענת התובע, החל מיום 7.5.2013 ועד ליום 14.1.2014 קיבל מאת הנתבעת חשבונות חיוב מים שבהם הצריכה הממוצעת לחודשיים הינה כ-11 מ"ק (ראו נספח א' לכתב התביעה).

לדברי התובע, בחודשים ינואר – פברואר 2014 הוחלף מד המים בדירה, ביוזמת הנתבעת ועל ידה (נספח ב' לכתב התביעה). לשיטתו, מיום החלפת מד המים הדירתי ועד ליום 4.9.2014 חיובי הצריכה של הדירה עלו משמעותית, באופן ממוצע: 24 מ"ק לתקופה שבין 14.1.2014 ל-12.3.2014, 28 מ"ק לתקופה הדו חודשית שלאחר מכן, 20 מ"ק לתקופה הדו חודשית שלאחריה ו-18 מ"ק לתקופה דו חודשית צמודה נוספת (נספח ג' לכתב התביעה).

התובע פנה לנתבעת, לאחר שגילה חיובים אלה, וביצע בדיקה של מד המים. התובע טוען כי בבדיקה שערך התגלה שמד המים מסתובב על אף שאין צריכת מים בדירה. לאחר פניית התובע לנתבעת, בדקה הנתבעת את הדבר ואף גבתה ממנו כ-156 ₪ עבור הבדיקה. בדיקה זו העלתה, לשיטת הנתבעת, כי מד המים תקין, דבר המוכחש ע"י התובע.

האחרון מוסיף וטוען כי ביום 14.8.2014 הותקנו בכל הדירות בבניין שסתומי "אל חזור" למדי המים הדירתיים, כאשר חלקו של כל דייר והתקנה עמד על 120 ₪ לשסתום. התובע מציין כי מאז התקנת השסתומים צריכת המים הפרטית חזרה לרמתה טרם החלפת מד המים ע"י הנתבעת (נספח ה' לכתב התביעה).
התובע חישב את החיובים שביתר , ולשיטתו אלו מסתכמים ב-672 ₪, אותם עותר התובע להשיב לו. בנוסף מבקש התובע שיושב לו סכום שחויב בו עבור ביקור הטכנאי של הנתבעת בסך 156 ₪, התקנת השסתום אל חזור בסך 120 ₪ ואובדן ימי עבודה בסך 1,425 ₪.

הנתבעת גורסת כי התובע לא הוכיח את הטענה כי מד המים איננו תקין. בנוסף טוענת הנתבעת כי ביום 29.6.2014 נערכה ביקורת שטח שמצאה כי קריאת מד המים תקינה ואין בו כל בעיה. בנוסף נמצא בבדיקה כי בצנרת הפרטית של הבניין המשותף מותקנות משאבות להגברת לחץ המים ועלה חשש לתקלה בהן.

הנתבעת טוענת כי לא עלה בידי התובע לסתור את תקינות מד המים, וכי תקלה ככל שארעה, הייתה בשטח רשת המים הפרטית שבאחריות הצרכן, קרי התובע, ולא באחריות ספק המים, קרי הנתבעת. בנוסף טוענת הנתבעת בסעיף 17 לכתב ההגנה כי עד עתה לא טרח התובע לפנות לנתבעת ולבקש לבצע בדיקת תקינות למד המים, מסיבות השמורות עמו.

סבורני כי התובע עמד בנטל הראיה לשכנע במאזן ההסתברות הנדרש במשפט אזרחי, קרי למעלה מ-50%, בדבר נכונות תביעתו.

התובע חזר בחקירתו הנגדית על הגרסה בכתב התביעה ולפיה ממועד החלפת מד המים הקיים בדירה, השייך לנתבעת, החלו חיובי המים לתפוח, הרבה מעבר לאלו שהיו טרם לכך, כפליים בערך. הדבר עולה חד משמעית מחיובי המים שצורפו לכתב התביעה ואשר צוינו לעיל.

אין חולק כי הכפלת החיובים הראה באותו מועד שבו הוחלף מד המים ע"י הנתבעת, ונציג הנתבעת כלל לא שאל את התובע דבר בעניין זה בחקירה הנגדית, וממילא הגרסה עומדת בחזקתה.

יש בראיה נסיבתית זו כדי לתמוך באופן משמעותי בגרסתו של התובע.

יתרה מזאת, התובע ציין בכתב התביעה, שאומת על ידו בחקירה, כי ראה במו עיניו שמד המים מסתובב למרות שאין צריכת מים בדירה, וגם לגבי עניין זה לא נשאל דבר ע"י נציג הנתבעת. מיוזמתו ציין התובע בחקירתו הנגדית כי "רואים את המים עוברים, חוזרים שוב, עוברים, בלי קשר אם אני פותח ברז בבית" (עמ' 1 לפרוטוקול, שורות 17-18).

כמו כן העיד התובע כי השסתום שהותקן התחבר באופן ישיר למד המים, ו מאז נפתרה התקלה (עמ' 2 לפרוטוקול, שורות 3-4) , עדות המקובלת עלי.

זאת ועוד, התובע צרף לכתב התביעה כנספח ט' חשבונית מס של מתקין השסתומים, וזה ציין במסמך זה כי "לאחר בדיקה מוסמכת הגעתי למסקנה שאין נזילות בבניין בכלל".

אמנם, מתקין השסתומים לא הובא לעדות, אך נציג הנתבעת לא התנגד להגשתו של מסמך זה, וכידוע בבית משפט לתביעות קטנות ניתן לסטות מדיני הראיות הנהוגים. לפיכך ראיתי לנכון ליתן משקל למסמך זה, כראיה נוספת התומכת בגרסת התובע, ולפיה הבעיה הייתה במד המים ולא ברשת המים הפרטית של הבניין, שאיננה באחריות הנתבעת.

מעבר לכך, טענתה של הנתבעת בסעיף 17 לכתב ההגנה כאילו התובע לא ביקש בדיקת תקינות של מד המים, אף היא איננה נכונה.

עיון בנספח ד' לכתב התביעה מגלה כי בטופס זה של הנתבעת, שכותרתו "בקשה לביצוע בדיקות נוספות בתשלום", מבקש התובע בחלק של "פרטי הבקשה" כי "מבקש לבצע בדיקות נוספות בתשלום במד המים... מהסיבה הבאה... מד המים שלי ושל השכנים מסתובב ומפסיק להסתובב בלי קשר לפתיחת הברזים".

הנה כי כן, הובאה לפתחה של הנתבעת, כבר ביום 24.6.2014 (התאריך של הפנייה נספח ד') בקשה של התובע לבדוק את מד המים, כאשר על הבקשה מצוין הליקוי ולמרות זאת הנתבעת טוענת בכתב ההגנה כי כלל לא נתבקש לבצע בדיקת תקינות למד המים.

הטענה של הנתבעת בסעיף 9 לכתב ההגנה כי ביום 29.6.2014 נערכה ביקורת שטח שהעלתה שקריאת מד המים נמצאה תקינה, איננה מעלה או מורידה, משתי סיבות: האחת, הנתבעת לא צרפה כל דוח בדיקה או דוח ביקורת שטח ולא הביאה לעדות את עורך הבדיקה הנטענת. השנייה, לא עולה מסעיף 9 לכתב ההגנה כי בוצעה ביקורת תקינות של ממש למד המים, והנתבעת עצמה ציינה בסעיף 17 לכתב ההגנה שלא בוצעה בדיקה כזאת.

מצופה היה על הנתבעת לבדוק את תלונתו של התובע, כפי שנתבקש בנספח ד', ולהציג דוח ביקורת מקצועי, תוך הבאת הבודק לעדות. אי הבאתו של מבצע בדיקת השטח לעדות פועלת אפוא לרעת הנתבעת ומחייבת את המסקנה לפיה לו היה מעיד, הייתה עדותו פועלת לחובת הנתבעת ולטובת התובע.
ראוי לציין כי נציג הנתבעת כלל לא היה מעורב באירוע עצמו, כפי שציין בפרוטוקול (עמ' 2, שורה 16).

לא נעלמו מעיניי טענות הנתבעת בכתב ההגנה בנוגע לאחריות הצרכן, התובע, על פי הדין, להחזיק את מתקני המים שברשותו, קרי רשת המים הפרטית, במצב תקין (סעיף 15 לכתב ההגנה).

אין מחלוקת כי זו חובתו של התובע, אך כאמור ממכלול הראיות שבפניי עולה כי עלה בידי התובע להוכיח שהתקלה ארעה בשל החלפת מד המים ובעיתוי שבו הוחלף, וכאשר הותקן שסתום אל חזור על מד המים, חזר חיוב המים למצבו טרם התקנת מד המים.

ממילא, עולה ממכלול הראיות כי התובע הוכיח שלא מדובר בתקלה ברשת המים הפרטית אלא בתקלה שנובעת מהחלפת מד המים, שבאחריות הנתבעת.

וכעת להיקף הנזק. התובע ערך חישוב, אשר לגביו לא נחקר ומקובל עליי, לפיו החיוב העודף הינו 672 ₪. בנוגע ליתר רכיבי התביעה, יש לחייב את הנתבעת להשיב לתובע את הסך של 156 ₪ שנגבה עבור ביקור הטכנאי מטעמה, שכן צוין בנספח ד' שאם פניית הלקוח מוצדקת, לא יחויב הלקוח עבור הבדיקה, ונמצא כי הפנייה מוצדקת. כמו כן זכאי התובע לתשלום התקנת השסתום בסך 120 ₪.

אשר לסך של 1,425 ₪, עבור בזבוז 2.5 ימי עבודה (לפי 570 ₪ ליום), ראיתי לפסוק סכום כולל בסך 500 ₪.

לאור האמור, תשלם הנתבעת לתובע סך 1,448 ₪, בצרוף הוצאות משפט בסך 500 ₪, והכל בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

ניתן היום, י"ז אלול תשע"ה, 01 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן אלואשוילי
נתבע: מי אביבים 2010 בע"מ
שופט :
עורכי דין: